Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
     1. Fortegnelse på kirkens og præstens korntiende
     2. Overenskomst mellem diakonen Brandt
     3. vedrørende nedlæggelse af Havnbjerg kapellani
     4. Angaaende samme Capellanies Nedlæggelse. –
     5. fra præsten Tostrup i Svenstrup i samme sag.
     6. Vidneforfør angående samme genstand
     7. Om samme sag
     8. Et tingsvidne angående samme sag
     9. Afskrift af et brev fra biskop Ramus samme sag
     10. Ditto
     11. Lavensby kapellanis jorder skal falde tilbage
     12. en attest fra tolvmændene i Havnbjerg
     13. En del mindre attester
     14. brev Pastor Wegersleff til pastor Tostrup
     15. Gensvar fra pastor Tostrup
     16. Fritagelse for indløsningssum
     17. 2 legater, hvert på 300 rdl
     18. Overlevering af de 2de legater
     19. en strid med sognepræsten i Havnbjerg
     20. Cancelliets Dom i denne Sag
     21. En lejekontrakt
     22. En klage fra degnen Tüchsen 27 nov 1800
     23. Aarlig leverede Kapellani-Brød
     24. Vedrørende samme.
     25. Vedrørende samme.
     26. Bekjendtgjørelse desangaaende.
     27. præstegårdenes bygning og nådsens år
     28. Et fæstebrev udstedt 1723
     29. om hvad nogle betaler for noget jord
     30. En fortegnelse på kornet
     31. præstekådner Christen Nielsen i Havnbjerg
     32. Ottho Petersen Præste Kaadner i Hagenbjerg
     33. Fæstebrev for Christian Pedersen af Lunden
     34. Et Fæstebrev for Chr. Lauritzen i Hagenbjerg
     35.angaaende Præste-Indesterne i Hagenberg Sogn
     36. En befaling fra Tilemann 1775
     37. En pengeindtægt
     38. Præstegaardens Bygning 1812.
     39. Et Musik Privillegium
     40. Uddrag af Havnbjerg kirkebog fra 1606-1806
     41. Præsterne og Degnene i Hagenbjerg
     42. Capellan i Lauensby Clemens Pedersen. –
     43. årlig indkomst for kapellanen
     44. Offer og Accidentser
     45. de kirkelige Forhold paa Als
     46. at takke Alsingerne for deres Troskab 1814
     47. Skolelærer With som Degn i Hgbjerg
     48. yde Degneenken en forhøiet Pension. –
     49. enkelte Bekjendtgjørelser
     50. Prøver på Andreas Beyerholms poesier
     51. Afskrift af et par digte
     52. De svenske erobrede skibe 1 jul 1677
     53. Modtaget i offer
     54. Stiftelsesbrev for Skt Jørgens hospital
     55. Uddrag af Notmark kirkeb. fra 1688 indtil 1729
     56. Fortsat Uddrag af Hagenbjergs Kirkebog
     57. Tilladelse at bygge et inderstehus 4 jun 1751
     58. En oversigt over Lavensbys bymarkers fordeling
     59. En godtgørelse i penge
     60. En beroligende erklæring fra præst Nyeland
     61. Stridighederne mellem Præst og Præsteinderster
     62. Pastor Nylands Svar desangaaende
     63. En Opsats angaaende samme Sag
     64. Landcommissionens Bedømmelse af Sagen
     65. En Skrivelse fra det kongelige Rentekammer
     66.Danske Cantzelies Skrivelse i samme sag
     67. Biskoppens Skrivelse i samme sag
     68. dansk Cancellie angående samme sag
     69. En lille Skrivelse fra Præsten L. Nyeland
     70. Tvende Extracter i samme sag
     71. Ansøgning fra flere Inderster
     72. En Erklæring fra Præsterne desangaaende
     73. Fra det tydske Cancellie angaaende samme Sag.
     74. Om samme sag
     75. 17 mar 1840 kører sagen endnu,
     76. Købebrev for Peder Christensen i Havnb. 1731.
     77. Uddrag af Ketting-Byes Jordeborg
     78a. Uddrag af Nordborg´s Kirkebog 1621-40
     78b. Uddrag af Nordborg kirkebog 1641-1660
     78c. Uddrag af Nordborg kirkebog 1661-1670.
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
21. En lejekontrakt
 
En Leiecontract, opsat mellem Præsten Nyeland paa den ene og flere Sognemænd paa den anden Side d. 24de. Febr. 1780. 
 
Herved bekjendtgjøres og tilstaaes for alle og enhver, at vi underskrevne ere blevne forenede, og have med god velberaad Hue saaledes med hinanden godvil-ligen contraheret, at 1. jeg underskrevne Lauritz Nyeland, nuværende Sogne Præst for Hagenberg Meenighed, uden at have annammet nogen Indfæstning i Penge, Vare eller andet, have overladt til Leye min Livs og Embeds Tid og et Aar derefter, til underskrevne Kaadner og Huus-Mand i Hagenberg, den Præstegaarden tilhøren-de og paa Hagenberg Mark beliggende, sakaldte Midt-Mark imellem Mathias Johannssen paa den Nordre, og Dominicus Jenssens haver paa den Søndre Side, bestaaende efter Landmaalingen i 21. Tdr. 2 Skj. 28 Roder og 99 Føder, Tønden be-regnet til 360 Roder i Fiirkant. Samme Midt Mark med Ager og Eng, overlades til Leye underskrevne Kaadner og Huus-Mand og til frie Disposition Ployning eller Hviele, som dem got synes. Og faaer Nicolay Pedersen som største Interessent sin anpart 10 Tønder Maalleland paa det saakaldte Ertebjerg over mod Lauensbye Marken heel igjennem fra Ende til anden. Hans Mortenssen nest ved ham 3 Tønder. Dernæst Friderich Geertsen 2 Tønder. 2 Skpr., derefter Hans Skræder 3 Tønder, og endelig Peder Otsen paa Speedspiold 3 Tønder. 
Hvorimod vi underskrevne Kaadner og Huus-Mænd i Hagenberg love og tilsige hermed alle for én og én for alle under Pant og Forsikring i vores Gods og Midler at give og betale uden Ophold og uvægerlig i en Summa 92rdlr. siger Toe og Halv-femsindstive Rixdaler aarlig Leye af Jorden, som er henimod 13 Mk. pr. Tønde Land. Samme 92rdlr. betales til forbenævnte vor Sogne-Præst Lauritz Nyeland eller Arvinger i toe Terminer aarlig, nemlig det Halve 46rdlr. til hver St. Hans Dag, og det øvrige Halve ogsaa 46rdlr. til hver Nyt-Aar. Dog for dette første Aar 1780 be-tales ey noget af Jordleyen før til Nytaar, da den erlægges paa eengang altsammen. 
Og til desto meere Sikkerhed forskaffe vi hver en Cautionist for Betalingens Rigtighed, som tilligemed os underskrive denne Contract, nemlig for mig Nicolay Pedersen indestaaer Bohls Mand Mathias Johannsen i Hagenberg, for Hans Skrædder Bohls Mand Mathias Christensen for Hans Mortensen Bohls M: Domi-nicus Jenssen, for Peder Otsen Bohls M: Hans Jepsen Bonde, for Friderich Geert-sen Bohls M: Christen Jørgensen ibid: Og ifald nogle af forbemelte Mænd og Cau-tionister skulde bortdøe skal andre Vederhæfige igjen forskaffes i deres sted. – 
Iligemaade firbinde Vi os til herefter paa egen Bekostning at holde Diger og Plandtninger omkring forbemeldte Midt-Mark i forsvarlig Stand, saa Præsten og vi kand være uden at tiltælle af Naboer og andre. Dog at de Bohls Mænd som samme Diger nu tilhøre, eengang for alle opkaste Digerne beplandte dem, og Sætte Sneed derpaa, da de siden dermed ey have meere at oppaβe, eller istandsætte. 
Skulde nogen af os underskrevne Interessentere ved Døden afgaae før Præsten, saa indestaae vel vi øvrige for Jordleyens rigtige Betaling, men dog skal den afdødes Anpart i Marken tilbydes hans Arvinger mod lige Sikkerhed og Caution som forhen er meldt, eller og os andre Interessentere eller og overlades til nogen anden vederhæftig Lysthavende med fælles Samtykke af Præsten og vi andre, dog saaledes at de fleeste Stemmer gjælde og have Overvægten. – 
Mig Nicolai Pedersen er det tilladt at fradigge min Anpart /: Dog skal de øvrige Interessentere tage halv Digge:/ og saaledes gandske at unddragge mig fra al Fæl-lesskab i Marken, undtagen at have fælles Vanding med de øvrige Interessentere i det saakaldte Lille Dayø Vandstad, hvor af Fiskene alene tilhøre Præsten og ham alene skal være tilladt at trække Vaad eller lade Fiske. – 
Hvilket alt paa begge Sider vi saaledes bevidner herved, tilsige og stadfæste med egen Henders Underskrift, som og tillade, at denne Contract og Forskrivning mel-lem os maae efter Behag indføres i den Nordborgske Amts- og Pante Protocoll. 
Hagenberg d. 24. Febr. 1780 
 
L. Nyeland. Nicolai Pedersen. Hans mortensen. Friderich Geertsen. 
 
Hans skræder. Peder Ottesen. 
 
Som Cautionister: Mattes Johannsen. Dominicus Jensen. 
 
Chresten Jørgenβen. Matthis Christensen. Hans Jepβen Bonde.  

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening