Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
     1. Fortegnelse på kirkens og præstens korntiende
     2. Overenskomst mellem diakonen Brandt
     3. vedrørende nedlæggelse af Havnbjerg kapellani
     4. Angaaende samme Capellanies Nedlæggelse. –
     5. fra præsten Tostrup i Svenstrup i samme sag.
     6. Vidneforfør angående samme genstand
     7. Om samme sag
     8. Et tingsvidne angående samme sag
     9. Afskrift af et brev fra biskop Ramus samme sag
     10. Ditto
     11. Lavensby kapellanis jorder skal falde tilbage
     12. en attest fra tolvmændene i Havnbjerg
     13. En del mindre attester
     14. brev Pastor Wegersleff til pastor Tostrup
     15. Gensvar fra pastor Tostrup
     16. Fritagelse for indløsningssum
     17. 2 legater, hvert på 300 rdl
     18. Overlevering af de 2de legater
     19. en strid med sognepræsten i Havnbjerg
     20. Cancelliets Dom i denne Sag
     21. En lejekontrakt
     22. En klage fra degnen Tüchsen 27 nov 1800
     23. Aarlig leverede Kapellani-Brød
     24. Vedrørende samme.
     25. Vedrørende samme.
     26. Bekjendtgjørelse desangaaende.
     27. præstegårdenes bygning og nådsens år
     28. Et fæstebrev udstedt 1723
     29. om hvad nogle betaler for noget jord
     30. En fortegnelse på kornet
     31. præstekådner Christen Nielsen i Havnbjerg
     32. Ottho Petersen Præste Kaadner i Hagenbjerg
     33. Fæstebrev for Christian Pedersen af Lunden
     34. Et Fæstebrev for Chr. Lauritzen i Hagenbjerg
     35.angaaende Præste-Indesterne i Hagenberg Sogn
     36. En befaling fra Tilemann 1775
     37. En pengeindtægt
     38. Præstegaardens Bygning 1812.
     39. Et Musik Privillegium
     40. Uddrag af Havnbjerg kirkebog fra 1606-1806
     41. Præsterne og Degnene i Hagenbjerg
     42. Capellan i Lauensby Clemens Pedersen. –
     43. årlig indkomst for kapellanen
     44. Offer og Accidentser
     45. de kirkelige Forhold paa Als
     46. at takke Alsingerne for deres Troskab 1814
     47. Skolelærer With som Degn i Hgbjerg
     48. yde Degneenken en forhøiet Pension. –
     49. enkelte Bekjendtgjørelser
     50. Prøver på Andreas Beyerholms poesier
     51. Afskrift af et par digte
     52. De svenske erobrede skibe 1 jul 1677
     53. Modtaget i offer
     54. Stiftelsesbrev for Skt Jørgens hospital
     55. Uddrag af Notmark kirkeb. fra 1688 indtil 1729
     56. Fortsat Uddrag af Hagenbjergs Kirkebog
     57. Tilladelse at bygge et inderstehus 4 jun 1751
     58. En oversigt over Lavensbys bymarkers fordeling
     59. En godtgørelse i penge
     60. En beroligende erklæring fra præst Nyeland
     61. Stridighederne mellem Præst og Præsteinderster
     62. Pastor Nylands Svar desangaaende
     63. En Opsats angaaende samme Sag
     64. Landcommissionens Bedømmelse af Sagen
     65. En Skrivelse fra det kongelige Rentekammer
     66.Danske Cantzelies Skrivelse i samme sag
     67. Biskoppens Skrivelse i samme sag
     68. dansk Cancellie angående samme sag
     69. En lille Skrivelse fra Præsten L. Nyeland
     70. Tvende Extracter i samme sag
     71. Ansøgning fra flere Inderster
     72. En Erklæring fra Præsterne desangaaende
     73. Fra det tydske Cancellie angaaende samme Sag.
     74. Om samme sag
     75. 17 mar 1840 kører sagen endnu,
     76. Købebrev for Peder Christensen i Havnb. 1731.
     77. Uddrag af Ketting-Byes Jordeborg
     78a. Uddrag af Nordborg´s Kirkebog 1621-40
     78b. Uddrag af Nordborg kirkebog 1641-1660
     78c. Uddrag af Nordborg kirkebog 1661-1670.
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
27. præstegårdenes bygning og nådsens år
 
Kongelig Rescript angaaende Præstegaardens Bygning og Naadsens Aar for Præs-terne i Nørreherred fra 15.de. Jan. 1732. 
 
Christian den 6. te af Guds Naade Konge o.s.v. – Vor Bevaagenhed tilforn. Efterdi Vi af én allerunderdanigste forestilling dat. d. 6.te. May udi nestafvigte aar haver fornummet, at da dig til revision og devision er blevet dig lovet Tvende aars Regne skaber, for de Tvende Kirker i Nørreherret paa Vort Land Alsøe, neml. Norburg, Hagenberg og Oxbüll, som tilforn har tilhørdt Hans Durchlauchtighed Hertzogen af Pløen, men nu tilhøres os, har du befun(den at) det med samme Kierkers Ind-komsters administration (.....) til har haft samme Beskafenhed som med andre Vore (Kierc)ker idet dig allernaadigst anbetroede Stift, idet Præster(ne under) dend fyrstl. Regjering haver haft tilladelβe af (Kierckens) Indkomster at holde deres Prästegaardes Bygninger vedlige, saasom de icke ere kjøbte af Prästerne, hvilken …… det skal ogsa have med Tvende andre Sogner i Norreherret paa Landet Alsø, saasom Igen og Svenstrup, og de eller deres arfvinger derfor icke heller ved afträ-elsen nyder nogen refusion af Efterkommerne, som andre Landsbye Präster i Stif-tet, foruden at der og gives adskillige smae pensioner af Kierkerne til Enker og Skoleholdere, hvorudover du, da Prästerne i deres Regnskaber for de tvende aar, Kierkerne os haver tilhørdt, haver fulgt dend samme Maade, icke her understaaet dig, at lade diβe udgifter passere, men aller underdanigst har spurt dig for, enten Vi allernaadigst matte finde for got at Confirmere de priviliger, som Prästerne haver haft under dend fyrstel. Regjering, eller om vi anderledes allernaadigst vilde an-ordne. Som vi nu af din indhentede allerunderdanigst Erkläring over Tvende Präster i Nørre Herret paa bemelte vor Land Alsøe, neml. H. Hans Caspar Brandt til Norburg, Erich Pontoppidan til Hagenberg og Bernhardus Prëen til Oxbüll, til-ligemed de 2.de Capellaner til Hagenberg og Norburg H. Johannes Brandt og Martinus Crucau deres til os indgifne allernaadigste Memoriæe, hvorudi de har begeret, at de maatte Conserveres ved de fyrstelige Prävilegiers Indhold, särdeles at de matte have hjelp af Kierchernes Indkomster til deres Prästegaardes Vedlige-holdelβe, og at de nu levende Präster og deres, siden de ved deres Kalds Tilträdel-βe haver givet deres Antecessores Enker det fulde Naadens Aar med alle Viβe og uviβe Indtägter, ligeledes maae nyde samme Rettighed, have ladet os allerunder-danigst referere, at da de solliciterende Geistlige i Nørre Herret paa Alsøe, nu de tilhøre os, nyde alle de samme Beneficia og Previlegier, som andre Geistlige i Vores Riger og Lande, og ved Vores allernaadigste Lov og forordninger Sonte-neres i alle de immunniteter Rettigheder og friheder, som dennem ved de fyrstelige privilegierere tillagde, seer du icke at det kand väre bemelte Geistlige til Nogen Nytt og fordeel, at de fyrstelige Benaadninger bliver dem Confirmeret, uden i de 2te. Poster. først angaaende deres Prästegaarders Bygnings Vedligeholdelβe, og dernest som Naadsens Aarets :/Indkomsters deeling, da du angaaende dend/: først Post, er af de allerunderdanigste Tanker, at det er K(ierkerne) en aldt for stor og utaalig Byrde af deres Indkom-ster (der i sig) self ickun skal väre ringe, at ved lige-holde Prästegaardernes Bygninger, helst da der foruden Prästegaardens boelige ogsaa skal väre Capellan boeliger at vedligeholde, der og desforuden i Norburg skal väre en skøde, hvis Bygning tilhører Kierken og paa dens Bekostning maae holdes i stand, og angaaende dend anden Post formeener, at saadant deres aller-underdanigste petitum er Conform med Vores allenaadigste Lovs 2.den Bogs 13 Capit. 8 articul., at hvis Efterkommerne derudi afgaae, skal hand, om hand i levende Live kommer fra Kaldet, eller efter hands død hands Enke og arfinger have vederlag for. Saa give Vi dig hermed tilkjende; at Vi efter slig Beskafenhed angaaende dend første Post, og paa det der kand väre en uniformitet, over det hele Stift allernaadigst haver fundet for got, at siden samtlige Präster i Nørre Herret med det af dig gjorte forschlag er aldeles Velfornøyde, der da med diβe Präste-gaarder skal forholdes ligesom med andre Prästegaarder i Vort Rige Dannemarck, neml., at nu Värende Præster, maae kjøbe deres Prästegaardes Bygning, og derfor betale til Børnehuset paa Christianshafn hver af Sogne Prästerne Et Hundrede Rix-daler, og Capellanerne, hvis boeliger ere ickun smaae og ringe halftredsentyve Rix-daler, og skal siden dermed forholdes efter Lorens 2.den. Bogs 12 Cap. 4 art:, dog säledes at Capellan boeligerne gjelder ickun halft imod Sogne Prästernes; aldt paa det at Kierkerne efterdags kunde beholde deres Indkomster, til deres egen bygnings Vedligeholdelβe, dog haver Vi derhos allernaadigst bevilget, at Prästerne til deres Prästegaardens Betaling maa nyde dilation til 11.te. Juny førstkommende. – 
Betrefende dend anden Post, da finde Vi det billigt, at som de nu levende Präster i Nørre Herret, til deres formands Enker og arfinger haver givet et heel aars fulde Indkomster, saa skulde og nyde det samme igjen, af deres Efterkommere, hvor Vi allernaadigst Vilde, at det med denne Post skal forblive ved dend forrige Skick og Sädvaane, saa at Successor skal give Antecessor eller hans arfinger fuld Naadens Aar, og da Vi idet øvrige af forberørt din allerunderdanigste Erkläring fornemmer, at Prästerne i de 3.de. Aar, nemlig 1730, 1731 og 1732 da Kierkerne haver tilhørt os efter deres forrige privilegier har anvendt noget af Kierkens Indkomster paa deres boeliger Nødvendige reparation, det du først in Aprils udi nestafvigte Aar ved Regenskabets Indlevering skal have erfaret, saa ville Vi hermed allernaadigst have approberet dit i saa maade allerunderdanigst gjorde forslag, saa at det som til 1732 aars udgang af Kirkernes Midler paa Prästeboeligerne ere anvendte maae i Regne-skaberne til udgift passere, hvorimod Prästerne fra dend tiid af Self skal ved lige-holde deres Boeliger. Men hvad det anbelanger at Prästerne i Norburg, Hagenberg og Oxbüll haver allerunderdanigst begjeret, at deres Successor matte give deres arfinger ligesaa stoere pensioner, som de maae give, da finde vi det efter dit aller-underdanigste forslag tienligt, at det derved forbliver ved Loven, saa at Provsten tillige med 2 Präster i Herredet skal sette pensionen efter Kaldets Leylighed saa-ledes, at den icke overgaar den 8.te. Part af Kaldets Viβe Indkomster, der efter du dig allerunderdanigst haver at Rette, og Vedkommende sligt til allerunderdanigst Efterrettning at tilkjende give, og indberettes os ellers af dig allerunderdanigst, at denne Vores allernaadigste Befalingsdag er til hende kommen befalendes dig Gud. Skrevet paa Vor Slot Friederichsberg d. 15.de Januarii 1732. 
 
Under Vor Kongl. Haand og Zignet 
 
(L. S.) Christian R. 
rigtig Copie efter Originalen 
testorer C. Ramus P. Nere. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening