Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
     1. Fortegnelse på kirkens og præstens korntiende
     2. Overenskomst mellem diakonen Brandt
     3. vedrørende nedlæggelse af Havnbjerg kapellani
     4. Angaaende samme Capellanies Nedlæggelse. –
     5. fra præsten Tostrup i Svenstrup i samme sag.
     6. Vidneforfør angående samme genstand
     7. Om samme sag
     8. Et tingsvidne angående samme sag
     9. Afskrift af et brev fra biskop Ramus samme sag
     10. Ditto
     11. Lavensby kapellanis jorder skal falde tilbage
     12. en attest fra tolvmændene i Havnbjerg
     13. En del mindre attester
     14. brev Pastor Wegersleff til pastor Tostrup
     15. Gensvar fra pastor Tostrup
     16. Fritagelse for indløsningssum
     17. 2 legater, hvert på 300 rdl
     18. Overlevering af de 2de legater
     19. en strid med sognepræsten i Havnbjerg
     20. Cancelliets Dom i denne Sag
     21. En lejekontrakt
     22. En klage fra degnen Tüchsen 27 nov 1800
     23. Aarlig leverede Kapellani-Brød
     24. Vedrørende samme.
     25. Vedrørende samme.
     26. Bekjendtgjørelse desangaaende.
     27. præstegårdenes bygning og nådsens år
     28. Et fæstebrev udstedt 1723
     29. om hvad nogle betaler for noget jord
     30. En fortegnelse på kornet
     31. præstekådner Christen Nielsen i Havnbjerg
     32. Ottho Petersen Præste Kaadner i Hagenbjerg
     33. Fæstebrev for Christian Pedersen af Lunden
     34. Et Fæstebrev for Chr. Lauritzen i Hagenbjerg
     35.angaaende Præste-Indesterne i Hagenberg Sogn
     36. En befaling fra Tilemann 1775
     37. En pengeindtægt
     38. Præstegaardens Bygning 1812.
     39. Et Musik Privillegium
     40. Uddrag af Havnbjerg kirkebog fra 1606-1806
     41. Præsterne og Degnene i Hagenbjerg
     42. Capellan i Lauensby Clemens Pedersen. –
     43. årlig indkomst for kapellanen
     44. Offer og Accidentser
     45. de kirkelige Forhold paa Als
     46. at takke Alsingerne for deres Troskab 1814
     47. Skolelærer With som Degn i Hgbjerg
     48. yde Degneenken en forhøiet Pension. –
     49. enkelte Bekjendtgjørelser
     50. Prøver på Andreas Beyerholms poesier
     51. Afskrift af et par digte
     52. De svenske erobrede skibe 1 jul 1677
     53. Modtaget i offer
     54. Stiftelsesbrev for Skt Jørgens hospital
     55. Uddrag af Notmark kirkeb. fra 1688 indtil 1729
     56. Fortsat Uddrag af Hagenbjergs Kirkebog
     57. Tilladelse at bygge et inderstehus 4 jun 1751
     58. En oversigt over Lavensbys bymarkers fordeling
     59. En godtgørelse i penge
     60. En beroligende erklæring fra præst Nyeland
     61. Stridighederne mellem Præst og Præsteinderster
     62. Pastor Nylands Svar desangaaende
     63. En Opsats angaaende samme Sag
     64. Landcommissionens Bedømmelse af Sagen
     65. En Skrivelse fra det kongelige Rentekammer
     66.Danske Cantzelies Skrivelse i samme sag
     67. Biskoppens Skrivelse i samme sag
     68. dansk Cancellie angående samme sag
     69. En lille Skrivelse fra Præsten L. Nyeland
     70. Tvende Extracter i samme sag
     71. Ansøgning fra flere Inderster
     72. En Erklæring fra Præsterne desangaaende
     73. Fra det tydske Cancellie angaaende samme Sag.
     74. Om samme sag
     75. 17 mar 1840 kører sagen endnu,
     76. Købebrev for Peder Christensen i Havnb. 1731.
     77. Uddrag af Ketting-Byes Jordeborg
     78a. Uddrag af Nordborg´s Kirkebog 1621-40
     78b. Uddrag af Nordborg kirkebog 1641-1660
     78c. Uddrag af Nordborg kirkebog 1661-1670.
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
3. vedrørende nedlæggelse af Havnbjerg kapellani
 
Abschrift eines Kønigl. Rescripts vom 24.ten Novbr. 1752 wegen 
Niederlegung der Lauensbyer Kapellaney. – 
 
Vor Gunst tilforn; Det er bleven Os af een fra Præsten for Hagenberg Meenighed paa Vort Land Als Hr. Ludvig Wegerslef und 24.de Sept. Nestafvigt indkommen Memorial, allerunderdanigst forestilt at Capellanen ved samme Meenighed Hr. Johan Brandt er ved Døden afgangen, hvilket Capellanie fornævnte Hr. Wegerslef beretter at være af saa ringe Indkomster at ingen med Familie deraf skal kunde subsistere, af hvilken Aarsag den afdøde Capellan af stor kongl. Naade er bleven forundt et lidet Tillæg af Hakenberg Kirkes Renter, Men som Hakenberg Meenig-hed ikke skal være nær saa stor og folkerig som saa mange andre der paa Landet og andensteds, der bliver betjent af én Præst, saa haver bemældte Hr. Wegerslef allerunderdanigst begjert, at Capellans Embedet med tilhørende Boelig, Grund samt viβe og uviβe Indkomster maatte conbineres med Sogne Præstens Kald, og i fald Sogne Præsterne skulle efterlade sig Enker, at da Capellan Boligen med sine Jorder og Indkomster maatte henligges til Deres Ophold i staden for den aarl. Pension de ellers skal nyde af Sogne Præsten; Som vi da af Din, over forskrevne Hr. Wegerslefs alleunderdanigste Ansøgning indkomne Erklæring; have fornum-met, at Præstens andragende om dette Capellanies ringe Indkomster, forholder sig saaledes i Sandhed, og at dette Kald icke er af saadan Vitløflighed at jo en Præst baade kand bestride alle Forretninger, da der ickun er én Kirke og en maadelig Meenighed, saa og behøve de Kaldet tillagde Indkomster, til sin nødtørftig Under-holdning, hvilket og ved et Vores Elskel. kjære Hr. Far Faders Sal. og Hoylovlig Ihukommelse Hands d. 24.de Martii 1683 allernädigst udgivne Rescript saaledes er anordnet at Capellanierne paa Als ved forfalden Vacanie skulle nedlægges og Præste=Enkerne naar nogen i Kaldet vare, nyde Capellan=Boligerne, som i vridig fald skulle tilhøre Sogne=Præsterne, med sit Tilliggende; Altsaa give vi Dig, hermed tilkjende, at Vi, efter fornevnte Hr. Ludvig Wegerslefs i saa maader aller-underdanigst gjorte Ansøgning og begjering, samt efter Din Erklæring, aller-naadigst have bevilget, at det angaaende Capellaniets værende Vacanie ved Haken-berg Meenighed efter ovenmælte Kongel. allernaadigste Rescript skal forholdes, dog med de Vilkaar, at den Pension af Kirken som har været tillagt den siste Capellan skal cessere og ifald Capellanen har havt noget Tillæg af andre Præster der paa Landet da skal det igjen hjemfalde den Præst som det med rette tilhører, hvilket De da vedkommende til Efterretning haver at tilkjendegive, og indberættes Os af Dig at denne Vores allernaadigste Befaling er Dig til hænde komen, befalen-des Dig Gud. Skrevet paa vort Slot Christiansborg udi Vores Kongel. Residentz Stad Kjøbenhafn d. 24.de Novb. Ao. 1752 
 
Under Vor Kongel. Haand og Signet 
 
Friderich R. 
 
Conform med Originalen 
 
testorer I. L. v. Holstein. 
 
C. Ramus. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening