Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
   Asserballe sogn
   Augustenborg Flække
   Hørup sogn
   Kegnæs
     Hjortholm parcellerne
     Nygaard parcellerne
     Sønderby
       1. Præstegaarden
       2. Degnestedet
       3. Fæsteboel
       4. Fæsteboel
       5. Fæsteboel
       6. Fæsteboel
       7. Fæsteboel
       8. Boel
       9. Fæsteboel
       10. Fæsteboel
       11. Fæsteboel
       12. Fæsteboel
       13. Fæsteboel
       14. Fæsteboel
       15. Hus
       16. Fæsteboel
       17.
       18. Møllen
       19. Inderstested
       20. Kåd
       21. Inderstested
       22. Inderstested
       23. Kåd
       24. Inderstested
       25. Inderstested
       26. Inderstested
       27. Inderstested
       28. Inderstested
       29. Inderstested
       30. Inderstested
       31. Inderstested
       32. Inderstested
       33. Kåd
     Østerby
   Ketting sogn
   Lysabild sogn
   Notmark sogn
   Sønderborg
   Tandslet sogn
   Ulkebøl sogn
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Sønderby
Udskiftning i Sønderby på Keinæs A:1770 
Renskrevet af Erik Poulsen i Himmelev jun 2005
 
 
1. Sønderby. Landet blev maalt efter 360 roder til 1 tønde. Hver boelsmand fik 26 T. 6 Sk. 33.R. 76. F, men med forskellig bonitering. Den egentlige sum på arealer er den samme som pastor Bernths udskrift af jordebogen. Boelsmændene Christen Mortensen, Christen Christensen Markussen og Hans Hansen fik jord i ”Vestermark”. De 2 halvboelsmænd Christen Christensen og Rasmus Christensen fik deres jord deels i den østlige deel af ”Vestermark” og deels et mindre stykke i ”Vester-Lillemark” paa den anden side af gjærdet fra Madskes led til degnens grund. Boelsmand Gegorius Christensen fik deels i ”Vestermark”, ”Nedremark” og ”Vester Lillemark”. Jørgen Wolf og Lorentz Matthisen fik deres part i ”Vester- og Øster Lillemark ”. Peter Matthisen i ”Øster Lillemark” og ”Skoven”. Christian Iversen og begge halvboelsmændene Rasmus Johansen og Hans Lassen fik deres andel i ”Skoven”. Christian Markussen, Christian Hansen og Jørgen Christensen Schmidt fik deres land i ”Nedermark”. Præsten fik udlagt ved sit huus 13 T. 4 Sk. 48 R. 96 F. Den øvrige præstegaards grund er vistnok ikke blevet opmaalt, da den allerede har ligget udenfor fællesskabet i indhegnede marker, rimeligvis nede i ”Nedremark”: 13 T. 5 Sk. 20 R. 54 F. altså havde præsten i alt : 27 T. 1 Sk. 25 R. 50 F. Overalt er veiene hos enhver boelsmand fratrukket hans areal. Kaadner Lauritz Matzen fik 2 T. 7 Sk. 26 R. 44 F. Halvkaadner Jørgen Jüssen: 1 T. 1 Sk. 15 R. 18 F. Kaadner Johan Møller 2 T. 33 F. Det samlede** areal 341 T. 7 Sk. 7 R. 36 F. Deres gaardrum blev ei taget med i maalet, da det for enhver enkelt boelsmand kun kunde beløbe sig til 2. Sk. land, hvorfor enhver vilde beholde det, som de hidtil havde haft det. Degnen Hans Klausen fik sin jord dels i ” Vester Lillemark” ved sit hus og deels i Nedermark ved sit hus: 3 T. 13 R. 36 F. Tørvemosen“ blev liggende i fællesskabet. ** Bøndernes samlede areal udgør denne anførte sum. Den er underskreven af Hans J. Foogt og Andreas Jørgensen (Uddrag af Sønderby Jordebog.) XII 190-310. 
 
Skrevet 7 jun 1868-20 dec 1868 på Lysholm af Christian Knudsen og renskrevet 3 maj 2006 af Ruth Sørensen i Bojskov  
 
Mærkelige Navne:  
1. Sønderby: 
Præstens Mark: ”Store Kirkebjerg”, ”Lasses Have”, (ved Udleining), ”Kallehave” med ”Ellemose” er en Deel af Hjortholms Parceljord og leiet ud til Kirkeværge Lassen i Kobbelkrog. ”Dandseholm” (Lauritz Madsens). ”Pundslei”. ”Fillesbjerg” ikke langt fra ......led - af ”Fel” = øde Marker. ved Boiskau findes ”ved Finn” og ”ved Finnlei”- ”Agelei” her foran i Søndermark ud til Marken, hvorefter Boelsm. Christen Mortensens Fædre førte Navn. ”Degnemose” og ”Degnebjerg” i Lauritz Matzens Mark. ”Stetebjerg” og ”Kaadnergrund”, fordi Kaadnere her havde Jord førend Udskiftningen i Hans Pet. Møllers Mark i Vestermark. 
 
A: 1786 er Jørgen Wolfs Gaard i Sønderby udflyttet og først A: 1820 blev den sidste Gaard: Matthias Lauritzens Gaard udflyttet i Lillemark. Bønderne i Sønderby flyttede først ud efterhaanden, en el. 2 Gaarde hvert Aar, fordi de andre Bønder skulde være dem behjælpelige med Kjørsler ved Udflytningen. Dette var ikke Tilfældet med 2 Gaarde: Jørgen Wolfs og Matthias Lauritzens Gaarde. De maatte hjælpe sig selv, fordi her var ikke Tvang til at flytte ud, da deres Jord gik lige ind til deres Steder. Derfor maatte de selv bestride alle Omkostninger. Christen Mortensens Huusgrund fik Matthias Lauritzen, da den laae lige ved hans egen Byggeplads i Sønderby, og han har dem endnu, da de begge støde op til hans Mark i Lillemark. Ellers eier enhver Bonde endnu sin Byggeplads i Byen. De Huse, her ere byggede, ere først efterhaanden opførte paa Bøndernes Byggepladse. Huset er altsaa vedkommende Mands; men Grunden er Bondens. De ere altsaa kun solgte med Ret til at bebygges for visse Aar; efter denne Tids Forløb kunne Bønderne lade Huset nedrive og tage Grunden hjem, eller ogsaa maa Contracten atter fornyes paa en bestemt Tid. De kaldes derfor gjerne paa Amtstuen ”Leieinderster”. Paa denne Maade blev efterhaanden begge Byer igjen bebyggede med Huse, dog nærmest med Fiskere. Saaledes er i Synsm. Jens Bladts Tid opført 42 jordløse Huse, hvoraf kun 5 paa Parcelgrund. Dog ere enkelte af Husene oprindelige Inderster, som ogsaa dengang laae i Byen. Med dem forholder det sig anderledes. Jens Smeds Gaard laae ved Havet paa den ene Side, her ligger endnu hans Byggeplads. Hans Nabo var Christen Smeds Boel; thi Skomagerens Huus, hvorover der var Strid A: 1866, laae paa begge disse Byggegrunde. Han vilde nemlig sælge dem som sin fuldkommen Eiendom. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening