Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
     1b Optegn. af præsten Vesti Egebjerg i Lysabild
     1c. Et brudstykke af en kirkebog fra 1626-1642
     1d. Brudstykk. af degnen Eduard Schultz dagbog fra
     1e. Afskrift af kirkebogen i Lysabild 1700-1800
     2 i. Hjortholm
     2 i Hjortholm parcellister
     2k. Herregården Nygaard
     2k. Nygaards parcellister
     2k. Sønderby
     2k. Østerby
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
2k. Nygaards parcellister
Renskrevet af Erik Poulsen 2004
 
 
De større parceller. 
 
I. Stamparc. Nygaard. 
De større parceller var følgende: 1. Nygaard stamparcellen kjøbtes A: 1765 af Sr. Andreas Schmidt, der ydede en aarlig kanon af 740 rdl.cour.; han maa dog snart igen have solgt mindre stykker fra gaarden; thi fra A:1780:83 betales aarlig til kirken 20 rdl. 23 sk. cour. Og fra A:1783:87 19 rdl. 18 ½ sk. cour. Fra aar 1788: 91 derimod 17 rdl. 28 sk., dengang var den imidlertid overgaaet til en anden familie og gaardens aftægt er beregnet sig. Hr. Andreas Schmidt fik A:1766 de 4 første sæder i den øverste kirkestol paa hver side. Hele ”Nørrekobbel” maa være bleven ved gaarden foruden andre mindre stykker maaske i ”Lillekobbel”. Hr. Andreas Schmidt var født i Adsbølle A:1735, hvor hans forældre Joh. Christian Schmidt og Cecilie Andersen dengang boede; senere var hans fader fra 1755-1772 forpagter paa Keinæsgaard, da han samme aar kjøbte Nygaard, eller maaske rettere hans fader kjøbte den til ham. Dog blev den solgt uden kjøbeskilling, saa at han jo godt kunde kjøbe den paa egen haand. A:1767 i november blev han gift med Barbara Margretha Poulsen, en datter af kromand Nikolai Poulsen og hustru Christiane Poulsen i Bromølle. Hendes moder døde A:1783 d. 1.12 paa Keinæs gl. 71 aar. Formodentlig har han svaret aftægt til sin fader, thi baade han og hans 3die kone Louise Dorothea Sophie Lorentzen døde her paa Nygaard A:1785 respektivt d. 29.9 og d. 5.8. A: 1785 d. 6.4. døde Andreas Schmidt til Nygaard i en alder af 49 aar 7 mdr. Hans enke solgte omtrent :178_ Nygaard til forpagter Jørgen Andersen paa Keinæsgaard og forbeholdt sig som aftægt et areal til 6 køer, hvor hun da byggede stedet Broholm. A:1788:91 betalte hun aarligt til kirken 4 rdl. 2 sk., saa at hun ikke maa have beholdt saa lidt jord. Omtrent A:1800 er Broholm ogsaa gaaet over til familien Andersen. Familien Schmidt findes paa sidste sted A:1791 d. 17.4 og 1797 i september efter kirkebogen XII 41.48.49. 
Deres børn var følgende: 
1. Johan Schmidt f. A:1769 d. 5.2. Forpagter paa Rønhave. XII 49. 
2. Cecilie Christiane Sophie Schmidt f. A:1771 d. 18.7 gift med landmand Schmidt ved Tønder, senere ved Varde. 
3. Ida Sophie Schmidt f. A:1774 d. 9.7 ( ? 19.7 ) gift med forpagter Christian Jørgensen paa Maibøllegaard. 2 g. med hofraad Andresen, sidst paa Nordborg død A: 1859 
4. Christiane Schmidt f. A:1777 d. 14.5. Hun blev A:1797 d. 12.8 gift med hr. forpagter Christian Jørgensen paa Maibøllegaard. 
5. Nikolai Schmidt f. A:1779 d. 8.9. 
6. Andreas Christian Schmidt f. A:1782 d. 9.7. 
 
2. Jørgen Andersen A: 1788:1801 
Hr. Jørgen Andersen. Han var født A:1730 i Mommark. Fra A: 1749:51 var han foged paa Augustenborg og fra A:1752:73 boelsmand i Mommark. A:1773:1800 forpagter paa Keinæsgaard. Omtrent A:1788 kjøbte han Nygaard, hvor han døde A:1801. Denne gaard bestyrede hans svigersøn Peder Christensen Wolf for ham A:1790:1800. XII 42.44. 
 
3. Alexander Andersen A: 1801 
Alexander Andersen var en søn af Jørgen Andersen og Magdalene Zofmann og blev født paa Keinæsgaard, hvor hans fader dengang var forpagter. A:1799 i december findes han endnu paa Keinæsgaard. A:1800 maa han med sin fader være kommen til Nygaard; thi her nævnes i april A:1801 Sander Andersen. A:1801 d. 28.11 blev han gift med Anne Margrethe Blad, en datter af boelsmand Peder Blad i Viby. Kort efter døde hans fader, og der opstod nu stor strid angående arven mellem børnene af det første og andet ægteskab. Deres fader, der foruden de betydelige parceller i Nygaard og Broholm efterlod sig en betydelig capitalformue, havde ved indgaaelsen af det andet ægteskab udmindet de ældre børn efter deres moder, men derimod ikke gjort testaments angående forholdet mellem begge kuld børn i arven efter ham selv. Det kom til en proces, og striden blev afgjort ved en overretskendelse A:1803 paa følgende maade at ifølge Jydske Lov 1 Bog 6 Capitel § 2. stk 3 skulde faderen beholde det under sit 2ndet ægteskab kjøbte parcelland og ligeledes af det bevægelige gods med indbegreb af bygningerne skulle han tage bedste barns lod – en sønnelod . Resten af det bevægelige gods og formuen tilfaldt altsaa de 2 sønner og 3 døtre af andet ægeskab til indbyrdes deling. Faderens part 1 sønnedelen af det bevægelige gods. 2. Landet til den under 2ndet ægteskab kjøbte parcel Nygaard og 3 den efter ægteskabet købte parcel Broholm tilfaldt altsaa de 2 sønner og 3 døtre af første ægteskab til deling med de 5 yngre børn. Ved denne leilighed fik Alexander Andersen altsaa Nygaard, mens hans ældre halvbroder Hans Andersen erholdt Broholm, dog er der vistnok bleven lagt en del land fra Nygaard til det sidste sted. Alexander Andersen opholdt sig her paa Nygaard fra A:1801:1814 og betalte i denne tid aarligt til kirken: 10 rdl. 3 sk. cour. A: 1805 d. 31.1 døde hans hustru Anne Margrethe gl. 23 aar 1 måned. A: 1805 d. 10.7 blev han gift med 2 g Cecilie Nissen, en datter af præsten hr. Lorentz Nissen paa Keinæs. Hun døde A:1808 d. 11.3 gl. 27 aar minus en måned. A:1808 d. 17.9 blev han gift med 3g Anna Kathrine Nissen, en søster til den foregaaende. Fra A:1814:34 i mai havde han Keinæsgaard i forpagtning. Nygaard var atter bortforpagtet til forskellige mænd, men han maa imidlertid efterhånden have solgt en del jord fra gaarden; thi fra A:1818:22 betales aarligt til kirken af Nygaards jorde kun: 5 rdl. 2 sk. A:1822 omtrent solgte han resten af stamparcellen til parcelist Hans Hansen Schmidt i Grønmarken. Han kaldtes gjerne ”den tykke Andersen”, og folk ved endnu at fortælle om hans mange farter, naar han tourede omkring paa svir. A:1834 kjøbte han en større bondegaard i Barløse paa Fyen, hvor hans enke endnu levede indtil for et par aar siden. Han havde flere børn, men kun 2 døtre nåede den voxne alder. S.XII 44.45. Om processen se: Esmarch Darstellung des Erbrechts 1852 s 60. 
Hans forpagtere vare følgende: 1. A:1811 d. 26 juli blev hr. parcelist Thomas Jessen staaende ved hendes kongl. höihed hertugindens jægerkorps 2det compagni gift med jomfru Magdalene Katharine Andersen, en datter af forhenværende forpagter Jørgen Andersen paa Keinæsgaard. Børn: 1. A:1816 d. 26.2 blev Jørgen Jessen født paa Nygaard. Faddere: Alexander Andersen paa Keinæsgaard. Nis Kock i Holmkobbel og madam Iversen paa Maibøllegaard.  
2. Fra A:1816:19 nævnes Thomas Thomsen fra Bygehoved, der A: 1811 blev gift med Kathrine Marie Wolf fra Ravnekrog, som forpagter paa Nygaard. 
 
4. Hans Hansen Schmidt A: 1822:29 
Hans Hansen Schmidt, parcelist i Grønmark kjøbte omtrent A: 1822 Nygaard af den foregaaende mand, men den var nu kun en lille parcel til et par heste og 6-7 køer. Fra A:1823:25 betalte han aarlig 5 rdl. 2 sk. og fra A:1826:34 . 5 rdl. 2 mark 6 sk. Han var gift med Anna Marie Nør. A: 1857 d. 7.7 døde opholdsmand Hans Hansen Schmidt. gammel 80 år 10 m.? 
 
5. Hans Hansen Schmidt 
Hans søn Hans Hansen Schmidt blev A:1829 gift med Anne Marie Kock, en datter af parcelist Nis Kock og Ellen Petersdatter i Holmkobbel. Han døde A:1838 gl. 36 aar 3 mdr. Hans enke blev gift 2g med Christen Duus fra Hartsømølle. Hans aarlige bidrag til kirken fra A:1839:54 5rdl. 2 mark 6 sk. 
 
6. Christen Christensen Duus A: 1839 
 
 
II Broholm 
1. Hans Andersen 1801:04 
Denne parcel hørte oprindeligt til Nygaard, men da madam Schmidt A: 1788 solgte Nygaard til Jørgen Andersen paa Keinæsgaard, beholdt hun Broholm til et par heste og 5-6 køer som aftægt. Her boede hun omtrent indtil A:1800, da hun ogsaa solgte den til Jørgen Andersen. Han overlod denne parcel til sin søn Hans Andersen, der allerede findes her før faderens død. Saaledes nævnes han paa Broholm A: 1801 d. 27.2.Vel opkom der efter dennes død strid mellem børnene af begge ægteskaber, men resultatet blev, at Hans Andersen beholdt Broholm, dog har faderen vistnok allerede i sin levetid tillagt den omtrent samme areal, som blev ved Nygaard. Hans aarlige afgift til kirken fra A.1801:04 var saaledes 8 rdl. 9 sk. cour. Han var født A: 1768 i Mommark og opholdt sig fra A:1787:1800 paa Keinæsgaard. Her blev han A:1794 d. 6.6 gift med Ingeborg Frederiksen, en datter af tingskriver Frederiksen paa Augustenborg. Hans Andersen led i de sidste aar meget af krampe og epilepsi (Fofold ?), som han fik til, som han bedst gik og stod. Han var en liebhaver af at gaa paa jagt og skyde harer. En stærk og klar frostdag gik han og vilde skyde harer i deres have ved Broholm, hvor de var slemme ved kaalen. Han havde sat sig ned med bøssen i haanden og var død paa stedet. Han døde A:1804 d. 6.3 gl. 35 aar 5 mdr. Han og kone benævntes ”Fatter og mutter” XII. 43. Keinæs Præstearchiv m.m. Hans børn vare følgende: 1. Jørgen 2. Frederik 3. Hans 4. Nikolai 5. Alexander alle parcelister paa Keinæs. 6. Kathrine Magdalene gift med. 
 
2. Peter Petersen Ingermand A:1806:22  
A: 1806 d. 16.8 blev Peter Ingermand, en søn af kaadner Peter Ingermand og hustru Gertrud Peters i Adserballe gift med enken Ingeborg Andersen paa Broholm. Han sad for stedet omtrent indtil A :1822 og betalte aarligt til kirken 8 rdl. 9 sk. cour. A:1826 d. 1.10 døde Ingeborg Ingermand, en datter af Frederik Frederiksen, tingskriver paa Augustenborg og hustru Christine Thomsen. gl. 56 ½ aar. A:1827 d. 19.5 ægtede han 2 g. Katrine, Andreas Jørgensens enke af Kettingskov. 
3. Jørgen Andersen A:1822:44 
Jørgen Andersen tog omtrent A:1822 imod Broholm, men stedet blev deelt, idet den næstældste broder fik den anden halvpart, der ogsaa bliver kaldt Broholm, men hyppigere ”Skolekobbel”, fordi ved Nygaards udparcelering 1 tønde land her blev udlagt til skolen i Bredsteen, hvilken jord dog senere blev magelagt med en anden tønde land i Bredsteen. Hver af dem betaler den følgende tid indtil A:1854 aarligt til kirken 4 rdl 5 sk., saa at det maa være bleven ligeligt deel. A:1844 døde parcelist Jørgen Andersen til Broholm gl. 50 aar 12 dg. Han skar halsen over paa sig selv. Hans enke Marie Kathrine, en datter af Christen Matthisen Smed i Lysabild sad endnu for stedet A:1850. Nu eies det af hans søn Hans Andersen. 
”Skolekobbel”. Frederik Andersen var gift med Anna Margretha, en datter af boelsmand Frederik Blad i Skovby og sad for stedet endnu A:1854. Nu har hans søn Hans Andersen det.  
 
III Holmkobbel  
1. Nis Nissen Kock A:1765:1802 
A:1765 kjøbte 2 mænd Nis Kock og Hans Pedersen i forening ”Holmkobbel” og ”Sønderkobbel”. Af det første skulde der aarligt betales i kanon 249 rdl og af det sidste 170 rdl. cour. De deelte straks jorden ligeligt mellem sig, saaledes at hver fik halvdelen af begge marker. Enhvers jord laae altsaa i begge kobbelmarker. Nis Kock byggede i Holmkobbel og kaldte sin gaard Holmgaard. Nis Kock var en søn af boelsmand Nis Kock og Maren Nissen Kock i Hørup. Han betalte A:1766 i aarlig kanon 205 rdl og fra A:1777:91 aarligt til kirken 13 rdl. 4 sk. cour. A:1763 blev han gift med Ellen Hansen, en datter af boelsmand Hans Knøs i Hørup. Hun døde A:1800 d. 13.5 gl. 62 aar 10 mdr. gift 2 g. med Syndet Kock, enke efter boelsmand Hans Jacobsen Kock i Hørup. A: 1809 d. 22.4 døde Nis Kock i Holmen eller Holmkobbel gl. 76 aar 3 mdr. Børn: 
1. Nis Kock 2. Anne Kock gift med boelsmand Hans Kaad i Mintebjerg. 3. Maren gift med boelsmand Peter Hansen i Lambjerg. 4. Hans Kock boelsmand i Lambjergskov. 5. Ellen Kock gift med boelsmand Christian Christensen i Sønderby. 
 
2. Nis Nissen Kock A:1802:29 
A: 1794 d. 18.7 blev ungkarl Nis Nissen Kock af Holmgaard gift med Ellen Petersdatter, en datter af parcelist Peder Sørensen paa Damgaard. A:1801 boede han endnu i Sønderkobbel, men A:1803 kaldes han parcelist i Holmkobbel. Fra A:1802:30 betalte han aarligt 14 rdl 2 sk til kirken. Han døde A:1829 gl. 66 aar. Børn: 1. Nis Kock. 2. Peter Kock , parcelist. 3. Ellen gift med Johan Peter Møller af Kronborg. 4. Hans Kock, boelsmand og møller i Østerby. 5. Anne Marie Kock. 
 
3. Peter Nissen Kock A:1829:6-. 
Peter Nissen Kock blev A:1818 d. 4.4 gift med Kathrine Marie, en datter af parcelist Peder Nielsen og Maren Lausdatter i Sønderby. A:1829 deeltes stedet mellem de to ældste sønner, saa Peter Kock beholdt gaarden med 2/3 land omkring 40 tønder land og Nis Kock fik 1/3 af jorden til 20 tønder land og byggede i Sønderkobbel. Deres aarlige afgift til kirken blev nu 8 rdl. 35 sk. og 4 rdl. 17 sk. Peter Kock lever nu paa aftægt og hans søn Nis Petersen Kock har stedet udeelt. 
 
IV Sønderkobbel 
1.Hans Petersen A: 1765:22 
Hans Petersen, en søn af boelsmand Peter Nielsen og Anne Marie Peters i Ærtebjerg, hvor han var født 1737. A:1758 blev han gift med Anne Marie Jørgensdatter, en datter af boelsmand Jørgen Jebsen paa Steensgaard og hans hustru Kathrine Jørgens. A:1765 kjøbte han en større parcel af Nygaard, deels i Sønderkobbel og dels i Holmkobbel, hvorpaa han byggede i Sønderkobbel. A:1766 gav han i alt aarligt 205 rdl. i kanon, men havde endnu ikke bygget. Fra A:1777:91 betalte han aarligt til kirken 15 rdl 43 sk cour. A: 1797 d. 17.4 døde hans hustru Margrethe Hanses, en datter af boelsmand Jørgen Jebsen og Anne Jørgens i Tandslet gl. 74 aar 4 mdr. A:1797 d. 10.10 gift 2g. med Syndet Kaad, en datter af boelsmand Peter Kaad i Lysabild døde 1820. A: 1821 gift 3 g. med Marie Katharine Kaads. A:1822 d. 4.9 døde Hans Petersen i Sønderkobbel gl. 85 ½ aar. Børn: 
1. Anne Marie Hanses gift med boelsmand Hans Matsen paa Tandshede, hvoraf kun 1 datter: Anne Margrethe gift med boelsmand Christen Hansen Jacobsen paa Fjeldbygaard. 2. Kathrine Hanses gift med parcelist Peter Nielsen i Sønderkobbel. 
 
2. Peter Petersen Nielsen 
A:1792 d. 27.11 blev Anne Katharine Hansdatter, en datter af parcelist Hans Petersen i Sønderkobbel gift med Peter Petersen, en søn af Peter Nielsen ved Mailed og hustru Anne Katharine Peters. Hun døde 1794 d. 21.11 gl. 29 ½ aar. A:1795 d. 6.11 blev han gift med 2 g. Maren Larses, en datter af boelsmand Lars Matthisen i Sønderby og enke efter boelsmand Christen Jørgensen Wolf i Sønderby. Han har ikke været indskrevet for stedet, men vel siddet for det. Fra A:1801:22 betalte han aarligt til kirken 12 rdl. 2 mark 4 sk.cour.. Han døde Å:18.xx Børn: 1. Anne Marie, uægte, (Faderen Christian Wolf af Østerby) gift med parcelist Jens Møller paa Kronborg. 2a. Anne Margaretha gift med Jørgen Köcks i Rakebølle. 3a. Hans Petersen gift med Anne Margrethe Blad. 4b. Katharine Marie gift med parcelist Peter Nielsen Kock i Holmkobbel. 
 
3. Hans Peter Nielsen A:182x. 
Hans Petersen Nielsen født A:1794 d. 28.10 blev omtrent A:1816 gift med Anne Margrethe Blad af Lysabild. Fra A:1828:34 betales aarligt til kirken 12 rdl. 2 mark 4 sk. Fra 1839:54 10 rdl. 2 mark 6 sk. Hans sted var i en deel aar det største paa Keinæs efter Hjortholm. Nu have hans sønner: Peter Nielsen og Hans Peter Nielsen deelt stedet. Den sidste har bygget en smuk gaard i Holmkobbel. 
 
V. Kronborg 
1. Jens Hansen Møller A:1755:77 
Jens Møller var en søn af Hans Jensen Møller i Blans, og hans moder var Margretha Møller. Han var født A:1714 i Blans og tjente siden formodent sin höide som kongens livgarde flere aar i Kjøbenhavn. Her stiftede han bekjendskab med en alsinger, der ogsaa tjente som garde, og kom derved efter tjenesten til Als, hvor han siden i en del aar virkede som skolemester i Faurholm. Her blev han A:1744 gift med Anna Petersdatter, en datter af boelsmand Peder Andersen og hustru Eleonora Peters i Tandslet, hvor hun var født A:1717. A:1765 kjøbte han ved Nygaards salg en større parcel i Bygehoved. Man spurgte om hans caution, han fremlagde 1000 rdl., som han for en stor deel sammensparet sig i kongens tjeneste, og denne caution erklæredes for gyldig. A:1766 betalte han af sin jord en aarlig kanon af 173 rdl cour. Den gaard, han byggede, laae paa en pynt eller et fremspringede hjørne, der dannes af Gaasevig, og derfor kaldte han den ”Kronborg”, vistnok til minde om den fæstning, hvor han ofte havde gjort vagt som livgarde. Han døde A:1777 d.24.1 gl. 63 aar og A:1794 d.10.2 døde Anna Jenses paa Kronborg gl. 77 aar 4 mdr. Børn: 
1. Christian August Møller i Miang. 2. Hans Peder Møller i Kronborg. 3. Elenora Møller. 4. Anne Margretha Møller. 5. Hans Christian Møller døde i umyndig alder. 
 
2. Hans Peter Jensen Møller A:1780:1816. 
A:1780 d. 27.7 blev Hans Peter Jensen Møller af Kronborg gift med Mette Johansdatter, en datter af Johan Andersen Wollers eller Wollesen og Mette Johans, boelsfolk i Warnitz (Varnæs). Han var født A:1746 d. 17 december i Faurholm, hvor hans fader dengang holdt skole. Fra A:1777:91 betales aarlig til kirken 10 rdl. 2 mark 7 sk. cour. A:1802:1815 betales endnu aarligt 10 rdl. 2 mark 7 sk cour. A:1818 d 4.6 døde Mette Johans paa Kronborg gl. 63 aar. A:1837 i december døde Hans Peter Jensen Møller paa Kronborg gl. 91 aar minus 6 dg. Børn: 1. Anne Katharine Møller gift med parcelist Jørgen Jørgensen Smed i Kongshoved. 2. Jens Møller. 3. Margaretha Møller gift med boelsmand Jørgen Lausen i Sønderby. 4 børn. 4. Johan Peter Møller gift med Ellen Kock af Holmkobbel. 5. Hans Peter Møller, boelsmand i Vestermark gift med Anne Margrethe Fogt af Østerby, 4 sønner.  
 
3. Jens Petersen Møller A:1816:54 
A:1816 d.26.7 blev Jens Petersen Møller gift med Anna Maria Petersen, en datter af Katharine Petersen i Sønderkobbel. A: 1816 d. 4.10 blev hans broder Johan Møller gift med Ellen Nisdatter af Holmkobbel, hvorved Kronborg blev deelt i 2 lige store dele imellem disse 2 brødre. Fra 1818:54 betales aarligt af hver sted til kirken 5 rdl 1 mark 4 sk. cour. Den yngre broders sted kaldes ofte ”Ny Kronborg” og ligger ikke langt fra Veien til Hjortholm. Hans sted eies nu af sønnen Nis Peter Møller. Han døde A:1862 gl.78 aar og hans enke døde A:1866. Børn: 1. Hans Peter Møller. 2. Jens Peter Møller. 3. Johan Peter Møller. 4. Katharine Marie gift med bager Peter Hansen Krog i Lysabild. 
 
4. Johan Peter Møller 
Johan Peter Møller parcellist på Kronborg gift med Marie Cathrine Andersen fra Broholm.  
 
VI ”Rothenhof” 
1. Christen Wolf A: 1765:76. 
Christen Wolf var en søn af boels- og sandemand Wolf Johansen og hustru Anne Wolf i Østerby, hvor han var født A: 1714 d. 1.5. A: 1740 blev han gift med Kirstine Marie, en datter af boelsmand Morten Jacobsen og hustru Ellen Kirstine af Sønderby. Christen Wolf blev boelsmand i Sønderby og var A: 1754 syns- og sandemand, indtil han A:1765 ved Nygaards salg kjøbte en større parcel i Bygehoved, hvoraf han A: 1766 betalte i aarl. kanon 119 rdl. Dette udgjorde den sidste deel af Bygehoved og den gaard, han her opførte, lod han kalde ”Rothenhof ” eller ”Rødegaard”, hvilket navn senere er glemt, og nu kaldes stedet almindeligt Bygehoved. A: 1776 d. 12.10 døde parcelist Christen Wolf paa Rothenhof gl. 61 aar. A: 1780 d. 6.1 døde hans enke Kirstine Marie Christens, enke efter Christen Wolf i Bygehoved gl. 65 aar 4 md. Børn: 
1. Jørgen Wolf, boelsmand i Sønderby.  
2. Iver Wolf, parcelist i Bygehoved. 
3. Morten Wolf f. 1753 Sct. Hansdag,. parcelist i Vesterkobbel gift med Anne Marie Smed, en datter af Jørgen Smed i Sønderby. Han døde A. 1792 d. 15.1 gl. 39 aar 7 mdr. uden børn. 
4. Peder Christensen Wolf, parcelist i Kongenshoved ”Ravnekrog”. 
5. Ellen Kirstine Wolf f. A: 1758 i september gift med boelsmand Christen Rasmussen i Hagenseg. 
 
 
2. Iver Christensen Wolf A: 1780:86. 
Iver Christensen Wolf blev født A: 1749 d. 6.1 i Sønderby, hvor hans fader var boelsmand. A: 1780 d. 4.8 blev Iver Christensen Wolf fra Rothenhof gift med Maren Jensdatter, en datter af boelsmand Jens Christensen og hustru Kirsten Jenses i Lambjerg. Hun døde A: 1781 d. 14.8 gl. 25 aar. A: 1782 d. 12.7 blev Iver Christensen Wolf i Bygehoved gift med Kirsten Jensdatter af Lambjerg, en søster til den første kone. Han døde A.1786 d. 15.1 gl. 38 aar 9. mdr. 1. Barn : A: 1785 blev hans datter Maren Iversdatter Wolf født. 
Fra A:1777:86 betales aarl. til kirken 7 rdl. 1 mark 5 skilling. 
 
3. Christian Thomsen A: 1787:1809 
A: 1787 12.10 blev Ivar Wolfs enke Kirsten Jenses gift med Christian Thomsen, en søn af boelsmand Thomas Jørgensen og hustru Katharine Jørgens i Mintebjerg. Fra A. 1788:91 var hans aarl. afgift til kirken 7 rdl. 1 mark 5 skilling og fra 1802:07 findes den at være 7. rdl. 1 mark. 14 skilling cour. A: 1809 d. 21.febr. døde Kirsten Christians i en alder af 47 ½ aar. A. 1815 d. 13.10 døde Christian Thomsen gl. 52 ½ aar. Børn: 
1. Marie Kathrine gift med Johan Johansen Møller paa Keinæs. (2 børn). 
2. Thomas Thomsen gift med Katharine Marie Wolf fra Ravnekrog, først paa Nygaard og siden boelsmand i Blans.  
3. Peter Thomsen døde ung.  
4. Jens Thomsen.  
5. Kirstine Marie Thomsen. 
 
4. Jørgen Hansen Møller A: 1809:49 
A: 1786 d. 1.9 blev Maren Ivers, en datter af parcelist Iver Wolf og hustru Kirsten Jenses i Bygehoved født. Faddere vare: Jomfru Brodersen paa Hjortholm, Jens Blad paa Lebelgaard og Maren Christens i Hagenseg. A: 1809 d. 5.8 blev Jørgen Hansen Møller, en søn af Jørgen Johansen Møller og hustru Karen Jørgens paa Keinæs Rugmølle, gift med Maren Iversdatter Wolf i Bygehoved. Han var født A: 1788 d. 24.9 paa Keinæs. Med sin kone fik han stedet Rothenhof i Bygehoved og fra A: 1813:32 betaler han aarl. til kirken 7 rdl. 15 skilling cour. og fra A:1839:49 derimod 6 rdl 2 mark 10 skilling. A: 1849 delte han stedet mellem sine 2 ældste sønner og trak sig paa aftægt. Her døde A: 1850 d. 12.7. Maren Møller 63 aar og A: 1851 d. 8.2 døde Jørgen Hansen Møller, parcelist og aftægtsmand i Bygehoved gl. A: 62 4 md. 15 dg. Børn: 
1.Kirstine Margrethe Møller f. 1810 d. 5.10 gift med 1g. Skrædder og parcelist Jes Jørgensen Bromand i Grønmarken. 2 g. parcelist Matthias Fogt i Midtkobbel. Hun døde A: 1885 i oktober.  
2. Jørgen Johansen Møller f. 1813 d. 16.4 gift med Kirstine Marie Skov, en datter af boelsmand Christian Skov i Sønderby. A: 1849 tog han imod den halve gaard og hans årl. udgift til kirken blev: 3 rdl. 1 mark 5 skilling. 
3. Iver Johansen Møller f. 1815 d. 4.6 gift med Anne Marie Klausen Møller fra Hedemølle i Lysabild var først forpagter af et boel Hagenseg og fik A: 1849 den anden halve gaard. 
4. Christian Johansen Møller f. 1818 d. 21.3, snedker paa Keinæs. Han blev A: 1850 gift med Elsebe Katharine Smed, enke efter halvboelsmand Christen Christensen i Vestermark. 
5. Johan Johansen Møller f. 1820 d. 25.3 gift med Maria Katrina Nielsen af Sønderby. 
6. Hans Jørgen Møller f. 1821 d. 20.4. Faddere Hans Jørgen Møller, boelsmand i Brobølle i Sundeved. Kromand i Ketting A: 1851. A: 1846 gift med Anne Christine Knudsen, datter af kromand Johan Peter Knudsen i Ketting. Indtil A: 1851 boede de paa Keinæs og Østerholm. Børn: 1. Jørgen Peter Møller født 1846 d. 29.6. Faddere: Jørgen Hansen Møller i Bygehoved, Knud Knudsen til Lysholm og Anna Marie Møller i Hagenseg.  
7. Katharine Margrethe Møller f. 1824 d. 25.8 døde ung.  
8. Thomas Jørgensen Møller f. 1826 d. 3.9 døde ung. 
 
VII Lillekobbel A: 1765 
Å 1765 ved udparceleringen solgtes parcel N. 1.2 i Lillekobbel fra maidag 1766 af til forpagter Boy Boysen imod en årlig kanon af respektive 52 og 50 rdl., allem i alt 102 rdl. cour. Foruden de øvrige byrder skulle han ogsaa aarl. yde 1 læs hø til præsten, samt lade vejen fra N. 4 og 5 i Bredsteen til den saakaldte Herrevei ligge. Contrakten er underskreven Sonderburg d. 26.4.1766 . C. Prehn. C.A. Steingardt. Boy Boysen. Attesteret Augustenborg 29 okt 1766. Vogt. Stadfæstet af kongen d. 18.11.1766. Han må imidlertid strax have solgt det igjen; thi i nov. 1766 faar han intet stolestade. ”Lillekobbel” nævnes først i kirkebogen A: 1781. 
 
VIII Keinæshøi A: 1765  
Dette kobbel, “Keinæshøi” eller ”Høikobbel”, også blot kaldet ”Høien”, tilhørte oprindeligt Keinæsgaard indtil A: 1764, da kongen ved overdragelsen af denne gaard til huset Augustenborg forbeholdt sig hiin Kobbelmark paa Keinæs. Det følgende aar har den muligvis ligget under Nygaard, indtil den ved udparcellingen A: 1765 blev bestemt til at sælges i 8 parceller. Den udgjorde 165 tdr. havreland eller 99 tdr. a 320 kvadratroder. Den aarl. indtægt af marken, medens den laa under Keinæsgaard, udgjorde forholdsmæssig 150 rdl. cour. Den for parcellerne budte kanon efter salget beløb sig til 228 rdl. cour. A: 1766 i november var det endnu ikke bebygget, men der var udsigt til, at der vilde blive 4 parceller, der vare kjøbte af beboere i Lysabild Sogn og blev derfra dyrkede. A: 1773 findes imidlertid 4 beboere: 1. Jørgen Lassen paa Høien, en søn af boelsmand Jørgen Lassen i Skovby. 2. Peder Jørgensen paa Høien, en søn af boelsmand Jørgen Christensen i Skovby. 3. Hans Lassen paa Keinæshøi. En søn af boelsmand Jørgen Lassen i Skovby. 4. Jørgen Jørgensen paa ”Keiborg”, en søn af kaadner Jørgen Andersen i Skovby. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening