Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
   Als Nørreherred
   Egen herred
     Hjortspring len
     Tårup
     Klingbjerg (Nykåd)
     Lunden
     Stolbro
     Himmark
     Svenstrup
       Fæsteboel nr 89
       Fæsteboel nr 90
       Fæsteboel nr 91
       Fæsteboel nr 92
       Halvboel nr 93. Sandvej 1.
       Halvboel nr 94
       1/3 bondegård nr 95
       Smedekåd nr 96
       Kåd nr 97
       Halvkåd nr 98
       Halvkåd nr 99
       Inderstested nr 100
       Inderstested nr 101
       Inderstested nr 102
       Inderstested nr 103
       Inderstested nr 104
       Inderstested nr 105
       Præsteinderstested nr 106
       Præsteinderstested nr 107
       Præsteinderstested nr 108
       Præsteinderstested nr 109
       Præsteinderstested nr 110
       Præsteinderstested nr 111
       Præsteinderstested nr 112
       Præsteinderstested nr 113
       Præsteinderstested nr 114
       Degnegården 115
       Præstegården nr 116 til 1805
       Præstegården nr 116 1805-
     Elsmark
     Stevning
     Hjortspring
     Hollændere på Hjortspring
     Hjortspring parcellerne
     Østerholm len
     Sjellerup og Guderup
     Guderup Nystad
     Billedserie fra Guderup
     Dyndved
     Egen
     Elstrup
     Helved og Katry
     Østerholm samt skovens huse
     Østerholm Ladegaard
     Østerholm parceller
     Frederikshof
     Skovkort 1780
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Præstegården nr 116 til 1805
 
 
Billedet af præstegården er sakset fra sognets hjemmeside. Præstegården - en anselig stråtækt bindingsværkslænge på 22 fag - skal være opført omkring 1815 af provst Frederik Ebbesen . Bygningen ligger idyllisk i sin 5 tdr. land store have - park (Præsteskoven) - lavt i terrænnet bag kirkebakken. Præstegården er fredet*. 
 
 
På udstykningskortet over Hjortspring len har præstegårdens jord nr 88 idet den ved udmålingen er regnet under Himmark.  
 
 
 
1. Johan Tuxen d. 1562, er ventelig den første evangeliske præst i Svenstrup menighed. Af dette navn findes præster andre steder i stiftet (Fyns Stift), således er Anno 1587 Anders Jensen Tuxen præst i Tranekær på Langeland, hvis søn Erik Andersen, præst ved Skt Albani kirke i Odense fra 1619-1620 og fra 1620-1642 præst i Errindlev og Olstrup kirke på Lolland. Anders Jensen Tuxen havde en broder Jens Jensen Tuxen, der Anno 1600 var rektor i Nysted på Lolland. I Vester Skerninge og Ulbølle på Fyn var en Jens Andersen Tuxen præst Ao 1555 og 1589. Han var fader til de to andre.  
 
2. Jørgen Jensen (Georgius Johannis) d. 1580. Han var født i den gamle nu forsvundne by Stavensbøl (det nuværende Augustenborg). Klager 1575 over fru Bertha Sture. Det medfører, at kong Frederik 11 aug 1575, dateret Nygaard, Alsherred, skriver hende til, at præsten i Svenstrup, Hr. Jørgen Jensen har beklaget sig, at hun med vold har frataget ham hans korn fra ageren og til hans skade, tværtimod gyldige breve og segl, skulle tilegne sig 13 skæpper havreland. Da nu suplikanten søger om at få sin ret, befales det hende, igen at give ham hans korn og ager, og ifald hun kan overtale ham til, at sådant kan ske ad rettens vej og ikke med vold. 
 
 
3. Jacob Iversen f. Assens, d. 1607, Svenstrup. Arends I 383: Jacob Iversen var sognepræst i Svenstrup 1580-1607. Ifølge fortegnelsen over skovparter, som ligger til præste- kapellan og degnegårde på Als, og som 1589 på kongens vegne er besørget ved ærlige og velbårne mand Lauritz Brockenhus hører til Svenstrup 1½ otting skov, hvorpå han kan fede omtrent 15 svin, den er vel ved magt undtagen en 5-6 træer til hans bygningers bevarelse og ildebrændseller Gården er vel bygget. 1605 klager hr Jacob over hertug Hans den Yngre, som har ladet opbryde og ødelægge nogle boel og at han derover har mistet 14 ørte af hans tiendekorn, at hans indkomster er dermed meget forringet. 
W III 236, J 1640. 
Deres børn: 
i Karen Jacobsen. Se nedenfor. 
 
4. Mads Eriksen f. 1587, Sønderborg, g. Karen Jacobsen, (datter af Jacob Iversen ovenfor). Mads død 1625, Svenstrup, begr: 6 Jul 1625, Svenstrup. Arends I 227: Mads Eriksen var sognepræst i Svenstrup 1607-1625. Chr Knudsen VI 93: Mads Eriksen., også kaldet Mathias Erici eller Mathiæ Mathiæ var født i Sønderborg og efter navnet at dømme er han vist søn af købmand og borger i Sønderborg Erik Madsen, der i slutningen af det 16. Århundrede købte en del af kirkekornet. Mads Eriksen er altså samtidig med flere andre unge mennesker, der til denne tid går til studeringen. 
W III 236, J 1640. 
Deres børn: 
i Cathrine Eriksen. Se nedenfor. 
Ii Jacob Madsen. Overlevede faderen, da stedfaderen udskiftede med ham. 
Iii Mathias Madsen f. 1617, Svenstrup, dbt: 26 Jan 1617, Svenstrup. Må være død ung. 
 
 
5. Christen Lorentzen f. 1596, Sønderborg, g. (1) 30 OKT 1625, i Svenstrup, med formandens enke Karen Jacobsen, (datter af Jacob Iversen) g. (2) 3 Nov 1633, Anne Sabine Nicolaisen Brandt, f. 1617, Guderup, (datter af Nicolai Brandt og Margrethe Conradsen i Guderup præstegård) d. 1 MAJ 1678. Christen død 5 Aug 1670. nævnes som fadder i Sønderborg 19 maj 1625 hos Nis Paulsen, 9 maj 1628 hos Jacob Johansen, Blochs Fyns Gejstlige 847-850: Hr Carsten Lauritzen blev ordineret til sognepræst for Svenstrup på Als den 12 aug 1625 i hans alders 29 år. I dette embede havde han adskillige fortrædeligheder; thi i Dr. Hans Michelsen Diario, finder jeg, at biskoppen den 2 dec 1630 skrev provsten til om denne Carsten Lauritzen, der var beskyldt af hertug Frederik til Nordborg, hvorover han tog sig kapellan Lauritz Lange, som var hos ham 1633, hvorved denne sag måske er bilagt, men en ny alarm rejste sig igen mellem ham og bønderne, hvorom hertugen 16 sep 1635 skrev til biskoppen, og klagede over den uret, hr Carsten havde gjort hans bønder, hvorom biskoppen skrev til provsten med klagepunkterne. Hr Carsten drog og til biskoppen, og beklagede sig, at hertug Frederik ville påføre ham en farlig proces, han drog og til Mogens Kaas for at berette ham hele sagen; hvorpå hertugen den 27 Okt sendte biskoppen 11 dokumenter om sagen, den han overlod til ham og lensmanden over Nyborg. Dette stod således hen, indtil biskoppen kom til landet, og den 26 Okt 1637 visiterede i Svenstrup kirke, men ingen af sognefolkene var til stede, hvorfor biskoppen drog til hoffet, hvor bønderne og præsten mødte, og klageposterne blev oplæste, og forsøg gjort på at forlige dem, men forgæves, det stod således hen, indtil næstkommende år, da formodentlig den affære er arriveret, som Pon. Ann. T. IV p 275 melder, nemlig: Hertug Frederik havde ladet ansige, alt mandskabet i Svenstrup at møde til klappejagt første onsdag i februar måned, da der efter kirkelovene var tillyst måneds bededag. Siden nu Als i det verdslige hørte til de fyrstelige Sønderborgske og Nordborgske huse, men i det gejstlige til kronen og Odense stift, syntes hr Carsten, at han ikke kunne tillade sine tilhørere, at de med Guds tjenestes forsømmelse, måtte lystre dette påbud, tog det og på sig at forsvare deres sag, ifald de derfor skulle tiltales. Hertugen kom på jagt, men fandt ikke mandskabet for sig, og da man berettede ham, at hr Carsten i stedet for havde befalet dem at gå i kirke, red han i sin vrede til præstegården, hvor han fandt præsten for sig, og ville straffe ham med prygl, men hr Carsten forstod sagen uret, tog fyrsten ved skægget, og gav ham, som man vil sige, et ørefigen. Det findes i Dr. Hans Michelsens Diario, at biskoppen den 19 mar 1637 skrev sine tanker til kansleren om hr Carstens sag, hvilket hr. Carsten selv bragte til kansleren i Flensborg, men den 9 apr skrev hertug Frederik til biskoppen om en stævning mod hr Carsten, som og påfulgte den 11 april, hvorpå Mogens Kaas den 15 april skrev biskoppen til om at stævne tillige kapellanen og degnen, og dagen efter selv talede med biskoppen derom, og den 9 maj skrev ham til fra København, at sagen ikke længere måtte opsættes, hvorfor sagen blev forhørt i Consistorio den 24 maj, da dr. Salschou, hertugens marskal og hans sekretær var actores, hvor hr Carsten blev dømt fra sit embede. Dersom denne dom var for denne forseelse, må man vel sige, at besynderlige omstændigheder har formildet straffen for sådan forseelse mod sin lands herre; iblandt samme anfører Dr. Pontoppidan, at kongen kendte bemeldte hertug, sin fætter, for sådan en, der ved uordentlig levemåde havde selv formindsket den ærbødighed, man var hans høje stand og fødsel skyldig. Dette findes, at biskop Hans Michelsen samme år den 26 nov 1637 skrev til provsten i Salling herred, at hr Carsten, forhen præst i Svenstrup, måtte antages til at prædike, ligesom han også den 1 maj 1639 til kapellaniet ved Skt Hans kirke blev befordre (ikke Skt Knuds kirke, som Pontoppidan sætter), i hvilket embede han døde 1670. Hans hustru, Anne Sabine blev begravet 13 maj 1678; om hans afkom se den trykte Brandtiske Genealogi. Hans Mikkelsen dagbøger 1626-1641 er 1991 udgivet af Historisk samfund for Fyns stift. Blochs Fyns Gejstlige 145: Carsten Lauritzen fik formedelst den herskende mening om Odense Skt Hans kapellanresidentsen forhold til kirken en betydelig reparation udført på lenets regning, navnlig blev da hans kornhus opført, på hvilket hans navn blev anbragt. I sine sidste år havde han personelle kapellaner, af hvilke den sidste, hans søn Peder Carstensen, 1670 blev hans eftermand, indtil han 1681 blev sognepræst. Se Bloch side 113-114. W II 528, J 1640f, Engelstoft 145, K.S 3 rk V 121, 5 rk III 728 l 6-5 n, V.f.K 2 rk IV 433 (stamtavle) VIII 109, Sj. Årb 1905 side 108 l 9-8n. 
Børn med Karen Jacobsen: 
i Hans Lorentzen f. 1626. 
ii Christian Lorentzen f. 1628, Svenstrup, g. (1) 21 Sep 1656, NN _____, d. 1666, Ulkebøl, begr: 22 Apr 1666, Ulkebøl, g. (2) 28 MAJ 1667, i Sønderborg, Anne Brandt, f. 23 Feb 1649, Sønderborg, dbt: 2 Mar 1649, Sønderborg, (datter af Nicolai Nicolaisen Brandt og Margrethe Paulsen) d. 1711. Christian død 1688, Ulkebøl. Christian Lorentzen bliver muligvis døbt 5 nov 1626, for da er præsten i Nordborg ifølge sin egen kirkebog til barsels i Svenstrup. NN: Ifølge Arends bliver Jens Pedersen Ronæs hustru vist gift med efterfølgeren Christian Lorentzen, og som sådan er hun anført her, men sikkert er det ikke. Anne: 1859 bb 9 
Børn med Anne Brandt: 
i Anne Lorentzen f. 10 Aug 1668, g. 25 Jul 1693, i Ulkebøl, Peder Pedersen, d. 1731, begr: 5 MAJ 1731, Lysabild. Anne død 1719, Kegnæsgaard, begr: 16 Nov 1719, Lysabild. Nævnes som fadder i Svenstrup 22 jan 1686 hos Tycho Paulsen, Anne Lorentzen nævnes som fadder i Svenstrup 1686, Peder: Slesvigske amtsforvaltere af J. Smith: Peder Pedersen var 1692 amtsskriver på Søbygaard og Gudsgave, 1703 amtsskriver på Ballegaard, 1706-1724 kgl pensionarius på Kegnæsgaard. Søbygaards amtsregnskaber, Chr Knudsen XII 38. 
Ii Nicolai Lorentzen f. 11 OKT 1671, Ulkebøl, dbt: 24 OKT 1671, Ulkebøl, g. 12 Jun 1701, Anne Marie Paulsen, f. 12 Nov 1685, (datter af Hans Paulsen og Anne Marie Steuermann) d. 14 Jan 1741. Nicolai død 11 Mar 1729, Lysabild, begr: 23 Mar 1729, Lysabild. Achielis 3713: Nicolaus Lorenzen var ved universitet i Jena 23 Okt 1688, VS i Leipzig 1690, måske i Rostock, København 14 juni 1692. Præst i Lysabild 1699-1729. PT 1881 14: Den 9. præst i Lysabild, Nicolai Lorentzen, var den første som førte en ordentlig ministerialbog, der i enhver henseende udmærker sig ved nøjagtighed. Han byggede enkesædet 1718. For resten har jeg om ham intet kunne erfare, uden dette, at han ifølge degnen Eduard Schultz den ældres dagbog d 25 mar på vor Fruedag gjorde en erindring om den forbandede letfærdighed og franzoser, som nogle af menigheden havde ved navn af Christen Nielsens datter i Lysabild osv. Sagnet fortæller, at han ikke havde mindste sans for landvæsenet, og at han aldrig lærte sine tjenestepiger og sine køer at kende. Han døde 1759 og begravedes 23 mar, 57 ½ år gammeller Han eftermand giver ham i ministerialbogen det vidnesbyrd, at han var en trofast sjælehyrde for menigheden i 29 ½ år. Fyns bispearkiv: 26 feb 1701 bevilliger Frederik den IV, at hr Nicolaus Lorentzen, sognepræst til Lysabild på Als, og Anne Marie Paulsen på Gammelgaard måtte komme sammen i ægteskab, uanset at de hinanden i andet og tredje led var beslægtede. Vedlagt findes en attest fra Christian Müller, sognepræst til Asserballe, om deres slægtskab. De nedstammede begge fra Peder Paulsen, en fornemme borger og handelsmand i Sønderborg, hvis søn Hans Paulsen, var ovennævnte Anne Maries fader. Peder Paulsens datter Margrethe havde i sit ægteskab med magister Nicolai Brandt i Sønderborg en datter Anne, gift med hr Carsten Lorentzen, sognepræst til Ulkebøl, og deres søn var ovennævnte Hr. Nicolai Lorentzen i Lysabild. W II 351 , J 1607, DS 1 rk V 351 KS 5 rk III 506. PT 1 rk II 14f. PS I 253. Nied. F-G XII 144. 
Iii Margrethe Lorentzen f. 19 Aug 1674, g. 12 OKT 1698, Johannes Krag, f. 7 Mar 1671, (søn af Johannes Krag og Eleonore Brandt) d. 1727. Margrethe død 14 Apr 1747. Johannes: Achelis 3695: Johannes Krag var ved universitetet i Wittenberg 17 maj 1688, København 26 jun 1691, sognepræst i Hørup 1 eller 4 maj 1697-1727. W II 720, J 1615, DS 1 rk V 351, VI 46, SÅ 1905 109. 
Iv Christian Lorentzen f. 13 Feb 1676. 
V Cathrine Lorentzen f. 13 Feb 1676, g. (1) 19 OKT 1697, i Ulkebøl, Andreas Pedersen Arnkiel, f. 1657, Haderslev, d. 22 Jan 1707, Moltrup, begr: 8 Feb 1707, Moltrup, g. (2) 1707, Bagge Friis, f. 1682, Vilslev, (søn af Hans Mortensen Friis og Else Baggesen) d. 1712. Andreas: Achelis 3354: Andreas Pedersen Arnkiel gik i skole i Haderslev 1669-1678,novice ved universitet i Kiel 8 maj 1678, København 12 sep 1689, sognepræst i Moltrup og Bjerning 29 mar 1691-1707. W III 430, L 17, J 183, DS 1 rk VI 47, Had. Joh. 38, Haderslev herreds præstehistorie 164. Bagge: Wiberg III 430, sup 169: Bagge Friis gik i skole i Sommersted, ved universitetet i København 20 jul 1702. Cand theol 1704, feltpræst i Ungarn i 3 år, derefter i Skåne, sognepræst i Ulkebøl 1711-1712. Han opførte sig ikke alt for veller J 1620, Fr. B II 112, J S 3 rk IV 47. 
iii Jens Lorentzen f. 25 Aug 1630, Svenstrup. Blochs Fyns Gejstlige: Jens Lorentzen ordineredes 13 dec 1659 af dr. Jacobsen til kapellan hos sin fader Carsten Lorentzen til Skt Hans og Høiby. Jens Lorentzen formenes at være død i kaldet. 
Børn med Anne Sabine Nicolaisen Brand: 
iv Eleonore Lorentzen f. 26 Jan 1635, Svenstrup. 
v Claus Lorentzen f. 5 Sep 1636, Svenstrup, g. (1) 6 Mar 1660, i Haderslev, Anne Caspergaard, f. 7 Jun 1623, (datter af Claus Jensen Caspergaard og Sophie _____) d. 11 Nov 1685, Stepping, begr: 24 Nov 1685, Stepping, g. (2) 6 OKT 1687, Ingeborg Nissen, (datter af Nis Pedersen og Thale _____) d. 29 Apr 1749, Hjerndrup, begr: 7 MAJ 1749, Stepping. Claus død 20 Sep 1691, begr: 4 OKT 1691, Stepping?. Achelis 2634: Claus Lorentzen gik i skole i Odense, Derefter ved universitetet i Greifswald, Rostock jun 1656, 1659 konrektor i Sønderborg, sognepræst i Steppinge og Frørup 1659-1691, 1660-1665 tillige provst. J 215, R 342-345, Rost Matr, S.Årb. 1905 s 108, Sønderborg latinskole 19 f. Anne: en søster til hende ved navn Elisabeth bliver måske født 4 feb 1625. Ingeborg: Ingeborg Nisdatter blev ved sin død ført fra Hjerting og blev begravet i Stepping kirke. 
Børn med Anne Caspergaard: 
i Lauritz Clausen f. 13 Feb 1661, Stepping, d. 1688. SM 1952 122: Lauritz Clausen var kongelig overførster på Sjælland. Danske skovfolk af Balslev: Lorentz Clausen blev 18 feb 1687 Holzførster i Antvortskov, Korsør, Sorø, Ringsted, Tryggevælde med Svenstrup, Møn, Vordingborg, Roskilde, Holbæk, Dragsholm, Kalundborg og Sæbygårds amter. 
ii Christian Clausen f. 1663, Stepping. SM 1952 122: Christian Clausen var pensionær på Blansgaard i Sundeved. 
iii Anne Sabine Clausen f. 1666, Stepping, g. Johannes Vilhelm Hass,. Johannes: SM 1952 side 122: Johannes Wilhelm Hass er sekretær. 
Børn med Ingeborg Nissen: 
iv Anne Clausen f. 10 OKT 1688, Stepping, g. 9 OKT 1710, i Hjerndrup, Nis Truelsen, f. 6 OKT 1682, Hjerndrup, (søn af Truls Nissen og Christine Fabricius) d. 21 Jul 1768, Hjerndrup. Anne død 23 Dec 1758, Hjerndrup. SM 1952 122: I Sønderjysk månedsskrift anføres hustruen Anne som en datter af præsten i Stepping og Frørup Wilhelm Heinrich Schumacher, men det må være hans steddatter. Nis: PT 1981 I 73: Nis Truelsen var ejer af Hjerndrupgaard og sognefoged i Hjerndrup. 
 
vi Peder Carstensen f. 26 OKT 1640, g. (1) 5 Jul 1670, i Stepping, Sophie Lauritzen Riisbrich, f. 5 Apr 1650, Stepping, (datter af Laurentius Brodersen Riisbriich og Anne Caspergaard) d. 1681, g. (2) 22 Aug 1683, Anne Jensen Rosenberg, f. 1660, (datter af Jens Rosenberg og Pernille Ottesen Langemack). Peder død 16 Apr 1688. Blochs Fyns Gejstlige 830: Peder Carstensen blev dimitteret fra Odense Skole, og immatrikuleret ved Københavns universitet 19 jul 1660, og udvalgte til privat praeceptor Mag. Christian Steenbuch, tog Baccalaureigraden 20 apr 1666 af Johannes Zoega. Var først personel kapellan hos sin fader og derefter hans efterfølger som kapellan ved Skt Hans kirke i Odense og samtidig sognepræst til Høiby fra 1670. 1681 blev han udnævnt af kongen til sognepræst ved Skt Hans kirke efter magister Bech, hvortil han blev indsat af magister Ludvig Stoud 5 jun 1681. 2 maj 1682 blev han magister philosofiæ ved dr. Ole Borch. Af første ægteskab kendes et barn, ingen børn i andet ægteskab. Wiberg II 526, II 529. 
Børn med Sophie Lauritzen Riisbriich: 
i Anne Sabine Pedersen g. (1) 16 Jun 1691, Jens Pedersen Zeuthen, f. Ollerup, (søn af Peder Jensen Zeuthen og Maren Andersen Arreboe) d. 2 Feb 1692, Odense, g. (2) 8 Nov 1698, Jens Pedersen Skaarup, f. 23 Apr 1659, Skårup, (søn af Peder Jensen Helsingbo) d. 1730, begr: 13 Mar 1730. Jens: Blochs Fyens Gejstlige 802: Jens Pedersen Zeuthen blev dimmiteret fra Odense Gymnasium 1680 sammen med sine brødre Anders og Christen, immatrikuleret 12 jul 1680 af rektor og magister Thomas Bartholin, og efter udstandne prøver ved akademiet kaldet til kapellan ved Odense Vor Frue 29 mar 1690, ordineret 1691 af dr. Kingo. Han i lige måde som hans formand stod i de tanker, at Anneksgården hørte med rette ham til, men at sognepræsten først for nogle år siden havde tilegnet sig den på grund af, at bonden havde fæstet den af ham, da det skulle have tilkommet kapellanen, hr Hans Æblemand, der havde glemt eller forsømt at påtale sin ret. Hr Zeuthen døde imidlertid straks derefter, så det kom ikke videre. Han havde ellers ifølge kgl. Befaling om nye stiftbøgers indretning i året 1690 gjort et udkast om dette kapellanis beskaffenhed, hvori det i besynderlighed meldes: At han ei tog offer af dem, som offentligen blev afløste, som dog hidindtil skik var, og hvis tal var, i den korte tid han levede, meget stort Jens: Blochs Fyns Gejstlige 803: Jens Pedersen Skårup blev dimmiteret fra Odense Skole 1679 og immatrikuleret ved universitetet 21 jul af rektor Johan Bagger. Kom maj 1684 ind på Valkendorffs kollegium, hvor han lå indtil 1. maj 1689, cand theol 9 mar 1687, sognekapellan til Odense Vor Frue 20 mar 1692, og indviet af Hr. Kingo. Han var en meget from og føjelig mand, hvorfor han også almindelig kaldes den fromme hr Jens. Medens han lå på Walkendorf kollegium har han holdt følgende orationer: 28 jul 1684. In thema. Revoca in memoriam noviffima tua & non facile peccabis. 27 jun 1685. Majori labore, ærumna moleftia, improbos infernum coseqvi, qvam pios coelum beatorum. 30 jun 1686. De averitia prodigalitati præferenda. 29 Okt 1687. Multi ad fapientiam perviniffent, nifi fe jam perviniffe putaffent. 30 jan 1689. ibi male vivitur, ubi de Deo non recte creditur, & viciffim inutiliter creditur, ubi non beate vivitur. 
 
vii Mathias Carstensen Lorentzen f. 6 Apr 1644, g. Marike Brun, f. 2 Jun 1633, Snogebæk, (datter af Nicolai Brun og Marike Fabritius) d. 25 Jan 1704, Snogebæk. Mathias død 1679, Snogebæk. 3724 bb 3 Arends II 20: Mathias Carstensen Lorentzen blev student fra Odense, imm. Københavns universitet 18 maj 1663, sognepræst i Vr Sottrup 1666-1679. J 342, N. St. M II 114, V.f.K 2 rk IV 236, note 4 418-422, 432f (stamtavle) PT 9 rk I 125. 
Deres børn: 
i Christian Mathiesen f. 14 OKT 1668, se Guderup kapellani nr 55.  
ii Anne Marie Mathiesen f. 11 Feb 1670, Snogebæk, g. 4 OKT 1698, i Sottrup, Nicolaus Kühl, f. 1645, Sønderborg, dbt: 26 Jan 1645, Sønderborg, (søn af Harmen Kühl) d. 1723. Nicolaus: Achelis 2989: Nicolaus Kühl var novice ved universitetet i Kiel 27 jun 1666, Kønigsberg 17 maj 1667, 1673-1674 præceptor i Sønderborg, 1676 ass. Diakon i Ullerup, 1684 diakon samme sted. Arens I 184, J 350, V.f.K. 2 rk IV 189, 236-257, N st. M II 124. 
iii Claus Mathiesen f. 21 MAJ 1672, Snogebæk. 
iv Sophie Cathrine Mathiesen f. 13 Mar 1674, Snogebæk. 
 
viii Nicolaus Lorentzen f. 18 Apr 1649, Odense, g. (1) Helvig Marie Pors, (datter af Lauritz Pors) g. (2) Hedvig Toftmann, Nicolaus død 1707. Arends II 20: Nicolaus Lorentzen blev student i Odense, imm. Københavns universitet 13 jul 1668, hører i Odense 1672, kapellan i Oxenvad og Jels 1673, sognepræst der 1691-1707. J 223f, R 436ff, C lit II 463, Worm I 212, 589, III 459, Ehrencr M. V 106. Nicolaus Lorentzen har ejet et eksemplar af Calendarium Sanctorum et Historiarum (1579), som fra 1540-1698 i form af randbemærkninger, har indført en del optegnelser vedr. Tønder by og Hostrup sogn, dele heraf er optrykt i Sønderjysk Årbog 1905 s. 99f. Eksemplaret er i Rigsarkivet. Ehrencrone Müller V 106: Niels Lauridsen var Søn af Sognekapellan ved St. Hans Kirke i Odense Christian Lauridsen (død 1670). Han blev Hører ved Odense Skole og 1673 Adjunctus et Successor i Oxenvad-Jels i Haderslev Amt, hvilket Kald han 1691 overtog. Død 1707. Han ægtede l. Helvig Marie Pors, Datter af hans Formand Laurids Pors (født c.1610, død 1691). 2. Hedevig Toftman, der senere ægtede Lieutenant Legaard i Haderslev. P. Rhode, Saml. Til Haderslev-Amts Beskrivelse. 1775. p. 436-38. En sicker Bolig udi Siugdom, Pest oc andre Plager, nemlig: dend hoyestis Skiul oc dend aldmegtigstis Skygge udi enfoldige oc gudelige Betenckninger ofver v. l. af dend XCI Psalme. Schleszwig. 1681. J. Hall, Korte Betenekninger oc Indfald om allehaande forekommende Ting oc atskillige Tilfald. Sammenskrefne først udi Engelske oc siden paa Latinske Tungemaal. Paa Danske ofversatte. Kbh. 1685. ‚Der bestohlene Gottes Kasten in seinem Greul und Abscheu. Ham- burg. 1693. Underdanigste Gralulation ofver Printz Friderigs Ankomst af frem- mede Lande i sine Arve-Lande. U. St. o. A. 4. I Theol. Tidsskr. F. den danske Folkekirke. VI.1889. p. 556-85 har Vilh. Bang efter Originalhaandskriftet (i Horsens Skolebibliotek) meddelt hans Prædiken: Evangeliske Nyt Aars Calender af Evangelio, som paa Nyt Aars Dag i vore Kirker forklares. _ 
Børn med Helvig Marie Pors: 
i Christian Lorentzen f. 26 Jun 1681, Oxenvad, g. Cathrine Hedvig Tychsen, (datter af Tycho Thomæus Tychsen og Dorthe Cathrine Tamm). Christian død 12 Sep 1752. Achelis 4201: Christian Lorentzen var ved universitetet i Wittenberg 26 apr 1701, sognepræst i Oksenvad og Jels 1707-1752. Arends II 15, J 224, R 438, Had Joh 41 nr 260, SM 1952 s. 122. 
ii Lorentz Nicolaisen Lorentzen f. 13 Sep 1682, Oxenvad, g. 12 Sep 1712, Elisabeth Dorthe Mikkelsen Høyelse, (datter af Mikkel Andersen Høielse og Barbara Mule) d. 1754. Lorentz død 15 Mar 1765. Wiberg II 68: Lorentz Nicolaisen Lorentzen studerede ved universitetet i Wittenberg og Leipzig, cand theol København 17 Okt 1707, 10 apr 1711 sognepræst i Karlslunde og Karlstrup, magister 1712, provst 1755, i ægteskabet 3 sønner og 1 datter. 
iii Hedvig Eleonore Lorentzen f. 1683, g. Jørgen Copmann, købmand i Køge. 
 
 
6. Lauritz Poulsen Harboe, født 1601 i Lammehave i Fyn (søn af Poul Harboe), ref: SV0040. Han blev gift med (2) Cathrine Eriksen (datter af Mads Eriksen og Karen Jacobsen her på stedet), ref: WC0040. Han blev gift med (3) Anne Ottesen Riese, 19 okt 1659 i Svenstrup (datter af Otto Jacobsen Vordingborg), ref: WF0040, død jul 1718 i Nordborg, begravet 12 jul 1718 i Nordborg. Lauritz død aug 1682 i Svenstrup, begravet 25 aug 1682 i Svenstrup. sognepræst i Svenstrup Ifølge Nordborg kirkebog sang hr Lauritz sin første messe 8 okt 1637 samme dag som han blev trolovet til Hr. Mathiases datter Cathrine. Der var ifølge samme kirkebog dåb i Svenstrup præstegård 19 sep 1639. 1 apr 1666 var han til barsel i Halk. Ved provsten Johannes Brandt i Egens begravelse 29 jul 1679 stod hr Lauritz for alteret og tog offeret. Lauritz Poulsen Harboe og Johannes Monrad led begge meget under krigen 1657-1659, hvorfor de sammen skrev til kongen: Gunstige, velbyrdige og strenge Her Lensmand Hr Otto Krag, Eders Exc. ønske vi underskrevne fattige Præster Guds Nåde timelig og evig. Kunne dernæst ikke forbi, for vor nærværende Trang og Nøds Skyld, at give Eders Exe. ydmygeligen tilkende, som det Gud så vel som hans Værdighed Bispen og Provsten er vitterligt, hvorledes vi fattige Mænd, så vel som utallige andre, udi denne elendige Krigstid er komne udi Betryk, så en af os haver mistet sin Gaard ved Ildebrand, den anden haft, over Aftægtsudgift, fem fader- og moderløse Børn at forsørge; hvortil er kommen disse ødelæggende og meget besværlige Krigstider, hvorover vi ved streng Indkvartering, Plyndring og Overfald er geråden udi stor Gæld, Betryk og Besværing, tilmed er Sognene her på Landet ringe, Bønderne forarmet, og største Part formår lidet eller intet at give, så de ikke kunne give Sognepræsten det hannem tilkommer, end sige holde Kapellanen, som nu 
Tiden ond er, vedlige. Hvorfor vi med vor kære Her Biskops Forvidende dette Eders Exc. ydmygelig give at tilkende, for Guds Barmhjertigheds Skyld bedendes, at vi måtte hos vor allernådigste Øvrighed forhjælpes, at vore 
Kapellanier, som er nu ledige og Kapellanerne anden steds hen forfremmet; måtte nogen Tid nådigst bevilges os, indtil Tiden vorder bedre, Sognene overkomne nogenledes denne udstandne krigsnød, og vi fattige Mænd fra Elendigheds Besværinger, så meget Gud vil, befries. Hvilket vor meget fromme Hr Lensmand berømmelig, kristelig og mildelig kan gøre, efterdi sådant udi vor allernådigste Konges Christiani den Fjerdes, højlovlige Ihukommelses tid og på vort Land er sket, som af hosfølgende kongebrevs Afcopi som et Præjudikat er at se (etc.). Eders Exc. ydmyge Tjenere Lauritz Poulsen, Johannes Monradi, Sognepræster til Svenstrup og Ketting på Alsø. 
Lensmandens Påtegning: Disse fattige Præstemænd skete en stor Nåde, dersom dennem måtte bevilges uden Kapellaner deres Kald at betjene, indtil Sognene igen kunde komme på Fode; ere med andre ved sidste krigspressurer geråden i stor Armod og slet Tilstand. Udi Hs. Majestæts Hr Faders Tid, sl. Og højlovlig Ihukommelses, er en Præst på Landet sket lige Benådning, som hosføjede Kopi udviser. Hafniæ 4 Sept. 1660. 
Otto Kragh. Vedlagt er den omtalte kopi af et Kongebrev af 30 Nov. 1632, hvorved bevilges Hr. Jørgen Jespersen. Sognepræst til Tandslet Sogn på Alsø, at han må herefter alene betjene samme Sogn, og beholde Kapellaniet til sin 
Residens, og det sålænge indtil han enten for Alder eller Skrøbeligheds Skyld ikke længere kan forestå det tilgavns uden Medhjælper, - og Kapellanen befordres til et andet Kald. Den 7de Sept. s. A. udgik kgl. åbent Brev, hvorved Ansøgningen bevilligedes, imod Forpligtelse til at forrette Tjeneste i bemeldte Kapellanier, som forsvarligt kan være (Fynske o. Smålandske. Reg. 6, 349). Anne: Det må vist være hende, der dør i Nordborg 1718, som fru Anne, hr Lorentz enke cum parentatione, ellers ved jeg ikke, hvem denne fru Anne er. 
Børn: 
i. Anne Harboe, ref: FI0040. Se Hørup præstegård. 
 
ii. Karen Harboe, ref: Y03446. Hun blev gift med Michael Lembcke, 7 okt 1705 i Nordborg, ref: Y03445. Ved vielsen 1705 kaldes hun Cathrine Harboe. Michael: Chr Knudsens VI s. 95: Michael Lembcke var kalkforvalter i Segeberg. 
Barn af Cathrine Eriksen: 
iii. Anne Cathrine Harboe født 1640. Se Notmark præstegård 
iv. Mette Harboe, født 0 feb 1642 i Svenstrup, døbt 13 feb 1642 i Svenstrup, ref: WC0359. Hun blev gift med Nis Foged, 19 jun 1661 i Svenstrup, ref: SV0359. 
v. Mathias Harboe født 1644 i Svenstrup, døbt 29 feb 1644 i Svenstrup, ref: UA1175. Han blev gift med Maren Schrøder, ref: Y01176. Mathias død 1696. Nordborg kirkebog: Mathias Harboe prædikede i Svenstrup 30 sep 1666. Ved Christian Brandts bryllup i Rise på Ærø prædikede Mathias Harboe om andendagen. Han prædikede i Nordborg kirke 7 mar 1675, 1667 og 1668 findes han som huslærer i Ketting præstegård og fra 1677-1696 var han sognepræst i Ødis ved Haderslev. Han var gift med formandens datter med hvem han havde 2 børn. Chr Knudsens F. I s. 12 og Chr Knudsens VI s.95. 
Børn: 
i. Cathrine Harboe, ref: Y01177. Hun blev gift med Peder von der Hardt, født 1668 i Haderslev (søn af Richard von der Hardt og Ellen Eichel), ref: Y00170, død 12 mar 1732 i Ødis, begravet 20 mar 1732 i Ødis. Cathrine død 10 feb 1698 i Ødis, begravet 22 feb 1698 i Ødis. Peder: Faddere 1700: Konens broder Johannes Krag til Hørup hh, provstinde 
Birgitte, hr Michaels hustru af Haderslev bar hende til kirke, sognrpræst til Jarup hr Peder Jensen Bering, Cathrine, hr Andreas Ahrenkiels hustru af Moltrup og min søster Helene Cathrine var faddere.  
Faddere 1701: Magister, præpositus Michael Stichelius døbte ham, min fader, rektor i Haderslev hh, provstinden førte ham, min søster Lucie Marie og gift med regnemesteren i Haderlev, min kones søster Christine Krag og pastor Johannes Zoega i Haderslev. 
Faddere 1702: Min moder Helene von der Hardt, der var rektors kone i Haderslev hh, provstinde Stichelius førte hende, Andreas Ahrenkiel af Moltrup og Helene Schrøder af Ødis var faddere. 
Faddere 1704: Nicolai Christian Lorentzen af Oxenvad og Jels hh, hr overførsters hustru Else Boye på Drenderupgaard førte ham, hr August Richter, sognepræst i Gamst, og Lisbeth, hr Peders fra Hjarup, provst Stichelius Magdalene Elisabeth var faddere. 
Faddere 1708: Hjemmedøbt, ved konfirmationen i kirken bar regnemesterens 
kone i Haderslev min søster Lucie Marie til kirke, hr. Vilhelm Schumachers hustru Ingeborg af Stepping hh, Hr oberførster Hans Bachmann og hans jomfrubrud Anne Elisabeth fra Drenderup var faddere.  
Faddere 1710: Fremstillet 6 okt: Provstinde Stichelius fra Haderslev førte ham til kirken, amtsforvalter Peder Paulsen på Estrupgaard hh, den nye tolder Peder Hansen i Kolding og provst Stichelius datter jomfru Anne Susanne var faddere. 
Achelis 3657: Peder von der Hardt gik i skole i Haderslev 1679-1686, ved universitetet i Wittenberg 31 mar 1687. Han blev kapellan personel i Ødis 1695 og sognepræst ss 1696. 
W III 706, J 211, R 246, R 352, Witt. Matrikel, Had. JOh. 40. Sl. kb. ud. 255.. 
 
vi. Poul Harboe, født 0 okt 1645 i Svenstrup, døbt 9 okt 1645 i Svenstrup, ref: WO0040. 
vii. barn, født maj 1655 i Svenstrup, døbt 25 maj 1655 i Svenstrup, ref: WQ0040. Nordborg Kb: 25 maj 1655 var præsten i Nordborg fadder til hr Lauritzes i Svenstrup og gav 1 rdl. 
Barn af Anne Ottesen Riese: 
viii. barn, født nov 1660 i Svenstrup, døbt 19 nov 1660 i Svenstrup, ref: WR0040. 
 
ix. Anne Marie Harboe, født 1663. Se Oksbøl præstegård.  
x. barn, født sep 1667 i Svenstrup, døbt 24 sep 1667 i Svenstrup, ref: WS0040. 
xi. Otto Harboe, født jul 1671 i Svenstrup, døbt 18 jul 1671 i Svenstrup, ref: WP0040. Chr Knudsen VI 95: Otto Harboe blev student, i 3 år fra 1683-1685 fik han årlig efter herskabets befaling af Egen kirke 30 mk. 1688 fik han atter den samme sum. (Egen kirkes regnskabsbog). Ifølge Achelis nr 3763 var han ved universitetet i Rostock 6 jun 1690. 
 
 
 
 
 
7. Frederik Bugislaus Jebsen, født feb 1655 i Nordborg (søn af Jacob Jebsen Staldmester og Kirsten Lorentzen), døbt 15 feb 1655 i Nordborg, ref: SV0303. Han blev gift med Elline Jensen Jørgensen, 24 okt 1683 i Svenstrup, født jun 1663 i Nordborg (datter af Jens Jørgensen og Margrethe Boldich), døbt 14 jun 1663 i Nordborg, ref: WC0303, død sep 1684 i Svenstrup, begravet 25 sep 1684 i Svenstrup. Frederik død 6 aug 1684 i Svenstrup, begravet 12 aug 1684 i Svenstrup. Nordborg kb: Han nævnes ved dåben som Futtermarschallens søn. Hertug 
Frederik holdt ham til dåben og fyrstelig nåde hertug Hans Bugislaus var fadder. 4 jul 1678 blev han ordineret i Tontoft (Nordborg) kirke til medtjener (kapellan) der. 14 jul sang han sin første messe. 28 aug 1681 var han til Østerholm. 6 maj 1683 gjorde hr Frederik Jebsen sin valet-prædiken (afskedsprædiken) i Norborg kirke. Der han gik af kirken var han så uforskammet, at han ei ville hilse på sognepræsten Christen Andersen Brandt, som holder ham hans natur tilgode, hvilken han ej kan ændre, thi hans kære fader og moder var så før ham. P.S. Da sognepræsten den 2 maj af Guds nåde havde holdt sin ordinationsprædiken for hans efterfølger Claus Cruckow, gik Frederik Jebsen lige til hr amtmand og forklagede ham thi han fandt sig offenderet, hvorudi sognepræsten og 
ikke fortænker ham, thi hans kære fader forklagede ham og engang for provsten i Ketting. Som fader er, så er og sønnen. Frederik Jebsen var sognepræst i Svenstrup. Uanset denne strid viede Christen Brandt Frederik Jebsen og hustru og holdt brudeprædikenen i Svenstrup kirke. Et lån som på 50 rdl, som Jørgen Wrang (Eg 000155) i Stolbro havde til låns af Egen kirke, fik Frederik Jebsen delvis til præstegårdens forbedring. Elline: døbt af kapellanen hr Niels, da sognepræsten var arresteret af contrair vind i Helgenæs kirke. 
Børn: 
i. Frederik Jebsen, født aug 1684 i Svenstrup, døbt 3 sep 1684 i Svenstruo, ref: WO0303. 
 
 
 
 
8. Tycho Paulsen, født 10 mar 1655 (søn af Paul Petræus og Ester Hoyer), ref: SV0357. Han blev gift med Margrethe Cruckow, 26 jun 1683 i Notmark, født 1659 i Notmark (datter af Jørgen Cruckow og Margrethe Nicolaisen Brandt), ref: WC0357, død 0 maj 1748 i Svenstrup, begravet 17 maj 1748 i Svenstrup. Tycho død 7 aug 1726 i Svenstrup, begravet 20 aug 1726. Faddere 1686: Anne Marie Paulsen i min moders sted, sognepræst til Egen Johannes Brandt, sognepræst til Oksbøl Didrik Nissen, stud theol Nicolai Harboe, Cathrine Cruckow, provsten ældste jomfrudatter Anne fra Ulkebøl, Hr Samuels ældste datter fra Tandslet jomfru Margrethe Cathrine.  
Geschichte des Kirchspiels und Flecken Hoyer af Claus Rolfes (1926): 20. trin 1682 har Tycho Poulsen efter forudgående bøn med forældrenes tilladelse offentlig forlovet sig med den ærbare og dydige jomfru Margrethe Crucow, en datter af afdøde sognepræst til Notmark, Jørgen Cruckow. Vielsen blev foretaget af provst og sognepræst til Ulkebøl Christian Lorentzen, og derfter holdt i præstegården. Hendes broder Frederik Crucow, da præst i Notmark holdt brudeprædikenen og hendes anden broder Nicolai Crucow, præst i Nordborg holdt messe. 
Geschichte des Kirchspiels und Flecken Hoyer af Claus Rolfes (1926): I Højer kirkebog har Tycho Paulsen selv skrevet følgende: Ugen før Michalis 1684 har den den højærværdige amtmand over Nordborg Johan Frederik Aichelberg tilbudt mig det ledige embede i Svenstrup ganske imod mine forventninger, viden og vilje. Selvom jeg besværede mig derover, blev jeg kaldet af hans højfyrstelig højhed. Den følgende Michaelis dag blev jeg under fyrstelig hånd og segl kaldet herfra Højer, og haver til bevis for min underdanighed indfundet mig i Nordborg, hvor 
jeg til indvielse holdt en lille tysk prædiken for hans højhed, hertug August. Herefter havde jeg den ære at opvarte hertugen ved hans taffel. Her modtog jeg taknemmeligt min udnævnelse, da alle mulige undskyldninger ikke ville have hjulpet. Det var ifølge Nordborg kb 5 okt 1684, hvor det også anføres, at han blev ordineret i Svenstrup 19 okt af hr Peder i Havnbjerg. 30 aug 1689 var han i Oksbøl for at døbe hr Didriks søn der. Tycho Paulsen var adjunkt hos sin fader i Højer, da han fik kaldet i Svenstrup og ville nok have fået faderens kald, hvis ikke han var blevet 
kaldet til Svenstrup. Tycho Paulsens død og begravelse er ikke i Svenstrup kb. Margrethe: nævnes som fadder i Svenstrup 28 dec 1684 hos Jes Jørgensen i Svenstrup, 1 jan 1685 hos Peder Thomsen i Stevning. Margrethe Cruckow har sværet gudmoder for et utal af børn i Svenstrup sogn, hun døde i Svenstrup kapellani, og blev begravet samme dag som 
datteren Ester. 
Børn: 
i. Margrethe Paulsen, født 31 maj 1684, ref: OX0358. Se Havnbjerg og Oksbøl præstegårde. 
 
ii. Ester Paulsen, født 12 jan 1686 i Svenstrup, døbt 21 jan 1686 i Svenstrup, ref: WO0357, død 0 maj 1748 i Svenstrup, begravet 17 maj 1748 i Svenstrup. 1704 er hun som præstens datter gudmoder for første gang og det hos Jacob Jørgensen Hollænder. 1708 er hun gudmoder hos Niels Jørgensen i Tårup, 1709 hos Peder Fodknægt i Himmark, 1711 hos Jørgen Hansen Vogt i Klingbjerg, 1712 hos Thomas Pedersen i Svenstrup og Hans Jørgensen Torre i Stevning, 1714 hos Peder Pedersen Bonde i Tårup og Niels Jørgensen Wriborg, 1718 hos Nicolai Pedersen, 1719 hos Jacob Jørgensen i Himmark. Ester Paulsen nævnes ved sin død som jomfru. 
iii. Elisabeth Charlotte Paulsen født 16 okt 1687. Se kapellaniet i Lavensby 
iv. Jørgen Paulsen, født 23 maj 1690 i Svenstrup, døbt 27 maj 1690 i Svenstrup, ref: WP0357, død dec 1766 i Nordborg, begravet 15 dec 1766 i Nordborg. Nordborg kb: Døbt i Svenstrup af provsten i Nordborg hr Christian Brandt. Achelis 4546: Jørgen Paulsen var ved universitetet i Kiel 14 jun 1710, j 1710 er han gudfader hos Christen Jessen Møller i Behrensmølle, 1741 hos degnen Rasmus Lorentzen i Svenstrup, død som stud theol. Hauch-Fausbøll, Slægtshåndbogen (1900) s. 769. Danske Samlinger I 234, VI 183. 
 
 
 
 
9. Peder Lorentzen, født 1700 i Sønderborg (søn af Petrus Lorentzen og Dorthe Sophie Hansen), døbt 7 mar 1700 i Sønderborg, ref: SV0552. Han blev gift med Johanne Krag, 1727 i Svenstrup, født 13 sep 1700 i Hørup (datter af Johannes Krag og Margrethe Lorentzen i Hørup præstegård), ref: WC0552, død 19 mar 1748 i Guderup, begravet 28 mar 1748 i Svenstrup. Peder død 15 apr 1745 i Svenstrup. Achelis 4813: Peder Lorentzen var ved universitetet i Jena 25 sep 1717, København 14 aug 1726, ordineret til præst i Svenstrup 29 nov 1726. 1729 er hans tjenestepige Elline gudmoder, se SV0570. Ved datterens dåb 1730 er præsten moder gudmoder, faddere er Peder Brandt fra Egen, derefter nævnes en fra Sønderborg, som jeg ikke kan læse, måske står der noget med mons. Schmidt, men sikker er jeg ikke. Endvidere præstens søster Dorthe Sophie og sognepræsten i Havnbjerg Erik Pontoppidans frue. I samfulde fire år forsømte han at indføre de døbtes navne i kirkebogen, ligesom han 1733-1734 hverken indførte kopulerede eller døde. W III 237, J 1641, D.P. Nied F G XII 184, Sønderborg latinskole 17. Johanne: 1730 er hun gudmoder hos Peder Madsen Schmidt i Stevning, fadder hos Hans Christian Jessen, 1735 gudmoder hos Christen Bommand, 1736 hos Peder Jørgensen i Svenstrup, 1738 hos Claus Hansen og Jørgen Bonde, begge i Svenstrup, 1740 hos rakkeren Christian Rosenbom. 
Børn: 
i. dødfødt søn, født 25 jun 1729 i Svenstrup, ref: WO0552, død 25 jun 1729 i Svenstrup. 
ii. dødfødt datter, født 25 jun 1729 i Svenstrup, ref: WP0552, død 25 jun 1729 i Svenstrup. 
 
iii. Dorthe Sophie Lorentzen født 20 okt 1730 i Svenstrup, ref: YC0553. Hun blev gift med Johannes Pedersen, 22 nov 1748 i Egen, født 9 nov 1711 i Hørup (søn af Peder Jessen og Magdalene Pedersen Brun), døbt 20 nov 1711 i Hørup, ref: UA0553, død 14 maj 1756. Dorthe død ca 1751.Hun er født natten mellem den 20 og 21 okt mellem kl 11 og 12. Johannes: Achelis 5343b: Johannes Pedersen blev student i Sønderborg, ved universitetet i Halle 1733 (ikke i matriklen), Jena 8 maj 1733, København 22 mar 1736, cand theol med karakteren h 2 maj 1736 eller 1738, kapellan ved Skt Laurentii på Føhr 26 aug 1740, ordineret 9 dec, fra 2 mar 1742 residerende. Arends II 148, W II 293, 725, J 1581, DP Nied F G XIII 31. Braren, Geschlechter-reihen II 637. 
Børn: 
i. Peder Pedersen, født 7 okt 1749 i Skt Laurentii; Føhr, ref: UA0554. Han blev gift med (1) Anne Eleonore Pedersen, 21 nov 1782 i Egen, født 1750 (datter af Jens Pedersen og Anne Eleonore Lorentzen), ref: YC0554, død 2 aug 1800 i Moltrup. Han blev gift med (2) Christine Jacobine Bondesen, 30 sep 1803 i Moltrup, født 28 nov 1773 i Moltrup (datter af Jacob Eskildsen Bondes og Magdalene Truelsen), ref: YF0554. Peder død 29 jun 1823. Achelis 6742: Peder Pedersen var novice ved universitetet i Kiel 19 maj 1770, 1780 kapellan i Åbenrå, 1782 sognepræst i Moltrup og Bjerning. Han blev første gang gift med sin kusine. Arends II 151, J 183, 249, M 29, Pr. Beret 1826 side 392, note, Lengnick 4 hefte 44, Nied F G XIII 108. 
 
iv. Margrethe Lorentzen født 1731,, ref: VC0991. Hun blev gift med Georg Herman Overbeck, født 1722 i Tønder (søn af Georg Hermann Overbeck), døbt 22 feb 1722 i Tønder, ref: SG0991, død 28 jul 1759 i Sønderborg, begravet 3 aug 1759 i Sønderborg. Margrethe død 1770, begravet 22 feb 1770 i Egen. Georg: Achelis 5627: Georg Hermann Overbeck var ved universitetet i Helmstedt 2 maj 1740, København 17 sep 1746, 1748 diakon i Sønderborg. Arends II 131, J 322, D.P. Had. Joh. 44. 
Børn: 
i. Georg Herman Overbeck, født 23 aug 1749 i Sønderborg, ref: VO0991. 
ii. Anne Cathrine Overbeck, født 18 okt 1751 i Sønderborg, ref: VP0991. 
iii. Peder Overbeck, født 24 jul 1754 i Sønderborg, ref: VQ0991, død 7 jun 1755 i Sønderborg. 
iv. Johanne Overbeck, født 25 nov 1756 i Sønderborg, ref: VR0991. 
v. Anne Amalie Overbeck, født 16 dec 1758 i Sønderborg, ref: VS0991, død 27 apr 1761 i Ulkebøl 
 
v. Eleonore Elisabeth Lorentzen, født 8 sep 1735 i Svenstrup, døbt 14 sep 1735 i Svenstrup, ref: WQ0552. 
 
 
 
 
 
10. Mathias Tostrup, født 17 jul 1711 i Himmelev (søn af Hans Rasmussen Tostrup og Maren Madsen Skarreskov), ref: SV0501. Han blev gift med Petronelle Øegaard, født 1714 (datter af Lorentz Øegaard), ref: WC0501, død 20 apr 1793. Mathias død 7 jul 1784 i Svenstrup, begravet 13 jul 1784 i Svenstrup. sognepræst Svenstrup. Fra den 20 jul 1783 døbtes børnene i Svenstrup efter den nye formular ifølge ordre dateret Christiansborg 7 maj 1783. Ved hans død anføres det at han var fordums provst i Nørreherredet og 
sognepræst i Svenstrup, og at han var her i embedet i 39 år. 
Børn: 
i. Sophie Cathrine Tostrup, født 27 apr 1744 i Anholt, døbt 29 sep 1744 i Anholt, ref: YF1657. Hun blev gift med Johannes Klinker, 22 jul 1774 i Svenstrup, født 5 apr 1741 i Mastrup (søn af Nicolai Klinker og Margrethe Øllegaard Mayland), ref: UA1657, død 27 apr 1823 i Kliplev. Sophie død 11 dec 1812. Konfirm. 2 apr 1758 i Svenstrup. Johannes: nævnes ved vielsen 1774 som sognepræst til Kliplev udi det Slesvigske. 
ii. Karen Marie Tostrup, født 11 nov 1745 i Svenstrup, døbt 17 nov 1745 i Svenstrup, ref: WO0501. Konfirm. 29 mar 1761 i Svenstrup. 
iii. Antoinette Tostrup, født aug 1747 i Svenstrup, døbt 14 aug 1747 i Svenstrup, ref: WP0501, død feb 1748 i Svenstrup, begravet 8 feb 1748 i Svenstrup. ved dåben anføres, at hun døde 25 uger gammel. Hun døde i en hidsig sygdom. 
2. iv. Antoinette Tostrup født 15 nov 1748. Se kapellaniet i Nordborg. 
v. dødfødt datter, født 26 okt 1750 i Svenstrup, ref: WQ0501, død 26 okt 1750 i Svenstrup, begravet 29 okt 1750 i Svenstrup. 
vi. Hans Peder Tostrup, født 5 jan 1752 i Svenstrup, døbt 10 jan 1752, ref: UA1299. Han blev gift med (1) Magdalene Susanne Bing, 17 jul 1786, født 0 okt 1753 i Besser (datter af Just Tyrholm Bing og Abigael Marie Brandt), døbt 3 okt 1753 i Besser, ref: YC1299, død 21 aug 1804. Han blev gift med (2) Magdalene Cathrine Trojel, > 1804, født 1777 i Odense (datter af Hans Jørgen Trojel og Magdalene Hedvig Schmaltz), ref: YF1299, død 28 aug 1831 i Frørup. Hans død 15 sep 1820 i Odense. Født kl 10 om formiddagen. Konfirm. 6 apr 1766 i Svenstrup. Ifølge 
Svenstrup kb er han død 15 sep 1820 i København (anført ved dåben), men ifølge Wiberg og Achelis er han død i Odense. Wiberg III 18: Hans Peder Thostrup blev student fra Ålborg 1769, cand theol 16 dec 1777 med karakteren h, præst til Ribe hospital og froprædikenprædikant ved Ribe Domkirke 30 jun 1786, ordineret 18 sep s. år. 15 apr 1791 sognepræst ved Ribe Cathrine (også kaldet Sortebrødre) kirke, 18 okt 1805 sognepræst ved Odense Skt Knuds kirke, 28 nov 1811sognepræst i Sakskøbing, afskediget 2 sep 1814. N 622, Erslev III 391 og S. III 454. 
vii. Vibeke Charlotte Tostrup, født 20 maj 1754 i Svenstrup, døbt 27 maj 1754 i Svenstrup, ref: WR0501. Konfirm. 10 apr 1768. 
viii. Mathias Tostrup, født 5 maj 1760 i Svenstrup, døbt 8 maj 1760 i Svenstrup, ref: WS0501, død 25 maj 1760 i Svenstrup, begravet 29 maj 1760 i Svenstrup. født efter kl 12 om natten. 
 
 
11. Stellwagen ca 1785-1805 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening