Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
     § 4. Lysabild sogns krønike
     § 74. Uddrag af Egen kb 1734-1850
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Bind 5
1. Jørgen Clausens skødebrev på Chr Kockes hus anno 1661 (Høruphav). Side 3 
2. Et provstecirkulære fra 1682 i anledning af præsten Martinus Nissens død i Oksbøl, side 3-5, skrevet på latin. 
3. Uddrag af en gammel dagbog fra 1748-1835 fra Elsmark, side 7-31. Denne dagbog er udgivet 1993 af landbohistorisk selskab under navnet: Elsmarkdagbogen 1748-1835. 
4. Afskrift og uddrag af pastor Meldahls manuskript om forsøg til en med topografiske bemærkninger forsynet krønike for Lysabild sogn, begyndt 1832. Vist delvist trykt i personalhistorisk tidsskrift. Side 31-68. 
5. Uddrag af en gammel regnskabsbog over præstetienden til Notmark præstekald fra 1624-1700, side 68-75. 
6. Nogle mundlige sagn og fortællinger fra Als, side 75-83. 
7. Kongelig bevilling for præsten i Ærøskøbing til at nyde årlig fra Sønderborg 2 pund byg og 20 læs ved Anno 1555, side 84. Skrevet på tysk. 
8. Udskrift. Kongelig befaling 1579, at provsterne og præsterne på Als skal svare under lensmanden på Nyborg slot. Side 85. Skrevet på tysk. 
9. Kopi af kong Frederik II og hertug Hans breve 1584 over den gejstlige jurisdiktion på Ærø og Als, side 85-89. Skrevet på tysk. 
10. Do, side 89-91. Skrevet på tysk. 
11. Do, side 92-94. Skrevet på tysk. 
12. Mangler. 
13. Kong Christian den Fjerdes instruks for lensmanden og biskoppen, angående, hvorledes de skulle forholde sig i henseende til udøvelsen af den gejstlige jurisdiktion på Als og Ærø 1589. Side 95-99. 
14. Kong Christian den Fjerdes ordre til lensmanden og biskoppen, om at møde i Kolding for at undersøge kirkens regnskaber på Als. Anno 1590. Side 100.  
15. Uddrag af flere andre dokumenter, henliggende i bispearkivet, side 101-102. 
16. Kong Christian den Femtes ordre til biskop Kingo i Fyn om at nedlægge de residerende kapellanier efterhånden som de bliver ledige og anvende boligerne til enkesæde 1683. Side 102-103. 
17. Kong Frederik den Tredjes reskript om at præsterne på Als må forhandle kirkernes korn 1665. Side 103. 
18. Kong Frederik den Tredjes ordre om, at de fyrstelige undersåtter på Als, som undviger til de danske eller holstenske provinser, skulle igen udleveres til fyrsten, anno 1662. Side 103-104. Skrevet på tysk. 
19. Fortegnelse udstedt af hertug Christian over det tiendekorn, som for nogle ødelagte gårde skal gives årlig til Hørup kirke og kirkebetjente, se 104-105, skrevet på tysk.  
20. Hertug Christians mageskiftebrev på en koneafgift af Maibølgaard til præsten i Hørup, side 105-107, skrevet på tysk.  
21. Hertug Christians brev om tiendekorn af Maibølgaard til Hørup kirke og kirkebetjente. Side 107-108, skrevet på tysk. 
22. Et brev fra provsten David Monrad i Ketting til biskop Hans Michelsen 1649. Side 108-109.  
23. Flere skrifter i anledning af en strid præsten Johannes Paulsen havde med det nylig oprettede Augustenborgs beboere. Side 109-112. 
24. Uddrag af flere forskellige skrivelser af mindre væsentlig indhold, side 113-114. 
25. En klage fra præsten i Hørup hr Casper Borchman White over formandens enke der i kaldet, side 114-115. 
26. Kopi om borgmester og råd i Sønderborg obligation på Ulkebøl kapellani. Side 116. Skrevet på tysk.  
27. Supplement til det i fjerde bind side 3 afskrevne stykke om Nordborg amt, side 117-119. 
28. Uddrag af forskellige dokumenter, henliggende i bispearkivet af forskelligt indhold, side 119-120. 
29. Hertug Hanses mandat og kirker og præsters tiende 1615. Side 120-122. Skrevet på tysk. 
30. Et tingsvidne fra 1605 angående en mands ret til et boel i Stolbro, side 122-123. Skrevet på tysk. 
31. Et tingsvidne fra 1598 angående et bortløbet får i Stolbro, side 123-125. Skrevet på tysk. 
32. Et brev fra 1583 fra hertug Hans den Yngre til præsten hr Nic. Conradi, om at denne kirke ikke hører under Fyns stift, side 125. Skrevet på tysk. 
33. Et brev fra 1602 fra hertug Hans den Yngre til præsten hr Nic. Conradi, side 126. Skrevet på tysk. 
34. Et brev fra 1602 fra provsten Fabricius i Broager til præsten hr Nic. Conradi, side 126-127. Skrevet på tysk. 
35. Et brev om kapellaniet i Egen sogn fra 1586. Side 127-128. Skrevet på tysk. 
36. En kontrakt mellem præsten Jørgen Thomsen og menigheden vedrørende kornet, side 128-129. Skrevet på tysk.  
37. Tvende papirer, der viser at Egen kirke har ejet flere agre omkring på bymarken 1591-1592. Side 129-130. Skrevet på tysk. 
38. Tre breve fra 1581 angående hr Nicolai Conradis valg til præst ved Egen kirke. Side 130-133. 
39. Uddrag af en tysk ansøgning til hertug Hans den Yngre fra en mand Thomas Hansen om at få sin stedsøn befordret til et præstekald. Side 133-134. 
40. Kontrakt mellem præsten til Egen hr Nicolai Brandt og menigheden om præsten og kirkens korn. Side 134-135. Skrevet på tysk. 
41. Hr Nicolai Brandts anbefalingsskrivelse for en fra Magdeburgs ødelæggelse 1631 undsluppen pige, side 136. Skrevet på tysk. 
42. En suplikat til hertug Frederik på Nordborg om salig hr Mathias datter i Svenstrup 1637. Side 136-137. Skrevet på tysk. 
43. Hertug Rudolph Frederiks mandat angående dem som overtræder det 6. bud 1665. Side 138-139. Skrevet på tysk. 
44. Hertug August instruks for sin nye provst Johannes Brandt til Egen 1676. Side 139-142. Skrevet på tysk. 
45. En optegnelse af en ordre om kirkelig orden af 1676. Side 142. 
46. Hertug August stadfæstelse af de kirkelige privilegier 1676, side 142-146. Skrevet på tysk. 
47. Hertug August brev til provst Johannes Brandt angående en forordning ved den præstelige dragt 1696. Side 146-147. Skrevet på tysk. 
48. Hertug Frederik Carls deklaration over tvende artikler i de gejstlige privilegier, side 147-149. Skrevet på tysk. 
49. Flere bekendtgørelse, der går ud på at forbyde og afskaffe flere folkeskikke. Side 149-151. Skrevet på tysk. 
50. Et brev fra Egen kirke angående noget gæld, som hertug Christian af Glücksburg 1666 skyldte kirken. 151-152. 
51. Uddrag af flere breve af mindre væsentlig indhold side 152-155. 
52. Et brev fra 1669 fra hertug Hans Bugislaus til præsten Johannes Brandt i Egen angående den i foregående stykke meddelte, udskrevne skat af præsteinderster. Side 156. Skrevet på tysk. 
53. Enkehertuginde Eleonores bestemmelser angående flere poster i Egen kirkeregnskab 1670, side 156-158. Skrevet på tysk. 
54. Tvende skrivelser angående hr Johannes Brandts ordination til præst i Egen 1649. Side 158-160. Dels på latin, dels på tysk. 
55. Flere skrivelser angående hr Johannes Pedersens valg til residerende kapellan ved Egen menighed. Anno 1667. Side 160-163. Skrevet på tysk. 
56. Kopi af kontrakt, som imellem salig hr Anders Brandt, fordums sognepræst ved Tontoft menighed og hans søn Christian Brandt som hans successor i kaldet 1668 16 apr er bleven oprettet og forfattet. Side 163-166. 
57. Uddrag af flere mindre forskellige skrivelser af forskelligt indhold. Side 166-168. Delvist på tysk. 
58. Brudstykker af et par breve til hr Johannes Brandt, hovmester hos Axel Walkendorff. Side 168-170. 
59. Fortegnelse over præsterne i enkelte sogne på Als. Side 170-190. 
60. Et skiftebrev fra 1424 hvorved væbner Peder Sture overlader præsten hr Ditlev i Notmark et stykke grund. Side 190-191. Skrevet på tysk. 
61. Et gavebrev fra 1514, hvorved fru Gisel, Henrik Stures enke overlader en grund til Notmark kirke. Side 191-193. Skrevet på tysk. 
62. En beretning fra 1564 hr Jørgen Thomsen fra Notmark sognemænd angående visse af sognepræstens rettigheder. Side 193-195. Skrevet på tysk. 
63. Et tingvidne fra 1571 angående præster i Notmark hans græsningsret i skoven og på fællesmarken. Side 195-197. Skrevet på tysk. 
64. Hertug Johan Christians brev fra 1639, hvorved han stadfæster tienden af et nedlagt boel i Hundslev. Side 197. Skrevet på tysk. 
65. En ansøgning fra præsten Frederik Jørgensen Cruckow angående stadfæstelsen af tienden for et nedlagt boel i Helved. Side 198-199. Skrevet på tysk. 
66. Tvende fyrstelige skrivelser fra 1663 og 1687, der stadfæster præstetienden af gården Frederikshof, førhen Bokmosegaard. Side 199-201. 
67. Et brev fra kong Frederik den Femte fra 1764, hvori han overlader hertug Frederik Christian i Augustenborg jus patronatus over Notmark kirke. Side 201-202. 
68. Uddrag af en indberetning fra 1690 af præsten Frederik Kruckow til kongen angående tiendens indtægter, historiske mærkeligheder o.s.v. ved Notmark sognekald. Side 202-208. 
69. Uddrag af flere andre papirer henhørende dels til Notmark, dels til Oksbøl præstearkiv af mindre væsentlig indhold. Side 208-210. 
70. Uddrag af Tandslet kirkes regnskabsbog fra 1580-1691. Side 210-215. 
71. Uddrag af Egen kirkes regnskabsbog fra 1667-1740. Side 216-225. 
72. Af akterne over den gejstlige jurisdiktion på Als og Ærø 1567-1590 (Kalls saml. Mem. Nr 576. Side 226-227. Skrevet på tysk. 
73. Uddrag af Notmark kirkebog fra 1743-1799. Side 228-233. 
74. Uddrag af Egen kirkebog fra 1734-1850. Side 234-240. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening