Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
     1b Optegn. af præsten Vesti Egebjerg i Lysabild
     1c. Et brudstykke af en kirkebog fra 1626-1642
     1d. Brudstykk. af degnen Eduard Schultz dagbog fra
     1e. Afskrift af kirkebogen i Lysabild 1700-1800
     2 i. Hjortholm
     2 i Hjortholm parcellister
     2k. Herregården Nygaard
     2k. Nygaards parcellister
     2k. Sønderby
     2k. Østerby
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
1e. Afskrift af kirkebogen i Lysabild 1700-1800
renskrevet af Ib Hansen, Ishøj, 2004.
 
Præsterne i Lysabild 
 
Klara Elisabeth Krag + Anno 1716 
 
Anno 1716 d. 6.te Octob. blev begr. Klare Elisabeth Krag, Præstens sal. Formands Enke gl. 76 A. Hvis hendes Søn Degnen Edvard Schultz har ført ovennævnte Dagbog, da angiver han sin Moders Alder til 100 – 4, 96 A. og sin Faders Alder til omtr. 80 A. Hendes Børn: 
 
1. Edvard Edvardsen Schultz, Degn i Lysabild + Anno 1748. 2: Christian Edvardsen Schultz, Degn i Tandslet. Her nævnes han Anno 1704 men har vistnok fulgt Niels Henriksen, da denne Anno 1686 blev forflyttet til Lysabild 1707-1717. Anno 1714 nævnes Dorthe, hans Hustru. 3. En Datter g.m. Raadstue- og Herredsskriver Søren Hvid af Varde i Jylland. Anno 1706 + Jomfru Klara Elisabeth Hvid, en Datter af Raadstue- og Herredsskriver Søren Hvid af Varde i Jylland. + hos sin kj. Oldemoder her i Capellaniet gl. 6 A. 3 Maaned. Døde af Smaakopper. 
 
Præsten Nikolai Lorentzen + Anno 1729 
 
Anno 1729 d. 23.de Marts blev begravet den Höilærde og Hæderlige, Velærværdige nu hos Gud Salige Mand Hr. Nikolai Lorentzen , som havde været en trofast Sognepræst og Sjælesørger her ved Lysabild Menighed i 29½ Aar. Han + i sit Alders 57. Aar og 5 Maaneder. Han har ført Kirkebøgerne fra  
Fru Anna Maria Lorentzen + Anno 1741 
 
Anno 1701 nævnes endnu Jomfru Anna Maria Poulsen fra Gammelgaard. I Slutningen af Anno 1701 er hun bleven g.m. Sognepræsten Hr. Nikolai Lorentzen ved Lysabild Menighed. Efter Mandens Død beboede hun det af ham opbyggede Capellani. Anno 1741 d. 23.de Jan. blev begr. velædle og Dydssirede Fru Pastorinde Anna Maria Poulsen, Sal. Hr. Pastor Lorentzen her paa Stedet hans Enke gl. 55 A. 2 M. Deres børn: 
 
1: Anno 1702 d. 8.de Juni døbtes Præstens ældste Søn: Christian, fremstillet af sin Morfader Hans Poulsen fra Gammelgaard. Hr. Johannes Brandt, Præst i Egen og Præstens ældste Søster Anna, Hr. Peter Petersen, Amtsskriverens Hustru. 
2: Anno 1703 d. 11. Juni døbtes Præstens Datter af Hr. Provst Christian Müller i Atzerballig Anna Maria, fremstillet af hendes kjære Farmoder Anna, Hr. Nikolai Harboes Hustru i Ulkebølle og opnævnt efter sin Mormoder paa Gammelgaard. Faddere: Hr. Andreas Petræus til Felsted, Hr. Jørgen Petersen til Notmark, Hr. Johannes Krags Hustru Margaretha i Hørup (Præstens kjære Søster) og Jomfru Anna-Maria Brandts af Guderup. Anno 1711 + Præstens kjæreste ældste Datter Anna-Maria Lorentzen gl. 8 A. 1M. 3 UG. 
3: D. første Mandag i Nytaar Anno 1706 døbt Præstens lille Datter: Anna Margaretha, fremstillet af Sr. Peder Poulsen, Amtsforvalter på Nordborg, hans Hustru Christina Margaretha paa hendes kjære Mormoder Fru Anna Maria Poulsens Vegne. Faddere: Kongelige majestæts Pensionarius Sr. Nikolai Poulsen paa Gammelgaard, Mons. Lorentz Lorentzen af Oxenvad, Hr. Otto Frederik Brandts Hustru i Havnbjerg og Jomfru Elisabeth Charlotte Brandt af Guderup. Anno 1722 d. 18/11 g.m. Hr. August Esmarch, Præst til Ulsnæs i Angel. 
4: Anno 1708 Tord. efter Dom. Reminiscere døbt Præstens Søn: Hans, fremstillet af sin Farfader Hr. Nikolai Harboe, Præst i Ulkebølle. Faddere: Hr. Johannes Krag, Sognepræst i Hørup, Mons. Henrich Lillius, Studiosus Theol., Hr. Amtsforvalter Peter Poulsens Hustru Kirsten Christine Margaretha paa Nordborg og Jomfru Esther Poulsens af Svenstrup. Anno 1731 d. 14.de Novb. blev Mad. Lorentzens Søn i Capellaniet: Hans Lorentzen, Studiosus Theolog begravet tilligemed sin Søster Anna Maria Lorentzen. De + d. 30. Novb. af Smaakopper og blev nedsatte i Præstens Begravelse i Kirken. 
5: Anno 1710 Fred. efter Dom. Invocavit døbtes Præstens Datter af Hr. Jørgen Petersen i Notmark i Provstens Sted: Birgitte Katharina, fremstilled af Fru Klara Poulsens, Hr. Nikolai Poulsen, K. Pensionarius paa Gammelgaard, hans Hustru. Faddere: Hr. Johannes Christian Riisbrich, Diaconis til Nordborg, Fru Anna Maria Nyssens i Sønderborg, Mons. Peter Petreus, Stud. Theol. af Felsted, Jomfru Christine Lovise Harboe, Præstens Søster af Ulkebølle. Anno 1710 d. 27. Novb. blev Præstens lille Datter Birgitte Katharina begr. gl. 36 Ug. 
6: Anno 1712 døbt Præstens lille Søn, Nikolai, fremstilled af Sr. Amtsskriver Pensionair Peder Pedersen paa Kegnæsgaard, Mons. Hr. Johannes Thomsen, Stud.Theol. og Informator paa Gammelgaard, Sille Hr. Matthiases Hustru i Tandslet (Mand. eft. Dom. Lætare). Han blev Præst i Rinkenæs. 
7: Anno 1715 d. 4. Juni døbtes Præstens lille Datter, Anna Marie, fremstilled af hans Kones ældste Søster, Hr. Johannes Brandts Hustru Fru Anna Brandt af Egen. Faddere: Hr. Johann Frederik Lang til Ulkebølle, Hr. Johannes Brandt, Diaconus til Hagenbjerg, Fropræsten i Sønderborg Hr. Severin Steenløs’s Hustru Fru Charlotte Elisabeth Steenløs(?) og Jomfr. Margaretha Katharina Petersens af Keinissgaard. Hun + Anno 1731 d. 3. Novb. tilligemed sin Broder Hans af Smaakopper i Lysabild Capellani. 
8: Anno 1719 d. 23. Mai blev Præstens Søn døbt: Povl Frederik, fremstilled af Sr. Nicolai Poulsen, Kongel. Pensionair paa Gammelgaard Sr. Hans Pedersen i Felsted, Mad. Eleonora Elisabeth Matzens af Hjortspring Jomfr. Eleonora Elisabeth Krag af Hørup. 
9: Anno 1721 d. 29. Juli blev Præstens lille Datter døbt: Marie Elisabeth, fremstilled af hans Kjære Søster i Hørup, Frue Margaretha, Hr. Johan Krags, Mons. Nikolai Brand i Guderup og Jomfr. Anna Petersens fra Keinissgaard. Anno 1723 d. 13. Juni blev Præstens lille Datter Marie Elisabeth begr. gl. 2 A.  
10. Anno 1717 mandagen efter 14. Trin. døbtes Præstens Søn Peter, fremstillet af Mathias Steenløs, præst i Tandslet, mons. Peder Brandt, Stud.Theol. af Guderup og Dorthea Sophie, Hr. Jørgen Pedersens Hustru af Notmark. Han kaldes P. F. Lorentzen og findes paa Augustenborg Slot Fra Anno 1745-48. Måske er han den samme som herredsfoged Lorentzen i Leck, der nævnes 1753. 
 
Hr. Westi Egberg, Anno 1728-78 
 
Anno 1778 d. 22. Sept. blev Sognepræsten Hr. Westi Egberg i sit Embedes her ved Lysabild Menighed 50 A., i sit Alders 87. Aar. Gud unde hans Liig hvile i Jorden og hans Sjæl Glæde for Guds Ansigt. gl. 81 A. 
 
Fru Walborg Egberg + Anno 1779 
 
Anno 1779 1. Sept. + Præste Enken Walborg Egberg gl. 79 A. Deres børn: 
 
1. Martin Egberg. Faderens Eftermand f. Anno 1718 + Anno 1780 
2. Sara Maria Egberg f. Anno 1720 nævnes Jomfr. Anno 1737 Sara Maria Egberg. Anno 1746 og 39 og ellers meget ofte nævnes hun i Kirkebogen. Anno 1750 d. 27. Mai blev Hr. pastor Heine Gerhard Brolund til Kegnæs g.m. Jomfr. Sara Maria Egberg af Lysabild. Anno 1751 d. 30. Decbr. blev min Sal. Datter Sara Maria, Hr. Fæster Brolunds Kjæreste fra Keinæs, som her efter forløsning med en søn + selv Salig i Herren d. 23.de Decbr. Gud Glæde hendes Sjæl og give give os at komme til hendes evig Herlighed. Hendes Alder var 31 A. 3 M. 
3. Hans Henrik Egberg. Anno 1747 og 51 Hans Henrik Egberg. Anno 1752 Sr. Hans Henrik Egberg og Dom. 14. Trin. nævnes Byskriver i Fredericia Sr. Hans Egberg. 
4. Anno 1730 28. Mai blev døbt og født 22. Mai Præstens lille Søn: Christian Berthel, fremstillet af Hr. Pastor Matthias Steenløs i Tandslet. Hr. Caspar Brochmann With i Hørup og Mons. Hans Lorentzen, Studiosus Frembaaren til Kirke af Provstinden Mad. Poulsen i Ketting. Mad. Hr. Gregori Bøtkers af Keinæs og Jomfr. Thomsen af Atzerballig. Anno 1731 + Præstens lille Søn Christian Berthel gl. 1 A. 2 M. 
5. Esther Egberg. Anno 1750 nævnes Jomfr. Esther Egberg flere Gange. Anno 1753. Anno 1752 7. Feb. blev Esben Esbensen af Tandslet trolovet til Præstens Datter Esther Egberg. Hun blev gift d. 8. April. Hans Fader Esben Jensen af Tandslet nævnes Anno 1708 og 1746. Børn:  
a. Dom. 13. Trin. 1755 døbt Esben Esbensens Søn: Esben, fremstillet af Esben Jensen af Tandslet. Faddere: Jomfru Cecilie Katharina Schmidt paa Keinisgaard med flere af Præstegaarden. 
6. Anno 1735 d. 20. Mai døbt Præstens liden Søn, som var født d. 15.de Mai: Westi, frembaaren af Velærværdige Hr. Otto Franck, Præst til Hørup, Provsten Hr. Matthias Steenløs’s Kjæreste bar ham til og fra Kirken i følgeskab af Hr. Francks Kjæreste. Velærværd. Hr. Johann Normann, Medtjener her ved Menigheden, Mons. Nikolai Lorentzen, Stud.Theol., Jomfr. Maria Katharina Steenløs af Tandslet. Anno 1759 d. 26. Juli blev Westi Westisen Egberg g.m. Maren Christines Datter. Anno 1766 d. 25. Aug. + min kjære Søn Westi Egberg af Sarup. + 20. Aug. gl. 31 ¼ A. Anno 1767 d. 28. Octob. blev hans Enke Maren Westis af Sarup trolovet til Karsten Matthisen af Lysabild, gift Anno 1767. Børn: 
a. Anno 1760 blev hans søn Westi født. b. Anno 1762 Adv døbt hans Datter: Walborg Kirstine. c. Anno 1765 døbt hans Datter Sara Maria, + 1766. 
7. Anno 1739 Tirsdagen efter Allegelgensd. blev Præstens lille Datter døbt: Inger Sophie, fremstillet af Præsteenke Mad. Lorentzen, Capellanen velærværdige, Hr. Hans Schütte, Forvalteren på Keinisgaard Sr. Nikolai Brodersen, Forvalterens Sr. Mohrs Hustru fra Nygaard. Anno 1755:65 nævnes Jomfru Inger Sophie Egberg. Hun blev g.m. Henrik Petræus på Gundestrup.Børn: 
a. Anno 1778 d. 23. Novb. døbt Hr. Henrik Petræus Søn: Andreas 
 
Hr. Martin Egberg, Anno 1748:80 
 
Anno 1780 d. 14. April blev Sognepræsten Hr. Martin Egberg begr. i sit Embedes som Medhjælper 30½ A. og som Sognepræst herved Lysabild Menighed 1½ A. gl. 62 A. Anno 1738 kort efter Paaske og Dom. 24. juni nævnes Martin Egberg, Præstens Søn hjemme i Lysabild. Anno 1742 Maria Renselses og Dom. Palm. kaldes han Studiosus Martin Westisen. Anno 1748 er han blevet ansat som Medhjælper ved Lysabild Menighed. Anno 1750 blev han g.m. Jonfr. FrederikeHahnefeld paa Graasten paa Ærø. Anno 1750 Dom. 6 Trin. og senere efter nævnes Mad. Frederike Egberg i Lysabild Capellani. Efter Mandens Død flyttede hun til Sønderborg. Børn: 
 
1. Anno 1751 d. 29. April blev døbt Hr. Martin Egebergs lille Datter: Sophie Margaretha, fremstillet af Hr. AmtsforvalterMoritzens Frue på Ærø. Mad. Sönnichsen på Keinisgaard, som bar hende i Kirken. Hr. Pastor Faberkamp af Breininge Hans Henrik Egberg og Jomfru Susanne Hahnefeld af Ærø. Anno 1772 og videre flere gange nævnes flere Gange Jomfr. Sofie Margaretha Egberg af Lysabild. Anno 1776 d. 9. Febr. blev Skipper Erik Iversen af Sønderborg g.m. Jomfr. Sophie Margaretha Egberg af Præstegaarden. 
2. Anno 1753 d. 19.de Sept. døbt Hr. Martin Egbergs lille Datter: Sara Maria, fremstillet af Westi Egbergs gamle Hustru. Assesor Hanhnefeld paa Graasten. Hr. Pastor Brolund paa Keinæs og Jomfr. Esther Egberg. Hun blev g.m. Kontrollør Jakobsen i Tromsø i Finnmarken. 
3. Anno 1756 d. 11 Juni blev hans Datter døbt: Ida Amalie, fremstillet af Forvalter Schmiidts Kjæreste paa Keinæsgaard. Sognepræsten Hr. Westi Egberg, Esben Esbensen af Tandslet og Jomfr. Inger Sophie Egberg. Hun blev g.m. Kontrolleur Bohmann i Christiania. 
4. Anno 1754 festo Mich. blev døbt Præstens liden Datter Frederike, fremstillet af Mad. Brolund af Keinæs, Pastor Clausen af Tandslet. Westi Egberg af Sarup, Degnens Hustru Anna Schultz af Lysabild. Hun blev g.m. præsten Kock Citadellet Frederikshavn. 
5. Anno 1761 d. 18. Aug. døbt Præstens Datter: Walborg Katharina Egberg, fremstillet af Pastorinde Clausen i Tandslet. Hr. Lieuten. Heidemann af Wollerup, Pastor Bolt af Hørup og Esther Esbens af Tandslet Hun blev gift med skibskaptajn Rehder i Kjøbenhavn. 
6. Anno 1764 d. 1.st Juni døbt Præstens Datter: Johanne Martine, fremstillet af Jomfr. Inger Sophie Egberg, Hr. Pastor Clausen i Tandslet, Westi Egberg af Sarup. Jomfru Dorothea Marie Schmidt af Keinæsgaard. Hun blev g.m. Provst Veleius i Sjælland. 2. Provst Bryndum i Marvede. 
7. Anno 1770 d. 16. Aug. døbt Præstens Søn: Westi, fremstillet af Pastor Brolund i Hørup. Hr. Oberrechts Advocat Krebs af Schleswig, Hr. Pastor Byberg paa Keinæs. Mademoiselle Gad i Hørup. Han + Anno 1830 som grosserer og Ridder af Vasaordenen. 
 
Hr. Janus Georg With, Anno 1780:1802 
 
Anno 1802 d. 2. April blev Sognepræsten Hr. Janus Georgius With begr. + d. 27 marts gl. 56 A. 4 M. 
 
Fru Ch. Sophie Fred. With, + Anno 1793 
 
Anno 1793 d. 9.e Sept. blev begr. Mad. Charlotte Sophie Frederike With gl. 47 A. 10. M. 9 D. 
 
Fru Mette Stokkemark With + Anno 1802 
 
Anno 1795 ægtede han 2. Enken Mette Stokkemark Schandorph. Anno 1802 d. 4.de Mai + Præsteenken Mette Stokkemark With og blev begr. d. 26.de Mai gl. 53 Anno Barn: 
 
Anno 1782 d. 5.te Sept. blev født og døbt 9. Sept. Præstens lille Datter Anna Dorothea Sophie With, fremstillet af Mad. Dorothea Sophie With i Notmark. Hr. Matthias Vogelsang paa Solbjerggaard, Hr. Jørgen Petersen With i Notmark, Mad. Johanne Lorentzen i Egen Mølle, Jomfr. Louise With i Ketting. Anno 1802 4. Sept. blev ved Huuscopilation af Hr. provst Höeck i Ulkebølle Hr. Peter Lorentzen, Doctor i Flensborg viet til Jomfr. Anna Dorthea Sophie With, en Datter af afd. Pastor With i Lysabild. 
 
Hr. Johan Normann, Anno 1735 
 
Anno 1735 d. 20 Mai nævnes Velærv. Hr. Johann Normann som medtjener ved Lysabild Menighed. 
 
Hr. Hans Schütte, Anno 1739 
 
Anno 1739: Novb. var Velærv. Hr. Hans Schÿtte Capellan ved Lysabild Menighed 
 
Niels Henriksen Degn, Anno 1715 + Anno 1715 
 
Degn ved Lysabild Menighed. 
Anno 1715 + Niels Henriksen Degn gl. 81 A. 2 M. Børn: 
 
1. Anno 1703 nævnes Magdalena, Niels Degns Datter i Degnegaarden. Ligeledes2. Anno 1707 nævnes Johannes, Niels Degns Søn af Lysabild 
 
Edvard Edvardsen Schultz, Degn + Anno 1748 
 
Anno 1748 d. 4. Octob. blev begr. Sal. Edvard Degn i hans Embeds 56 A. og i hans Embeds 56. A. og i hans Alders 82. A. Anno 1709 + Katharina, Evert Degns, som + i barnenød og ikke forløst gl. 46 A. Anno 1710 blev Evert Degn af Lysabild g.m. Anna Maria Hans Datter af Sarup, en Datter af Smeden Hans Hansen i Sarup og Søster til Smeden sammesteds Peder Hansen. Anno 1756 d. 3.e Marti blev Anna Maria, Sal. Edvard Degns af Lysabild gl. 73 A. Børn: 
 
1. Anno 1702 blev Evert Degns S. Jens født + kort efter Fødslen 
2. Anno 1703 d. 22. Febr. blev hans Datter døbt: Katharine, fremstilled af Præstekonen Mad. Lorentzen. Faddere: Hr. Jørgen Petersen, Præst i Notmark, Mons. Severin Steenløs af Ketting, Studios.Theol., Peder Asmussens Hustru af Sønderborg og Maria Adelheid, Daniel Petersens Hustru af Sarup. + 1703 gl. 22 Ug.  
3. Anno 1704 Torsd. efter Dom. Lætare døbt hans Søn: Nikolai, fremstilled af Kongel. majestæts Pensionarius paa Keinissgaard Sr. Nikolai Poulsen. Faddere: Philip Müller af Sønderborg, Christian Schultz, Degn af Tandslet, Ingeborg Christians af Tandslet og Jomfru Augusta Elisabeth Poulsen af Ketting. Anno 1705 + han gl. 1 ¼ A. 
4. Anno 1707 døbtes hans Datter Margaretha Katharine, fremstilled af Præstekonen Mad. Lorentzen. Faddere: Christian Degn af Tandslet, Johannes, Niels Degns Søn i Lysabild, Margaretha Peders, Hollænderske på Keinissgaard og Magdalena, Niels Degns Datter i Lysabild. hun blev gift i Slesvig. 
5. Magdalena Schultz født før Anno 1701. Hun blev gift i Itzehoe. 
6. Anno 1711 døbt Evert Degns Søn: Evert, fremstilled af Johan Brandt, Hr. Pastor Matthias Steenløs i Tandslet. Faddere: Christen Hansen i Elholm. Peder Hansen i Sarup, Margaretha Peders paa Keinissgaard. Anno 1743 d. 30 Octob. blev Degnen Edvard Schultz g.m. Anna Hans Datter af Sønderborg 
 
Evert Evertsen Schultz Degn + Anno 1789 
 
Anno 1778 d. 25. Nov. + Edvard Degns Hustru, Mad. Schultz gl. 57 A. Anno 1789 d. 16. Marts blev Edvard Edvardsen Schultz Sognedegn begr gl. 78 A. en brav og retskaffen Mand, som i 55 Aar med priselig Troskab forestod sit Embede og i særdeleshed var en overmaade god Skolelærer. Ingen børn. 
 
7. Anno 1714 d. 10. Jan. døbt Degnens Datter Katharina, fremstillet af Præstekonen. Faddere: Hans Smed i Sarup, Christian Degns Hustru Dorthea af Tandslet. Anno 1750 d. 22. Jan. blev Jørgen Blad af Hagenbjerg trolovet til Katharina Edwardi D. Schultz af Lysabild. Forloverne Edward Schultz Degn og Hans Hansen af Hagenbjerg. 
8. Anno 1717 d. 21. April døbt Evert Degns D. Dorothea Sophie, fremstillet af Maria Adelheit, Daniel Petersens Hustru i Sarup, Christian Degn i Tandslet. Anno 1740 d. 8. Jan. blev Peder Thomsen af Egen og Dorthea Sophie Edwards D. Schultz af Lysabild trolovede. Forlovere: Edvart Degn og Jens Degn af Lysabild. 
9. Anno 1721 blev Degnens S. Hans døbt, fremstillet af Hans Hansen i Sarup. Hans Smed m.fl. i Sarup. + som Student i Altona Anno 1748. 
10: Anno 1712 blev hans S. Hans f. + Anno 1714 gl. 2 A. 19 Ug. 
11. Anno 1741 d. 2. Juli + Edvard Degns D. Klara Elisabeth Schultz gl. 46 A. Hun var altså f. Anno 1695 
12. Anne Marie Edvardi D. af Sarup blev Anno 1741 d. 14. Octob. trolovet til Jens Andersen i Sarup. Forloverne: Jørgen Jepsen af Steengaard. Hans Nielsen af Mommark. Hun + Anno 1750 gl. 36 A. 
N. 1.5.11 af første. N.7. 10. 6. 12 af andet Ægteskab. 
 
Johan Johansen, Degn + Anno 1802 
 
Anno 1773 29. Novb. trolovet Johan Johansen Skolelærer i Skovby og Anna Margaretha Jørgens D. på Keinisgaard, en D. af Forpagter Jørgen Andersen. Forloverne: Edward Degn af Lysabild og Christen Duus af Viby. Gift Anno 1773 d. 30. Decbr.. Anno 1783 i Julen + Johan Skolemesters Hustru Anne Margaretha af Skouby gl. 31 A. 
G.m. 2. g. Kathrine Markfoged, formandens Huusholdeske. Anno 1802 d. 16. Mai + og d. 25. Mai blev begr. Degnen Johan Johansen i Lysabild gl. 64 A. Hans Børn: 
 
1. Anno 1774 blev hans D. Katharina Marie født, fremstillet af Marie Elisabeth Andersen paa Keinæsgaard, Forpagteren Jørgens Andersen på Kainæsgaard. Anno 1796 d. 22. Jan. blev Christen Hansen af Sarup g.m. Katharina Marie , D. af Degnen Johan Johansen i Lysabild. Forlovere: Jørgen Andersen paa Keinæsgaard og Hans Hansen i Skoven. Anno 1802 d. 12. Mai druknede Baadfører Christen Hansen af Sarup i Fjorden efter 6 Aars Ægteskab. 
2. Anno 1777 blev hans S. Johan f., fremstillet af Jørgen Andersen paa Keinæsgaard. + Anno 1781 gl. 3 A. 
3. Anno 1783 blev hans D. Magdalena født. + Anno 1784 gl. 10 Maaneder. 
 
Skoleholdere i Sognet: 
 
Jens Hansen, Skoleh. Lysab. Anno 1701 
 
Anno 1701 blev Jens Hansen Skolemester i Lysabild, hans S. Laurids født 
 
Hans Christensen, Skoleh. Lysab. Anno 1712 
 
Anno 1712 nævnes Hans Christensen, en mand, som begyndte at holde Skole i Lÿsabild. 
 
Christen Christensen, Skoleh. Skovby Anno 1709:13 
 
Anno 1709:13 nævnes Christen Christensen, Skoleholder i Skovby 
 
Christen Jørgensen, Skoleh. i Vibg. Anno 1710 
 
Anno 1710 nævnes Christen Jørgensen, Skolemester i Wibøge 
 
Jørgen Nissen Skoleh. Skouby Anno 1700:6 
 
Anno 1700:6 nævnes Jørgen Nissen, Skolemester af Skouby. Anno 1706 + hans Datter Anna Marie gl. 6 A. 
 
Anno 1724:29 Nikolai Stalhorn Skoleholder ved Kirken i Lysabild 
 
Peder Christian Christoffersen, Skoleh. Lysab. Anno 1705:23 
 
Anno 1705 d. 20. Juni blev Peder Christian Christoffersen, Skolemester her ved Kirken trolovet til en Pige af Tandslet Sogn. Anno 1723 + Peder Christian Christoffersen her ved Kirken gl. 50 A. 
 
Andreas Skolemester i Skovby Anno 1759:72 
 
Anno 1759:72 nævnes Andreas Skolemester i Skouby 
 
Johan Johansen, Skoleh. Lysab. Anno 1772:1782 
 
Anno 1772:82 findes Johan Johansen som Skoleholder i Skouby. Anno 1782:89 Skoleholder i Lysabild. 1789:1802 Degn i Lysabild. Anno 1781 Skoleh. Lorentz Andersen i Lysabildskov 
 
Christian Christiansen, Skoleh. Skovby Anno 1781:96 
 
Anno 1781:88 Christian Skoleholder i Skouby. A. 1788:96 Christen Christiansen Skoleholder i Skouby. Det er maaske den samme Mand. Anno 1802 nævnes han endnu 
 
Joh. Christoffer Bouhige, Skoleh. Lysabildskov 
 
Anno 1785:1815 nævnes Johan Christoffer Bouhige som Skoleholder i Lysabildskov. Anno 1815 blev han gift anden gang i en Alder af 52 A. Han + Anno 1820 i Febr. 
 
Humbæks Mølle 1642:1700: Møller i Sognet 
 
1. Humbæksmølle: Anno 1642 nævnes Asmus Klausen i Humbæksmølle. 
Anno 1701 nævnes Hans Christensen, Møller i Humbæk. Anno 1718 Hans Christensen, forhen Møller i Humbæk. Anno 1721 + Hans Christensen, Møller af Humbæk gl. 60 A. 
Anno 1715 + Christen Petersen Møller af Humbæk gl. 66 A. 
Anno 1722 + Hans Klausen Møller fra Humbæk gl. 31. Han nævnes allerede Anno 1718. Hans Hustru var vistnok en Datter af Hans Christensen. Anno 1724 blev enken Kathrine Hanses af Humbæks Mølle g.m. 2. g. Jes Nissen af Felsted Sogn. Forloverne: Knudt Møller fra Hedemøllen og Andreas Beyerholm i Wibecks Mølle. Hun + Anno 1730. Anno 1725 + Hans Klausens 2 Sønner: Nikolai gl. 7 A. og Albrecht gl. 3 A. 
Jes Nissen Møller af Humbæksmølle fra Anno 1723-72. Han + Anno 1772 d. 11 Marti gl. 74 A. Anno 1731 blev Enkem. Jes Nissen Møller af Humbæk Mølle g.m. 2. g. Christine Marie Christians D., en Datter af Christian Degn i Hørup. Hun + Anno 1752 gl. 50 A. Hun var født Anno 1701i Hørup. Børn:  
1. Hans Jessen f. Anno 172?. gift Anno 1751. Boelsmand i Mommark og Stamfader for en udbredt Slægt i Lysabild Sogn 
2. Christian Jessen Møller ved Aabenraa født fra Anno 1732:34 da de Fødte mangler i Kirkebogen. Hans Afkom kom til Lolland. 
3. ….. Jessen Møller i Felsbæk og Fader til den sidst afd. Møller …. Jessen i Felsbæk, der + Barnløs. 
 
Hedemølle Anno 1701:38 
 
2. Hedemøllen. Anno 1701 nævnes Hans Pedersen, Møller i Hedemøllen 
Anno 1723 nævnes Knud Hansen, Møller i Hedemølle. Anno 1738 + Knud Møller af Hedemølle gl. 63 A. 
Anno 1780 blev Christian Karl Wilhelm Klausen af Sotrup g.m. Anna Peders D. af Hedemøllen 
 
Wibeksmølle Anno 1701:28 
 
3. Wibecks Mølle Anno 1705 + Anna, Sal. Jørgen Møllers Enke af Wibecks Mølle gl. 72 
Anno 1702 + Hans Jørgensen, Møller af Wibeck Mølle gl. 56 A. 
Anno 1718 nævnes Familien Beyerholm i Vibækmølle. Anno 1720 + Margaretha Beyerholm af Wibecks Mølle gl. 51 A. Hendes Mand var vistnok Andreas Beyerholm. Anno 1721 blev han g.m. 2.g. Katharina Peders D. i Wibecks Mølle. Anno 1727 + Andreas Beyerholm af Wibecks Mølle gl. 60 A. Børn: Katharine Beyerholm 1722-1725. 
1. Magdalena Beyerholm af Wibeck Mølle, enten hans Søster eller Datter. Hun blev Anno 1718 g.m. Jakob Hansen. 
2. Anno 1721 blev Andreas Beyerholms D. i W.M. Margaretha døbt, fremstillet af Magdalena Beyerholms i Sønderborg. Peder Jørgensen i Rumohrsgaard 
3. Anno 1723 blev hans S. født i Vibæk Mølle Peter, fremstiller af Knud Møller i Hedemølle, Jørgen Christensen i Pommersgaard, Sønnen Andreas Beyerholm. 
4. Andreas Beyerholm født omkr. Anno 1700 
5. Anno 1726 blev hans S. Hans Jakob f. Fremstillet af Jørgen Hollænder paa Keinisgaard. Frederik Lassen i Lysabild 
Anno1725 nævnes Hans Christian Beyerholm af Sønderborg. Anno 1735 nævnes Margaretha Beyerholm af Jestrup Anno 1745 Margaretha Beyerholm af Augustenborg. 
Anno 1728 + Hans Hendrichsen Møller af Wibecks Mølle gl. 52 A. 
 
Keinæsgaard – 1. Forpagtere: 1700-1860: 
 
Nikolai Poulsen Anno 1701:4 
 
Anno 1701 Dom. 15 Trin. nævnes Nikolai Poulsen paa Keinisgaard. Anno 1704 i Sept. nævnes han endnu. Han var en Søn af Kongl. Huusfoged Hr. Hans Poulsen paa Gammelgaard efter hvem han fik denne Gaard i Forpagtning. Paa Gammelgaard nævnes han fra Anno 1706-1719. Børn: 
1. Anno 1701 d. 20. Sept. døbte Mons. Nikolai Poulsen, K.M. Pensionair fra Keinisgaard hans S. Johan Ernst, fremstilled af Sr. Peter Poulsen, højfyrstelige Amtsforvalter i Nørreherred. Hr. Andreas Petersens af Felsted. Hr. Johann Poulsens Hustru af Kettinge. 
2. Anno 1703 d. 31. Jan. døbtes K.M. Pensionarius Hr. Nikolai Poulsen fra Keinissgaard hans D. Hedevig, fremstilled af hendes Mormoder Mad. Hedwig Arberg af Slesvig. Sr. Berthel Jessen af Sønderborg, Pension. paa Maibøllegaard og Hr. Otto Frederik Brands Hustru i Havnbjerg. 
3. Anno 1704 d. 25. Sept. døbt K.M. Pensionarii paa Keinissgaard Sr. Nikolai Poulsens D. Anna Marie, fremstilled af sin kj. Farmoder Anna Marie, Hr. Hans Poulsens Hustru paa Gammelgaard, Mons. Ernst Günther Christiani S. Theol.Stud. og Præstens kj. Hustru Anna Maria Lorentzen i Lysabild. Se bind XI 171, XXI 22, 159-160. XXIV 17-19.  
 
 
Amtsskriver Peter Petersen. Anno 1706:24 
 
Anno 1706:24 nævnes Amtsskriver Peter Petersen som K.M.Pensionair paa Keinissgaard. Anno 1729 kaldes han Kongl. Maj. amtsforvalter over Sønderherred paa Als, da han paa Sønderherreds Ting udstedte et Skjøde for Klaus Jepsen, Eier af en Bondegaard i Sundsmark. Anno 1730 kaldes han Amtsforvalter Petersen i Sønderborg. Han var g.m. Anna Lorentzen, en Datter af Præst og Provst Hr. Carsten Lorentzen i Ulkebølle og Søster til Hr. Nikolai Lorentzen i Lysabild. Anno 1719 d. 16. Novb. blev sal. Anna Petersen, Hr. Amtsskriver Peter Petersens Hustru paa Keinissgaard, Præstens kj. Søster gl. 51 A.3. M. Børn: 
 
1. Margaretha Kathrine Petersen f. før Anno 1706. Anno 1714:19 nævnes Jomfru Margaretha Katharine Petersen fra Keinissgaard. Anno 1719 d. 3. Nov. blev paa Keinissgaard Hr. Ulrik Selmer, kaldet til Sognepræst for Eltang og Wilstrup Sogne i Kolding Stift i Jylland og Jomfru Margaretha Katharina Petersen af Keinissgaard trolovet. De blev viede Anno 1720 d. 11. Juni. 
2. Karsten f. Anno 1696 + Anno 1705 d. 21. Decbr. paa Keinissgaard, Hr. Kongel. Amtsskriver og Pension. Peter Petersens Søn Karsten i Smaakopper gl. 9 A. 10 Ug. 6 D. 5 T. 
3. Nikolaj f. Anno 1702. Anno 1706 + Hr. Amtskriver Peter Petersens yngste Søn: Nikolai paa Keinissgaard af Smaakopper gl. 4 A. 24 Ug. 
4. Anno 1722:24 nævnes Jomfru Anna Petersen paa Keinissgaard. Sidste gang Anno 1724 i adv. paa Keinissgaard 
5. Anno 1706 Onsd. efter 13. Trin. Søndag døbtes Kongel. Maj. Pens. paa Keinissgaard Hr. Amtskriver Peter Petersens D. Christiane, fremstillet af Pastor Andreas Arnkiels Hustru i Moltrup, Mons. Lorentz Lorentzen, Informatør i Ulkebølle, S. S. Theol. Stud. og Jomfru Eleonora Elisabeth Krag af Hørup. 
6. Anno 1713 Torsd efter 2. Trin. døbtes Hr. Peder Amtskriver og Kongl.Maj. Pens. paa Keinissgaard hans D.: Katharina , fremstillet af Præstekonen i Lysabild. Hr. Pastor Johan Frederik Lange i Ulkebølle og Jomfru Christine Lovise Harboia Anno 1714 + Hr. Amtskriver Peter Petersens mindste Datter Katharina paa Keinissgaard gl. 1 A. 4 Ug. 
 
Jørgen Brodersen, Anno 1723:34 
 
Anno 1721 nævnes Jørgen Brodersen som Hollænder paa Hjortholm. Anno 1723 nævnes han paa Keinissgaard. Anno 1724:26 kaldes han Hollænder på denne Gaard. Anno 1731 Forvalter. Anno 1732 Forpagter på Keinissgaard. Anno 1734 d. 4.de Novb. døde Jørgen Brodersen, forhen Kongel. Pensionarius på Keinissgaard. Anno 1725 2. J. nævnes hans Hustru Martha. Jørgen Brodersens fra Keinissgaard. Anno 1741 levede hun endnu paa Keinissgaard. Børn: 
1. Nikolai Brodersen + Anno 1763 gl. 60 A. Se nedenfor 
2. Elsche Kathrine Brodersen f. Anno 1702. Anno 1721 9.de Octob. blev Frederik Larsen af Lysabild Sogn g.m. Elsche Kathrine Brodersen af Hjortsholm. Anno 1732 blev hun g.m. 2.g. Hans Christian Foged på Keinæsgaard. Hun + Anno 1741 d. 19. Juli, Elsche Katharine Hanses af Lysabild gl. 38 A. 7 M. 
3. Johan Frederik Brodersen, Organist i Frederiksstad i Norge. + før Anno 1746, thi dette Aar + Sal. Joh. Frederik Brodersens Datter: Martha Christine Brodersen paa Østerholm gl. 12 A. 
4. Mette Malena Brodersen. Anno 1735 blev Christen Hansen af Igen og Mette Malene Brodersen af Keinissgaard trolovede. Forlovere: Boie Hansen af Maibøllegaard og Johan Carstensen af Gammelgaard. Hun + Anno 1745 gl. 30 A. Hun blev Anno 1735 g.m. Eiendomsbonde Christen Hansen i Igen (Egen Kirkebog) 
5. Christine Margaretha Brodersen. Anno 1723 og 1724 i adv nævnes Jomfru Christine Margaretha Jørgens D. eller Brodersen paa Keinissgaard. Anno 1726 2. J. nævnes hun Mad. Christine Margaretha Boyes på Nygaard. Siden nævnes hun paa Østerholm og Maibøllegaard. Hun må altså 1725 omtrent være blev gift med Boie Hansen, måske den gang hollænder på Nygaard. Siden nævnes han på Østerholm og Maibølgaard.  
6. Martha Brodersen. Anno 1725 nævnes Martha Jørgens D. paa Keinissgaard. Anno 1729 nævnes Martha Brodersen paa Nygaard. Anno 1731 Jomfru Martha Brodersen på Kainissgaard. Anno 1737 Jomfru Martha Brodersen paa Keinisgaard. I Jan. Anno 1737 d. 14 Febr. blev Arend Thomsen Syndermann fra Taasinge trolovet med Martha Brodersen af Keinissgaard. Forlovere: Boye Hansen af Maibøllegaard og Johan Carstensen af Gammelgaard. De blev viede d. ? Marts. Han var forpagter pa Gundestrup, Augustenborg og Wodrup paa Ærø, boede til sidst i Nordborg. Hun + Anno 1797 i Igen gl. 85 A. 
7. Ida Sophie Brodersen. Anno 1735:39 nævnes Jomfru Ida Sophie Brodersen paa Keinissgaard. Anno 1738 d. 20.de Sept. blev paa Keinissg. Johan Christian Schmidt af Adsbøl trolovet med Jomfru Ida Sophie Brodersen paa Keinissgaard. Han blev siden Forpagter paa denne Gaard. Anno 1764 d. 20. Sept. blev Forvalter Schmidts Hustru paa Keinissgaard Mad. Ida Sophie Schmidt begravet gl. 45 A. 
8. Anno 1741 nævnes Jomfru Anna Dorthea Brodersen paa Keinissgaard. Anno 1739 Anna Dorthea Brodersen paa Maibøllegaard. Anno 1741 nævnes Jomfru Anna Dorthea Brodersen paa Augustenborg. 
9. Jørgen Brodersen. Anno 1740:41 nævnes Jørgen Brodersen paa Keinissgaard. Anno 1743:46 nævnes han hos sin Broder Nikolai Brodersen paa Øvelgynne. Anno 1748:55 på Østerholm. Han + her Anno 1755. Hans Enke Frederikke Lovise Kesselring blev g.m. 2.g. Johannes Brandt, siden Eier af Hjortholm. 
10. Eleonora Elisabeth Brodersen. Anno 1741:43 findes Jomfru Eleonora Brodersen paa Keinæsgaard. Anno 1745:48 findes hun paa Gundestrupgaard. Anno 1749 blev Nikolai Carstensen fra Laigaard g.m. Jomfru Eleonora Elisabeth Brodersen fra Gundestrupgaard. Han var en Søn af Hollænder Johan Christensen fra Gammelgaard. Siden findes de paa Frederikshof og Ladegaarden. 
Nikolai Frantz Brodersen. Anno 1735:43 
 
Han var en Søn af den foregaaende Mand og f. Anno 1703. Anno 1722 findes Nikolai Frantz Brodersen i Sønderborg. Anno 1735 3 J nævnes Mons. Nikolai Frantz Brodersen paa Keinæsgaard. Anno 1738:43 kaldes han Forvalter Nikolai Brodersen paa Keinæsgaard. Sidste gang Anno 1743 d. 6.te Marts findes Familien paa denne Gaard. Anno 1743:45 findes han som Forvalter på Øvelgynne. Anno 1745:48 er han Forvalter paa Østerholm. Allerede Anno 1742 synes han dog paa denne Gaard at have anlagt en Lysthave, hvor Slottet havde staaet, men dette Aarstal er dog maaske ikke rigtigt. Anno 1749:63 havde han Gammelgaard i Forpagtning. Her + han Anno 1763 d. 28. Sept. i en Alder af 63 Aar. Hans Enke blev endnu boende en 4 Aar efter hans Død paa Gammelgaard og boede til sidst i Ketting Præste-Enkesæde, hvor hun + Anno 1780 i en Alder af 81 Aar. En Mark Præstegaarden tilhørende, maa hun vistnok have haft i Leie af Provst With, da den endnu mange Aar efter benævnedes: Mad. Brodersens Have. Børn: 
 
1. Anno 1739 d. 1. Sept. døbtes Forvalteren Sr. Brodersens Barn på Keinæsgaard. Navnet glemt, fremstillet af Sr. Jens Hansen’ Kjæreste paa Hjortholm. Sr. Johan Schmidt fra Døhn i Adsbøl sogn. Arend Syndermann fra Gundestrup. Christen Hansen af Igend. Forvalterens Hustru af Skodsbøllegaard i Sundewith. Præstens Datter her til Menigheden Sara Maria Egberg. Anno 1742 d. 2. Marts blev begr. Hr. Forvalter Brodersens Datter Martha Margaretha af Keinæsgaard gl. 2 A. 26 Ug. 
2. Anno 1740 d. 6. Trin. Sønd. døbtes Forvalteren Sr. Brodersens S. paa Keinæsgaard: Jørgen, fremstillet af Johan Hollænder fra Gammelgaard. Boye Hansen paa Maibøllegaard. Jørgen Brodersen pa Keinæsgaard. Ida Sophie Johanns af Døhn i Adsbøl sogn og Anna Dorthea Brodersen af Keinæsgaard. Anno 1740 d. 18. Novb. blev begravet Forvalter Brodersens S. Jørgen paa Keinæsgaard gl. 7 Ug. 
3. Anno 1741 d. 13. Sept. døbtes Forvalter Brodersens Datter af Keinæsgaard: Marie Hedvig, fremstillet af Martha, Sal. Jørgen Brodersens Enke. Forvalter Mohr paa Nygaard. Förster Hr. Luth af Glücksborg. Johan Hollænders Hustru af Gammelgaard. Lisbeth Brodersen af Keinæsgaard. Anno 1742 d. 30. Marts blev begravet Forvalter Brodersens Datter Sal. Marie Hedvig paa Keinæsgaard gl. 28 Ug. 
4. Martha Brodersen, formodentlig født på Øvelgynne Anno 1743. Anno 1760:63 nævnes Jomfru Martha Brodersen paa Gammelgaard. Anno 1764 d. 8. Juni blev Mons. Andreas Petræus af Felsted g.m. Jomfru Martha Margaretha af Gammelgaard. De boede i mange Aar paa Søgaard og vare formuende Folk. Efter Mandens Død levede hun endnu langt ind i dette Aarh. paa Graasten. 
5. Marie Kirstine Brodersen f. Anno 1745 d. 31. Marts paa Øvelgynne Anno 1767 d. 29. Mai blev hun g.m. Forvalter Jørgen Moritzen paa Gammelgaard, hvilken Gaard han forvaltede fra Anno 1767:73 
 
Forvalter Sönnichsen. Anno 1743:54 
 
Fra Anno 1743:54 nævnes Forvalter Sönnichsen paa Keinæsgaard. Første gang Anno 1744 d. 8. Mai og sidste Gang Anno 1754 d. 7. Aug. nævnes Mad. Sönnichsen paa Keinæsgaard. Familien er ikke videre bekjendt. Børn: 
 
1. Anno 1744 d. 8. Mai døbtes Forvalter Sönnichsens Barn paa Keinæsg. fremstillet af Ingeborg Klausens i Krusemølle ved Aabenraa. F.N. Nielsen af Flensborg og Ingeborg Sönnichsen af Kolstrup.  
2. Anno 1746 d. 21. Jan. døbtes hans Søn: Thomas, fremstillet af Sr. Thomas König fra Flensborg, Mons. Prætorius, Fuldmægtig paa Amtstuen i Sønderborg og Jomfru Sara Egberg i Præstegaarden. 
3. Anno 1748 d. 23. Dec. døbtes hans Datter: Maria, fremstillet af Mad. Kuhl i Flensborg. Nikolai Knespel af Augustenborg. Jomfru Adelheid Nissen af Kollund. 
4. Anno 1751 d. 8. Marti døbtes hans S.: Johan, fremstillet af Sr. Christian Sønnichsen af Steenskjer, Sr. Boye Nissen af Aabenraa og Mad. Helena Boesens af Krusmølle. 
5. Anno 1753 d. 30. Marti døbtes hans D.: Mette Kirstine, fremstillet af Mad. Armgard Margaretha Kuhl. Mons. Sönnich Sönnichsen af Brarup Mølle. Mademoiselle Marie Henrichsen af Kollund. 
 
Johann Christian Schmidt. Anno 1755:73 
 
Han var født Anno 1703 i Adzbølle, hvor hans forældre Christian Johansen og Marie Johanses var Boelsfolk. Anno 1734 blev han g.m. Cecilie Andersen, en Datter af Andreas Andresen på Döhn i Adsbølle Sogn. Anno 1738 d. 20. Sept. blev Johan Christian Schmidt af Adsbølle trolovet til Ida Sophie Brodersen fra Kainæsgaard. Fra Anno 1739:41 findes han paa Døhn. Anno 1755:73 findes han som Forpagter på Keinæsgaard, første Gang nævnes Familien her Anno 1755 13. Trin Sønd. og sidste Gang Anno 1773 3. Sønd. efter Paaske. Anno 176? kjøbte stamparcellen Nygaard paa Keinæs, da denne Herregaard blev udparcelleret, hvilken hans ældste Søn beboede. Anno 1764 d. 20. Juli blev Forvalter Schmidts Hustru paa Keinæsgaard Mad. Ida Sophie Schmidt begravet gl. 45 A. Anno 1769 d. 2. Juni blev Forvalter Johan Christian Schmidt på Keinæsgaard g.m. 3. Dorothea Sophie Petersen af Synderborg. Hun var en Datter af Lorentz Ernstsen og Marie Lorentzen i Adserballe, og var nu Enke efter Ivar Petersen i Sønderborg, med hvem hun havde havt 2 Døtre, der begge + i deres umyndige Alder. Anno 1773 d. 1. Trin. Søndag findes han på Nygaard og blev her boende indtil sin Død. Anno 1785 d. 2.en Sept. ´+ Johan Christian Schmidt paa Nygaard gl. 82 A. 6 Ug. og Anno 1785 d. 5. Aug. + hans Hustru Dorthea Sophie Lorentzen gl. 64 A. 7 m. De er begge begravede paa Keinæs Kirkegaard (Lysabild og Keinæs Kirkebog). Børn: 
 
1.a. Andreas Schmidt f. Anno 1735 i det første Ægteskab. Anno 1759 nævnes Andreas Schmidt paa Keinæsgaard. Anno 1769 findes han paa Nygaard. Han + Anno 1785 d. 6.te April gl. 49 A. 7 M. Han var g.m. Barbara Margaretha Poulsen, en Datter af Kromand Nikolai Poulsen i Bromølle. 
2.b. Cecilie Katharine Schmidt. hun findes Anno 1755:1757:60 pa Keinæsgaard. Anno 1761 d. 29. Mai blev Mons. Boye Boysen af Maibøllegaard og Jomfru Cecilie Katharine Schmidt af Keinæsgaard med kongel. Dispensation for deres Slægtskab som Søskendebørn trolovede. 
3.b. Jørgen Schmidt. Anno 1768:72 findes Mons. Jørgen Schmidt pa Keinæsgaard 
4.c. Christian Schmidt levede endnu Anno 1785. 
5.d. Martha Christiane Schmidt. Anno 1759:1761:1763 nævnes Jomfru Martha Schmidt paa Keinæsgaard. A. 1763 d. 22. juni blev Alexander Lorentzen af Nordborg g.m. Jomfru Christiane Schmidt af Keinæsgaard. Forlover: Forvalter Schmidt paa Keinæsgaard og Boie Hansen paa Maibøllegaard. Han var en Tid Forpagter paa Hjortholm. Hun var + A. 1785 og efterlod 5 Børn: 1. Ida Maria Lorentzen. 2. Henning Lorentzen. 3. Hans Lorentzen. 4. Johan Lorentzen. 5. Marie Lorentzen.  
6.e. Marie Dorothea Schmidt. Anno 1762:69 findes Jomfru Marie Dorothea Scmidt paa Keinæsgaard. Gift Anno 1769 17 jul med Alexander Poulsen af Sundeved. Hun siges Anno 1785 at være g.m. Hr. Alexander Poulsen i Fyn. 
7.f. Anno 1755 d. 23. Octob. døbtes Forvalter Schmidts Datter paa Keinæsgaard: Ida Margaretha, fremstillet af Mad. Sal. Boyes paa Maibøllegaard. Hr. Forvalter Brodersen paa Gammelgaard. Jørgen Boisen fra Maibøllegaard. Mad. Steenløs af Nygaard. Jomfru Ilgen af Gammelg. og Jomfru Inger Sophie Egberg. Anno 1772:73 findes Jomfru Ida Schmidt paa Keinæsgaard. Hun var endnu ugift. Anno 1785. Anno 1786 15/9 blev Gartner Peder Brach paa Nordborg (S. af Boelsmand Peder Brach og Karen Peters i Lauensby g.m. Jomfru Ida Marg. Schmidt. 
8.g. Anno 1760 d. 18. Juni døbtes hans S. Johan, fremstillet af Forvalter Brodersen paa Gammelgaard. Hr. Forvalter Lorentzen paa Nygaard. Forvalter Brandt paa Østerholm. Mons. Boiesen fra Maibøllegaard. Fru Richelsen fra Nygaard og Jomfru Martha Margaretha Brodersen. Anno 1764 d. 9. Aug. blev Hr. Forvalter Schmidts yngste Søn: Johan paa Keinæsgaard gl. 4 A. 
 
Med den anden Kone havde han endnu 3 Børn, i det Hele 10, men flere + i den tidlige Alder. 
 
Jørgen Andersen. Anno 1773:1800 
 
Han var en Søn af Boelsm. Anders Jørgensen og Hustru Anna Jørgens i Mommark, hvor han var født Anno 1730. Anno 1749:51 findes en Jørgen Andersen som Foged paa Augustenborg, maaske ham. Anno 1732 blev Jørgen Andersen af Mommark g.m. Karen Hans D. Forlovere: Anders Christensen af Mommark og Hans Smed af Sarup. Altsaa var hun vistnok en Datter af denne Mand. Fra Anno 1753:73 findes han i Mommark, hvor han havde sin Faders Bondegaard. Anno 1773:1800 var han 1 27 Aar Forpagter paa Keinæsgaard. Første Gang nævnes Familien her 1773 1. ??? Sønd. og sidste Gang Anno 1799 i Sept. Her + hans første Kone Karen Hanses. Anno 1779 i April og blev begr. d. 15. April gl. 55 A. Anno 1781 9. Novb. blev Pagteren Jørgen Andersen paa Keinæsgaard g.m. Jomfru Magdalena Zofmann af Sønderborg ved Huus Copulation. Hun + Anno 1789 og blev begravet d. 3. Juni. Hr. Jørgen Andersens Kjæreste paa Keinæsgaard, Mad. Magdalena Andersen fød Zofmann gl. 35½ A. Hun + efter Barselseng af friset og var en christelig og dygtig Kone. Af Familien Schmidt havde kan kjøbt Nygaard, hvorhen han trak sig tilbage Anno 1800 og + her Anno 1801 d. 8. Decbr. gl. 71 A. 2 M. Han blev begravet paa Lysabild Kirkegaard hos begge sine Hustruer. Børn: 
 
1.a. Anna Margaretha Jørgens D. f. Anno 1753. Hun nævnes Anno 1773 2. Trin. Sønd. Anna Margaretha Jørgens D. paa Keinæsgaard. Anno 1773 d. 30. Decb. blev Skoleh. Johan Johansen af Skovby g.m. Anna Margaretha Jørgens D. af Keinæsgaard. Hun + Anno 1783 i Julen gl. 31 A. 
2.b. Marie Elisabeth Jørgens D. f. Anno 1755. Anno 1774 findes Lisbeth Jørgens D. paa Keinæsgaard. Ved sin Daab blev hun fremstillet afr Degnens Hustru. Anders Christensen af Mommark. Jørgen Blad. Hans Jessens Hustru. Hun var gift i Rye. 
3.c. Katharina Jørgens D. f. Anno 1756. + ung. 
4.d. Andreas Jørgensen f. Anno 1759, fremstillet af Anders Christensen i Mommark. Anno 1777 findes han på Keinæsgaard. Anno 1782 findes han gift i Mommark, hvor han vistnok har fået Faderens Bondegaard. Hans Søn Andreas Andreasen Jørgensen eiede ligeledes denne Gaard, hans Enke blev atter g.m. Knud ???, en Søn af Degnen i Tandslet. 
5.e. Dorothea Sophie Jørgens D. f. Anno 1761. + ung. 
6.f. Katharina Jørgens D. f. Anno 1763. + ung 
7.g. Dorothea Sophie Jørgens D. f. Anno 1765. Anno 1782:85 findes Jomfru Dorothea Sophie Andersen paa Keinæsgaard, siden findes hun paa Nygaard. Anno 1797 er Dorothea Sophie Andersen g.m. Peter Wolf og boer paa Nugaard. 
8.h. Hans Andersen f. Anno 1768. Anno 1787:93 findes Hans Andersen paa Keinæsgaard. Anno 1794 6. Juni blev Hr. Hans Andersen paa Keinæsgaard g.m. Jomfru Ingeborg Frederiksen af Augustenborg, en Datter af Thingskriver Frederiksen samme sted. Endnu blev han boende paa Keinæsgaard fra Anno 1794:1800. Ved Faderens Død fik han en større parcel af Nygaard, som kaldtes Broholm, og her + han Anno 1804 d. 6.te Marti. gl. 35 A. 5 M. 6 B.: 1. Jørgen. 2. Frederik. 3. Hans. 4. Nikolai. 5. Aelxander. 6. Katharine Magdalene. De ældste: Jørgen og Frederik Andersen delte atter Broholm mellem sig, og deres Sønner, begge af navnet: Hans Andersen eier for Øjeblikket disse 2 Parceller. 
9.a. Anno 1782 blev hans Søn: Alexander Andersen født. Ses nedenfor.  
10.b. Anno 1783 d. 6. Octob. blev Jørgen Andersens D. på Keinæs døbt: Katharine Magdalene, fremstillet af Mad. Ambders i Sønderborg. Peder Andersen i Mommark. Jomfru Magdalena Carstens af Sønderborg. Anno1799 findes Jomfru Katharina Andersen paa Keinæsgaard, Anno 1801 paa Nygaard. Siden opholdt hun sig på Solbjerggaard, hvor hun blev g.m. Thomas Thomsen, Eier af Hartspring. 
11.c. Anno 1785 d. 2.en Mai døbtes hans D. Margaretha Sophie, fremvist af Præstekonen Charlotte With. Esben Esbensen af Tandslet. Alexander Carstens af Sønderborg. Mad. Müller og Jomfru Sophie Brodersen paa Maibølleg. Hun blev g.m. Pastor Svend Svensen i Notmark. + Anno 1863 
12.d. Anno 1789 d. 30.te Mai hjemmedøbtes Forpagter Jørg. Andersen og Sal. Hustru Magdalena Zofmanns D. Magdalena Charlotte, fremstillet af Hr. inspektør Ambders Kjæreste af Sønderborg. Alexander Carstens og Mad. Charlotte With. Hun blev g.m. Forpagter Thomas Jessen paa Maibøllegaard. 
13.e. Anno 1803, 23/11 + hans Søn Jørgen Andersen hos sin formynder? Hr. Witzke paa Hjortsholm gl 16 år og 2 md. 
 
Hans Klausen. Anno 1800:14 
 
Han eiede Skovbøllegaard i Broager Sogn. Keinæsgaard havde han i Forpagtning fra Anno 1800:14. Hans Hustru heed Maria Margaretha. Børn: 
 
1. Katharine Klausen f. Anno 1793. Hun blev Anno 1813 g.m. Jørgen Andersen af Skovby, siden Forpagter af Keinæsgaard.  
2. Marie Dorothea Klausen. Hun nævnes fra Anno 1801 paa Keinæsgaard. Anno 1805 d. 1. Novb. blev Boelsm. Christen Jørgensen af Kjær g.m. Pigen Marie Dotothea Klausen, D. af Forpagter Klausen paa Keinæsg.  
3. Klaus Klausen findes Anno 1800 paa Keinæsgaard. Han blev muligvis Eier af Skovbøllegaard. 
4. Marie Margaretha Klausen f. Anno 1789, blev Anno 1804 confirmeret gl. 15 A. Anno 1809 d. 20. Novb. blev Ungkarl Andreas Christensen, en S. af Præsteinderste Christen Andersen i Lysabild g.m. Margaretha Marie, D. af Forpagter Hans Klausen. 
5. Frederike Dorothea Klausen f. Anno 1791 blev confirmeret Anno 1806 gl. 15 A. 
6. Jens Peter Klausen f. Anno 1797 og confirmeret Anno 1813 
7. Sille Klausen f. Anno 1798 d. 8/9 og confirmeret Anno 1813 
8. Hans Christian Klausen var endnu Anno 1813 Ungkarl paa Keinæsgaard. 
 
Alexander Andersen 1814-1834 
 
9. Alexander Andersen. Han blev født paa Keinæsgaard Anno 1782, hvor hans Fader Jørgen Andersen dengang var Forpagter. Anno 1782 d. 12. Aug. døbtes Jørgens Andersen S. paa Keinæsgaard: Alexander Andersen, fremstillet af Advocat Ambders i Sønderborg. Andreas Schmidt paa Nygaard. Boy Boysen paa Maibøllegaard. Præstekonen Charlotte With og Jomfru Anna Marie With. Anno 1799 findes Alexander Andersen paa Keinæsgaard. Anno 1801 paa Nygaard. Ved Faderens Død fik han Anno 1801 Nygaard, som han eiede indtil Anno 1814, da han fik Keinæsgaard i Forpagtning fra Mai 1814 indtil Mai 1834. Herpaa kjøbte han en Bondegaard i Jordløse paa Fyen. Han var 3 Gange gift. Anno 1801 d. 28. Novb. blev Ungkarl Alexander Andersen paa Nygaard g.m. ? Anna Margaretha, Datter af Boelsm. Peder Blad i Viby. Hun + Anno 1805 d. 31. Jan. Anna Margaretha, Datter af Peter Blad og Hustru Cecilie Margaretha i Viby gl. 23 A. 1 M. 3B: Anno 1805 10 Juli blev Enkem. Alexander Andersen til Nygaard g.m. 2. g. Cecilie Nissen, Datter af Præsten Hr. Lorentz Nissen paa Keinæs. Anno 1808 d. 11. Marti + Cecilie Andersen paa Nygaard gl. 27 A. – 1 M. 1. D. Anno 1808 d. 17. Sept. blev Enkem. Alexander Andersen t. Nygaard g.m. 3. Anna Katharina Nissen, Datter af Pastor Lorents Nissen til Keinæs og Kristine Marie Amalie Richelieu. Hun levede endnu Anno 1834. Han kaldtes gerne ”den tykke Andersen, og man ved endnu at fortælle om hans mange farter, naar han turede omkring paa sus?. Børn: 
1. Anno 1802 d. 18 Febr. døbtes hans D. Kathrine Magdalena f. i Viby., fremstillet af Jomfru Katharina Magdalena Andersen af Nygaard. Andreas Jørgensen i Mommark m.fl. + ung 
2. Katharina Magdalena f. paa Keinæs. + ung 
3. Anna Margaretha f. Anno 1805. Anno 1824 blev Ungkarl Peter Jørgen Hansen, Forpagter paa Sudensee i Angel, Søn af Skibskaptajn Hans Jørgen Hansen i Sønderborg, gl. 24 A. g.m. Jomfru Anna Margaretha Andersen, D. af Forpagter Alex. Andersen paa Keinæsgaard, gl. 19 A. 
4. Anno 1808 d. 4 Marti blev født hans D. Cecelie Andersen af andet Ægteskab. Faddere: Fra Anne Marie Amalie Nissen, Jørgen Peter Witzke af Hjortholm og Anna Katharine Nissen af Præstegaarden. Anno 1829 d. 12 Novb blev Forpagter af Kattekjær paa Ærø Peter Bugislaus Carstens Søn af Etatsraad Carstens paa Ærø gl. 20 A. g.m. Jomfru Cecilie Andersen D. af Forpagter Andersen paa Keinæsgaard gl. 22 A. 
 
Jørgen Andersen. Anno 1834:40 
 
10. Jørgen Andersen. Han blev født i Skovby Anno 1775 i Sept. paa det Boel, som Frederik Bladt eiede Anno 1840. Hans forældre var Boelsmand Jørgen Andersen og Kirstine Toftmand i Skouby. Efter Faderens Død forblev han hos Moderen og nærede sig en Tid lang som Baadskipper. Anno 1813 d. 3. Juni blev han g.m. Katharine Klausen, en Datter af daværende Eier af Skeldegaard og siden Forpagter af Keinæsgaard, Hans Klausen og Hustru Marie Margaretha. Hun var født på Kjeldgaard Anno 1793 d. 22 Febr. og confirmeret i Lysabild Anno 1809. Anno 1813:14 boede hun endnu på Keinæsgaard. I 20 Aar havde han Gundestrup i Forpagtning fra Mai 1814:Mai 1834. Anno 1834 d. 1. Mai kom han som Forpagter til Keinæsgaard. Fra den Tid af var han aldrig rigtig rask, men led bestandig af Brystsvaghed, indtil han i Octob. 1839 blev mere svag og kunde fra denne Tid ikke længere tage ud. De sidste 5 Uger var han sengeliggende og + Anno 1840 d. 16. Marti om Morgenen blidt og rolig. Hans Enke boede fra nu af flere Aar i Skovby, indtil hun Anno 1847 d. 24. Octob. atter giftede sig m. Christen Jærgensen Duus, Boels-, Lande- og Synsmand i Skovby. Hun var af og til tungsindig. Anno 1856 d. 30 Sept. om Morgenen Kl. 4 var hun staaet op af Sengen og gaaet ud. Kl. 7 fandtes hun død i en Mergelgrav. 3 Børn: 
1. Hans Andersen f. Anno 1813. Forpagter og Eier af Keinæsgaard 
2. Jørgen Andersen f. 1816. Han har i en Deel Aar været Forvalter paa Leerbæk, en Gaard i Nærheden af Veile. 
3. Kathrine Andersen f. Anno 1819. Anno 1843 d. 21 April blev Ungkarl Edvard Johansen Lave, Søn af Diaconatforpagter Peter Petersen Lave i Lysabild gl. 28 A. g.m. Pigen Kathrine Andersen, D. af afd. Forpagter Jørgen Andersen paa Kainæsgaard gl. 24 A. Hun var allerede + Anno 1856. 
 
Hans Andersen. Anno 1840-57 
 
11. Hans Andersen. Anno 1813 d. 27. Aug. blev Handelsm. Jørgen Andersens S. paa Keinæsgaard født: Hans Klausen Andersen fremstillet ved Daaben af Forpagter Hans Klausen paa Keinæsgaard. Klaus Klausen, Parcelist til Skeldegaard. Ungkarl Hans Christian Klausen af Keinæsgaard og Sille Klausen af Keinæsg. Fra Anno 1814:34 blev han opdraget paa Gundestrup, medens han dog en Tid lang var indsat i kost hos en Familie paa Augustenborg for at nyde Skoleundervisning. Fra Anno 1834 afholdt han sig fra Keinæsgaard, hvilken Gaard han fik i Forpagtning efter Faderens Død indtil Anno 1857, da den i Febr. af Regjeringen blev solgt tilligemed Gundestrup og Vertemine, hvilken sidste han ligeledes havde forpagtet det sidste Aar før Salget fra 1856-1857. Forpagteren Hans Andersen kjøbte Gaarden Anno 1857 for den Sum: 126,000 Rldl. R. M. Den blev solgt uden Gods og adelige Friheder. Anno 184_ blev han g.m. Anne Katharine Voigtmann, en D. af Kasserer Vogtmann fra Augustenborg. Hun + Anno 1852 d. 24. Decb. i en Alder af 38½ A.  
1. Marie Andersen f. Anno 1845. + ung 
2. Anno 1847 d. 23.de Octob. blev hans S. Jørgen Vogtmann Andersen født på Keinæsgaard. Fadderne: Kasserer Vogtmann paa Augustenborg. Boelsm. og Synsmand Christen Jørgensen Duus i Skovby. Ungkarl Hans Klausen af Skelde. Jomfru Agathe Vogtmann paa Augustenborg. Han gik i Augustenborg Skole. 
3. Anno 1850 d. 4. Febr. blev hans D. Marie Andersen født paa Keinæsgaard. Faddere: Kathrine Duus. Capit. Kragh ved 3 Jægercorps. Ungk. Christian Lassen af Hørup og Jomfru Marie Ecklon af Augustenborg. 
4. Anno 1851 d. 12 Sept. blev hans Datter Caroline Christiane Andersen født. 
5. Anno 1863 blev hans Søn: Johannes Andersen født. 
 
Byen Sarup 
 
Anno 1701 Marie Adelheit, Daniel Petersens Hustru i Sarup. Anno 1738 + d. 14. Febr. Daniel Petersens Hustrui Sarup: Marie Adelheit Breckling gl. 74 A. Anno 1741 d. 29 Decbr. + Daniel Petersen af Sarup gl. 86 A. Maria Adelheid Reckling er formodentlig en Datter af Hr. Frederik Breckling, Præst i Adsbølle fra 1661:1708. 
 
Byen Lysabild 
 
Anno 1721 d. 7. okt blev Frederik Lassen af Lysabild gift med Else Cathrine Brodersen aF hjortholm. 1731 7 mar blev Frederik Lassen begravet gl. 40 A. Anno 1732 blev Hans Christian Foget paa Keinæsgaard g.m. Elsche Katharine, Sal. Frederik Lassens i Lysabild. Forlovere: Hr. Jørgen Brodersen, Forpagter på Keinæsgaard og Hr. Hans Petersen, Forpagter paa Gammelgaard. Anno 1741 19. Juli blev Elsche Katharine Hanses af Lysabild begravet gl. 38 A. 7 M. Anno 1742 d. 29. Juni blev Hans Christian af Lysabild g.m. 2.g. Margaretha Christens D. fra Hjortspring. Anno 1764 + Hans Christians Hustru Margaretha af Lysabild gl. 58 A.: 1764 d. 4 Novb. blev Hans Christian af Lysabild g.m. Maren Jenses af Viby. Børn: 
1. Anno 1722 13 Trin. Sønd. blev døbt Frederik Lassens D. i Lysabild: Katharine Margaretha, fremstillet af Jørgen Hollænders Hustru paa Hjortsholm. Hans Hollænder paa Ladegaarden. Nikolai Frantz Brodersen af Sønderborg og Trincke fra Keinæsgaard. + 1723 gl. 6 M. 
2. Anno 1724 blev hans S. Jørgen født, fremstillet af Jørgen Brodersen, Hollænder. Jens Hollænder fra Graasten. Kirsten Margaretha fra Keinæsgaard. Anno 1759 blev Jørgen Lassen af Lysabild g.m. Marie Jørgens D. fra Maibøllegaard. Forlovere: Jørgen Brodersen og Christian August Slagter fra Augustenborg. 
3. Anno 1726 blev hans D. Katharine født, fremstillet af Christine Margaretha Boyes fra Nygaard. + 1726 gl. 14 Ug. 
4. Anno 1727 d. 22. Aug. døbt hans D. Martha, fremstillet af Martha Jørgens fra Keinæsgaard. Christine Margaretha Boyes af Nygaard. + 1727 gl. 11 Ug. 
5. Anno 1729 blev hans D. født, Martha, fremstillet af Martha Margaretha Johans af Gammelgaard. Boye Hansen af Østerholm. Hans Hansen af Igend. Martha Jørgens af Nygaard. Anno 1746 d. 8 Sept. trolovedes Andreas Petersen af Tandslet og Martha Frederiks D. af Lysabild. Forlovere: Esben Jensen af Tandslet og Jes Møller af Humbæk. De blev gift Anno 1746 d. 7. Octb 
6. a. Anno 1735 blev Hans Christians S. født: Frederik, fremstillet af Forpagteren Sr. Hans Petersen af Gammelgaard. Stud. Mons. Nikolai Frantz Lorentzen. Sr. Boy Hansen af Maibøllegaard. Jomfru Sophie Brodersen af Keinæsgaard. 
7.b. Anno 1736 blev hans S. Nikolai Frantz født, fremstillet af Mons. Nikolai Brodersen af Keinæsgaard. Jakob Hansen af Rønhave. Christen Hansen af Igend. Margaretha Carstens D. af Gammelgaard. Dorothea Sophie Edwards D. af Lysabild. + 1738 gl. 2 A. 
8.c. Anno 1739 blev hans D. Sille født, fremstillet af Forpagter Brodersens Kjæreste paa Keinæsgaard. Johan Schmidt af Døhn i Adsbølle. Nikolai Carstensen af Gammelgaard og Anna Dorothea Brodersens af Maibøllegaard. Hun blev Anno 1758 g.m. Jørgen Petersen af Lysabild. Forlovere: Forvalter Schmidt og Christian August af Augustenborg.  
 
Anno 1706 + Christen Hansen Foged af Lysabild gl. 71 A. 4 M. 
Anno 1709 + Maren Jørgen Fogeds af Lysabild gl. 86 A. 
Anno 1741 + Jens Foged af Lysabild gl. 41 A. Anno 1737 blev Jens Jørgensen Foged paa Keinæsgaard g.m. Elsche Marie Peders D., der Anno 1736 findes paa Keinæsgaard. Forlovere: Hans Christian af Lysabild og Christen Hansen af Igend. Anno 1742 + Jens Fogeds Hustru Elsche Marie Jensen af Skouby gl. 33 A. Anno 1741 døbtes hans D. Marie Hedvig. Faddere: Forvalter Brodersens Kone paa Keinæsg. Christen Hansen af Igend. Jørgen Brodersen og Eleonora Elisabeth Brodersen af Keinæsgaard. + Anno 1742 gl. 36 Ug. 
Anno 1762 blev Thorkild Olufsen af Island af Olufsvaller Sogn g.m. Kathrine Rasmus Datter af Lysabild. Han levede endnu her ind i dette Aarhundrede. 
 
Keinæsgaard’s Hollændere og Fogder Anno 1701:34 
 
Anno 1704 + Jørgen Christensen Foged paa Keinæsgaard, en gudfrygtig, ærlig og gavmild mand, gl. 50 A. 
Anno 1705 blev Peder Jakobsen Foged paa Gammelgaard g.m. hans Enke Margaretha , Sal. Jørgen Fogeds Enke paa Kainæsgaard.  
Anno 1702 blev Jørgen Fogeds D. Margaretha født, fremstillet af Johan Brands Hustru i Guderup. Faddere: Hans Erdmann Foged paa Nygaard og Carlotte Pouls D. af Keinæsgaard. 
Anno 1707 findes Margaretha Peders, Hollænderske paa Keinæsgaard. 1707-1711 endnu på Kegnæsgaard. 
Anno 1725 findes Anders Christensen Foged paa Keinæsgaard. 
Anno 1729 blev Anders Christensen Foged paa Keinæsgaard g.m. Anna Katharina Bogums af Sønderborg. Hun findes Anno 1729 ligeledes paa Gaarden. Anno 1731 + Anders Christensen Hollænder af Sarup gl. 36 A. 
Anno 1731 blev Hans Christian Foged paa Keinæsgaard g.m. Elske Katharine Hanses af Lysabild. S. Lysabild. 
Anno 1736:43 Jens Jørgensen Foged + Anno 1743 i Lysabild. Se Lysabild. 
 
Nygaard. 
 
Anno 1701 findes Hans Jensen som Foged paa Nygaard 
Anno 1701:4 Hans Erdmann Foged paa Nygaard 
Anno 1707 Peder Stephansen Foged paa Nygaard 
Anno 1707:9 Peter Petersen Foged paa Nygaard. Endnu Anno 1717. Hans Hollænder paa Nygaard 
Anno 1707 findes Sr. Christian Kaad el. Kahl som kongel. Pensionair paa Rønhave. Anno 1717 nævnes han som Forvalter paa Nygaard. Hans Hustru heed Maria Kahts, Forvalterske 
Anno 1726:27 findes Boye Hansen paa Nygaard men som Hollænder eller Forvalter vides ikke. Hans Hustru Christine Margaretha Brodersen, en Datter af Jørgen Brodersen paa Keinæsgaard 
Anno 1735:46 findes Hans Foged paa Nygaard 
Anno 1747 nævnes Christian Hollænder paa Nygaard 
Anno 1736:45 nævnes Sr. Klaus Mohr som Forpagter paa Nygaard. Hans Kone kaldes Mad. og Fru Mohr. 
Anno 1748:57 findes Hr. David Steenløs som Forvalter paa Nygaard. Han kom siden til Meelsgaard. 
Anno 1760 nævnes Hr. Lorentzen som Forvalter paa Nygaard. Imidlertid nævnes samme år Fru Richelsen fra Nygaard og Anno 1761 nævnes Richel Nissen paa Nygaard. Anno 1763 Forpagterenken paa Nygaard og Anno 1765 nævnes Mad. Richelsen paa Nygaard 
Anno 1769 nævnes Mons. Audreas Schmidt paa Nygaard, det er imidlertid enten som Eier eller Forvalter for Faderen Johan Christian Schmidt paa Keinæsgaard. Se Keinæsgaard. Hans Hustru var Barbara Margaretha Poulsen, en Datter af Kromand Nikolai Poulsen og Hustru Christiane Poulsen i Bromølle. 
Anno 1785 d. 6. April + Andreas Schmidt til Nygaard gl. 49 A 7 M. Anno 1791:96 nævnes Familien Schmidt paa Broholm, medens Familien Andersen allerede Anno 1790 findes paa Nygaard. Det er da rimeligt at Andreas Schmidts Enke mellem Anno 1785:90 har solgt Nygaard og beholdt Broholm tilbage, der senere også findes i Familien Andersens Eie. 
Hendes Moder var: Anno 1783 2. Decbr. + Christiane Poulsen, en Datter af Thingskriver og Degn paa Lyksborg Nikolai Poulsen og Hustru Augusta Sophie Poulsen, og Enke efter Kromand Nikolai Poulsen i Bromølle, gl. 71 A. Hendes børn var følgende: 1. Alexander Poulsen. 2. dødfødt. 3. Poul Poulsen. 4. Nikolai Poulsen, + ugift. 5. Barbara Margaretha. 6. Christiane Sophie, findes Anno 1775 som Jomfru paa Nygaard. 7. Christiane Charlotte Lovise Poulsen. 8. Ida Helena Poulsen. 
 
Hans Børn med Barbara Margaretha Poulsen var følgende: 
1. Johan Schmidt var en Tid lang Forpagter paa Rønhave, men slog temmelig stort paa. Han var g.m. Cecilie Karberg, en D. af Kjøbm. Peter Karberg i Sønderborg. Efter Mandens Død blev hun 2.g. g.m. Schmidt i Flensborg. 
2. Cecilie Schmidt g.m. Landmand Schmidt, der eiede en Gaard først ved Tønder, siden ved Varde 
3. Ida Sophie Schmidt, f. Anno 1774 paa Nygaard. Faddere: Mad. Cecilie Katharine Møller paa Maibøllegaard. Mons. Joh. Christian Schmidt paa Nygaard og Mad. Frederike Brandt paa Hjortholm. Hun blev g.m. 1. Forpagter Christian Jørgensen paa Maibøllegaard, 2. Hofraad Andresen, Kasserer og sekretær hos hertugen af Augustenborg. + paa Nordborg Anno 1859. 3 B. 
4. Christiane Schmidt, opdraget paa Maibøllegaard. F. Anno 1777. Faddere: Mad. Dorothea Sophie Schmidt i Nygaard, Hr. Otto Caspar Møller paa Maibøllegaard og Jomfru Sophie Brodersen paa Hjortholm. Hun blev g.m. Forpagter Christian Jørgensen paa Maibøllegaard. Efter hendes Død ægtede han Søsteren. 
5. Nikolai Schmidt f. Anno 1779. Faddere: Hr. Jørgen Andersen t. Kainæsgaard. Hr. Boy Boysen t. Maibøllegaard og Cecilie Møller paa Maibøllegaard. Han levede endnu Anno 1785. 
6. Andreas Christian Schmidt, f. Anno 1782. Faddere: Hr. Joh. Chr. Schmidt t. Nygaard. Hr. Boy Boysen t. Maibøllegaard og Mad. Magdalene Andersen t. Keinæsgaard. 
 
Maibøllegaard 
 
Barthold Jessen. Anno 1703:7 
A. 1701 nævnes Mans. Barthold Jessen i Sønderborg. Anno 1702:3 nævnes hans Hustru, Fru Anna Jessen. Anno 1703: i Jan. nævnes Mons. Barthold Jessen i Sønderborg, Pensionarius paa Maibøllegaard. A. 1704:6 Barthold Jessen i Sønderborg. Anno 1707 hans Hustru Anna Jessen. Anno 1707 Mons. Barth. Jessen, Raadm. i Sønderborg og K.M. Pensionair paa Maibøllegaard. Anno 1711:22 nævnes han i Sønderborg. 
Anno 1703 nævnes Jakob Foged paa Maibøllegaard. Anno 1713 nævnes Lauritz Foged paa Maibøllegaard. Anno 1728 Lars Foged paa Mailbøllegaard. 
 
Boye Hansen. Anno 1735:63 
 
Anno 1735:1740, Anno 1753 nævnes Mons. Forvalter Boy Hansen paa Maibøllegaard, Han havde tidligere været på Nygaard og Østerholm. Anno 1724 omtrent blev han g.m. Jomfru Christine Margaretha Brodersen, en D. af Forpagter Jørgen Brodersen paa Keinæsgaard. Anno 1755 nævnes Mad. Sal. Boyes paa Maibøllegaard. Børn: Anno 1763 nævnes endnu Boi Hansen paa Maibøllegaard. Børn: 
1. Mons. Boi Boisen, Forpagter af Maibøllegaard. Han blev Anno 1761 g.m. Jomfru Cecilie Kathrine Schmidt af Keinæsgaard. Anno 1772 findes han +. Hans Enke var dette Aar atter g.m. Hr. Otto Caspar Müller, Forpagter paa Maibøllegaard. Anno 1785 findes Hr. Müller endnu. 
2. Jørgen Boisen nævnes Anno 1753:55 paa Maibøllegaard 
 
Christian Jørgensen. Anno 1793:96 
 
Anno 1793:96 findes Hr. Christian Jørgensen som forpagter på Maibølgaard. 
 
Rønhave 
 
1707 var Christian Kaad Pensionair paa Rønhof. Anno 1708 var Maria Kaadts, hans Hustru Forvalterske paa Rønhauge. Anno 1709 var Christian Kaad, K.M. Pensionair på Rønhof. Anno 1717 findes Maria Kaadts som Forvalterske paa Nygaard. 
 
Forskellige andre Steder og Personer 
 
Anno 1701:13 nævnes Mons. Nikolai Lassen i Sønderborg.  
Anno 1703:13 Sr. Philip Møller i Sønderborg. Anno 1703 ff Sr. Philip Müllers Hustru: Margaretha i Sønderborg.  
Anno 1705 J. findes Mons. Iver Müller i Sønderborg. Anno 1707 hans Hustru Esther. 
Anno 1707 findes Amtsforvalter David Samlands frue i Sønderborg. Anno 1717 Hr. Amtsforvalter i Sønderborg. 
Anno 1708:10 Agathe, Jørgen Fogeds Hustru paa Augustenborg. 
1708:46 nævnes Esben Jensen i Tandslet. Anno 1723 hans Hustru Elisabeth 
Anno 1716 Jomfru Anna Sophie Marstrands af Langeland. 
Anno 1718 Jakob Thun i Sønderborg. 
Anno 1718 Margaretha Katharine, Hr. Otto Müllers Hustru i Sønderborg 
Anno 1719 Mad. Eleonora Elisabeth Matzens af Hartspring. 
Anno 1719 Hans Petersen af Felsted. 
Anno 1721 Magdalena Beyerholm i Sønderborg 
Anno 1721 Peder Jørgensen paa Rumohrsgaard 
A. 1721 Karsten Knudsen i Sønderborg. Hans Hollænder paa Ladegaarden 
Anno 1723 Jomfru Anna Katharine Klincker i Oksbølle. 
Anno 1724 Jens Hollænder fra Graasten. 
Anno 1725 Hans Christian Beyerholm af Sønderborg. 
Anno 1726 Fru Dotothea Sophie Golt fra Igind. 
Anno 1729 Martha Margaretha Johans af Gammelgaard. 
Anno 1730 Claus Christensen, Foged paa Rønhauge 
Anno 1730:31 Jomfru Margaretha Ryberg i Lysabild Præstegaard 
Anno 1731 Mons. Esben Petersen, Studiosus. 
Anno 1736 Christian August Skolemester paa Keinæsgaard 
Anno 1736 stud Johannes Petersen af Hørup 
Anno 1739 Sr. Jens Hansen af Hjortholm 
Anno 1743 Christian August Petersen af Sønderborg 
Anno 1744 Sr. Nikolai Juul af Sønderborg 
Anno 1747 Hr. Cornet Fog i Sønderborg 
Anno 1748 Mons. Nikolai Juhler i Sønderborg 
Anno 1753 Las Meier paa Augustenborg 
Anno 1753 Forvalter Nikolai Brodersen paa Gammelgaard 
Anno 1753 Christian Jessen af Humbæk 
Anno 1756 Jomfru Ibsen af Gammelgaard 
Anno 1761 Forvalter Brandt paa Østerholm 
Anno 1761 Forvalter Lorentzen paa Nygaard 
Anno 1764 Sr. Witzke af Sønderborg 
Anno 1765 Forvalter Johannes Brandt af Augustenborg 
Anno 1766 Hr. Henrich Petreus 
Anno 1771 Mons. Petræus i Lillemølle. 
Anno 1771 Huusfoged Bergstrøms Hustru paa Augustenborg 
Anno 1784 Peder og Jørgen Petersen Peerhøi i Sønderborg 
Anno 1786 Jomfru Dorothea Sophie Brandt i Oxbølle 
Anno 1787 Jomfru Ida Marie Arens i Lysabild Præstegaard 
Anno 1798 Informator Autzen paa Keinæsgaard 
 
Militair findes Anno 1713.20.30 
 
Anno 1713 og 1720 døbes Rytteres Børn af det Brockdorffske Regiment 
Anno 1730 d. 15/8 døbt Lieuten. Liebedantz B. paa Keinæs: Anna Katharine, fremstillet af Mad. Selmers, Sal. Hr. Selmers af Sønderborg. Hr. Peter Lorentzen, Præst i Svenstrup. Amtsforvalter Petersen i Sønderb. Jomfru Thomsen i Atzerballig. Mad. Selmers fremstillede Barnet, var paa højædle og Velbaarne Fru Schoutbynachtinde Anna Katharine Liebedantz af Sønderb. hendes Vegne og hendes Svaghed. 
 
Sygdomme i Sognet Anno 1705:25 
 
Anno 1705 23 Trin. Sønd. indtil Anno 1706 Paaske + mange Mennesker i Lysabild Sogn af Smaakopper. Anno 1706 + 43 flere end blev fødte. 
Anno 1715 Smaakopper 
Anno 1718 Smaakopper og Mæslinger 
Anno 1725 Smaakopper 
Lebølgaard Anno 1701. Anno 1772 Fjeldbygaard, paa Maien, Lumborg, ….dgaard. 
Anno 1705 + 43. Anno 1706 + 87. Anno 1713 + 36. Anno 1719 + 46. Anno 1727 + 52. Anno 1728 + 61. Anno 1729 + 83. Anno 1730 + 48. Anno 1731 + 53. Anno 1732 + 60. Anno 1736 + 59. Anno 1737 + 62. Anno 1742 + 45. Anno 1746 + 50. Anno 1752 + 65. Anno 1754 + 57. Anno 1755 + 50. Anno 1759 + 53. Anno 1766 + 60. Anno 1772 + 55. Anno 1777 + 64. De fødtes Mellemtal var 30-35 Pers. 
 
Pastor Meldals Døtre. Anno 1809:23 
 
Anno 1809 d. 18/11 blev Bager Thomas Thomsen g.m. Jomfru Lovise Ulrike Amalie Meldal 
Anno 1809 d. 29/12 blev Lieuten. og toldinspektør i Nibe Balvig g.m. Elisabeth Birgitte Christiane Meldal 
Anno 1823 d. 4/8 blev Jørgen Frandtz Hammerschaub, Regimentskvartermester ved 1.ste Jydske Infanteri Regiment i Kjøbenhavn, Søn af forhenværende Handelsforvalter Samuel Hammerschaub i Thorshavn paa Færøerne g.m. Enken Elisab. Birgitte Kirst. Meldal, Enke efter afd. Cautionistforvalter Christian Balvig i Nibe, gl. 34 og 32 år. 
 
Anno 1823 d. 28/4 blev Ungk. Thomas Ernst, Søn af Boelsm. Thomas Ernst i Adserballeskov gl. 26 A. g.m. Jomfru Sofie Marie Jakobsen, Datter af afd. Forpagter og Inspekteur Christian Jakobsen paa Gammelgaard gl. 37 ¼ A. 
 
Lysabildskov Skole. Anno 1782  
 
Anno 1782 d. 9/4 gav Hertug Frederik Christian de forrige Aar fra Lysabild til Lysabildskov udflyttede Boelsmænd Tilladelse til at anlægge dem en egen Skole. Det var kun en Biskole, og derfor blev der ved en hertug. Resolution Anno 1793 d. 6/9 afgjort, at de ikke var fritagne for deres tidligere Forpligtelse til Sognets Hovedskole. Ved denne Lejlighed var Kongel. Kammerraad og Amtsforvalter Rambusch og Hertugel. Hofraad og Overinspektør Matthias Matthisen tilstede. 
 
Joh. Christian Bouhige: Anno 1790.  
 
Anno 1790 d. 6/3 antog Lysabildskov Beboere ved Contract Joh. Christian Bouhige til deres Skolelærer.  
 
Lysabild Skolehus. Anno 1791 
 
Anno 1891 er Lysabild Skolehuus opført i Bindingsværk 
Anno 1808 d. 27/9 afslaar Augustenborg Kirkeinspection: Inspecteur C. Petersen og Provst Burchardi atter Lysabildskovs Begjæring om ikke at konkurere til Hovedskolen i Lysabild 
Anno 1810 blev den evangelisk. christelige Psalmebog indført i Lysabild Kirke 
(Efterretningerne fra s. 29.52 ere tagne af Lysabild Kirkebog, enkelte Notitser af Keinæs Kirkebog S. 52 fra Anno 1782:1810 vedføjede ere øste af Documenter i Lysabild Præstearkiv. 
 
 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening