Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
     1.13 Ketting
     3.16 Gundestrup
     3.17 Kettingskov
     3.22. Uddrag af en gammel kirkebog fra 1653-1707
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
3.16 Gundestrup
Renskrevet af Karin Thomsen sep 2004
 
Gundestrup: Byens Navn angaaende: 
Navnets Skrivemaade :Ao.1580: Gunderstrup og Gundestrup og saaledes vedbliver den at vexle. Det kan udledes af Mandsnavnet :Gunder: Gunders Torp, eller af Kvindenavnet :Gunhilde: Gunde. Saaledes har da rimeligviis dens Stifter ført et af disse Navne. Se bind VII 79.  
 
Byens Boelsmænd: Ao.1580: 
Ao.1580 var Jørgen Persøn Sognets Tolvmand og Boelsm. i Byen. Efter Fortegnelsen over Stolestaderne forekommer følgende Mænd: 1. Jørgen Persøn. 2. Hans Nielsen. 3. Jørgen Christensen. 4. Rasmus i Gunderstrup. De 2 første ere med Vished Boelsmænd, da der findes Stader for deres Svende og Møer; de 2 sidste have derimod kun hver et Stade og det paa Konernes Side. Ikke desto mindre er man nødt til at antage dem alle 4 for Boelsmænd, da der langt senere endnu findes 4 Mænd af denne Klasse. Desuden have de følgende Steder og Byer kun deres tilstrækkelige Antal. Se XI 5-9, 141-142. Anno 1551-1552 Gunderstorp 2 m. nævnes.  
 
Byen ligger under Sønderherred: Ao.!608: 
Ao.1608 bevidnede Boelsmand Hans Jensen fra Gundestrup tilligemed Herredsfogden Mouritz Matzen og 11 Herredsmænd fra Sønderherred paa Igen Landsthing, ”at Hr. Frederik Kruckow til Notmark ikke havde Ret til et Skovskifte og nogle Kaadnere i Kornbæk, hvorpaa hans Fader havde Brev, men de tilkjendte den Hert. Hans d. Yngre.” Rigsraadet forkastede senere denne Dom. – Gundestrup laae saaledes under Sønderherred. – 
Ao.1649 kaldes Byen paa Meiers Kort. ”Hunderup” og i Danckwerths Landesbeschreibung : ”Hunderstrup”, hvilket dog maa ansees for uagtsomheder. 
 
Byen har en Tolvmand: Ao.1653. 
Ao.1653 var Boelsmand Hans Christensen i Gundestrup Tolvmand, da man forenedes med Præsten Hr. Johannes Monrad ang. Præstegaardens Bygninger. 
 
Byens Boelsmand: Ao.1660. 
Ao.1660 ff. Aar nævnes følgende 4 Boelsmænd i Byen: 1. Las Jørgensen. - 2.Hans Jørgensen. - 3.Christen Hansen. - 4.Hans Christensen Tolvmand. De ydede hver 4 Skj. Rug, 1 Ørt Byg og 1 Ørt Havre til Kirken. 
 
Byens Nedlæggelse: Ao.1682-89. 
Ao.1690 beretter Præsten Hr. Joh. Poulsen, at Byen er nedlagt, tilligemed en Deel andre Byer og Steder, af Hert. Emil Günther,” og et andet Sted”, at det er skeet i hans Tid, altsaa maa det i det mindste være skeet imellem Ao.1682: 90. – Ao.1689 nævnes imidlertid Jeb Smed på Gundestrupgaard, saa at den altsaa dette Aar har været gjort til en lille Meierigaard. – ”Bønderne vare forarmede og sade i ringe Kaar.” Disse vare: 1. Las Jørgensen.-2. Hans Jørgensen.-3. Christen Jørgensen og 4. Hans Eriksen, der ? maaskee er Stamfader til Slagter Eriksen.- Kirken beholdt sin Tiende, dog mistede Præsten Kvægtiende af Byen, skjøndt den var nedbrudt efter Ao.1660, i hvilket Aar Præsternes Privillegier stadfæstedes af Enevældskongen Frederik 3. – Ligeledes krævede Præsten Hr. Joh. Poulsen paa Augustenborg nogen Erstatning for de tabte Accidentier, hvorimod han fik til Svar, ”at der stoede jo 4 Kaad igjen paa Stedet; kunde jeg derfor icke anderledes replicere, end det at væhre lige saa meget: Som at tage 4 Aggerhøns bort og sætte 4 Spurve hen igjen paa Stedet.” Heraf seer man, at de 4 Huussteder ere blevne til Kaad. – Da Skakkenborg og Freudenholm ere 2 af disse Gundestrup Kaad, har rimeligvis ogsaa her ligget 2 af Boelene. – Naar det hedder at Hert. Ernst Günther lod Byen nedbryde, da kan han kun have gjort det som Guverneur paa Kongens; thi endnu senere var Gaardene Kongens Eiendom. – Bem: Slagter Eriksen stammer fra Bro. 1740 nævnes Schackenborg.  
 
Gundstrup overlades til Augustenborg: Ao.1730. 
Ao.1730 fik Hert. Christian August til Augustenborg d. 30.te Dec. af Kong Christian d. 6.te ”til Nytte og Brug for Livstid,” Godset Gammelgaard tilligemed Gundstrup. Det var altsaa kun et personligt Lehn (: Hans Staatsberichte S. 500). – Da han afgik ved Døden Ao.1754 faldt det altsaa tilbage til Kronen; men 
 
Gundestrup aftrædes paany: Ao.1754 
Ao.1754 d.26.de Marts overlod Kong Frederik 5. ligeledes hans Søn, Hert. Frederik Christian til Augustenborg som et personligt Lehn paa Livstid: Gammelgaard og Gundestrup. (Ber. S. 500.). 
 
Gundestrup ud af Sønderborg Amt: Ao.1756: 
Ao.1756 d.13.de Febr. aftraadte Kong Frederik d. 5.te til Hert. Frederik Christian t. Augustenborg og dennes Broder Prinds Emil August samt deres mandlige Efterkommere Gammelgaard og Gundestrup som et adeligt Gods, der nu blev fuldkommen afsondret fra Sønderborg Amt, og forenet med de oprindelige augustenborgske Besiddelser. Derimod afstod Hertugen og hans Broder igjen al deres Arveret paa de plønske og lyksborgske Lande (Ber. S. 501). – Siden den Tid har Gaarden staaet under Augustenborg. 
 
Forpagterne paa Gaarden : Ao.1730: 1800. 
1.Arent Thomsen Syndermann: Ao.1735: 39. 
Ao.1738 er Stuehuset paa Gundestrup opført. Dette skete, da Arent Thomsen Syndermann var Forpagter fra Ao.1735 : 39 efter Ketting Kirkebog, maaske er han allerede bleven det Ao.1730. – Fra Ao.1741 : 52 findes han som Forpagter paa Augustenborg Herregaard, og siden nævnes han som Forpagter af den lille Gaard Vudrup paa Ærø Ao.1765, hvor han gav 870 Rdl i aarl. Pagt, og vistnok blev her indtil Ao.1767, da den blev solgt. Tilsidst beboede han det saakaldte Mad. Fangels Sted paa Nordborg, hvor han holdt Krovæsen. – Hans Kone var vistnok en Jomfr. Brodersen fra Gammelgaard, og hans Datter Martha Christine som var g.m. Degnen Bahne Tüchsen i Hagenbjerg. 
 
2. Joachim Hansen Ao.1742: 43. 
Joachim Hansen synes at være Hollænder paa Graasteen Ao.1725 da Godset gik concurs. Fra Ao.1742: 43 nævnes han paa Gundestrup som Forvalter; hvor længe han har været her, vides ikke. 
Fra Ao.1744: 54 nævnes ingen Forpagtere paa Gaarden i Kirkebogen, derimod forekommer Ao.1745: 49 Jomfr. Eleonora Elisabeth og Ao.1748 Jomfr. Martha Brodersen paa Gundestrupgaard. Det er da ikke utænkeligt at Familien Brodersen, som til samme Tid havde andre Gaarde i Forpagtning, ogsaa kan have havt denne Gaard, uden at nogen Forpagter har boet her. 
 
3. Henrik Petræus Ao.1755: 66. 
Ao. 1755 nævnes Henrik Petræus som Gaardens Forvalter. Han var født i Feldsted ved Aabenraa, hvor hans Fader blev Præst til sin sin Død. Ao.1767: 72 boede han i Lillemølle og siden flere Aar i Sønderborg. Han var Accoucheur og en Tidlang en meget rig Mand, da han var Eier af 18000 Rdl. Cour., hvilken Formue han snart satte overstyr, deels ved slet Huusholdning, deels ved Processer og mangfoldige Speculationer, saa at han til sidst blev temmelig fattig og maate leve paa et Præsteindersted i Lysabild, som hans Svigerfader Præsten Westi Egberg udlagte til ham. Her + han, og først efter hans Død fik hans Kone og Børn den efter hendes Fader faldne Arv. Han var første Gang g.m. fra Ao.1759: 64 Jomfr. Margaretha Petrien fra Tønder. 2.) Ao.1765 Inger Sofie Egberg fra Lyaabild Præstegaard. Se II 48-49, V 50, 231. S. XI 237 og XXIV 259-266.  
Her kan anføres følgende Stamtavle over denne Familie: 
Chr Knudsen har her indføjet en stamtavle over præsten Andreas Petræus i Felsteds efterkommere, men da nyere forskning har forbedret denne stamtavle meget, indsættes her den nyeste forskning, hvortil jeg har fået hjælp af Karin Thomsen og Steen Thomsen med flere, som nævnes i teksten.  
 
1. Andreas Petræus, født i Møgeltønder?, ref: Y00523. gift 1686, Birgitte Paulsen, født 16 jul 1671 i Sønderborg, (datter af pensionær Hans Paulsen og Anne Marie Steuermann på Gammelgaard i Ketting sogn) døbt 23 jul 1671 i Sønderborg, ref: Y00133, død 9 okt 1752 i Felsted, begr. 19 okt 1752 i Felsted. Andreas død 1726 i Felsted. Achelis 3125: Andreas Petræus var novice ved universitet i Kiel 19 apr 1671, København 2 sep 1674, 1682 sognepræst i Felsted. Trap Slesvig 354: Ved reperation af Felsted kirke 1858 fandtes på en kiste i en åben begravelse en blyplade med Andreas Petræuses dødsår 1726. Andreas Petræus har ikke indført sine egne børns dåb i kirkebogen. 
Arends II 153. J 443. PS I 252, Trap Slesvig 354, V f K 2 rk V 455, Nordf. Ver XIII 37 note 1. 
Steen Thomsen, har 29 maj 1994 sendt mig en hel del materiale om slægten Petræus. Birgitte: nævnes som fadder i Ketting 8 mar 1736 hos Hans Pedersen på Gammelgaard, nævnes som fadder i Ketting 1736 uden navn som pastor Andreas Pedersens enke af Felsted, hun døde 81 år, 2 md og 2 dage gammel. 
Børn: 
2. i Petrus Petræus født 21 apr 1687. 
3. ii Hans Pedersen født 1689. 
4. iii Andreas Petræus født 3 apr 1693. 
5. iv Christine Margrethe Petræus født ca 1695. 
6. v Ingeborg Petræus født 1698. 
 
Anden Generation 
 
2. Petrus Petræus, født 21 apr 1687 i Felsted, ref: UA0524. (1) gift 28 jul 1722 i Süderlügum, Anne Margrethe Hansen, født ca 1699, (datter af Johan Hansen) ref: YC0524, død 14 maj 1728 i Süderlügum, begr. 25 maj 1728 i Süderlügum. (2) gift 17 maj 1729 i Süderlügum, Cathrine Margrethe Riese, født 1705, (datter af Henrik Riese) ref: YF0524, død 16 aug 1733 i Süderlügum, begr. 25 aug 1733 i Süderlügum. Petrus død 22 jan 1735 i Süderlügum, begr. 8 feb 1735 i Süderlügum. Achelis 4391: Petrus Petræus var ved universitetet i Jena 7 maj 1706, 
Kiel 6 maj 1709, 1721 sognepræst i Sønder Lygum. 
J 473, VfK 2 rk V 457, Nied F G XII 166. 
Barn af Anne Margrethe Hansen: 
i Birgitte Cathrine Petræus, født 11 maj 1723 i Süderlügum, døbt 20 maj 1723 i Süderlügum, ref: Y02211, død 10 aug 1728 i Süderlügum, begr. 17 aug 1728 i Süderlügum. 
ii Johannes Petræus, født 30 dec 1724 i Süderlügum, døbt 4 jan 1725 i Süderlügum, ref: Y02212, død 28 jan 1730 i Süderlügum, begr. 7 feb 1730 i Süderlügum. 
iii Andreas Petræus, født 17 dec 1726 i Süderlügum, døbt 20 dec 1726 i Süderlügum, ref: Y02213, død 27 aug 1731 i Süderlügum, begr. 4 sep 1731 i Süderlügum. 
Barn af Cathrine Margrethe Riese: 
iv Johannes Petræus, født 28 apr 1730 i Süderlügum, døbt 2 maj 1730 i Süderlügum, ref: Y02214, død 29 maj 1732 i Süderlügum, begr. 8 jun 1732 i Süderlügum. 
7. v Henrik Petræus født 17 jul 1731. 
 
3. Hans Pedersen, født 1689 i Felsted, ref: KE0400. Han blev gift med Barbara Margrethe Lützen, født ca 1708, (datter af Søncke Lützen og Anne Margrethe Bock) ref: GC0400, død 1760 i Gammelgaard. Hans død 1774 i Gammelgaard Als, begr. 23 dec 1774 i Kværs. Faddere 1736: Salig hr pastor Andreas Pedersens enke fra Felsted, hr pastor Peder Brandts hustru fra Guderup, jomfru Christine Paulsen, hr Hans Paulsen fra Sønderborg, Monsieur Mathias Paulsen fra Rønhave. Hans Pedersen var pensionær på Gammelgaard, hvor han nævnes 1730, da han 
er fadder hos pensionær Hans Christian Jessen på Hjortspring. 14 maj 1745 er han gudfader hos Peder Smed i Almsted. Nævnes som fadder 25 nov 1745 hos Mathias Jensen With i Notmark, som gudfader hos samme 7 mar 
1749, 24 mar 1751 hos Hans Ohlsen. Hans Pedersen nævnes som fadder 22 apr 1751 hos Mathias Jensen With i Notmark. Allerede 29 sep 1712 nævnes en Hans Pedersen på Gammelgaard, da han står gudfader hos Christen Skræder i Hundslev, men om det er samme mand ved jeg ikke. Barbara: Barbara Margethe Lützen er ifølge Niebüll kb 1732 en søster til sognepræsten Otto Hinrich Lützen, det anføres, da hun er fadder ved Nicolaus Engels dåb. Hun nævnes som gudmoder 20 jun 1745 hos Mads Madsen i Hundslev. 
Børn: 
i Anne Margrethe Pedersen, født 0 mar 1736 i Gammelgaard, døbt 8 mar 1736 i Ketting, ref: GO0400. 
 
4. Andreas Petræus, født 3 apr 1693 i Felsted, ref: UA0529. gift 17 okt 1736 i Felsted, Anne Christine Volchard, (datter af Christian Albert Volchard og Anne Margrethe Martini) ref: YC0529. Andreas død 21 jul 1782 i Fresenhagen ved Leck. Achelis 4645: Andreas Petræus var ved universitetet i Jena 12 jun 1713, 
sognepræst i Felsted 1726-1767. 
Arends II 154, J 443, Nied F G XII 170. 
Børn: 
8. i Andreas Petræus født 1 dec 1738. 
ii Anne Margrethe Petræus, født 10 feb 1740 i Felsted, døbt 17 feb 1740 i Felsted, ref: Y01969. 
 
5. Christine Margrethe Petræus, født ca 1695, ref: YC0558. gift 8 okt 1727, Otto Hinrich Lützen, født 22 okt 1698 i Nykirke, (søn af Søncke Lützen og Anne Margrethe Bock) ref: UA0558, død 22 jul 1769 i Niebüll, begr. 28 jul 1769 i Niebüll. Christine død 19 jan 1781 i Uge. ikke gift i Risum, Niebüll, Süderlügum, Rødenæs eller Klanxbüll. Otto: Faddere 1728: Richard Momsen fra Christian Albrechtskoog, Anne Sophie Detlefs, jomfru Birgitte Jansen. 
Faddere 1730: Pastor Arends i Risum, pastor Petræus i Feldsted, jomfru Barbara Margrethe Lützen fra Viding herred. 
Faddere 1732: Pastor Peter Petræus i Lügum ved pastor Ahrens i Tønder, Duye Detlefsen i Niebüll, Marie Lützen, Viding herred Nykirke. 
Faddere 1736: Hans Pedersen fra Als ved Duye Detlefsen, hr Hein Friedrich Lützen, Nykirke, enkepastorinde Birgitte Petræus i Felsted. 
Faddere 1737: Hans Pedersen fra Gammelgaard på Als, i hans sted min hr kollega, hr Hans Lützen fra Nienhof i Nykirke sogn, fru Anne Christine Petræus fra Felsted, i hendes sted min søster Anne Sophie. 
Faddere 1739: Fru Birgitte Petræus i Felsted, fru Anne Christine Lützen i Nykirke, Hans Pedersen fra Als. 
Faddere 1739: Provstinde Ahrens i Tønder, Mette Magdale Momsen fra Christian Albrechtskoog, Pastor Riese fra Galmsbüll. 
Faddere 1741: Apoteker i Tønder Johan Hinrich Tsherning, hr Andreas Jansen, fru Anne Christine Lützen i Nykirke. 
Faddere 1744: Fru pastorinde Thomsen i Faretoft, Madam Wettering fra Flensborg, birkefoged Andreas Thomsen fra Møgeltønder. 
Faddere 1746: Fru kammerråd Behn fra Tønder, fru pastorinde Callesen fra Leck, Hans Pedersen, pensionær på Gammelgaard. 
ikke gift i Risum, Niebüll, Süderlügum, Rødenæs eller Klanxbüll. 
Achelis 4913: Otto Hinrich Lützen var ved universitetet i Jena 24 apr 1720, sognepræst i Niebüll 1727. 
Ved hans død anføres det, at han har studeret 3 1/2 år på akademiet i Jena, har stået i tjeneste hos kancelliråd Möller i Tønder, blev valgt til sognepræst i Niebüll 22 dec 1726, introduceret af provst Reimer 9 feb 1727, han overlevede 3 kollegaer, blev senior seniorum i hele Tønder amt, og bevarede til sin død en beundringsværdig sundhed. 
Var syg i 5 dage før han døde. Af 11 børn efterlader han 1 søn og 4 døtre ilive. 
Arends II 47. 
Børn: 
i Anne Margrethe Lützen, født 0 sep 1728 i Niebüll, ref: Y01936, død 28 okt 1728 i Niebüll. 
ii Andreas Lützen, født 0 mar 1730 i Niebüll, døbt 15 mar 1730 i Niebüll, ref: Y01937, død < 1769. Achelis 5959: Andreas Lützen var ved universitetet i Jena 3 apr 1750, stud theol samme sted 1 apr 1753 (stambog Dankwart). Ikke nævnt ved faderens død, så formentlig død inden, men ikke i Niebüll. 
Helk. 
iii Søncke Lützen, født 0 maj 1733 i Niebüll, døbt 19 maj 1733 i Niebüll, ref: Y01938, død 22 nov 1735 i Niebüll. 
iv dødfødt barn, født ca 1735 i Niebüll, ref: Y02206, død ca 1735 i Niebüll. dette barn er ikke indført i kb men nævnes ved faderens død mellem sønnerne Søncke og Peder Ludvig, hvorfor det er indplaceret der. 
v Peder Ludvig Lützen, født 0 apr 1736 i Niebüll, døbt 24 apr 1736 i Niebüll, ref: Y01939, død 1 nov 1767 i Niebüll. 
9. vi Samuel Lützen født 17 dec 1737. 
10. vii Birgitte Marie Lützen født 0 mar 1739. 
viii Anne Margrethe Lützen, født 0 maj 1739 i Niebüll, døbt 12 maj 1739 i Niebüll, ref: Y01950. Ved FT 1803 lever hun ugift hos broderen sognepræst Samuel Lützen i Uge. 
ix Otto Hinrich Lützen, født 0 sep 1741 i Niebüll, døbt 22 sep 1741 i Niebüll, ref: Y01951, død 14 maj 1748 i Niebüll. 
x Christine Elisabeth Lützen, født 0 jan 1744 i Niebüll, døbt 3 jan 1744 i Niebüll, ref: Y01952. 
xi Johanne Frederikke Lützen, født 0 jun 1746 i Niebüll, døbt 7 jun 1746 i Niebüll, ref: Y01953. 
 
6. Ingeborg Petræus, født 1698, ref: YC0561. gift 1 sep 1716 i Risum, Johannes Joachim Arends, født 2 dec 1682 i Tønder, (søn af Wolf Arends og Elisabeth Steinbeck) døbt 6 dec 1682 i Tønder, ref: UA0561, død 18 mar 1746. Ingeborg død 5 mar 1789. Johannes: Faddere 1718: Min svigermoder fra Felsted, pastor Johannes Tychsen af 
Humptrup, min fru søster Elisabeth Langhein. 
Faddere 1720: Min svigerfader pastor Andreas Petræus i Felsted, min svoger i Husum, hr As. Lorentz Jansen, min broders kæreste Elisabeth Arends. 
Faddere 1722: Christ. Albr. Langhein i Tønder, Hans Pedersen, min kære broder, Fru Agnethe Cathrine Hansen, enkepastorinde i Humptrup. 
Faddere 1722: Anne Marie Jansen, min kære søster fra Husum, Anne Margrethe Hansen af Humptrup, Peter Petræus, sognepræst i Lygum og trolovet. 
Faddere 1725: Frau Marie Wesseling fra Tønder, jomfru Christine Margrethe Petræus af Felsted, Hr. Wolfgang Christian Langhein i Tønder. 
Faddere 1727: Landskriver i Bredstedt Thomas Clasen, Andreas Petræus jun, sognepræst i Felsted, Cathrine, enke efter afdøde sognepræst hr mag. Friesen i Niebüll. 
Faddere 1729: Sognepræst i Niebüll Otto Hinrich Lützen, min søsters søn i Tønder Peder Langhein, hr pastor Petræus i Lygoms kæreste Cathrine Margrethe. 
Achelis 4193: Johannes Joachim Arends var ved universitetet i Kiel 14 mar 1698, Rostock apr 1701, Leiden 10 mar 1707, London 8 okt 1708 (Helk), ss Leipzig 1712, rejste som famulus i Holland og England, 1714 sognepræst i Risum, 1730 ærkediakon i Tønder, 1738 sognepræst og provst der. 
J 372, J517, C lit I 21, Carstens die Stadt Tondern 129. VfK 2 rk V 459. 
Stambog Zeller. 
Børn: 
11. i Barbara Elisabeth Arends født 22 nov 1718. 
12. ii Andreas Arends født 16 apr 1720. 
iii Birthe Cathrine Arends, født 1 jun 1722 i Risum, ref: YC1933. gift ca 1744, Johannes Callesen, født 30 aug 1707 i Tønder, (søn af Henrik Callesen) døbt 4 dec 1707 i Tønder, ref: UA1933, død 18 jul 1764. Birthe død 25 feb 1763. Johannes: Achelis 5135: Johannes Callesen var novice ved universitetet i Kiel 21 apr 1727, i Jena 26 apr 1728, prøveeksamen Preetz 1737, diakon i Leck 1738 og sognepræst der 1739. Ingen børn. 
J 461f, A Halling, meine Vorfahren (1905) 366f, Stamtavle Callisens (1907) 6h, H C Carstensen 45, 48, Nied FG XIII 7. 
iv Wolfgang Arnold Arends, født 1 jun 1722 i Risum, ref: YO0561, død 0 jun 1772. Achelis 5724: Wolfgang Arnold Arends læste medicin i Halle 9 okt 1742, Jena 4 okt 1746, cand med Jena 10 apr 1750, i Jena 9 jan 1751 (Stambog J.M. Brüning), 1750 læge i Tønder, købte 1755 Okholm i nærheden af Tønder, 1767 i Notmark og 1770 i Ketting. 
SHanz 1773 122, 1774 116, Andresen Bürgerbuch 133. Helk. 
13. v Johannes Joachim Hansen Arends født 10 maj 1727. 
vi Petrus Arends, født 17 jul 1729 i Risum, ref: Y01935, død i Jena. Achelis 5920: Petrus Arends var ved universitetet i Jena 27 sep 1748, samme sted 11 jan 1749 (Stambog Bielfeld), død der. 
Helk. 
 
Tredje Generation 
 
7. Henrik Petræus, født 17 jul 1731 i Süderlügum, døbt 17 jul 1731 i Süderlügum, ref: KE1398. (1) gift 22 jun 1759 i Ketting, Catharina Margrethe Petri, født ca 1741, ref: GC1398, død 1764 i Gundestrup, begr. 11 okt 1764 i Tønder. (2) gift ca 1765, Inger Sophie Egebjerg, født 1739 i Lysabild, (datter af Westi Hansen Egebjerg og Valborg Aabye) døbt 3 nov 1739 i Lysabild, ref: GF1398, død 3 nov 1808 i Sønderborg. Henrik død 17 maj 1782 i Sønderborg, begr. 24 maj 1782 i Sønderborg. Ved vielsen 1759 nævnes han som forvalter på Gundestrup, 1767-1772 nævnes han i Lillemølle. Han nævnes ved sin død som førhen forpagter på Gundestrup. Døde af tæring. Blev begravet om eftermiddagen kl 1 med en ligprædiken. Pastor M.R. Meldal oplyser i sin krønike for Lysabild sogn, at forpagter Petræus ved sit ægteskab med Inger Sophie Egebjerg var ejer af 18000 rdl. Denne kapital tabtes efterhånden dels ved slet husholdning, dels ved processer, og tilsidst måtte svigerfaderen købe ham et præsteinderstested i Lysabild og give ham en tønde land af pastoratsgrunden tilleje. Cathrine: Nævnes ved mandens død 1782 af Tønder. 
Barn af Cathrine Margrethe Petri: 
i Peter Petræus, født 1761 i Gundestrup, døbt 10 feb 1761 i Ketting, ref: KE1698. Maibølls Georg Hansen: Peter Petræus er sættemand i Sebbelev. 
ii Elisabeth Petræus, født 1762, døbt 28 sep 1762 i Ketting, ref: GC1699. gift 20 apr 1781, Johan Bartholin Brun, født 1738 i Notmark, (søn af Gert Bartholin Brun og Cathrine Pedersen) ref: KE1699, død 29 mar 1821. Elisabeth død 17 mar 1814. Johan: Maibølls Georg Hansen: Johan Bartholin Brun var sognedegn i Ketting 
1772-1821. 
iii Barbara Petræus, født 1764 i Gundestrup, døbt 4 okt 1764 i Ketting, ref: GQ1398, død. 23. april 1766. Ketting Kirkebog. 
Barn af Inger Sophie Egebjerg: 
14. iv Vesti Petræus født 1767. 
15. v Catharina Margaretha Petræus født 1768. 
16. vi Valborg Sophia Petræus født 1772. 
17. vii Valborg Sophie Petræus født 1775 
18. viii Sara Marie Petræus født 1777 
19. ix Andreas Petræus født 1778. 

 
8. Andreas Petræus, født 1 dec 1738 i Felsted, døbt 11 dec 1738 i Felsted, ref: Y00533. gift 8 jun 1764, Martha Brodersen, født 23 mar 1743, (datter af Nicolai Frands Brodersen og Cathrine Mogensen) ref: Y00534, død 18 sep 1830 i Gråsten, begr. 23 sep 1830. Andreas død 26 jul 1803 i Kværs Ladegaard, begr. 1 aug 1803. 
Børn: 
19. i Andreas Petræus. 
ii Cathrine Christine Petræus, ref: Y00540. gift 17 nov 1785 i Kliplev, Hans Christian Hinrichsen, født 0 okt 1750 i Buskmose, (søn af Ebbe Anders Hinrichsen og Maren Pedersen) døbt 27 okt 1750 i Rinkenæs, ref: Y00543, død 12 okt 1813. Hans: Achelis 6813: Hans Christian Hinrichsen gik i skole i Husum, novice i teologi i Gøttingen 29 apr 1773, teologi i Kiel 18 apr 1775, cand theol Gottorp 1783, 1784 sognepræst i Kværs, 1807 sognepræst i Løgumkloster. 
Arends I 345, Møller, Husum nr 776, J 301, J 1446, M 145, 329, Wulff 4, 
Pr. Ber. 1814 s 195, Nied F G X 66. 
iii Marie Cathrine Petræus, ref: Y00548. Hun blev gift med Lorentz Moritzen, født 21 jul 1753 i Gråsten på Ærø, (søn af Moritz Moritzen og Marie Elisabeth Hahnefeldt) ref: Y00551, død 17 mar 1801 i Ahrensbök. Lorentz: Achelis 6787: Lorentz Moritzen gik i skole i Flensborg fra 1771, novice i jura ved universitetet i Kiel 9 maj 1772, 1781 amtsforvalter i Ahrensbök, 1792 virkelig kammerrråd. 
Moller Roeper 959. 
20. iv Anne Christine Petræus. 
v Birgitte Sophie Frederikke Petræus, ref: Y00556. Hun blev gift med Hans Christopher Ohlsen, ref: Y00557. Hans: på Søgaard i Husby sogn, Angel. 
vi Marie Margrethe Petræus, født 17 okt 1771, ref: Y00544. gift 24 sep 1788 i Kliplev, Christian Frederik Posselt, født 27 jun 1761 i Ullerup, (søn af Johan August Posselt og Eleonore Marie Hammerich) ref: Y00547, død 9 nov 1819 i Oldenburg i Holsten. Christian: Achelis 6994: Christian Frederik Posselt var novice i teologi i Gøttingen 18 okt 1780, cand theol Gottorp 1784, diakon i Niebüll 1788, sognepræst Skt Johannes på Føhr 1792, 1814 sognepræst og provst i 
Oldenburg i Holsten. 
Arends II 168, slægten Posselt 25, Arnim II 351, J 508, 566, Lüb 360, M 391, 1143, Wulff 5, II 10, Lüb og Schr 446, Pr. Ber. 1821 II 82, 1826 383, Nied F G X 69. 
 
9. Samuel Lützen, født 17 dec 1737 i Niebüll, døbt 27 dec 1737 i Niebüll, ref: UA1940. gift 10 feb 1792, Anne Sophie Nissen, født 2 maj 1756 i Uge, (datter af Hans Nissen og Ingeborg Jørgensen) ref: YC1940. Samuel død 27 jul 1805. Achelis 6638: Samuel Lützen var ved universitet i København 20 sep 1766, cand theol der 16 jun 1767 (Helk), 1777 sognepræst i Uge. Han synes at have været en jævn og ligefrem mand, der i sin 30 årige 
embedstid helt levede sig sammen med sin menighed, der elskede ham som en far. Hans prædikener, der ofte blev holdt på sønderjysk, var hjertelige og letfattelige. Folkeviddet døbt ham bødkeren fra Uge, fordi han, når han prædikede, gav sine ord eftertryk ved at slå i prædikestolen. Det er også blevet fortalt, at en gammel mand, der søndag efter søndag stod lige foran prædikestolen, der var anbragt omtrent i højde med tilhørerne, når indledningen var til ende og pastor Lützen gjorde en kort pause inden den egentlige prædiken, rakte sin snustobakdåse frem til ham med ordene: ”Far, tag en pris”. 
Arends II 47, Jørgensen, Uge sogn 56, 194, J 436, M 154. 
Børn: 
21. i Otto Heinrich Lützen født 4 mar 1794. 
 
10. Birgitte Marie Lützen, født 0 mar 1739 i Niebüll, døbt 12 mar 1739 i Niebüll, ref: YC1954. gift 22 jun 1759, Detlef Peder Krebs, født 8 jul 1732 i Foretoft, (søn af Cay Diedrich Krebs og Anne Christine Riese) ref: UA1954, død 12 sep 1787. Birgitte død 20 mar 1783 i Rendsborg. Detlef: Achelis 6178: Detlef Peder Krebs gik i skole i Altona, im. Københavns universitet 22 maj 1755, prøveeksamen Rendsborg 31 jan 1757, sognepræst 
i Galmsbüll 1757, 1779 sognepræst ved Skt Marie kirke i Rendsborg.  
Arends I 170, J 523, Lüb 447, Ersl II 100 note a, Mich. Rendsborg 6, Høft. Rendsborg 210, PT 1 rk IV 139, Henrik J Krebs, slægter af navnet Krebs (1935) 62. 
Ditlev Peter Krebs fik concessio veniæ ætatis (d. v. s. bevilling til at overtage præstekald før den lovbefalede alder). 7. 10. 1757 kgl. confirmation paa hans valg som præst paa øen Galmsbøl. Hans embedsed ved 
tronskiftet 5. 2. 1766 er beseglet med et våben, der i skjoldet viser en mod højre skråtstillet krebs med opadvendt hoved og paa hjelmen en oprejst krebs mellem 2 ørnevinger. 20.5.1778 resolverede kongen på tyske 
kancellis forestilling, at han ved første passende vakance skulde bringes i forslag til præsteembede. Dette skete næste år. 10. 2. 1779 førstepræst ved St. Marie kirken i Rendsborg, hvor han døde. En meget agtværdig mand, var elsket og skattet af sin Menighed. Han døde pludseligt. 
Børn: 
i Anne Christine Margrethe Krebs, født 15 feb 1760 i Galmsbüll, ref: Y01958, død 28 feb 1760 i Galmsbüll. 
ii Otto Heinrich Krebs, født 24 sep 1762 i Galmsbüll, ref: Y01959, død 1787. Achelis 7123: Otto Heinrich Krebs novice ved universitetet i Kiel 16 apr 1782, cand theol Gottorp 1786. 
H J Krebs, slægter af navnet Krebs (1935), 18. Zs. ns. Fg 1928, 205. 
iii Cay Didrich Krebs, født 14 jan 1764 i Galmsbüll, ref: Y01960, død 14 apr 1785 i Rendsborg. Achelis 7197: Cay Ditrich Krebs var novice ved universitetet i Kiel 28 apr 1784. 
H. J. Krebs, slægter af navnet Krebs (1935), side 18. 
iv Andreas Samuel Krebs, født 17 mar 1766 i Galmsbüll, ref: Y01961, død 28 mar 1818 i Christiania. 
v Johan Ambrosius Krebs, født 25 jul 1768 i Galmsbüll, ref: Y01962, død < 1772. 
vi Peder Ludvig Krebs, født 21 okt 1770 i Galmsbüll, ref: Y01963, død 14 jun 1825 i Røgen. 
vii Johan Ambrosius Krebs, født 24 sep 1772 i Galmsbüll, ref: Y01964, død 22 jun 1807 i København. Achelis 7608: Johann Ambrosius Krebs var novice i teologi 9 maj 1794, 1800 kopist i rentekammeret i København. 
H J Krebs, slægter af navnet Krebs (1935), s. 28. 
viii Detlev Peder Krebs, født 27 dec 1774 i Galmsbüll, ref: Y01965, død < 1787. 
ix Albrecht Christian Krebs, født 18 nov 1776 i Galmsbüll, ref: Y01966, død 25 nov 1848 i Reinbeck. 
x Johan Georg Frederik Krebs, født 26 jul 1779 i Rendsborg, ref: Y01967, død > 1787. 
xi Anne Christine Margrethe Krebs, født 5 apr 1781 i Rendsborg, ref: Y01968, død < 1787. 
 
11. Barbara Elisabeth Arends, født 22 nov 1718 i Risum, ref: Y01895. gift ca 1736, Johan Heinrich Tscherning, født 0 mar 1711 i Helsingør, døbt 30 mar 1711 i Helsingør Skt Marie, ref: Y01896, død 0 mar 1745 i Tønder, begr. 9 mar 1745 i Tønder. Barbara død 0 feb 1745 i Tønder, begr. 18 feb 1745 i Tønder. Johan: Johan Heinrich Tscherning kom til Tønder, hvor han blev provisor hos apoteker Langheims enke, der var hans hustrus faster. Den 9.7.1736 får han sin apotekerbevilling udstedt af Christian d. VI, der samtidig giver ham lov til at holde vinstue. I foråret 1743 dør både Johan Heinrich og hans kone Barbara med kort tids mellemrum formentlig under en epidemi. Der er en usikkerhed i hvorvidt Johan Heinrich er søn af Eilert eller Andreas Tscherning, se omtalen under ane nr. 24 med henvisning til kilder. 
Slægten Tscherning i Danmark, af Birgit Bremer, Januar 1970. Denne og de heraf afledede tavler er 18 sep 1994 meddelt mig af Eigil Jørgensen, 8830 Tjele.  
Børn: 
22. i Johan Eylert Tscherning født 0 okt 1737. 
ii Ida Marie Tscherning, født 0 apr 1739 i Tønder, døbt 28 apr 1739 i Tønder, ref: Y01898. 
iii Johan Joachim Tscherning, født 0 sep 1741 i Tønder, døbt 11 sep 1741 i Tønder, ref: Y01899, død 0 jun 1743 i Tønder, begr. 5 jun 1743 i Tønder. 
iv Johan Joachim Tscherning, født 0 sep 1744 i Tønder, døbt 2 okt 1744 i Tønder, ref: Y01900. 
 
12. Andreas Arends, født 16 apr 1720 i Risum, ref: UA1923. Han blev gift med Cathrine Magdalene Callesen, født 6 maj 1736, (datter af Johan Leonhard Callesen og Christine Westhoft) ref: YC1923, død 22 maj 1804. Andreas død 14 maj 1762. Achelis 5608: Andreas Arends blev undervist privat i Halles Vajsenshus, 
læste teologi i Halle 19 okt 1739, prøveeksamen i Tønder 1744, cand theol der 1745, 1753 kapellan i Viöl og 1754 sognepræst der. 
J 755, A Halling: Callisen (1898) 38, 88. Risum kb. Enkekassen af 1775 
nr 2091. 
Børn: 
i Ida Magdalene Arends, født 9 jul 1756, ref: Y01927. gift 9 jun 1786, Frederik Erdmann Bruhns, født 14 okt 1746, (søn af Frederik Erdmann Bruhns og Margrethe Loyt) ref: Y01928, død 6 feb 1831 i Bordesholm. Ida død 1787. Frederik: Achelis 6654: Friedrich Erdmann Bruhns gik i skole i Flensborg, læste teologi i Halle 16 maj 1767, cand theol Flensborg 1772, rektor Friedrichsberg i Slesvig 1780, conrektor Meldorf 1782, 2. vicepræst i Neumünster 1797, 1799-1812 første vicepræst der. 1812 Emiritus. Arends I 96, Lüb 185, M 996. Stamtavle Callisen 8a 1. Enkekassen af 1775 nr 2091. 
 
13. Johannes Joachim Hansen Arends, født 10 maj 1727 i Risum, ref: EG0747. (1) gift 2 jun 1758 i Egen, Anne Brandt, født 18 jan 1727 i Guderup, (datter af Peder Brandt og Eleonore Elisabeth Krag) ref: CC0747, død 17 jan 1759 i Guderup, begr. 25 jan 1759 i Egen. (2) gift 1761, Anne Marie Margrethe Lorentzen, født 28 dec 1740 i Rinkenæs, (datter af Nicolai Lorentzen og Marie Cathrine Hinrichsen) ref: CF0747, død 16 okt 1814 i Egen, begr. 22 okt 1814 i Egen. Johannes død 24 jun 1785 i Guderup, begr. 30 jun 1785 i Egen. Achelis 5784: Johannes Joachim Hansen Arends blev privat forberedt til student 1744, immatrikuleret Københavns universitet 15 sep 1744, cand theol 1747, kapellan personel i Egen 22 jan 1752, ordineret 19 maj. 1757 kapellan adjunctus sammesteds og 1763 sognepræst i Egen. Han må have overtaget inderstested nr 122 på udstykningskortet i Egen, hvor han 1773 står som ejer. Efter hans død tog hustruen ophold på dette sted og 1794 nævnes madame Arends og en af sønnerne i Egen, da de er faddere på tavle (001320). Ved FT 1803 nævnes enken Anne Marie Margrethe Arends og datteren Anne Birgitte Arends sig på ovennævnte sted. Præsteenken lever af pension og hendes midler. Herudover nævnes en tjenestepige Helene Samuelsen, 23 år. W II 28, sup 79, J 1638, J Brodersen 523, DP, 
Enkekassen af 1775 nr 13680. Sognepræsten beboede præstegården i Guderup, der på udstykningskortet har nr 54. Ved hustruens død nævnes børnene Ida Marie, Nicolai, Cathrine og Anne Birgitte. Anne: Nævnes som fadder 22 apr 1751 hos Mathias Jensen With i Notmark. 
Barn af Anne Brandt: 
i tvilling, født 4 jan 1759 i Guderup, ref: CO0747, død 4 jan 1759 i Guderup. 
ii tvilling, født 4 jan 1759 i Guderup, ref: CP0747, død 4 jan 1759 i Guderup. 
Barn af Anne Marie Margrethe Lorentzen: 
iii Anne Arends, født 16 nov 1762 i Guderup, ref: CQ0747, død 15 dec 1762 i Guderup. 
iv Ida Marie Arends, født 29 jan 1764 i Guderup, ref: CR0747. gift 9 okt 1789 i Egen, Johannes Naamanni, (søn af Andreas Naamanni og Anne Nicolaisen Brand) ref: SG0895. Johannes: han er købmand i Sønderborg 
v Nicolai Arends, født 1766, døbt 17 apr 1766 i Egen, ref: CS0747, død 28 feb 1828 i Sakskøbing. Achelis 7211: Han blev forberedet af faderen, teologi ved universitet i Kiel 12 okt 1784, cand theol Gottorp 1791. 1801 klokker og graver i Sakskøbing. 
vi Cathrine Arends, født 26 apr 1768 i Guderup, ref: UA0959. (1) gift 29 jan 1790 i Guderup, Frederik Nislev, døbt 2 okt 1754 i Naur, (søn af Christian Christopher Nislev og Oliva Frederiksdatter Richard) ref: YC0959, død 21 jul 1801. (2) Hun blev gift med Frederik Heinen, ref: YF0959. Cathrine død 13 jun 1845. hjemmevielse. Frederik: hjemmevielse Wiberg I 68, II 699: Han blev student fra Viborg 1774, im. Københavns universitet 30 jul 1774, cand philologi 1781, cand theol 23 jan 1787 med karakteren h, residerende kapellan Nordborg 14 dec 1787, ordineret 28 mar 1788, 27 maj 1796 sognepræst i Agerskov. 
J 1515, 1651. M 61. Frederik: Den danske landmilitæretat 1801-1894: Han var kar. kaptajn i oldenborgske infanteriregiment, 27 nov 1801 stabskaptajn, 29 apr 1803 kompagnichef, 2o 
okt 1808 land og søkrigskommisær i 1. slesvigske holstenske nationale distrikt. 14 nov 1809 kar. oberstløjtnant, 24 maj 1828 afskediget som oberst. 
Wiberg: Hein var major ved udskrivningsvæsenet i Åbenrå og fætter til sin hustru. 
vii Hans Joachim Arends, født 22 mar 1770 i Guderup, ref: CU0747. 
viii Anne Birgitte Arends, født 1773, døbt 24 jun 1773 i Egen, ref: CV0747. 
ix Pouline Frederikke Arends, født 1779, døbt 6 apr 1779 i Egen, ref: CW0747, død 20 aug 1785 i Guderup. 
x Peder Ditlev Arends, født 1780, døbt 9 jun 1780 i Egen, ref: CX0747, død 13 feb 1781 i Guderup. 
 
Fjerde Generation 
 
14. Westij Petræus, født 1767 i Lillemølle, døbt 8 jul 1767 i Notmark, ref: UA1997. Han blev gift med Anne Cathrine Hylter, født 0. mar 1773, døbt 4 mar 1773, ref: YC1997. Vesti død 16 sep 1828. Maibølls Georg Hansen: Vesti Petræus var en anset grosserer i København gift med en jomfru Svane. I dødsfald i Danmark nævnes en købmand Westy Petræus, der dør 16 sep 1828, det er vist samme mand, og det er således 
vist også hans hustru Anne Hylter, der dør som enke efter Westy Petræus 10 nov 1831 af ind svaghed. Begr. 14. nov fra Krystalgade 76 (interimssflyttet) til Helliggeist - Plads 12ML.(Stadsarkivet: Kbh begravelsesvæsen)Westy Petræus kom til R.vik i 1794 som faktor for Nordborg-købmændene. Han blev selvstændig i 1896. (en eller anden R.vik historie). Westy Petræus var enkemand da han blev gift med Anne Cathrine Hylter. 18 jan 1799 i Kbh Frelsers. (Kbg Frelsers) Han forlader R.vik i 1807 (Jøn H: Årbækur R.vikur.) 
Han er første gang i Københavns skattemandtal i 1811 (Stadsarkivet: Københavns skattemandtal 1810, 1810/11 og 1811). Han får aldrig borgerskab i København - sært. (Stadsarkivet: Københavns borgerskabsprotokol). Død 16 sep 1828 af nervesvaghed. Begr 21 sep 1828 fra Helliggeist – Plads 12ML.(Stadsarkivet: Kbh begravelsesvæsen) 
_. 
Børn: 
i Didericke Margrethe Petræus, døbt 8.dec.1799 iKbh, død 12 maj 1886 ref: Y00570. Hun blev gift med Jørgen Johannes Bech, født 2.feb 1801 på Chr. Havn, Kbh. død 1850 ref: Y00571. Bech: Bech nævnes som justermester. 
ii Henriette Sophie Vestine Petræus, født 1802 ref: Y00591. død ugift. 
23. iii Vesty Martin Petræus født 1806. 
24. iv Peder Christian Petræus født 16 nov 1811  
25 v Emil Bernhard Petræus født 1815 
 
15. Catharina Margaretha Petræus, født 1768 i Lillemølle. ref: VC1997. gift 24 jan 1792, Jørgen Cortsen, født ca 1760, (søn af Richel Cortsen og Marie Høi) ref: SG1997, død 23 jun 1804 i Sønderborg, begr. 27 jun 1804 i Sønderborg. Cathrine død 12 feb 1809 i Sønderborg, begr. 15 feb 1809 i Sønderborg. hun er den datter, som bliver døbt i Notmark 5 nov 1768 uden navns nævnelse. Jørgen: han var bykasserer og notarius i Sønderborg. 
Børn: 
i Ida Cortsen, ref: YC2297. Hun blev gift med Ræder, ref: UA2297. Ræder: Chr Knudsen XI 111: Ræder er kontorchef i København. 
 
16. Walborg Sophia Petræus, født 1772 i Lillemølle, døbt 13 feb 1772 i Notmark, ref: VC1995. Død o. maj 1775 i Stærmose, Ærø. Begr. 14. maj 1775 i Søby, Ærø. Ref: Søby Bregninge kirkebog 
 
 
17. Walborg Sophie Petræus, født 0.aug 1775 i Stærmose ,Ærø, døbt 24 aug 1775 i Søby, Ærø. Ref: Søby-Bregninge kirkebog). gift 5 maj 1797, Claus Henrik Gercke, født ca 1769, (søn af Hans Frederik Gercke og Cathrine Elisabeth Grave) ref: SG1995, død 9 jul 1827 i Sønderborg, begr. 13 jul 1827 i Sønderborg. Valborg død 4 nov 1823 i Sønderborg, begr. 11 nov 1823 i Sønderborg. Claus: Maibølls Georg Hansen: Claus Heinrich Gercke var skomagermester i Sønderborg. 
Børn: 
i dødfødt pige, født 5 apr 1799 i Sønderborg, ref: VP1995, død 5 apr 1799 i Sønderborg, begr. 6 apr 1799 i Sønderborg. 
ii dødfødt pige, født 5 apr 1799 i Sønderborg, ref: VQ1995, død 5 apr 1799 i Sønderborg, begr. 6 apr 1799 i Sønderborg. 
iii Cathrine Elisabeth Gerke, født 1801, ref: VO1995, død 26 sep 1801 i Sønderborg, begr. 28 sep 1801 i Sønderborg. død af brystsyge. 
 
18. Sara Maria Petræus, født 1777 i Stærmose, Ærø, døbt 25. maj 1777 i Søby, Ærø ref: Søby-Bregninge kirkebog ref: VC1698. gift 17 okt 1800 i Sønderborg, Georg Henrik Theophilius Pannyson, født ca 1776 i Slesvig, (søn af Johan Henrik Pannyson og Cathrine Benedikte Haack) ref: SG1698, død 6 jun 1834 i Sønderborg, begr. 11 jun 1834 i Sønderborg. Sara død 25 aug 1848 i Augustenborg, begr. 29 aug 1848 i Sønderborg. Georg: Maibølls Georg Hansen: urmagermester i Sønderborg, ved dødsfald rådstuetjener i byen. (Børnenes fødselsdage ser ikke alt for korrekte ud og skal derfor gennemgås.  
Børn: 
i Ida Sophie Pannyson, født 1801 i Sønderborg, ref: GC1450. Hun blev gift med Jacob Clausen Klyhn, født 1793, (søn af Claus Christensen Klyhn og Marie Jacobsen Wrang) døbt 21 apr 1793 i Egen, ref: KE1450. Jacob: Ved FT 1845 nævnes Jacob Clausen Klyhn som vognmand i Augustenborg. 
ii Jacob Detlef Henrik Pannyson, født 2 mar 1801 i Sønderborg, ref: SG2098. gift 16 nov 1825 i Sønderborg, Marie Cathrine Jebsen, født 3 maj 1797, (datter af Mathias Jebsen og Cathrine) ref: VC2098, død 11 apr 1879. Jacob død 20 mar 1868. Maibølls Georg Hansen: Jacob Detlef Hinrich Pannyson var hattemager, ved dødsfald fhv hattemager og arbejdsmand, nævnes også som færgekarl. 
iii Johan Ludvig Pannyson, født ca 1803, ref: VQ1698, død 13 apr 1835 i Hamborg. han døde ugift som guldsmed i Hamborg. 
iv Anne Cathrine Dorthe Pannyson, født 3 apr 1808, ref: VC2099. gift 24 apr 1836, Sønke Boisen, født ca 1809, (søn af Broder Boisen og Margrethe Christiansen) ref: SG2099, død 23 feb 1894. Anne død 16 jun 1884. Sønke: Maibølls Georg Hansen: Sønke Boysen var glarmester i Sønderborg. 
26. v Sara Marie Pannyson født 4 aug 1808. 
 
19. Andreas Petræus, født 1778 i Lysabild, døbt 23 nov 1778 i Lysabild ref: Lysabild kirkebog. , ref: UA1998. Han blev gift med Andrea Christiane Hedevig Bech, født 1791, ref: YC1998, død 8 feb 1831 i Vordingborg. Andreas død 18 sep 1865 i Vordingborg. Maibøls Georg Hansen: Andreas Petræus var skipper i København og sejlede for sin broder Vesti Petræus (UA1997). I dødsfald i Danmark nævnes han død i Vordingborg 18 sep 1865, hvis det da er samme mand. Han døde som pensioneret toldopsynsmand i Vordingborg. Andrea: hun var datter af skolelærer Bech i Næstved. 
Børn: 
i Christian Petræus, ref: Y00608. Han blev gift med Auguste Petra Lütken, født ca 1824, ref: Y00609, død 14 apr 1863 i New York. Christian død i Amerika. kaptajn. 
ii Sophie Petræus, ref: Y00610. Hun blev gift med Lorentzen, ref: Y00611. Lorent: apoteker 
iii Andrea Diderikke Gudrun Petræus, født 4 jan 1820 i Island, ref: Y00612. Hun blev gift med Christian Ludvig Martin Bisserup, ref: Y00613. Andrea død 3 jan 1892 i Vordingborg. Christian: sadelmager 
iv Jens Peder Hans Johan Petræus, født 1 feb 1831 i Vordingborg, ref: Y00614, død i Amerika. se Arendrup. 
 
 
 
19. Andreas Petræus, ref: Y00535. (2) Han blev gift med Anne Marie Pedersen, ref: Y00700. Andreas død i Vester Højst. 
Børn: 
i Andreas Petræus, ref: Y00536. 
ii Christian Petræus, ref: Y00538. 
iii Anne Petræus, ref: Y00539. 
Barn af Anne Marie Pedersen: 
iv Marcus Petræus, ref: Y00537. gift 23 apr 1838 i Ravsted, Anne Cathrine Hansen, ref: Y00701. Marcus Petræus nævnes ved vielsen i Ravsted. Anne: Anne Cathrine Hansen nævnes ved vielsen i Ravsted. Efter navnet at dømme lyder det underligt, at hun skulle være en datter af Anders Nielsen og Else Pedersen i Skærbæk. 
 
20. Anne Christine Petræus, ref: Y00552. Hun blev gift med Cramer, ref: Y00553. Cramer: Cramer er justitsråd i Ahrensbök i Holsten 
Børn: 
i Emilie Cramer, ref: Y00554. i Kiel. 
ii Wilhelm Cramer, ref: Y00555. stud jur i Kiel, se ikke hos Achelis. 
 
21. Otto Heinrich Lützen, født 4 mar 1794 i Uge, ref: Y01944. død 17 mar 1867 i Barsmark. Achelis 8314: Otto Heinrich Lützen var novice ved universitet i Kiel 22 okt 1815, cand theol Gottorp 1819, 1821 sognepræst i Stedesand, 1831 sognepræst i Karlum, 1855 emeritus, 1864 konstitueret præst i Løjt i nogle måneder. 
Arends II 47, J 481, 499, M 403, 427, Fr. B. I 60, Wullf 35 II 8, Volb 
55 Alb I 568. 
Børn: 
i Doris Lützen, ref: Y01947. Doris Lützen levede sammen med sin broder Albrecht Theodor Lützen i Barsmark, Løjt sogn. 
ii Samuel Heinrich Lützen, født 31 aug 1823 i Stedesand, ref: Y01945. Achelis 9801: Samuel Heinrich Lützen gik i skole i Flensborg, var novice i teologi ved universitetet i Kiel 30 apr 1846, ilive 1867, ikke taget embedseksamen. 
iii Albrecht Theodor Lützen, født 1827 i Stedesand, ref: Y01946, død 1914. Gårde og slægter i Løjt sogn: Albrecht Theodor Lützen havde et toftboel med smedje 3/8 otting, 1/4 plov fæstejord i Barsmark. Ugift. 
iv Georg Christian Lützen, født 29 jun 1830 i Stedesand, ref: Y01948, død 21 okt 1915 i Calau sydøst for Berlin. Achelis 9976: Georg Christian Lützen gik i skole i Flensborg 1847 og i 
Glückstadt, novice i teologi og philologi ved universitetet i Kiel 17 apr 1852, teologi i Erlangen 29 okt 1853, cand theol Flensborg 1856, 1861 lærer ved en privatskole i Segeberg, 1863 sognepræst i Gross-Mehsow (Brandenburg), 1871 superintendant og førstepræst i Calau, 1901 
emeritus. Detlefsen Program Glückstadt 1904, s. 30, E. Bruhn, nr 220, Fischer Pharrebuch Mark Brandenburg II 1, 525. 
 
22. Johan Eylert Tscherning, født 0 okt 1737 i Tønder, døbt 30 okt 1737 i Tønder, ref: Y01897. gift 25 sep 1767 i Vejle, Cathrine Margrethe Mühlenstedt, født 0 apr 1751 i Vejle, (datter af Hans Christian Mühlenstedt og Marie Hansen Warmark) døbt 23 apr 1751 i Vejle, ref: Y01901, død 0 jan 1794 i Vejle, begr. 21 jan 1794 i Vejle. Johan død 0 jan 1784 i Vejle, begr. 2 feb 1784 i Vejle Skt Nicolai. Da Johan Eylert Tschernings forældre døde, var han kun 8 år gl. og hans morfader provst Ahrends og to andre borgere blev formyndere for ham og hans søskende. Hans fars apotek i Tønder blev solgt 1745 for 8250 rdl, og disse penge blev delt mellem de tre børn. Samme år som de bliver gift køber han apoteket i Vejle af sin svigermoder, der er blevet enke, og får privillegium som apoteker 20.1.1769. Allerede 1770 må Johan Eylert stille apoteket til auktion for at dække sine kreditorer. Efter at der ved anden auktion den 6.8.1770 kun var budt 2620 rdl. hvilket bud ikke antoges, erklærede han sig fallit og overgav sit bo til magistratens behandling. Ved fjerde auktion 16.2.1771 overtog hans svigermoder Marie Muhlenstedt apoteket for 1510 rdl. Det antages at han arbejdede for svigermoderen. 
Slægten Tsherning i Danmark, af Birgit Bremer. Januar 1970. (deri er øvrige kildehenvisninger nævnt). 
Kirkebogen for Vejle Sct. Nicolai sogn. 
Børn: 
i Johan Christian Tscherning, født 0 apr 1769 i Vejle, døbt 29 apr 1769 i Vejle, ref: Y01903, død 0 okt 1769 i Vejle, begr. 7 okt 1769 i Vejle. 
27. ii Ida Elisabeth Tscherning født 0 dec 1770. 
iii Hans Christian Tscherning, født 0 sep 1775 i Vejle, døbt 17 sep 1775 i Vejle, ref: Y01905. Han blev gift med Marie Sophie Viborg, ref: Y01906. 
iv Johan Henrich Andreas Tscherning, født 0 dec 1780 i Vejle, døbt 13 dec 1780 i Vejle, ref: Y01907, død 0 jan 1787 i Vejle, begr. 12 jan 1787 i Vejle. 
 
Femte Generation 
 
23. Vesty Martin Petræus, født 1806, døbt 28. sep 1806 i Reykjavik ref: Y00572. gift 3 maj 1845, Elise Margrethe Pedersen, født 1811 på Bornholm, (datter af Peder Christensen og Ingeborg Rasmussen) ref: Y00573, død 1892. Vesty død 2 feb 1890. Vesty Martin Petræus var byfoged og borgmester i Næstved. Etatsråd. Elise: Elise Margrethe Pedersen bliver først gift 1845, det år bor hun og hendes tilkommende mand to forskellige steder i København, og skønt hun allerede har 4 børn er hun ugift. Hun lever af understøttelse (FT 1845). Der har da været noget at sladre om i Stubbekøbing og Næstved. 
Børn: 
i Peder Martin Petræus, født 10 okt 1838 i København, ref: Y00577. Han blev gift med Julie Thomsen, født 23 okt 1838, (datter af Hans Edvard Thomsen og Christine Dorthe Knudsen) ref: Y00578, død 5 nov 1867. Peder død 16 jan 1900 i Nibe?. Peter Martin Petræus var læge i Tønder, Vordingborg, Næstved, Nordby og Nibe. Julie: Julie er af Thomsen slægten fra Nordborg, som Mogens Rosenløw (1994) er ved at skrive en bog om. Hendes mors forfædre ses i bogen -Knudsens ætt-. Begge slægter er dansk-islandske købmandsslægter. 
ii Elise Martine Petræus, født 8 feb 1840 i Gentofte, ref: Y00581. Hun blev gift med Carl Frederik August Nielsen, født 22 aug 1836 i Langebæk, ref: Y00582, død 4 jun 1912. Elise død 30 mar 1918. Carl: Carl Frederik August Nielsen var sognepræst i Stege. (Nedergaard: Dansk 
sogne og præstehistorie). 
iii Christian Georg Petræus, født 27 apr 1842 i Gentofte, ref: Y00583, død 7 jul 1846 i Stubbekøbing. 
iv Emil Bernhard Petræus, født 1844 i København, ref: Y00584. Emil Bernhard Petræus må være død før FT 1855, han er ikke fundet død i Stubbekøbing, så han må være død i København efter 1 feb 1845 (FT). 
v Cathrine Johanne Petræus, født 25 mar 1846 i København, ref: Y00586. Hun blev gift med Hugh Lang Becket, født 1843, ref: Y00587, død 2 jan 1902. Cathrine død 6 mar 1921. Dødsdagen taget fra PT 1922. Hugh: Hugh Lang Becket nævnes som grosserer i Biografisk Leksikon under Francis Beckett. Dødsdagen taget fra PT 1903. 
vi Carl Valdemar Petræus, født 28 maj 1848 i Stubbekøbing, ref: Y00588. ikke fundet konfirmeret i Næstved, men heller ikke døde i Stubbekøbing eller Næstved. Tom Stryhn har 25 feb 2010 meddelt, at han udvandrede til USA i 1872. Se iøvrigt hans hjemmeside tom-stryhn.com under slægtsdata. 
vii Gustav Ludvig Vesti Petræus, født 7 jan 1851 i Stubbekøbing, ref: Y00589. ikke fundet konfirmeret i Næstved, men heller ikke døde i Stubbekøbing (FT 1855) eller Næstved. Tom Stryhn har 25 feb 2010 meddelt, at han udvandrede til USA i 1890. Se iøvrigt hans hjemmeside tom-stryhn.com under slægtsdata. ). 
viii Peder Christian Frederik Petræus, født 28 jun 1853 i Stubbekøbing, ref: Y00590, død 20 nov 1922. Nedergaard: Dansk sogne- og præstehistorie: Peter Christian Frederik Petræus var sognepræst i Rold og Vebbestrup. 
 
24. Peder Christian Petræus, født 16 nov 1811, ref: Y00598. Han blev gift med Ingeborg Sigrid Olsen, født i Island, ref: Y00599. Peder død 20 jun 1864. købmand i Vordingborg. 
Børn: 
i Emilie Theodore Petræus, ref: Y00600. Hun blev gift med Edvard Møller, ref: Y00601. Edvard: købmand og konsul i Vordingborg. 
ii Cathrine Petræus, ref: Y00602. Hun blev gift med Jørgen Bille, ref: Y00603, død i Vordingborg. død i Brooklyn. Jørgen: proprietær 
iii Diderikke Petræus, ref: Y00604. Hun blev gift med Th Madsen, ref: Y00605. Th: mægler Masnedssund. 
iv Peder Christian Petræus, ref: Y00606. Han blev gift med Thora, ref: Y00607. Peder død i Island. faktor på Island. Thora: vistnok enkefrue, da hun bliver gift, lever ikke 1907. 
v Vesti Martin Petræus, født 19 nov 1849, ref: Y00615. (1) Han blev gift med Helene Christine Hassing, ref: Y00616, død 15 apr 1888. (2) Han blev gift med Caroline Amalie Pedersen, ref: Y00617. 
vi Jenny Marie Petræus, født 10 jun 1851, ref: Y00618. 
 
25. Emil Bernhard Petræus, født 1815, ref: Y00592. Han blev gift med Christine Vilhelmine Agerskov, født 1814, ref: Y00593, død 1895. Emil død 1876. grosserer i København. 
Børn: 
28. i Vilhelmine Petræus født 1851. 
ii Kai Vesti Petræus, født 1851, ref: Y00597, død 4 mar 1873 i Hamborg. handelskommis i Hamborg. 
 
26. Sara Marie Pannyson, født 4 aug 1808 i Sønderborg, døbt 8 aug 1808 i Sønderborg, ref: VC1998. gift 10 feb 1833 i Sønderborg, Jens Jensen, født 2 apr 1803 i Tønder, (søn af Lorentz Wilhelm Jensen og Cathrine Dorthe Ohrt) døbt 7 apr 1803 i Tønder, ref: SG1998, død 1 sep 1870 i Sønderborg, begr. 5 sep 1870 i Sønderborg. Sara død 8 feb 1893. Jens: Maibølls Georg Hansen: Jens Jensen var guldsmed i Sønderborg. Han lærte sit fag hos deputeret borger og guldsmed Jørgen Joachim Jørgensen (SG1697) i Sønderborg. Museumsdirektør Jørgen Paulsen, Frederiksborg slot, oplyser i sin afhandling om nogle sønderjydske sølvarbejder i Sønderjydske årbøger 1940, side 250, at Jens Jørgensen blev sin mesters efterfølger som hertugelig hofguldsmed. I Frederiksborg museets samlinger findes et lille sølvbæger fra Jens Jensens hånd (billede side 248), og desuden har han fornyet sølvbeslagene på et af hertugens pragtmøbler, et kabinet, der ligeledes findes på Frederiksborg (billede side 252). Jens Jensen døde af brystkrampe. 
Børn: 
29. i Ludvig Pannyson Jensen. 
30. ii Johan Georg Jensen født ca 1834. 
31. iii Sophie Dorthe Marie Jensen født 9 maj 1838. 
 
27. Ida Elisabeth Tscherning, født 0 dec 1770 i Vejle, døbt 9 dec 1770 i Vejle, ref: Y01904. gift 18 jul 1797 i Vejle, Vilhelm Spies, født 1 aug 1770 i Oksenvad, (søn af Jørgen Vilhelm Spies og Magdalene Pedersen) ref: Y01908, død 23 mar 1840 i Helsingør. Ida død 8 okt 1813 i Nørresundby. Vilhelm: Wilhelm Spies kom ud af en fattig bondeslægt. Som 14-årig kom han ud at tjene, men han havde ikke lyst til bondevæsenet. Han var heldig at blive antaget i tjeneste hos tingskriver Schultz. Denne ansættelse var starten til han senere virke. Efter ansættelse hos Schultz blev han foged, håndskriver og fuldmægtig. Han gjorde senere sin juridiske eksamen færdig med bedste karakter. Få år efter sin vielse blev han udnævnt til byfoged i Vejle. Herfra kom han til Kjær og Hvetbo Herreder. I januar 1809 bosætter han sig på Vorbjerggård med sin familie. Det ser ud til at han her har en vis gårdsdrift idet han tilkøber egnet jord til malkekvæg. Herudover ejede han gården nr. 9 på Vestergade. Det ser ud til at han også her har sin beboelse. 
Det berettes at denne bolig var herskabelig og en af de fineste i Sundby (bl.a. med tapeserte værelser). Herudover ejede han flere huse i Sundby samt en gård mv. i området. Han var også i Sundby en foregangsmand. Før sin afrejse til Helsingør tog Spies initiativ til et lysanlæg (i dag Bonnes skov). Anlægget har skiftet karakter med er fortsat idag til glæde i byen. Der var 7 børn i ægteskabet, hvoraf 6 er fundet. Den 9.6. 1827 blev Spies udnævnt til byskriver i Helsingør. Det berettes at han ved afslutningen af embedet i Sundby har dårligt helbred, således at hans tak til borgerne i Sundby alene sker via aviserne. Hans aktiver i Nordjylland afvikles delvis på auktioner og til hans efterfølgere. Hans første kone Ida Elisabeth Tscherning dør d. 8.10. 1812. I gravskriften efter hende anfører Spies at hun var en kærlig ægtefælle og en øm moder. Hun dør fra 7 børn. Wilhelm Spies gifter sig igen d. 27.1.1813 med Cecilie Christiane Klingenberg. Han får flere børn med hende. Hun dør 28.10.1851. Han fortsætter sig hverv som byskriver i Helsingør frem til 1839. Som nævnt dør han året efter. 
Chr. Petresch Christensen: Nr. Sundby's historie 1701-1850 udg. 1924, I fotogr. 1986, bind II. 

Børn: 
i Christine Spies, ref: Y01919. 
ii Cathrine Magdalene Spies, født 0 okt 1798 i Vejle, døbt 25 okt 1798 i Vejle, ref: Y01910. Hun blev gift med Mathias Severin Fischer, ref: Y01909, død 1845. Mathias: Trap XIV 264: Godsforvalter Mathias Severin Fischer overtog i 1820erne enestegården Kringelhede i Albæk sogn i Hjørring amt. Ved bortsalget af fæstegodset fra Voergaard 1841ff købte han 3 gårde, der lagdes under Kringelhede. 
iii Johan Eilhardt Spies, født 0 dec 1800 i Vejle, døbt 19 dec 1800 i Vejle, ref: Y01911. 
iv Georgine Spies, født 0 okt 1802 i Vejle, døbt 26 okt 1802, ref: Y01913. Hun blev gift med Ludvig Faber, (søn af Peder Ditlev Faber og Cecilie Sophie Svenstrup) ref: Y01912. Ludvig: Ludvig Faber var postmester i Frederikshavn. 
v Andrea Marie Spies, født 0 okt 1804 i Vejle, døbt 10 okt 1804 i Vejle, ref: Y01914, død 1829 i Vejle. ugift. 
vi Sophie Amalie Spies, født 0 jun 1810 i Nørresundby, døbt 15 jun 1810 i Nørresundby, ref: Y01918, død 15 feb 1879 i Helsingør. 
 
Sjette Generation 
 
28. Vilhelmine Petræus, født 1851, ref: Y00594. Hun blev gift med Alexis Næser, født 1839, ref: Y00595, død 27 maj 1886. Vilhelmine død 1897. Alexis: assistent 
Børn: 
i Elna Næser, født 1872, ref: Y00596, død ca 1874. døde 1 1/2 år gammel. 
 
29. Ludvig Pannyson Jensen, ref: SG2296. Han blev gift med Marie Margrethe Stein, (datter af Barthold Stein og Ida Margrethe) ref: VC2296. Ludvig død 7 okt 1868. tandlæge i Sønderborg. 
Børn: 
i Jens Ludvig Jensen, ref: VO2296. 
 
30. Johan Georg Jensen, født ca 1834, ref: SG2295. gift 14 jun 1866 i Broager, Henriette Dorthe Ehnstedt, født ca 1838, (datter af Jens Christian Ehnstedt og Auguste Margrethe Clausen) ref: VC2295, død 7 aug 1918. Johan død 17 dec 1901. Maibølls Georg Hansen: Johan Georg Jensen var guldsmed og tandteknikker. 
Børn: 
i Marie Auguste Jensen, født 6 apr 1867, ref: VO2295, død 29 jun 1884 i Bethanien ved Bielefeld. hun døde af et hjeneslag. 
 
31. Sophie Dorthe Marie Jensen, født 9 maj 1838 i Sønderborg, ref: VC2298. gift 11 jan 1856 i Sønderborg, Cornelius Hansen, født 8 maj 1828 i Sønderborg, (søn af Hans Christian Hansen og Frederikke Margrethe Paulsen) ref: SG2298, død 6 apr 1912. Sophie død 30 aug 1923. Cornelius: gæstgiver i Sønderborg, nævnes ved sin død som privatier. 
Børn: 
i Cornelius Christian Hansen, født 20 dec 1856, døbt 11 jan 1857, ref: VO2298, død 30 aug 1923. ugift urmager i Sønderborg. 
ii Theofilius Frederik Georg Hansen, født 23 jul 1858, døbt 17 aug 1858, ref: VP2298, død 20 aug 1926 i Sønderborg. Maibølls Georg Hansen, s. 1: Georg Hansen var købmand og rådmand i Sønderborg, døde ugift i Perlegade 23. I Flensborg Avis nr 195 af 22 aug 1926 fandtes følgende eftermæle: Rentier Georg Hansen her i byen er afgået ved døden i en alder af 68 år. Den afdøde havde i længere tid været uhelbredelig syg, og døden kom i dette tilfælde som en udfrielse fra sygdom og smerter. Georg Hansen var født i Sønderborg, og hele hans liv og virksomhed var knyttet her til byen, skriver Dybbøl-Posten. I en lang årrække drev han en af byens største manufakturforretninger med stor dygtighed og held. I en forholdsvis ung alder afstod han den dog. Georg Hansens betydning for byen ligger hovedsagelig for ikke at sige helt i, at han i sin tid var fader til tanken om ringriderfesterne. Han forstod at organisere disse så godt, at de voksede frem til noget enestående i deres art, så de nu hører til de største folkefester af den art, som holdes her i landet. At de har betydning for Sønderborg by, er der ingen tvivl om. Disse fester havde hans særlige interesse lige til det sidste, og endnu i fjor var den afdøde, som var en ivrig dyrker af ridesporten, med til festen til hest. Georg Hansen var sin by en god borger. Ved mange lejligheder viste han, skønt han ikke deltog aktivt i dens offentlige liv, sin interesse for byen og dens anliggender. Hans særlige interesse var, at byen fik rejst et hjem for gamle mænd, det formål, som ringriderfesternes årlige overskud gik til. Georg Hansens minde vil, skønt han levede ret tilbagetrukken, længe blive bevaret her i byen. Georg Hansen hørte omkring 1897 til borgerrepræsentanterne og var ti år senere rådmand, et hverv, som han dog snart bad sig fritaget for. Som købmand var han en af de første, der brugte en meget omfattende reklame i byens to dagblade, Dybbølposten og Sonderburger Zeitung, først en halvside, derpå to og endelig 4 bladsider (mellem 1888 og 1895). I tiden omkring 1900 optog hans forretning tre huse i Perlegade, nemlig bygningen, der lå, hvor gaden blev brudt igennem efter bygningen af Christian IX bro over Alssund, og de to hjørnebygninger i Jernbanegade. Desuden havde han filialer i Augustenborg, Nordborg og Broager.  
iii Marie Frederikke Christine Dorthe Hansen, født 22 okt 1859, ref: VQ2298, død 1860. 
iv Marie Frederikke Christine Dorthe Hansen, født 28 sep 1862, døbt 21 nov 1862, ref: SG3195. (1) gift 28 okt 1913, Ehmke, født 25 feb 1870, ref: VC3195, død 14 jan 1915 i Skt Vincent; Portugal. (2) gift 10 sep 1923, Andreas August Bonefeld, født 11 nov 1865 i Mommark, (søn af Hans Pedersen Bonefeld og Cathrine Marie Jørgensen) ref: VF3195, død 1 jun 1939 i Sønderborg. Marie død 23 jul 1939. Ehmke: Ejnar Koch Christensens den brandiske familie: Ehmke var dr. med og skibslæge. Andreas: Maibølls Georg Hansen: Andreas August Bonefeld døde som rentier, Løkken 6, Sønderborg. 
 
4. Jakob Christensen Aagesen Ao. 1769: 1795. 
Ao. 1769 nævnes Jaob Christensen Aagesen el. Autzen som Forpagter paa Gundestrup. Han var fra Sebbelev, hvor han havde en Broder Hans Aagesen. Hans Fader Christian Aagesen + Ao. 1775 gl. 84 Aar og havde vist været Kromand i Byen. Dennes Forældre igjen vare Peder Aagesen og Maren Hans D. i Sebbelev en Søster Krom. og Høker Peder Hansen Vogt i Ketting. Jakob Aagesen var Sømand og vedblev at pløie Søen som Skibscapit., skjønt han senere fik denne Gaard i Forpagtning. Ao. 1757 blev han g.m. Marie Stephans D. af Ketting og boede en Deel Aar i denne By. Fra Ao. 1769 : 95 havde Familien Gaarden i Forpagtning, idet Enken beholdt den efter hans Død Ao. 1785. ”Hun var en meget vakker og fortrinlig Kone.” Deres eneste Søn Jakob Christian Aagesen blev Ao. 1786 g.m. Jomfr. Anna Ida Jebsen, Gartner Jebsens Datter paa Gammelgaard, med hvem han fik dette Sted.  
 
Christian Jacobsen Ao. 
Christian Jakobsen havde Gundestrup i Forpagtning fra Ao. . S. om ham under Gammelgaard. 
 
Hans Peter Boisen Ao.18 : 14. 
Hans Peter Boisen var født paa Gammelgaard Ao. 1790, da hans Forældre Hans Peter Boisen og Elisabeth Birgitte Bentzen havde Werthemine i Forpagtning. Fra 18 : 1814 i Mai var han Forpagter paa Gundestrup. Han havde fra Hjemmet at omtrent 7000Rdl. Cour., men den største Deel gik her fløiten, ved denne Forpagtning, da han ikke forstod selv at være Herre og styre sine Sager. Derefter opholdt han sig en Deel Aar i Rusland, hvorfra han kom tilbage i en ussel og elendig Forfatning omk. Ao. 1820, medens hans Halvbroder Henrik Hemmingsen studerede ved Kjøbenhavns Universitet. Indtil Ao. 1828 opholdt han sig derefter hos Forpagter Dick paa Rønhave, hvor han næsten gik som en simpel Karl. Da derfor Broderen blev Præst i Adserballe, tog han ham strax til sig, og i hans Huus opholdt han sig siden, lige indtil sin Død Ao. 185.:, hvor han altid nød broderlig Agtelse og Kjærlighed. 
 
Jørgen Andersen Ao.1814: 34. 
Jørgen Andersen. Han var en Søn af Boelsmand Jørgen Andersen og Hustru Kirstine Toftmand i Skovby, hvor han blev født i Begyndelsen af Sept. Ao.1775. Hans Faders Bondegaard kom siden i andre Hænder og eiedes Ao.1840 af Boelsm. Frederik Bladt. Efter Faderens tidlige Død forblev han hjemme hos Moderen og nærede sig i en Deel Aar ved at seile med en lille Fragtbaad, indtil han Ao. 1813 d.3/6 indlod sig i Ægteskab med Forpagter Hans Klausens Datter Kathrine paa Keinæsgaard, hvorpaa han fra Ao.1814: 34 fik Gundestrup i Forpagtning. Her var han i 20 Aar indtil han d.1/5 1834 tiltrådte Forpagtningen af Keinæsgaard. Fra denne Tid af var hans Helbred aldrig rigtigt stærkt, da han var angreben af Brystsvaghed. Fra Octob. 1839 holdt han sig bestandig hjemme, da han i Febr. blev sengeliggende, hentæredes mere og mere og henslumrede blidt og rolig om Morgenen Kl.7 Ao. 1840 d. 16/3. ”Han var Fader til 2 S. og 1 D.”. – 
 
Nikolai Barchmann: Ao.1834: 1842. 
Nikolai Barchmann var en Søn af Skipper Ole Christian Barchmann og Gonilla Maria Jørgensen, en D .af Bager Nikolai Thomsen paa Augustenborg. Han er født Ao. 1812 d. 3. April. Meget fattig og svag maatte hans Fader opgive Søen, og boede i flere Aar paa Østerholm, i den gamle Slotsbolig, medens Sønnen som Barn kom til Lysholm, hvor Joh. Pet. Knudsen lod ham opdrage og confirmere Ao.1828. Da han bestemte sig for Landvæsenet, opholdt han sig endnu en kort Tid paa Lysholm og kom siden til andre Gaarde. Fra Ao. 1834: 1842 var han Hertugens Forvalter paa Gundestrup, efter hvilken Tid han fik den lille Gaard Sandbjerg i Forpagtning af Grev Reventlow, hvilken Plads han har beholdt indtil Dags Dato. Han har været én Gang gift og er Fader til flere Børn. 
Hans Christian Momsen Petersen Ao. 1842: 46. 
Hans Christian Mumsen Petersen fra Sønderborg, hvor hans Fader Richard Petersen var Kjøbmand. Fra Ao. 1837: 1839: lærte han Landvæsenet paa Rumohrsgaard hos Forpagter Jakob Jakobsen, og da han havde en betydelig Formue, tiltraadte han Ao.1842 Forpagtningen af denne Gaard, som han havde indtil 1846, hvor han kjøbte Gaarden Olufskjær ved Haderslev, som han eiede i nogle Aar, indtil han atter med betydelig Gevinst solgte den og boede derpaa i flere Aar i Haderslev. For Tiden eier han et Teglværk ved Stenderup Strand. 
 
Heinrich Kelting Ao. 1846: 1857. 
Heinrich Kelting var født i Hamborg omtrent Ao. 1810, hvor hans Fader var Droschekudsk. Han kom sildig til Landvæsenet og var siden i omtrent 13 Forvalter hos Prins Frederik af Augustenborg paa Godset Noer. Fra Ao.1846: 1857 var han Forpagter af Gundestrup, hvor han var anseet for en dygtig Landmand og navnlig satte Meieriet i god Stand. Fra Ao.1857:61 var han Forpagter af Gaarden Graasteen i Sundeved. Derfra kjøbte han Christiansbjerg, en lille Gaard under Grevskabet Frisenborg ved Aarhuus, hvor han + Ao.1868. Hans Enke solgte Gaarden. Hun var fra Kjøbenhavn. – 
 
Gundestrup solgt: Ao.1857: 
Ao. 1857 i Febr. solgte den danske Regjering, som siden Ao.1853 var ved kjøb kommen i Besiddelse af Hertugens Eiendomme, Gundestrup ved offentlig Auction for 60.100Rdl. til en Holstener Hr. Winkelmann, en stræbsom og flink Mand, som imidlertid har strengt nok ved at komme ud af det, da han ikke synes at have medbragt nogen Formue. – Gaardens størrelse angives: 124 T. Agerland og 40 T. Eng, altsaa 164 T. Land á 240R. – Jorden er paa sine Steder en Deel sandet og let, en Deel af Engen er heller ikke af den bedste Slags, da det er opgivet Mose af den nærliggende Miangdam. – Som det skete ved Salget af de øvrige Gaarde, blev ogsaa Gundestrup solgt uden Kanon og ældre Skat for den høieste Priis, de communale Byrder og Pligter saavelsom fremtidige Skatter skulde Eieren paatage sig; 1/5 Deel af Kjøbesummen skulde strax udbetales, den øvrige Sum kunde under visse Betingelser blive staaende. – 
 
 
 
 
 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening