Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
     1. Fortegnelse på kirkens og præstens korntiende
     2. Overenskomst mellem diakonen Brandt
     3. vedrørende nedlæggelse af Havnbjerg kapellani
     4. Angaaende samme Capellanies Nedlæggelse. –
     5. fra præsten Tostrup i Svenstrup i samme sag.
     6. Vidneforfør angående samme genstand
     7. Om samme sag
     8. Et tingsvidne angående samme sag
     9. Afskrift af et brev fra biskop Ramus samme sag
     10. Ditto
     11. Lavensby kapellanis jorder skal falde tilbage
     12. en attest fra tolvmændene i Havnbjerg
     13. En del mindre attester
     14. brev Pastor Wegersleff til pastor Tostrup
     15. Gensvar fra pastor Tostrup
     16. Fritagelse for indløsningssum
     17. 2 legater, hvert på 300 rdl
     18. Overlevering af de 2de legater
     19. en strid med sognepræsten i Havnbjerg
     20. Cancelliets Dom i denne Sag
     21. En lejekontrakt
     22. En klage fra degnen Tüchsen 27 nov 1800
     23. Aarlig leverede Kapellani-Brød
     24. Vedrørende samme.
     25. Vedrørende samme.
     26. Bekjendtgjørelse desangaaende.
     27. præstegårdenes bygning og nådsens år
     28. Et fæstebrev udstedt 1723
     29. om hvad nogle betaler for noget jord
     30. En fortegnelse på kornet
     31. præstekådner Christen Nielsen i Havnbjerg
     32. Ottho Petersen Præste Kaadner i Hagenbjerg
     33. Fæstebrev for Christian Pedersen af Lunden
     34. Et Fæstebrev for Chr. Lauritzen i Hagenbjerg
     35.angaaende Præste-Indesterne i Hagenberg Sogn
     36. En befaling fra Tilemann 1775
     37. En pengeindtægt
     38. Præstegaardens Bygning 1812.
     39. Et Musik Privillegium
     40. Uddrag af Havnbjerg kirkebog fra 1606-1806
     41. Præsterne og Degnene i Hagenbjerg
     42. Capellan i Lauensby Clemens Pedersen. –
     43. årlig indkomst for kapellanen
     44. Offer og Accidentser
     45. de kirkelige Forhold paa Als
     46. at takke Alsingerne for deres Troskab 1814
     47. Skolelærer With som Degn i Hgbjerg
     48. yde Degneenken en forhøiet Pension. –
     49. enkelte Bekjendtgjørelser
     50. Prøver på Andreas Beyerholms poesier
     51. Afskrift af et par digte
     52. De svenske erobrede skibe 1 jul 1677
     53. Modtaget i offer
     54. Stiftelsesbrev for Skt Jørgens hospital
     55. Uddrag af Notmark kirkeb. fra 1688 indtil 1729
     56. Fortsat Uddrag af Hagenbjergs Kirkebog
     57. Tilladelse at bygge et inderstehus 4 jun 1751
     58. En oversigt over Lavensbys bymarkers fordeling
     59. En godtgørelse i penge
     60. En beroligende erklæring fra præst Nyeland
     61. Stridighederne mellem Præst og Præsteinderster
     62. Pastor Nylands Svar desangaaende
     63. En Opsats angaaende samme Sag
     64. Landcommissionens Bedømmelse af Sagen
     65. En Skrivelse fra det kongelige Rentekammer
     66.Danske Cantzelies Skrivelse i samme sag
     67. Biskoppens Skrivelse i samme sag
     68. dansk Cancellie angående samme sag
     69. En lille Skrivelse fra Præsten L. Nyeland
     70. Tvende Extracter i samme sag
     71. Ansøgning fra flere Inderster
     72. En Erklæring fra Præsterne desangaaende
     73. Fra det tydske Cancellie angaaende samme Sag.
     74. Om samme sag
     75. 17 mar 1840 kører sagen endnu,
     76. Købebrev for Peder Christensen i Havnb. 1731.
     77. Uddrag af Ketting-Byes Jordeborg
     78a. Uddrag af Nordborg´s Kirkebog 1621-40
     78b. Uddrag af Nordborg kirkebog 1641-1660
     78c. Uddrag af Nordborg kirkebog 1661-1670.
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
19. en strid med sognepræsten i Havnbjerg
 
Afskrift af flere Skrifter fra 1783-84 angaaende en Strid mellem Sognepræsten i Hagenberg L. Nyeland og en Soldat Christian Andersen fra Brandsbølle, hvem Nyeland vilde formene Nydelsen af Alterens Sacramente og Unddragelsen fra Katechisationen. – 
a. 
Unterthänigste Vorstellung u. Bitte abseiten Christian Andersen in Bransbüll, Landausschus im 2b Laage vieder Hr. Lauritz Nyeland Pastor der Gemeine zu Ha-genberg pro clementisfima resolutione ut intus. – 
 
Hochgebohrner u. Hochvohlgebohrner 
Gnädige u. Hochzugebiethende Hr. Commissarien! 
Erv. Hochgebohrner u. Hochvohlgebihrner bin ich genøthiget hiedurch allerunther-thänig=demüthigst vorzutragen, velchergestalten Hrn. Pastor Lauritz Nyeland zu Hagenberg sich unterstanden mir von das Hochwürdige Sacramente des Altars ab-zuweisen, Da er doch nicht das geringste auf mein Christenthum so wohl als mein christliche Leben u. Vandel anzusetzen habe, ohne das ich mit der Jugend zum Catechetisk Unterveisung austreten, volte, u. vann meine Lammerrathen mit aus-treten verde ich mich nimahls darin zu viedern setzen, u. da ich Ihre Kønigl. Majest. für ein Kerl dienet, brauche vohl also nicht mit der Jugend auszutreten, habe auch niemahls gehørt oder gesehen das ein Kønigl. Soldat zum Catechetisk Unterveisung ausgetreten sind. In diesser Messure nehme ich am allerhøchsten Orts meinen allerdemühtligsten Recursum u. bitte allerunterthänigst. 
Erv. Hochgebohrn u. Hochvohlgebohrner geruhen allerhuldrichst mich aus meinen Verlegenheit heraus zu ziehen u. allergnädist zu recribiren das d. Hr. Pastor Nye-land mir so gleich zum Sacrament des Altars anzunehmen har, u. mir nachherso vohl als meine andere Cammerathen, dar mit in Friede und Ruhe lassen der in ge-visser Ervartung allergnädigsten Erhørung mit aller Veneration ersterbe. 
Erv. Hochgebohrner u. Hochvohlgebohrner Herrn Comissarien 
allerunterthänigster und gehorsamhste 
Bransbølle d. 24ste. April Knecht 
1783 Christian Andersen 
Land-Aussehns in der 2b Laage 
 
b. 
Pro Memoria. 
Udi den udi Norborg Amt paa Alsøe sidste Maaned holdte Landudskuds Session haver Land Soldat Christian Andersen af bemeldte Amt indgivet til os som be-meldte Sessions Deputerode hoslagde Klage og Besvaring imod Sognepræsten Hr. Nyeland til Hagenberg, som ikke vil antage ham til det hellige Alterens Sacramen-te, fordi han ikke vil staae paa Kirke-Gulvet ved Ungdommens Underviisning, hvortil bemeldte Christian Andersen erklærer sig at være gandske villig, naar de andre Land-Soldater i Sognet ligeledes indfinder sig paa Kirke-Gulvet ved Under-viisningen, som de dog ey heller derom af Præsten er bleven forlangt eller paa-staaet; da vi nu efter skeedte Undersøgning haver bragt i sikker Erfaring at Land-Soldaterne og de allerfleeste ugifte Tjeneste-Karle ey haver nogen Tid indfunden sig til Afhøring ved Ungdommens Catechisation om Søndagen der paa Landet, det og er beviisligt at de andre Sognepræster lige saa lidt, som bemeldte Hr.Nyeland forlanger der ellers af Landsoldaterne, hvorfor Christian Andersen desto mere ve-modig haver beklaget sig for Sessionen, at han dets Aarsag entholdes fra Sacra-mentet fremfor andre hans Medcammerater i Districtet, iblant hvilke han ikke uden derfor at blive fixeret, at han endnu maae gaae til Underviisning, kand ophøre eller komme iblant dem, hvoraf kunde blive ubehagelige Følger; Saa seer vi os til saa-dant at forebygge saa meget mere forbunden, at anholde hos det høye Kongl. Dan-ske Cancellie, at bemeldte Sognepræst Hr.Nyeland ved hans foresadte Biskop over Fyhns Stift maatte vorde tilholden uopholdelig at antage meerbemeldte Christian Anderssen til Alterens Sacramente, og derfra ey af ovenbemeldte Aarsag herefter at fraholde ham 
Slesvig d. 7.Maj, og Norborg Amthuus d. 12.Maj 1783 
 
C. D. v. Wodroff. de Hofmann. C. v. Kaltenborn. 
 
Til 
Det Kongl. Danske Cancellie 
 
c. 
Hans Kongl. Majestæt vil allernaadigst, at Hr. Biskop Ramus herom med for-derligst indsender sin Erklæring til videre Resolution, og, om Ophold skeer, da Aarsagen at indberette. 
Cancelliet d. 27de. Maj 1783 
 
Luxdorph P. Aagaard. 
 
d. 
Pro Memoria 
Med sidste Post er mig til Erklæring remitteret indlagde Klage over Deres Velær-værdighed fra Land Udskuds Session i Anledning af hosfogede til dem fra Land-Soldaten Christian Anderssen indleverede Besværing, at Deres Velærværdighed skal nægte at antage ham til Alters, fordi han ikke vil staae paa Kirke-Gulvet ved Ungdommens Underviisning hvortil han dog er villig, naar det ligeledes skeer af de andre Land-Soldatere; thi ville Deres Velærværdighed meddele mig Deres Er-klæring derover saaledes at jeg samme med min egen kan indsende til Cancelliet, og maatte Klagen med Bielage derhos følge tilbage. 
Odense d. 4de. Jun. 1783 
Jacob Ramus. – 
Til 
Hr. Nyeland 
i Hagenberg p. Alsøe. 
 
 
N. 20. 
 
Cancelliets Dom i denne Sag, meddeelt Biskop Ramus d. 17.de. Januar 1784. 
 
Pro Memoria! 
Fra Land-Udskuds Session paa Alsøe er til Cancelliet indsendt en Besværing fra Land-Soldat Christian Andersen over Sogne-Præsten Hr. Nyeland til Hagenberg, at han ikke vil antage ham til Alterens Sacramente, fordi han ikke vil staae paa Kirke-Gulvet ved Ungdommens Underviisning; Derhos bemelte Session, da den ved undersøgning haver bragt i sikker Erfaring, at Land-Soldaterne og de Allerfleeste ugifte Tjeneste-Karle ey have nogen Tiid indfunden sig til Afhøring ved Ungdom-mens Catechisation om Søndagen der paa Landet, ligesom det skal være beviisligt, at de andre Sogne-Præster, ligesaa lidet som Hr. Nyeland forlanger det ellers af Land-Soldaterne, haver begjert, at Hr. Nyeland maatte vorde tilholdt uopholdelig at antage bemelte Christian Andersen til Alterens Sacramente, og derfra ey af foran-førte Aarsag herefter at fraholde ham. – Af den med Deres Hoyærværdigheds her-over afgivne Erklæring fulgte Hr. Nyelands Forklaring er det derimod oplyst, at Præsten i denne Sag ikke har gjort andet, end hvad hans Embedes Pligt og de er-gangne Befalinger tilholde, men han har efter Loven og Ritualen Haft god Grund for sig til at holde fornævnte Land-Soldat fra Herrens Bord indtil videre, da denne ved hans yttrende forargelige Ligegyldighed imod Sacramentets Brug har offentlig classificeret sig blant Guds Foragtere; hvorfore og aldeles intet paa hans Klage kan være at reflectere. – At ellers Land-Soldaterne ligesaavel som andre unge Karle bør indfinde sig ved Catechisationen og Ungdommens Underviisning følgelig tillige med andre unge Folk at staae ud paa Kirke-Gulvet, det befaler saavel den fore-gaaende, som og den seeneste udgangne Forordning af 30te. January 1777 den 17de. Post ligesom de skal indfinde sig naar Biskoppen og Provsten visiterer; Og Man skulle derfore ved denne Leylighed tjenstliget have Deres Hoyærværdighed, til videre Bekjendtgjørelser for vedkommende tilmeldt, at alle ugifte Personer i Sognene, Piger og Karle enten de sidste ere Soldatere og Ryttere eller ey, skal flittig indfinde sig ved den offentlige Catechisation og maae ey enten løbe ud af Kirken, eller holde sig tilbage i Stolene under M…. af 4 β. første Gang for Hver, som derimod viiser sig ulydig, anden Gang 8 β. og 3die. Gang 1 Mk., hvilke Bøder af Herredsfogeden paa Præstens Angaaende skal insættes og indfordres og siden af Præsten uddeeles til Sognets Fattige. 
Det Kongelige Danske Cancellie d. 17de. January 1784. – 
 
Luxdorph. P. Aagaard. – 
 
Til Biskop Hr. Jacob Ramus. 
 
Ovenstaaende ligelydende Copie af Originalen bliver Velærværdig Hr. Nyeland i Hagenberg saavel til egen Efterretning som til Bekjendtgjørelse for den meerbe-meldte Land-Soldat Christian Andersen herved tilstillet, og ville Hr. Nyeland til-lige oplæβe samme af Prædikestolen paa det Meenigheden og især alle de unge og ugifte Personer i Sognet derefter kan vide at rette sig og haver jeg ligeledes under Dags dato tilsendt begge Provsterne paa Alsøe hver en Gjenpart heraf, at de baade Selv oplæser samme af Prædikestolene i deres Kirker, saa og lader den omsende til alle de andre Præster i Herrederne, for at gjøre det samme her i sin Kirke. 
Odense d. 21de. January 1784 
Jacob Ramus. – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening