Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
     1. Fortegnelse på kirkens og præstens korntiende
     2. Overenskomst mellem diakonen Brandt
     3. vedrørende nedlæggelse af Havnbjerg kapellani
     4. Angaaende samme Capellanies Nedlæggelse. –
     5. fra præsten Tostrup i Svenstrup i samme sag.
     6. Vidneforfør angående samme genstand
     7. Om samme sag
     8. Et tingsvidne angående samme sag
     9. Afskrift af et brev fra biskop Ramus samme sag
     10. Ditto
     11. Lavensby kapellanis jorder skal falde tilbage
     12. en attest fra tolvmændene i Havnbjerg
     13. En del mindre attester
     14. brev Pastor Wegersleff til pastor Tostrup
     15. Gensvar fra pastor Tostrup
     16. Fritagelse for indløsningssum
     17. 2 legater, hvert på 300 rdl
     18. Overlevering af de 2de legater
     19. en strid med sognepræsten i Havnbjerg
     20. Cancelliets Dom i denne Sag
     21. En lejekontrakt
     22. En klage fra degnen Tüchsen 27 nov 1800
     23. Aarlig leverede Kapellani-Brød
     24. Vedrørende samme.
     25. Vedrørende samme.
     26. Bekjendtgjørelse desangaaende.
     27. præstegårdenes bygning og nådsens år
     28. Et fæstebrev udstedt 1723
     29. om hvad nogle betaler for noget jord
     30. En fortegnelse på kornet
     31. præstekådner Christen Nielsen i Havnbjerg
     32. Ottho Petersen Præste Kaadner i Hagenbjerg
     33. Fæstebrev for Christian Pedersen af Lunden
     34. Et Fæstebrev for Chr. Lauritzen i Hagenbjerg
     35.angaaende Præste-Indesterne i Hagenberg Sogn
     36. En befaling fra Tilemann 1775
     37. En pengeindtægt
     38. Præstegaardens Bygning 1812.
     39. Et Musik Privillegium
     40. Uddrag af Havnbjerg kirkebog fra 1606-1806
     41. Præsterne og Degnene i Hagenbjerg
     42. Capellan i Lauensby Clemens Pedersen. –
     43. årlig indkomst for kapellanen
     44. Offer og Accidentser
     45. de kirkelige Forhold paa Als
     46. at takke Alsingerne for deres Troskab 1814
     47. Skolelærer With som Degn i Hgbjerg
     48. yde Degneenken en forhøiet Pension. –
     49. enkelte Bekjendtgjørelser
     50. Prøver på Andreas Beyerholms poesier
     51. Afskrift af et par digte
     52. De svenske erobrede skibe 1 jul 1677
     53. Modtaget i offer
     54. Stiftelsesbrev for Skt Jørgens hospital
     55. Uddrag af Notmark kirkeb. fra 1688 indtil 1729
     56. Fortsat Uddrag af Hagenbjergs Kirkebog
     57. Tilladelse at bygge et inderstehus 4 jun 1751
     58. En oversigt over Lavensbys bymarkers fordeling
     59. En godtgørelse i penge
     60. En beroligende erklæring fra præst Nyeland
     61. Stridighederne mellem Præst og Præsteinderster
     62. Pastor Nylands Svar desangaaende
     63. En Opsats angaaende samme Sag
     64. Landcommissionens Bedømmelse af Sagen
     65. En Skrivelse fra det kongelige Rentekammer
     66.Danske Cantzelies Skrivelse i samme sag
     67. Biskoppens Skrivelse i samme sag
     68. dansk Cancellie angående samme sag
     69. En lille Skrivelse fra Præsten L. Nyeland
     70. Tvende Extracter i samme sag
     71. Ansøgning fra flere Inderster
     72. En Erklæring fra Præsterne desangaaende
     73. Fra det tydske Cancellie angaaende samme Sag.
     74. Om samme sag
     75. 17 mar 1840 kører sagen endnu,
     76. Købebrev for Peder Christensen i Havnb. 1731.
     77. Uddrag af Ketting-Byes Jordeborg
     78a. Uddrag af Nordborg´s Kirkebog 1621-40
     78b. Uddrag af Nordborg kirkebog 1641-1660
     78c. Uddrag af Nordborg kirkebog 1661-1670.
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
40. Uddrag af Havnbjerg kirkebog fra 1606-1806
 
Uddrag af Hagenbjerg´ Kirkebog fra Aar 1606 : 1806. – 
 
1606 d. 19.de April Dom. Cant. døbt en Datter af Peter Jørgensen i Lauensby, en Svigersøn af Hr. Mathias. N. Anna. 
d. 13.de Juni ægtede Præsten Christen Brunchardsen sin Formands Enke og Formands Datter Katrine. A.1607 d. 15.Decbr. † Metter Degns af Bundsbølle. 
d. 13.de Juli døbt Hermann Matzens Søn af Hagenbjerg. N. Rasmus. – 
d. 30.te Nov. døbtes Degnen Hans Rasmussens Datter. N. Maren. – 
1607 d. 26.de April blev Præstens ældste Søn døbt og kaldet Johannes. – 
d. 17.de Juli døde Maren Hermandsd. af Hagenbjerg. – 
1608 d. 29.Marts døbtes Peder Jørgensen´ Søn. N. Jørgen. – 
1609 d. 18.de April døbtes Hans Degns Datter Mette. 
1610 d. 18.de Febr. blev Præstens 2.den Søn døbt og kaldet Peder. – 
- 29.de Mai døbt Peder Jørgensens Datter N. Mete. – 
1611 d. 28.de Marts † Marie, Hr. Matzis (Kone), 8 genaria, 12 annos summo labo-rans. 
d. 26.de Sept. blev Præstens 3.die Søn døbt og kaldet i Daaben d. 5.te Octob. Christian. – 
1612 d. 23.de Jan. døbtes Hans Køsters Søn N. Christen. 
1613 d. 8.de Mai blev Præstens 4.de Søn døbt N. Jørgen – (see angaaende ham Duus´ Topographi vr. Sundewith p.). – 
d. 8.de Juni Kl.10 om Formiddagen † Matthias Hansen, residerende Capellan ved Meenigheden, der var eneste Broder til Sognepræsten Rasmus Hansen, æt 80., begraven d. 10.de Juni. – Hans Bedstefar var Hr. Matthias, Præst i Notmark og Provst over Den Als (kort førend Reformationen), hans Fader var Hans Matthisen, Præst her ved Menigheden, der døde ”mæt af Dage og meget fortjent af denne Menighed” (maaske ved ret at prædike den evangel. Læe her); hans Broder var Hr. Rasmus Hansen, ”vir optimus”, der 60 Aar gammel druknede tilligemed Degnen og nogle Sognefolk, hvis Svigersøn var Præsten Johan Jørgensen, som døde plaget og svækket af en vario atque diuturno morbo”. – 
1614 d. 24.de Juni døbtes Hans Degns Søn N. Hendrik (Denne Søn blev udentvivl Præst i Adser- 
balle A. 1640 – 53). 
1615 d. 20.de Mai † Hermann Matzen i Hagenbjerg, en ”affinis” af Præsten´ Kone, æt 60 (rimeligviis en Søn af Capell. Matthias Hansen, altsaa et Sødskendebarn til Præstekonen). – 
d. 17.de Juli blev Christen Pedersen af Brandsbølle dræbt af sin egen Tjener – 
36 Aar g. – 
d. 16.de Nov. blev Præstens 5te Søn døbt N. Matthias. – 
1616 d. 12.te Jan. † Thomas Pedersen af Hagenbjerg – 106 A.g. – og d. 12.te Febr. † Hans Pedersen af Lauensby – 106 A.g. –; i Februar Maaned døde en Deel gamle Folk, flere end sædvanligt. 
1617 d. 26.de Jan. døbtes Hr. Matthias´ Søn, Præst i Svenstrup og blev kaldet Matthias af hans Sacellans Laurentius. – Ao. 1615 d. 18/9. † Anna Degn af Brandbølle æt 70 A. Ao. 1628 d. 25/8. † Ellen Degnes af Brandsbølle gl. 60 A. 
1618 d. 2.den Juni døbtes Præstens 6.te Søn August (s. om ham i Jensens Statistik d. Herz. Schlesw. 4 D), født d. 25.de Mai, cujus conpater fuit m. Johannes Brandt, Dom. David Monrad, D. Dominicus Johannes, D. Henricus Splits, D. Jacobus Johannes, flere menige Mænd og Nis Foged tho Meelsgard. – (Mag. Joh. Brandt, Præst i Sønderborg, Hr. David Monrad, Pr. i Oxbølle, Hr. Henrik Split, resid. Capellan i Ketting, Hr. Jacob Hansen resid. Capell. i Igen, Hr. Dominicus Johannit er vist den samme som Dominicus Lorentzen, der Ao. 1620 var Slotspræst i Sønderborg. Hans Fader heed udentvivl Hans Lorentzen). 
d. 15.de Sept. døbt Hans Degn´ Datter, N. Ellin. – 
1619 i Febr. † Margrethe Stefens D. ”mea domestica par 13 annos” gl. 80 A. – Hun har vist tjent I Præstegaarden I mange Aar. – Ao. 1619 d. 10.de Mai blev Rasmus Petesen af Brandsbølle begravet. ”Dominiculos mea conjugii”, gl. 74 A. Hans Søster maa altsaa have været g.m. Præsten Rasmus Hansen. – Ao. 1618 vare Fadderne foruden Præsterne: Christen Henningsen, Christen Niβen, Kokenskrifer, Christen Peterβen og Nis Foget tho Melsgarde. – 
1620 d. 21.Dec. døbtes Poul Jensen Ewald, Capell´ Datter, N. Agathe. – 
1622 d. 6.te † ” ” ” ” ”. 
1625 d. 6.te Juli blev D. Matthias Eriksen, Præst i Svenstrup, begravet. – d. 9.de Sept. † Zone Hansen, Capell. 2.de Sønner Hans og Christoffer; fra 7.de Juli = 30.te Sept. synes der at have været en smitsom Sygdom i Sognet, da i denne Tid † ikke færre end 54 Mennesker; mærkeligt er det desuden, at den synes blot at have raset i Lauensby og Lunden, og det meest i enkelte Familier, saledes døde i Lauensby en Peder Hansen med Kone, 4 Sønner og 2.de Døttre fra 21.de Juli – 9.de Aug., en anden Christen Luder i Lauensby † med Kone, 3 Sønner, 1 Datter og Tjeneste-dreng, o.s.fl. – 
1626 d. 23.de Juli † Gregorius . . . . Svarrer, 100 A.g. – d. 17.de Dec. † Ellin Thomsis af Hagenbj. 100 A.g. – 
1628 findes der Spor af Militær her i Sognet, saaledes † keiserlige Soldaters Børn. 
1628-29 var Wallensteins Tropper lagt her paa Oen. Ao. 1628 d. 4.de Febr. blev døbt og d. 6.te † augutis casares nom. Peters udj Lauensby voc. Hans Peter. – d. 18.de April døbt cuquidam satellitis nom. Hans Lørke voc. Anna Maria. – d. 17de Mai begr. satellis casarens Martinus von Freien (?) celi Catholieus. – d. 26.de Mai begr. Miles cosarum voc. Andreas Vultheraius. – i Octob. er en vis Soldats lille Datter begr. uden Præstens Vidende og kort efter en anden med hans Samtykke. – 
1629 d. 2.den Jan. † Basilius Fulstich, natus Wandreshusen in Thüringen, Pictor Posucifus, altsaa dette Aar ogsaa Militær. – Navnet Walburg brugt her i Menig-heden. – Lundsled nævnes. – 
Ao.1629 d. 7.de April copul. Johann Hermann, militis cusares og Dorthe Reen. – 
1631 d. 7.de Febr. † Maren, Jørgen Hermandsens Datter af Nyhaad (saa at Byen alt-saa allerede den Gang har haft dette Navn). – 
1632 d. 6.de Mai † Hans Pedersen af Lauensby, 100 A.g. – 
1633 d. 16.de Juli blev Nis Pedersen af Lauensby g.m. Maren, H.Zonis Datter. – 
1640 d. 14.de April blev D. Godske Jørgens af Oxbølle døbt N. Godske. – d. 13.de Sept. blev Præsten H. Laurentius Pauls i Svenstrup, hans Datter døbt N. Katharina. – d. 2.den Aug. blev Hr. Henrik Hansen, Præst i Adserballe, g.m. Karen, Hr. Jespers Datter. – d. 19.de Febr. blev ”doctis fimus vir”, Hr. Caspar Johansen, Præst i Adser-alle, begravet, æt 79 A., Præst i Adserballe 40 A. og 17 A. Provst over Landet. – d. 28.de Aug. blev Præsten Christen Brunchardsen i Hagenbjerg igjen indsat som Provst over Landet i hiins Sted. – d. 28.de Sept. † Degnen Hans Rasmussen 65 A. g. – Degn 40 A. – d. 4 Dec. blev Sara, Enke efter Matthias Magns, Præst i Oxbølle, begravet, 80 A.g. – (rimeligviis en residerende Capellan der.). – 
1641 d. 27.de Nov. døbtes Hr. Peder Nicolai, Præst i Oxbølle, hans Søn N. Chris-tian. – d. 12.te Dec. døbtes Hr. Andreas Brants Søn, Frederik. – d. 9.de Nov. † Karen Hr. Hyronims Hustru i Tuntofft Kirke, 72 A.g. – d. 13.de Dec. † Præstens kjære Kone, Katharina og jordet d. 17.de, 65 A.g., som i hendes 2.de Ægteskaber var bleven Moder til 10 Sønner og 2.de Døttre ”dies funestaset lacymabilis merito atro lapillo notandus : 
Hac patriam repetens tristi nor orbo reliquit 
Hanc tenet alma niteur, nos lacrymose dies”. – 
1638 d. 11.te Octob. Kl. 4 om Morgenen en Torsdag døde Præstens Søn Christian, 27 Aar g. 14 Dage 4 Timer begravet d. 13.de Octob. – (Da hans Dødsaar er indført omme ved hans Fødselsaar, er han rimeligviis ikke død her i Menigheden, maaske er han den Bruchardsen fra Hagenberg der efter Hüberts har været Rektor ved Ærøskjøbings Skole efter Aar 1637 og igjen borte derfra før 1641). – (Han er † her i Menigh.; den anden Slutning er temmelig rigtig eft. Bl. og Nerm.). 
1641 d. 7.de Marts blev Degnen Hans Johansen g.m. Mette Hans D. – 
1642 d. 23.Febr. døbt en Datter af Præsten Laurentius Pauli i Svenstrup. N. Mette. 
d. 13.de Marts døbtes Degnen´ Datter N. Karen. – d. 20.de Marts døbtes, Hr. Henrik af Adserballe, hans Søn N. Hans. – d. 3.die Octob. døbtes en Datter af Præs-ten i Lysabild, Hr. Peter Conradi N. Margaretha. – d. 28/6. blev Thomas Lorentzen g.m. Elsabe Johans Datter (Hagenbj. Kirkeb.). Bryllupet stod i Hagenbjerg Præste-gaard (Nordb. Kirkebog). Bruden er vistnok en Datter af Præsten Hr. Hans Jørgen-sen og en Guddatter af Præsten Christen Bennickatzen. – 
1643 d. 29.de Octob. døbt Degnens Søn N. Hans. – d. 31.te døbt en Datter af Præs-ten i Adserballe, Hr.Henrik N. Margaretha. – d. 18.de Juni giftede Præsten sig 2.den Gang med Anna Lund, Enke after Hr. Johannes Lund. – d. 2.den Juli blev Hr. Samuel Kruckhou g.m. Agathe, Datter af R. viri Poul Jensen, Præst i Ulkebølle (Hr. Johannes Lund var ogsaa R. vir.). – d. 11.te Dec. † Dorthe, Hr. Peters Hustru I Oxbølle 39 A.g. – 
1644 d. 29.de Febr. døbt en Søn af Hr. Laurentius Pauli i Svenstrup. N. Matthias. – d. 13.de Marts døbt en Søn af Hr. Andreas Brant i Tuntofft N. Christian. – d. 2.den Mai døbt en Datter af Hr. Jørgen Jespersen i Tandslet N. Margaretha. – 
1645 d. 8.de Octob. døbt en Datter af Hr. Erik Erasmi, Præst paa Ærø (Ærøskjøbing 1645-1664). N. Eleonora Maria. – d. 9.de Octob. døbt en Søn af Hr.Laurentius Pauli i Svenstrup N. Paulus. – d. 18.de Marts blev (uxor) Monradi æt 71 begravet. – 
1646 d. 25.de Jan. døbt Degnens Datter N. Elisabeth. – d. 16.de Sept. døbt en Søn af Hr. Peter i Lysabel N. Peter. – d. 4.de Octob. blev Hr. Jørgen (Lauridsen Monrad, kom fra Ærøskjøbing Skole) af Svenstrup g.m. Anna s. Sl., Hr. Davids Datter. – d. 6.te Febr. blev Hr. Jørgen Lauridsens Hustru Katharina i Svenstrup 32 A.g. begra-vet. – d. 14.de Juni blev Degnen´ D. 4 A.g. begravet. – d. 15.de Octob. blev Præsten 2.den Kone, Anna 47 A.g. begravet. – d. 21.de Decemb. blev Hr. Peters Søn i Oxbøl-le Christian 5 A.g. begravet. –  
1647 d. 1.ste Jan. døbt en Søn af Hr. Andreas Brant N. Dominicus. – d. 18.April † Præsten Christian Brunchardsen i sit Alders 60 Aar, Embeds 41 og som Provste over Øen i 7 Aar. – d. 5.te Sept. blev hans Eftermand Andreas Matzen Beyrholm indsat af Biskop, Dr. Hans Mikkelsen. – 
1648 d. 4.de Juli giftede den nye Præst, Hr. Andreas sig med Jomfr. Dorothea Sophia Lund af Hagenbjerg Præstegaard (en Stifdatter af Hr. Brunchardsen). – d. 16.de Nov. blev Jørgen Hansen af Hagenbj. begravet, som døde meget hastig paa Kirkeveien, 62 A.g. og endnu ugift. – 
1649 d. 10.de Juli døbte Hr. David Monrad, Provst over Als, Præstens ældste Søn N. Rudolf. – 
1650 d. 22.de Nov. døbte Provsten ligeledes Præstens 2.den Søn N. Frederik. – d. 25.de Jan. blev Maren Nisses Søn af Brandsbølle N. Thomas 13 A.g. begravet og s. Dag ligeledes Jens Jørgensens Datter s. ST. N. Thøre 13.A.g. – NB. Diβe begge Sal. Børn drucknede udi Mielβchaards Søe d. 23.de Jan. og vare de Sødskendbørn og finge en Død efter Gudβ tilladelse, en graff og haffde de et Alder. –  
1650 d. 22.de Febr. blev Anders Støed begravet, fød udi Meelet, nu afbrudt, udi hans Alder 100 Aar. 
d. 10.de Marts blev Maren, Anders Støeds af Hagenbjerg 80 A.g. begravet (Hvoraf seer man altsaa at denne By endnu har existeret 1550 og er altsaa rimelig-viis først længere hen i det 16.de Aarh. nedlagt af Hertug Hans, da han kjøbte Melet gaard af Poul Magnussen). – 
1651 d. 7.de Dec. † Rudolf Beyrholm, Præstens ældste Søn og blev begravet d. 12.te Dec. af Hr. Monrad 2½ A.g. i ”Nærheden af Alteret til Høire i Kirken”). – 
1652 d. 18.de Febr. døbte Hr. David Monrad Præstens Datter N. Anna. – d. 29.de Febr. blev Christen Pedersen g.m. Karen Zonis Datter af Lauensby. – d. 8.de Aug. døbt Hans Degns Søn N. Johan. –  
 
Hr. Christen Brunchardsen har i sin Tid ført Kirkebogen med megen Orden og skrevet en ret god og læselig Haand. – Han har deels ført den paa Latin, deels paa Dansk, men derimod aldrig paa Tydsk, hvilket han give os en Vink om hans aande-lige Dannelses Retning. Han er vel sparsom med interessante Notitser angaaende Et og Andet, som kan have tildraget sig i hans Tid, - men det kan han jo ogsaa rimeligviis have udført andetsteds, som nu kan være gaaet Tabt. – For at gjøre os et Begreb om Folkemængdens Tiltagen ville vi her efter ham meddele følgende Tavle over Fødte, Døde og Viede: 
 
Aar Fødte Døde Viede 
1606 13 3 5 
1607 15 15 7 
1608 26 7 6 
1609 16 5 6 
1610 15 9 3 
1611 24 16 3 
1612 15 7 4 
1613 15 10 2 
1614 18 12 4 
1615 18 17 4 
1616 19 23 7 
1617 15 5 3  
Aar 1606 – 17 209 Fødte 129 Døde 54 Viede. 
 
1618 21 14 4 
1619 16 17 3 
1620 21 9 5 
1621 9 13 4 
1622 26 17 5 
1623 8 6 6 
1624 19 10 1 
1625 16 61 3 
1626 5 14 7 
1627 20 13 7 
1628 18 11 2 
1629 14 10 2 
1630 18 13 8 
1631 14 17 3  
Aar 1618 – 31 225 Fødte 225 Døde (215) 61 Viede (67) 
 
Aar 1606 – 31 434 Fødte 354 (344) Døde 115 (121)Viede 
 
1632 17 15 5 
1633 17 7 7 
1634 13 9 2 
1635 22 17 1 
1636 15 11 5 
1637 15 9 5 
1638 14 8 2 
1639 23 14 3 
1640 13 8 5 
1641 22 30 10 
1642 24 9 5 
1643 21 16 4 
1644 22 12 2 
1645 23 23 7 
1646 20 10 2 
1647 18 11 5  
Aar 1632 – 47 299 F. 209 D. 70 V. 
1606 – 47 733 (724) F. 563 (530) D. 185 (188) V. 
 
1654 d. 27.de April † Hans Degns Søn Johan 2 A.g. – d. 24.de Dec. † Mette Hansen af Hagenbjerg Degnegaard 82 A.g. – 
1655 bleve fødte 3.de Trillingebørn som døde kort efter og bleve for slig usædvan-lig Eksempel baaren udi Kirken, lagde udi en Kiste hos hinanden, gafes oc 20 β til offer fuer dem. – 
1656 d. 16.de April døbte Hr. Andreas Brandt min liden Søn, Christian Rudolf f.d. 8.de April mellem d. 8.de og 9 Time om Formiddagen under Prædiken 3.die Paaske-dag. ”florent optato successu numine”. – 
1657 d. 10.Juli siro die fratrum propter delicta contra conscientiam (ipio reo faten-te) commissa combustus est Peder Bertelsen Schwarre, in Lauensby habitans, cusus licet ignomiusa mors fuerst tamen omnibus, qui discidents adirant, audienti-bus, salutaris suit finis, quia exspiravit in Tide. O Jesu da, no per incuriam meam ulla anima corum pereal, quos muhi functione tua docendos credidisti. Amen. – 
d. 14.de Juli combustus est Christen Hanβen i Lauensby, vir inter rusticus ante pri . . . . (Resten klippet fra ved Indbindningen). – s. Dag ”igni traditum est corpus Annæ Hjulmands in Hagenbjerg, quæ mortua in carcere cibo sacramentali non fuit donata. – (Mon disse Ulykkelige skulle være blevene beskyldte for Hexeri?). – s. Dag de rectura foeni lapsus Matthis Clausøn collem fregit in loco dictus Hesthaffuo ved Syndref, expiratusque statim ibidem, sepultus d. 16.de ejusdem, annos natus, ut dicabant, 80. – Christen Jørgensen var Præstens Bue-Suen. – 
1658 d. 1.ste Marts ved Marter død h.s. (ictu sclopetæ occisa) sepulta est Maren Jensis af Bobøll æt 56. Rimeligviis drebt ved et Bøsseskud i Krigens Tid. – 
d. 18.de Marts begrav min Collega, Hr. Zone Hansen, ”pium, mitem, frugalem senecionem, annos XXXVII symmistam in officio Pastorali; LXXIX annos natum. Epitaphium ei scripseram, quod in libells meo concionum funebrium invenias (er nok fløiten); Textus qui funebris fuere ultimi quatuor versus ex psulmo XCII ”Justus ut palma eti”. NB. Jeg frycter at det betyder vort land oc Sogn lidet got oc meget ont, at de fleeste aff de beste Mänd oc Sognehustruer i dette Aar mon være hensofet. o huilcket et ont oc Sørgeligt Aar hafue dette Aar 1658 været, men Gud bevar os endnu fra at værre Aar! amen! o Jesu! min kjærreste Jesu! Amen! Amen! 
d. 14.de Dec. Jep Blad min Undersuen, som skulde ledsage om natten til Syn-dreburg en Ofuerst oc paa hjemveyen blef skut af en w..dædisk Rytter! æt 40 an. – 
I dette Aar indtraf temmelig mange Dødsfald, især af smaae Børn og gamle Folk, ligeledes en Deel fremmede Flygtninger fra Fastlandet opholdt sig her f.Ex. fra Hammelef, Feldsted, Vidsted, Halck, Høisager o.s.v. ligeledes indtrafen Deel uæg-te Fødsler, hvilket Alt vidner om Krigsurolighederne.- 
1659 d. 19.de Juli † Elspe Jeβis af Høisager i Halckis Sogn, Obrist Jenβ v. Haterβ-leben seine Schwester, matrem 8 librorum, quatuor adhuc in viois exi. anno conju-gii 41, æt 61 ann. – 
Om dette Aar gjælder ligeledes hvad der gjaldt om 1658. 
A. 1658 Fødte 22 Gifte 3 Døde 45 
A. 1659 - 21 - 10 - 40. 
1660 d. 9.de Jan. blev en fremmed Karl begravet, som blef død funden ved Steenrod i vakthuset, hvis Ansicht var afædt oc saa u-kjend for werden, huis legeme menige Naboer med mig lode begrafue. Gud lade hans Sjel findiβ i de lefuende Knipper! Vi hafue seet vor første Dag, icke vor siste! lader oβ gjøre gott huor vi kunde! vor tid gaar snart! 
d. 6.te Febr. blev en fremmed Kvinde af Jeegerup Sogn ved N. Walbugr, som havde opholdet sig her i Krigens Tid begravet. æt 60. 
d. 12.te Jan. ”charissima mater mea Abel Matthiæ Beyrholmii, concionante et funeri paventante Duo Andrea Brandio, Excil. Tunttoft Pastor prim:” æt 72 ann. begravet. 
d. 14.de Juli var Præsten endnu hjemme, d. 27.de Aug. og endnu d. 18.de Octob. var han fraværende paa en Reise til Kjøbenhavn, i hvilken Tid Hr. Clemens be-sørgede Embeds forretningerne. 
Om dette Aar gjælder ligeledes det om de 2.de foregaaende Bemærkede. – 
A. 1657-60 F. 68 V. 30 D. 186 
A. 1606-47 724 188 530 (se dog ovenfor). – 
A. 1647-60 266 88 233  
A. 1606-60 F. 990 V. 276 D. 763. 
1661 d. 24.de Nov. viet efter Ritmester Münchhausens Skriftlige Begjæring en Rytter ved N. Erik Justesen oc en Kvinde ved N. Ingjerd Rasmusd. tilsammen. – 
viet Peder Nielsen og Anna Matthisd. af Brandsbølle i Fjordgaard, er af Hr. Peder i Oxbølle trolofuet, her copuleret i Juni 1661. – 
d. 18.de Sept. døbtes Hr. Clements Barn N. Nicolai. – Endnu flere fremmede Ryttere og Flygtninger døde og fødte i dette Aar. – 
Anno 1661 vaar en meget stor Trycke om Sommeren, huoraf en bedrøfuelig Miβ-uæer blef fast ofuer alle foraarsaget, saa mange næste Aar 1662 derefter udi Fyen, Holsteen, Blois i Franckrige lede Hungerdød. Udi dette Aar vaar saa dyre Tid, som aldrig nogen tilforn kunde mindis en Tønde-Rug i Franckrig kostede 100 Rixdaler. – en Skjeppe-Rug – 2 a 2½ mk. l. – en Sk. Biug-28 β l. her paa Alβ. – Gud vær oβ nadig! – 
1662 d. 4. Aug. først afløst pulice to Arme Syndere, Oluf Ewaltsen og Kirstin Jenβd. Dernæst efter forhen skeete Begjæring viet dem i Jesu Nafn! 
d. 3.die Octob. døbte Hr. Clements Oluf Ewaltsens Barn I Brandsbølle N. Ellin (altsaa ere de blevne afløste paa Grund af Hoer). – 
d. 24.de Juni har Præsten begravet en Guds Lazarus v. N. Hanβ Christenβen, fød udi Fyen, Som forsmact af Hunger, Sof hen d. 23.d. ejusd. – 
d. 18.de Juli var det er Suart Guds vær med regn indtil middag og Aarle mellem 2 oc 3 vaar det en forfærdelig Torden med w. sædvanlig Hagel, der yncke-lig Slog kornet ned, o Gud vær oβ nadig! Hagelen oc Torden kom af Nordøst, sig-natum deus novit. –  
d. 4.Nov. blev begravet et fremmed fattigt Barn N. Neelβ æt 14 Uger af Dei-strup ved Fredrichsodde. Gud vær dine fattiges Hjælper! 
d. 19.de Marts blev et fattigt Barn af Sjæland N. Maren Petersd. æt 7 Aar be-gravet. NB. Dfet kunde Sin Børnelærdom oc adskillige Smucke psalmer. – 
d. 18.de Dec. vaar en Suer Snefog af Nordoost. Gud vær oβ nadig. – 
A. 1662 F. 19 D. 17 V. 2 
1663 d. 5.te Febr. døbtes Hr. Clements Datter N. Margret-Mari. – d. 10.de Mai be-gravet Hr. Clements s. Datter æt 13 Uger 1 Dag. – d. 19.de Aug. begravet Christen Møller, neste naboe ved Præstegaarden æt 65 an. NB. hand vaar en god Tømmer-mand, bygde sist her den Nye-hjelm som staar ved Dammen i Præstegaarden, hugde Samme Self – ringere end i 8 Dage – Saa hjelmen blef reist paa St. Peters Aften d. 6 Juni die Benigni. Jesu Christe! Gud lad den oc andre Guds Børns huse staa oc rodne udi ælde oc Fred. Gud til ære, mig oc mine kjære efterkommere til gode! Anderβ nu Sogne-Præst, Saa længe Gud vil. Beyrholm. – 
1664 d. 23.de Marts døbt Hr. Clements Datter N. Margretha. – Efter Stygling eller Rygling benævnes en Mand Hanβ Stygling. – 
1665 d. 16.de Jan. var det en mæ..kelig Snefog. – d. 18.de s.M. vaar det en stor rijm-frost. – d. 20.de Marts blef begravet Ellin Jørgensen af Lawenβby æt 90 hafde været med at bære Steen og Kalck til Norburgs faste Bygning, maatte spørge ad Norburg brende, da hun laa paa hindiβ Siugseng. Samme Aften, da hun om morgenen vaar blefuen berettet d. 14 Marts 1665. Den Sørgelige oc Jammerlige Ild gick an Klocken 7 om aften, Ilden varede indtil Slottet falt, 7 timer oc der vaar vorden bygt paa Slottet 7 Aar. Ach Gud vær oβ nadig! (Nordborg Slot vistnok opført af Hertug Hans). 
1666 Jeβ Laβen og Anna Hanβes Som Stode først Abenbaar skrifte oc derpaa blef-ue de viede udi Jesu Nafn! – d. 4.de April døbt Hr. Clements Søn N. Peder, huor Præstens ældste Datter Anna første Gang stod Fadder. – 
NB. Jesu Christi! efter Din Naadige Vilie vaar denne Sommer 1666 Stor Tyrcke oc Miβvæxt, Saa det regnede icke udi Nørre-Herridt udi nogle Maaneder! Gud vær oβ Naadig! 
d. 6.te Mai blef Hr. Christian Brand introduceret til sin første meeβ at siunge. – d. 1.ste Juni mellem Kl. 3 og 4 om Formiddagen er Præstens liden Datter Lenor Dorothea fød oc 2.den Juni før Pintzefestes skyld døbt! Gud forsørge hinde oc oβ alle. – 
1667 d. 14.de Juli trolofuet Jørgen Lauritzen af Schwenstrup Sogn paa Klingbjerg blandt de Nye-Kaad brendiβ Enckemand med Kirstin Petersd. af Lunden. – d. 8.de Marts døbtes et uægte Barn i Lauensby; i Degnens og andre 3 Mænds Nærværelse udlagte Moderen Barnets Fader. – d. 30.te Juni døbt Hr. Clements Barn, som var født St. Hanβis morgen N. Hanβ. Deus nobis benedicat. – d. 4.de Juli blev begravet Hr. Clements Søsterdatter N. Kirstin æt. 20 an. – d. 21.de Juli begravet en Karl, som vaar død pludselig udi Græβleten udi Gammeldam. – 
NB. O! Jesu Christi! efter Din Naadige Vilie Var Sommeren i dette Aar 1667 ocsaa meget tør, da (Vaxtin) fick Besvaring for vore Synders skyld, men vi ved Din Naade vor Deel, o Jesu! 
1669 d. 20.de Jan. vaar et hart Vintervær med Frost. – d. 31.te Marts ”dilectissima mea Dorothea ad Jesum abut. – 
1670 d. 5.te Juni, 1.ste Søndag efter Tr. begav Præsten sig 2.den Gang i Ægteskab med ”pia et honestissima Matrona” Marike Lundia, b.m. Marck Küchelmor - -, olum landats Restoris Schola Sunderburg relista vidua. – Rasmus marckgoged. – 
d. 28.Juni døbt Hr. Clements, ”min kjære collegas”, D. N. Marike. – 
1671 d. 12.te Marts holdt min kjære Hustru Theodora (enten en Skrivefejl, foranle-diget ved den afdøde Hustrus Navn Dorothea eller Theodora er Barnets Navn, maaske en . . . . fra Thøre, Thora eller ogsaa den 2.den Kone maa have ført de 2.de Navne: Theodora Marike) et Barn i Lawenβby. Dog kan det ogsaa være, at Theo-dora blot skal være en Forklaring af Præstens angaaende Barnets Navn Tøyre eller ogsaa dette har faaet begge Navne. – Denne hans Kone nyder særdeles ofte den Ære at holde Børn over Daaben. Vi lære ogsaa heraf og i det Følgende, at Drenge-børnene bleve holdte af, Mandfolk, Pigebørnene af Fruentimmer, en Skik endnu findes her paa Øen. 
d. 2.den April holdt Forwalter Rudolf Jessen et Barn i Hagenbjerg. – d. 3.die Mai holdt Jep Staldmester udi Kjøbing et Barn ved Lundsled. – d. 12.te Juni 2.den Pintse-dag holdt Forwalter Christian Frost Jørgen Jensens Barn i Brandsbølle N. Jørgen. 
1672 d. 3.die Søndag eft. Tr. holdt Forwalteren paa Meelsgaard Jørgen Nielsens Søn i Brandsbølle N. Hjendre – ligeledes holdt Amptschrifuer Peter Ewalt et Barn. – d. 0.de Octob. om Aftenen mellem 9 og 10 blev Præstens Søn født, d. 17.de Octob. holdt over Daaben af sin Onkel, Georgius Lund, en Flænsburger Borger N. Marcus. – 
1673 d. 21.de Juni begravet Hr.Clements yngste Datter, som Paaskedag om Aftenen ved Lys var bleven hjemmedøbt og kaldet Zitzel. – NB. mellem d. 14.de og 15.de Juli da mellem en mandag oc Thyβdag var forfærdelig Torden med Liunsild fra aftenen d. 14 Juli til morgenen oc Formiddagen d. 15.de dito. o Gud vaar oβ nadig! 
d. 18.de Trinit. døbt Jørgen Jensens Søn i Brandsbølle N. Peder, Forwalter paa Melβgard holdt det. – Kjøbing. – Rasmus Neelsen marckfougd. – 
1674 døbt Niels Møllers Barn i Brandsbølle N. Laβ. Forwalteren paa Melβgard holdt det. – d. 7.de Marts var en Forfærdelig Frost oc mectig Vinter den tid. - - Hr. Hans Ernst holdt et Barn i Brandsbølle. – d. 6.de Aug. tidlig om morgenen mellem 4 oc 5 er min lille Søn født, ”maaske den sidste”, døbt d. 13.de s.M. og kaldet Andreas. – d. 6.te Sept. blev begravet Christen Christensens Søn i Haunbjerg Gaard æt 3½ A. ~~ En Christen Todβuend i Lunden nævnes. – d. 6.de Sept. holdt Maren, Hr. Clements, et Barn. – d. 5.te Octob. døbt Peder Neelsens Søn ved Søen N. Hanβ Forwalteren paa Melβgard, Christian Frost, holdt det. – d. 18.de Octob. holdty Jep Staldmester et Barn i Haunbjerg. – 
1675 d. 19.de Octob. tidlig om morgenen mellem 7 og 8 blev født os Dorothea Mar-gretha, døbt d. 26.de ejus af Præsten i Svenstrup, Laurentius Pauli, holdt over Daaben af Eleonora Christians, Senatoris olim Sunderburg landats vidua, ”affine ut matre charissima”. 
1676 d. 20.de Marts døbt Niels Simonsens B. i Lauensby N. Anna. Gertrud, Hans Degns Kones Søster holdt det. Det blev det første som af mig (maa være den nye Præst Hr. Peder Plade) blef christnet og døbt. – Med en anden Haand længere nede (der dog ei ligner Beyrholm) staaer paa samme Side: d. 8.de Jan. døbt Jep Thom-ens B. N. Nielβ. – 
d. 12.te May † Matz Hermansen æt 86 an. 
Hr.Anders Madsen Beyrholm maa altsaa nu være død, men hans Død findes under-ligt nok ikke antegnet i denne Kirkebog: de sidste Datoer han har indført noget i Kirkebogen ere d. 31.te Octob. og d. 1.ste Advent og det først den nye Præst hat skrevet er d. 20.de Marts 1676; i denne Mellemtid maa Præsten altsaa være død. Han har ikke ført en videre god Pen, har deels skrevet paa Dansk, deels pa Latin, i sidste Sprog har han altid affattet de Digte, hvormed han ved hvert Aars Begyndel-se tager Afsked med det gamle og udtaler sin Fortrøstning til det nye Aar. Skjøndt han har optegnet ret morsomme Bemærkninger, saa viser det sig dog, at han ikke har havt den sande historiske Sands, thi gode historiske Optegnelser mangle for Størstedelen. Det ladet til, at han har været en meget from og religiøs Mand, enhver Optegnelse ledsager han gjerne med et: Jesus vær oβ naadig; Jesu adsis mihi, Jesu! – Jesu vær vort Lif – adsis in morte Jesu! - Jesu gjor oβ Sød vor Død – Gud lad oβ døe Salig – Gud hjelpe oβ – Jesu adsis mihi - Jesu var mit Liv. – Hjem-medaab findes ofte Sted hos ham. – See om hans Kaldelse til Embedet; ”Jensens Statistik efter Bruun Ma..user”. ~~ 
Ao 1676 kom den nørre Deel af Alβe under Hanβ Durchl. Hertzog August woris naadigste (Lens) herre och Fader och Aflagde de Geistlige deris Ed d. 8 Juli. I Samme Aar for Hanβ Durchl. Hofrad och den Abgesant Hr.Christofuer Gendz, blef oβ ochsaa samplich lofuet att Nyde altid det som vi hafuede I Hanβ Kongl. Mayst. Tider, samp endochsaa at vilde lade woris Privilleg confirmere. – 
1677 d. 2.den Nov. døbt Hanβ Degns Datter N. Mette. – d. 12.te Juni var mit Bryllup med min kjær Hustru Marike. – d. 8.de Juli blef Hanβ Exellenc. woris Først. Amp-Mand forestillet Hr. Johan Frants von Aichelberg. – 
1678 lefueret Hr. Prousten H.Johan Brandt Till Igen os woris Privilleg och Fyrstel. Friheder, som war d. 9.de Novb. A: 1676 dateret att nyde och beholde al den rettig-hed och indkomst, som I Kongens tid var. ~ NB. wore Kadner, som war en herlig och ønskelig Frihed for Hagenberg Præster och efterkommere de Truede os att vilde stenge vor Skau, menβ det gich dem icke an. ~ 
1679 d. 2.den Marts blef min kjære Søhn Peter fød til denne Syndig Verden och blef d. 10.de dito døbt af den hæderlige och høylærde Mand da Proust i nørreherret Hr. Johan Brandt, Sogne-Præst till Igen och blef frembaared af Hans Exellenc voris gunstige Hr. Ampmand Johan Frants von Aichelberg. – 
1680 d. 24.de May døbt Hans Degns Søn N. Jakob. – 
1681 d. 28.de Mai blef den Sl. Mand Hanβ Degn I Hagenberg begrafuet, som var Sogne Degn 42 Aar och lefuede her I den usle Verden 81 Aar. – d. 9.de Octob. blef Jørgen Mauritzen af Sadsgard begrafuet. – 
Ao 1681 d. 28.de Juny brentte desverre Hagenberg Prestegaard som bestod af 94 Fag Huuβ med den største Deell af Formuen, huer Boelsmand gaf der till 20 mk. och huer Kodner 2 mk. igjen att opbygge, menβ huad kunde forslaa till saadan stor Bygning, efter som jeg sell ingen anden hjelp fich. Jeg hafuede huercken att æde eller att dricke, menβ motte alt sammen kjøbe, Jeg nøddes at borge och laane att Jeg kunde faa Huuβ igjen och alene var Jeg der om, vel er det saa att Jeg fick Ige Timmer I min Skau, menβ huad koste det att Saue. Jeg hente en Gang I Aabenrad 326 mk. fürre Timmer min Broder Sende mig oc fra Norge breder for 230 mk., Jeg motte daglig Spiβe 16 eller 18 personer och huer løfuer Dag deris Dagløn, deris Kost motte Jeg kjøb wit och sit, det kost mere end nogen skall ro Thi jeg fich det opbygt I en kort Tid; det brente den 28 Juny och den 3 Aug. blef Sæd huβet reist och den 27.de Sept. Kornhuβet. Thi winteren stod for døren, gud wed huad Jeg och min arme hustru udstod, midlerne vare borte, vennerne døde, in summa det saa sert ud, Jeg kand sige med Sandhed det har kost foruden Øl och mad 2000 mk., huilke Penge, Jeg maa gifue rente af. – 
1682 d. 26.de Marts blef født Hans Degns Datter N. Karen. 
1684 d. 20.de Marts fødtes Hans Degns Søn N. Johan. – Lundsled. – 
1685 d. 26.de Febr. blef Friderich Beyrholm begrafuet. – d. 30.te April Hr.Clements Petersen. – d. 7.de Octob. Hr. Peder Plade. – d. 6.te Novb. Mette, Hans Degns be-gravet. – 
Hr.Peder Plade synes ikke selv at have ført Kirkebogen fra Aar 1682:85, da Haand-skriften i disse Aar er betydelig forskjellig fra den tidligere Tid, og da navnlig hans egen Begravelsesdag er skrevet med samme Haand som det Øvrige i disse 4 sidste Aar. Han har udentvivl været en tydskdannet Geistlig, hvilket deels hans underlige Dansk, deels af og til et brugt tydsk Ord f. Ex. Søhn o. m. synes at bevise. – 
Her kan bemærkes forskjellige Skrivemaader af Bynavnene i Sognet: Lagenβby, Lawenβby, Lauenβby, Lauensby o.a. – Haunbjerre, Hafnbjerre, Haunbjerg, Hafn-bjerg, Hagenbjerg, Hackenbjerg, Hagenberg s. fl. – Brandsbüll, . . .bill, . . . bøll, . . . bøl, . bølle, Brans. . ., Brants. . .. – 
1685 Quod Deus bene vertat! Anno 1685 mense dec. Des Duce et A´spice a ble-mentiss: Principe Augusto e Gallia domum vocatus sum ut pse defuncto Duo Petro Plate succederem. Quam divinam et valde ligitiman rocaoem (vocationem!) reluc-tadi (nescio quo pacto) aio amplexg, sina mora in riamnio dedi, par leampaniam iter dirigere primum ad Batavos veni. Ubi cum in . . . . Lugdunensis Academia nimiopere arrideret, indultu blementissimi Principus ibi (5) menses aligesot studio-rum gratia commoratus, tandem Lipsiem parrexi (gi), ac demum mense Novembri Ao 1686 in patriam reversus coram hac Exxlesia dom. 1 Adventus compoui. 
Otto Fridericus Brandt. – 
1686 blef Hr. Peter Ottesen g.m. Maren Salig Hr. Clements Hustru d. 1.ste Søndag efter Trinit.. – 
1687 Dom. Jubilate døbt Hans Degns B. N. Otto, Præstens Broder holdt det. – 
Et Sted kaldes Waaningen og Waaningerne i Hagenbjerg. ~ 
1689 Dom. Misericord. holdt Præsten Hans Degns B. og Hr. Peder døbte det N. Paul. – 
Dom. 16 post Trinit. døbt Jørgen Skrædders B. paa majen N. Ellen. – 
1691 d. 17.de Juni blef vort førstefødte Barn døbt af den høylærde Mand, Hr. Christian Brandt oc til Daabs holden af hendes Durchl. Woris naadigste Fyrstinde N. Elisabeth Charlotte. – 
Dom. 21 p.Trin. døbt Hans Degns Datter N. Margaretha, som Præstekonen holdt over Daaben. –  
Dom. 15.Trin. blef Andreas Erbo i Fechtenburg begrafuet. – Dom. 3.Epiph. viet Christen Petersen af Holm og An Christens paa Hr. Peders grund i Lawenβby. 
Ligesom Beyrholm’ Kone, saaledes seer man ogsaa hyppig, at den nuværende Præstekone idelig holder Børn over Daben. – Det lader ogaa til, at O. F. Brandt har faaet dem til at lade deres Børn døbe om Søndagen, hvilket endnu hos Almuen her i Sognet alene er brugeligt, medens vi tidligere saae, at Børnene altid bleve døbte paa den 8.de Dag efter Fødselen, altsaa uden Hensyn til hvad det var for en Dag. – 
Waaningerne nævnes. ~ 
1696 nævnes atter Hans Stygling i Hagenbjerg. – Dom. 18.p.Trin. Peder Morten-sen af Hagenbj. g.m. Marike Clements Datter; hun (?) kom til at boe paa Jakob Frederiksens Præsteinderstested. – 
1702 i Ugen efter Quasimodogeniti viet Jep Holland af Gammelgaar og Mari Hans Datter af Ilgbjerg. – Lundeledet nævnes endnu. – 
1704 har Præsten optegnet: 
laborante me malo hypochondriaco 
quadam hoc anno perperam ab Editus annota sunt. – 
hvilket paa Skriftens Forskjel sees at have været Tilfældet fra 21.de Febr.-26.de Dec. 
Ao 1705 Fastelavnsmandag blev Jep Skolemester’ Moster i Hagenbjerg begravet. 
1706 nævnes en Ewalt marckfoget. 
1708 † Thomas Foget i Ilgbjerg. – Dom. 11.Trin. blef den gamle Waagen Maβes Kone af Fegtenborg begrafuet. – 
1709 Pindsedag till aftensang har Præsten døbt et B. 
1711 Dom. Judica blef Karen Frederichs ved Fegtenborg begrafuet. – 
Fra 1712-14 incl. er Kirkebogen igjen ført af en fremmed Haand, den er paa disse Steder meget mangelfuld, de Døde og Viede ere glemte, hvorfor man undertiden finder flere Navne af samme Slags indskrevne paa en lille løs Lap Papiir og derpaa med en Naal sammenhæftet til det Blad i Bogen, hvorpaa det Samme findes skrevet. – 
1713 Lundeled. – Brantzbüll. – 
1715 viet Torsdagen efter d. 20.de Trin. Otto Hansen Degn og Ellen Hansd. af Hg-bjerg (Faderen maa vist have afstaaet Embedet; thi han levede endnu en føie Tid). 
1716 15.p.Trin blef Thomas Skolemesters B. i Hgbjerg N. Jep døbt. – 
1717 Søndag mellem Nytaar og hellig 3 Kongers Dag, døbt Otto Hansen Degns D. N. Karen. – Lundeled. 
1718 Søndag 3 Kongers døbt Otto Degns D. N. Mari. ~ 
1719 nævnes Fechtenb. – d. 25.de Trinit. døbt Otto Degns D. N. Anna. – Thomas marckfoget i Lauensby † – 
1723 i Sept. døbt Otto Degns D. N. Elisabeth Charlotte (rimeligviis efter Præstens ældste Datter). – 
1724 d. 25.de Octob. døbt Hr. Joh. Brandts B. i Lauensby N. Margaretha (De For-nemmere synes da ogsaa den Gang ei at have fulgt den alm. Skik at lade Børnene døbe om Søndagen). – 
1725 d. 24 Novb. døbt Otto Degns Søn N. Hans. – 
1726 † Hans Hansen degn i Hagenbj. – vig. Dom. 3 Adv. † Stædets Sogne-Præst Hr.Otto Friderich Brandt. Gud gifue ham med alle troende Ære udi opstandelsen til Lifvet. – 
Mærkeligt nok er det, at vi i Kirkebogen slet ikke finder Noget om Brandt’ Fami-lier, hverken om hans Hustruer eller hans Børn. – 
Ab ortu lucis evangelicie Parochi Hagenbergenser fuere: 
Dom. Thomas Hic guxta traditionem vulgarem, non omnino purus resuergato nupar Doctrinæ Doctor fuit, sed ex fermento papistico fermonibus sacris non nihil adspirsit. – 
Dom. Erasmus obüt una cum adituo suo Henrico Johannes Duo 1593 Redux Ottho-nia Fyonorum, ubi Synodo intersuerat, incuria qubernatoris cymbæ, haud procul a littore undis est obrutus. – 
Dom. Johannes Georgii. antea Schola Sonderburgensis Collega, et gener antecæs soris sui, obiit Ao 1605. – 
Dom. Christ. Brunchardis. Senex satur vitæ obut Ao 1647. – 
Dom. Andreas Beyerholm NB. ad mandatum Christ. IV potentissimi Danor: Regis, qui vocationem debuit, armata militum manu in Ecclesiam Hakenbergensen intro-ductus est, renittente nimirum Friderico Duco Nordburgense. – Testibus monu-mentis nonnulis, vir fuit insignis pietatis ac eruditionis. Latinam præsertim poesin felicissimo Marte exercuit obüt Ao 1676. – 
Dom. Petrus Plade. Relictam antecessoris viduam uxorem duxit. Eius tempore curia pastoralis funesto igne penitus est absumpta. obüt 1685. ~ 
Dom. Ottho Fridericus Brandt. Vir Sagacissimis ingenü fideique infucate. Depasto-rali hac curia qurad agrum Sylvamque colendam benæ, de Ecclesia vero optime meritus. Comparata Ecclesia nostræ Bibliotheca, succesforibus haud male consulu-it. De munisicantia ejus testis in æternum erit, quam piæ pauperum infantium edu-catione per testamentum legavit, trecentorum imperialium summa. Præprimis iom-mendabat illum humilitas fuavitasque morum. – 
Ao 1727 Dom: 11 p.Trin. Ego Ericus Pontoppidanus Aarhusio-limbir, qui antea Diaconus Nordburgensis fui, in Eccles. Hackenb. introd: et auditor: commendatus fum. Velit mihi mihi Pater coelestis gratiam suam largive, ut in sanicta hac vinea strenue laborans, nemet ipsum, et qui me audiunt falros per Chr. reddere queam: amen o Jesu. – 
Denne Fortegnelse over Præsterne skyldes Pontoppidan og stemmer i det Væsent-lige med en Fortegnelse som findes pa en gammel Tavle i Kirken, der siden skal meddeles. – 
1727 † Hr. Johan Brandts Barn i Lauensby. – Niels Foget i Lauensby †. ~ I Hagen-bj: Vesterballe og Overballe. – 
1728 blev Hr. Johannes Brandts Søn Johannes født; † 1729. – 
1731 † Francisca Pontoppidan, min Salig Kone, én med mange aandelige og natur-lige Dyder Ziret quinde, Som jeg med glæde agter at finde i de rætfærdiges opstan-delse. ~ 
1732 † Degnens Søn Johan el. Hans. - - 1733 † Otto Degns Hustrue. – 
1734 ægtede Otto Hansen Degn Charlotte Bertelsdatter af Nordborg. – 
Efter først at have omtalt Pontoppidans Forflyttelse og rost hans Embedsvirksom-hed, hans historiske Lærdom og hans retskafne Vandel, vedbliver hans Søstersøn Wegersleff videre: ”I denne Mands Sted har jeg Ludvig Wegersleff fulgt, den ring-este af alle mine Forgængere, født paa samme Sted som min Forgænger, uddannet i de academiske Studier i Kjøbenhavn og Kiel, Feldpræst ved de Tropper, der blive sendte til Rhinen af vor mægtige Konge den tydske Keiser Carl 6 til Hjælp imod den franske Konge Ludvig d. 15.de; efter først at have udstaaet en Deel Farer, blev jeg saaledes endelig beskikket til at forestaae dette Embede Aar. 1734 d. 19.de Novb., men paa Grund af den lange Reise ankom jeg ikke førend d. 8.de Søndag efter Trinit. 1735. Lykkelig Eftermænd, som er udrustede med Formændenes Dyder, en Brunchardsens Retskaffenhed (integritas), Beyrholm’ Fromhed (pietas), Plades Ydmyghed (humilitas), Brandts Godhed (bonitas), Pontoppidans Midhed (humanitas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” 
1737 nævnes en Hans Markfoged i Lauensby. – 1738 † Thomas Jepsen, forhen Skolemester i Hagenbj. fegtemborg. – 
1740 laae her efter Kirkebogen et jydsk geworben Regiment. - s.A. blev Jep Thom-sen, Skolemester g.m. Anna Ottosdatter (Degnens D.), begge af Hagenbj. – 
1741 blev Jep Skolemesters D. Maren født. – 1743 hans anden Datter, Ellen født. – 1745 † hans Hustru og Barn. – 
1747 † Hr. Joh. Brandt’ Hustru i Lauensby. – d. 14.de Sept. blev Hr.Thomas Thom-sen af Sønderborg g.m. Jomfr. Anna Maria Brandt, Hr. Johannes Brandt’ Datter. – 
1748 et uægte Barn ved en Soldat af Dronningens Regiment. – . . blev en Pige be-svangeret ved en Rytter, der tjente paa Slottet i Nordborg hos Grev Danneskjold. – 
d. 22.de Aug. blev en Enke af Lauensby ved Navn Ellen Nisses efter overgang-ne Dom af Retten med Sværdet henrettet paa Lauensby-Mark strax ved den Have, som ligger ved fegtenborg: for det ved egen bekjendelse begangne Drab paa hen-des eget Barn i fødselen, som hun havde avlet med en Karl af Holm, navnlig Lau-ritz Lauritzen, samme quinde gik med temmelig frimodighed til hendes død og hendes legem med hoved blev begravet paa Hagenberg Kirkegaard. Hun heed Ellen Christensd. og blev Ao 1742 g.m. Nis Thomsen af Lauensby, der allerede † Ao 1743 ”ved en ulykkelig Hændelse”. – 
1749 † Otto Hansen forrige Degn her til Menigheden i 35 Aar, ”en god Sanger og en skickelig Mand i sin opførsel”, gl 63 aar paa 7 maaneder nær. – 
1750 levede en Peder Markfoged og døde i Lauensby. – 
1752 d. 2.den Octob. blev den sidste residerende Capellan her ved Menigheden sal. Hr. Johannes Brandt begraven, efterat han havde været min Medtjener paa 18.de aar og i alt tjent denne Menighed i ordet i 37 ar, det øvrige om Hannem udviser hans Personalia saaledes som det er opskrevet af Hans egen Broder Provst Peter Brandt i Guderup og til Efterkommernes Eftersyn heftet og lagt ved denne Ministerial Bog (endnu ei funden). – 
1752-53 sees her at have ligget Militær paa Grund af flere uægte Fødsler ved Soldater. – 
1754 † en Markfoged i Brandsbølle. – 
1756 et uægte Barn ved en Rytter af det oldenburgske Regimente af Oberstl. Lers-ners Compagni. – 
1759 † Jep Thomsen Skolemester af Hegenbjerg I sine bedste Aar. – s. A. en aftakt Rytter fra Mehlenburg, som var i Præstens Huus og havde tjent hans Forældre ved Navn Christian Neumann. 
1760 d. 13.de Marts † min elskelige og dydige sal. Kone, Anna Margaretha Ditlefs af Niebüll i hendes Alders 29 Aar. – 
1760 var her atter Soldater i Indquartering. – 
1761 d. 18.de Octob. blev en Soldat af det geworb. Sjællandske Regiment og af Major Jensens Compagni ved Navn Johan Reicher fra Würtenberg g.m. en Pige i Lauensby. – d. 21.de Octob. blev ligeledes en Soldat Joachim Schram af samme Regiment, men af Major Bülows Compagni g.m. en Pige i Lauensby. – 
1762 blev flere Soldater af det omtalte Regiment og alle af Bülows Compagni, nemlig de Herrer Zehner, Fürstenberg og Adam Peder g.m., som en af Forloverne ved en saadan Leilighed Bülows Sergeant I.I.Pfort med en Bonde – ligeledes bleve deres Børn døbte, nemlig Zippenheim’, Schram’, Reicher’, Zehner’ og Fürsten-berg’. – 
1763 atter flere uægte Børn ved de Herrer Soldater, Grimm, Hermannsen og Serge-ant Stisser – ligeledes flere g. saasom Johan Conrad Seising, ved hvis Forlovelse en anden af Bülows Sergeanter Pfrünger fungerede (denne Seising havde efter egen Fortælling under Syvaarskrigen tjent 4 Konger i et Par Skoe), Joh. Henr. Schilling aus Gera, der friede sig ind til en Kaadnerenke i Lauensby, Joh. Møller, Christoffer Hänsner fra Beyern, alle af Bülows Compagni. – En Reichardt i Lauen-sby paa samme Tid er vistnok ogsaa en Soldat. – 
1764 blev en Soldat Joh. Peter Hermann g. i Lauensby. – 
1765 d. 21 Marts blev Præstens gamle Huusholderske, Anna Funch i Præstegaar-den begravet. – 
d. 15.de Sept. blev Matthias Jørgensen With g.m. Maria Jakobsd. af Svenstrup. – 
1772 d. 16.de Mai † denne hans Kone i Barselseng. – 1773 † Præstens ”gode Ven”, Christen Jørgensen af Lunden. – d. 16.de April blev Matthias With g.m. 2.) Helena Petersen Hocherup af Nordborg. – 
1774 d. 21 Febr. blev Matthias Skoleholders Søn Johan Christian døbt. – 1775 blev hans Datter Maria Christina døbt. – 1777 d. 17.de Aug. blev hans Søn Ludvig Wegersleff døbt og s.A. hans Barn begravet (maaske Datteren). – 
1778 d. 8.de Aug. † Sognepræsten Ludvig Christensen Wegersleff i hans Alders 70 Aar og 10 Maaneder. –  
1779 d. 15.de Octob. blev Sognepræsten Hr. Lauritz Nyeland’ og Hustru Mdm. Margaretha Frick’ liden Datter efter foregaaende Hjemmedaab fremstillet i Kirken og kaldet Ellen Margretha: baaren af Confirence-Raadinde de Hofmann fra Nord-borg; Fadderne vare: Hr. Justice-Raad Ambders Datter, Jomfr. Margaretha, Capel-lan Holst, Stud. Holst, alle fra Nordborg, og Sognepræsten Hr. Risbricht’ Kjæreste Mdm. Dorothea Margretha R. fød Brandt, fra Oxbølle. – s.A. har Mdm. Thielmann fra Nordborg holden et Barn i Hagbj. Kirke. – 
1780 d. 18.de Mai blev Skolemester Matthias With’ Barn døbt og kaldet Maria Christina, baaren af Præstekonen Mdm. Nyland, Faddere vare: Kjøbm. Hr. Poul-sen, Mdm. Munk, Jomfr. Magdalena Brorson, alle af Nordborg og Hendrik Hansen af Hagbj. – 
1783 d. 18.de Juni blev Præsten Hr. Nyland’ liden Søn døbt og kaldet Ove, baaren af Hr. Justice-Raad Ambders i Nordborg, Faddere vare: Hr. Secretair Lorentzen, Hr. Skovrider Petersen, Mdm. Holst og Jomfr. Fangel. – s.A. d. 3.die Sept. † denne Søn Ove (han er rimeligviis opkaldt efter den i vor Historie berømte Ove Hogh Guldberg, med hvem Nyland var besvogret. – 
1785 Løverdagen d. 28.de Mai blev Cansellie-Raad, Over- og Land-Rets Advokat og Herredsfoged Fürsen her i Nørreherred og Jomfr. Flemine Cathrina Nyeland copulerede heri Præstegaarden af Hr. Provst Fangel. – 
1793 blev Præstens ”kjære og elskede” Kone Mdm. Nyeland, fød Frik, som plud-selig blev bortkaldt fra mig d. 23.de Octob., begravet d. 30.te Octob. i sin Alders 43 Aar. – 
1794 d. 13.de Novb. blev Sogne-Degnen Hr. Matthias With, som var død d. 4.de, begravet 55 Aar gammel. – 
1789 Fredagen d. 23.de Jan. blev ”min kjære” Søn Lorentz Nyeland begravet 16½ Aar gammel, som døde af den i Sognet grasserende Hals-Syge. – 
1782 † Maria Christina Frost af Hagenbjerg gamle Skolehuus 72 A.g. – 
1796 d. 1.ste Octob. blev Christen Christensen Bonde og Cathrina Kirstine Nyeland trolovede og copulereede d. 21.de s.M. 
1800 d. 27.de Juni blev Sognepræsten Lauritz Nyeland copuleret i Præstegaarden af Hr. Provst Fangel i Nordborg med Mdm. Frederica Margaretha Slg. Hartmanns fød Langballe af Nordborg (Hr. Fangel digtede ved denne Leilighed et Vers til Brudens Ære, der dog ikke skal være frit for Ironi). – 
1801 d. 11 Juli blev Skolelærer i Kjær, Ulkebølle Sogn, Hans Carstensen trolovet og copuleret d. 31.te Juli med Maria Christina With af Hagenbjerg. – 
1803 d. 20.de Juli blev Enken Mdm. With begravet, som var død d. 17.de, 65½ Aar gammel. – d. 7.de Octob. blev Handelsmanden Joseph Bøhmer og Pigen Anna Maria Løwe efter erhvervet Kongel. Concession fra det tydske Cancellie at maatte lade sig sammenvie af hvilken Præst, de vilde, ”uden forgaaende Tillysning”, her i Huset copulerede. Forloverne vare 2.de Boelsm. her af Sognet. – 
1806 d. 3.die Mai blev Sognepræsten Lauritz Nyeland, som døde d. 27.de April, be-gravet 67 Aar gammel. – 
1807 d. 25.de Jan. blev Velædle Hr. Hans Nyeland trolovet med agtbare Pige Karen Pedersen Høi, en Datter af forhenværende Boelsm. i Stevning Peder Høi. – 
1808 d. 24.de April blev Skolelærer Johannes Christian With (Søn af Skoleholder og Degn Matth. With og Helena With f. Pedersen) og Anna Cathrina (D. af Hans Steimbygel, fordum Skibscapitain i Sønderborg og Johanna Maria f. Jessen, Enke efter Jürgen Matzen) trolovede og copulerede d. 26.de Juni. Forloverne vare Hr. Carstens, Skolelærer og Martin Hansen. – 
Angaaende Degnen Johansen og hans Familie, da er mine egne Familieefterret-ninger. – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening