Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
     1. Fortegnelse på kirkens og præstens korntiende
     2. Overenskomst mellem diakonen Brandt
     3. vedrørende nedlæggelse af Havnbjerg kapellani
     4. Angaaende samme Capellanies Nedlæggelse. –
     5. fra præsten Tostrup i Svenstrup i samme sag.
     6. Vidneforfør angående samme genstand
     7. Om samme sag
     8. Et tingsvidne angående samme sag
     9. Afskrift af et brev fra biskop Ramus samme sag
     10. Ditto
     11. Lavensby kapellanis jorder skal falde tilbage
     12. en attest fra tolvmændene i Havnbjerg
     13. En del mindre attester
     14. brev Pastor Wegersleff til pastor Tostrup
     15. Gensvar fra pastor Tostrup
     16. Fritagelse for indløsningssum
     17. 2 legater, hvert på 300 rdl
     18. Overlevering af de 2de legater
     19. en strid med sognepræsten i Havnbjerg
     20. Cancelliets Dom i denne Sag
     21. En lejekontrakt
     22. En klage fra degnen Tüchsen 27 nov 1800
     23. Aarlig leverede Kapellani-Brød
     24. Vedrørende samme.
     25. Vedrørende samme.
     26. Bekjendtgjørelse desangaaende.
     27. præstegårdenes bygning og nådsens år
     28. Et fæstebrev udstedt 1723
     29. om hvad nogle betaler for noget jord
     30. En fortegnelse på kornet
     31. præstekådner Christen Nielsen i Havnbjerg
     32. Ottho Petersen Præste Kaadner i Hagenbjerg
     33. Fæstebrev for Christian Pedersen af Lunden
     34. Et Fæstebrev for Chr. Lauritzen i Hagenbjerg
     35.angaaende Præste-Indesterne i Hagenberg Sogn
     36. En befaling fra Tilemann 1775
     37. En pengeindtægt
     38. Præstegaardens Bygning 1812.
     39. Et Musik Privillegium
     40. Uddrag af Havnbjerg kirkebog fra 1606-1806
     41. Præsterne og Degnene i Hagenbjerg
     42. Capellan i Lauensby Clemens Pedersen. –
     43. årlig indkomst for kapellanen
     44. Offer og Accidentser
     45. de kirkelige Forhold paa Als
     46. at takke Alsingerne for deres Troskab 1814
     47. Skolelærer With som Degn i Hgbjerg
     48. yde Degneenken en forhøiet Pension. –
     49. enkelte Bekjendtgjørelser
     50. Prøver på Andreas Beyerholms poesier
     51. Afskrift af et par digte
     52. De svenske erobrede skibe 1 jul 1677
     53. Modtaget i offer
     54. Stiftelsesbrev for Skt Jørgens hospital
     55. Uddrag af Notmark kirkeb. fra 1688 indtil 1729
     56. Fortsat Uddrag af Hagenbjergs Kirkebog
     57. Tilladelse at bygge et inderstehus 4 jun 1751
     58. En oversigt over Lavensbys bymarkers fordeling
     59. En godtgørelse i penge
     60. En beroligende erklæring fra præst Nyeland
     61. Stridighederne mellem Præst og Præsteinderster
     62. Pastor Nylands Svar desangaaende
     63. En Opsats angaaende samme Sag
     64. Landcommissionens Bedømmelse af Sagen
     65. En Skrivelse fra det kongelige Rentekammer
     66.Danske Cantzelies Skrivelse i samme sag
     67. Biskoppens Skrivelse i samme sag
     68. dansk Cancellie angående samme sag
     69. En lille Skrivelse fra Præsten L. Nyeland
     70. Tvende Extracter i samme sag
     71. Ansøgning fra flere Inderster
     72. En Erklæring fra Præsterne desangaaende
     73. Fra det tydske Cancellie angaaende samme Sag.
     74. Om samme sag
     75. 17 mar 1840 kører sagen endnu,
     76. Købebrev for Peder Christensen i Havnb. 1731.
     77. Uddrag af Ketting-Byes Jordeborg
     78a. Uddrag af Nordborg´s Kirkebog 1621-40
     78b. Uddrag af Nordborg kirkebog 1641-1660
     78c. Uddrag af Nordborg kirkebog 1661-1670.
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
41. Præsterne og Degnene i Hagenbjerg
 
En Fortegnelse over Præsterne og Degnene i Hagenbjerg siden Reformationen efter en gammel Tavle i Kirkens Chor. 
 
1. Hans Matthisen, en Søn af Hr. Matthias, Sognepræst i Notmark og Provst over Als. Han maa ventelig have været eller bleven her Sognepræst ved Reformationen, eller ogsaa strax derefter, som kan sluttes nogenledes af hans 2 Sønners Alder, som følge, hans Død vides ikke. – 
2. Rasmus Hansen, en Søn af forestaaende Sognepræst, han maa ventelig tillige have været Provst der paa Landet, inden der meldes om ham, at han med Degnen og Andre skal være drucknet paa Havet mellem Fyen og dette Land, da han kom fra Landemødet Aar 1593 i sit Alders 60 Aar. – 
3. Hans Jørgensen, som ægtede hans Formands Datter, var i sin Tid meget svag og døde Anno 1605. – 
4. Christen Brunchardsen var tillige 37 Aar Provst over Alsø og døde i sit Alders 61 Aar 1647. – 
5. Andreas Beyerholm, uden Tvivl en Fynbo, døde i sit Alders 58 Aar Anno 1675. 
6. Peder Plade. I hans Tid brændte Præstegaarden af om Natten og blev opbygt 1684. Han døde derpaa 1685 i sit Alders 40 Aar. 
7. Otto Frederik Brandt, født i Guderup af Sognepræsten og Provsten Johannes Brandt sammensteds. Han var senior fra 1723 til hans Død 1727 over de 3 fyrste-lige nordborgske Kirker, Hagenbjerg, Oxbølle og Nordborg, 67 Aar. - 
8. Erik Pontoppidan, født i Aarhuus i Jylland, kaldet herfra 1734 til Frederiksborg i Sjælland, blev siden kong. Slotspræst i Kjøbenhavn, derpaa Aar 1737 Biskop i Bergen i Norge og endelig 1752 doctor theologiæ og Procancellair ved Academiet, hvor han endnu lever. - 
9. Ludvig Wegerslev ogsaa fra Jylland, var først Feldpræst nogen Tid ved Rhin-strømmen og døde 1778 i sin Alders 71 Aar efterat have været Præst i Hagenbjerg 44 Aar. - 
10. Laurids Nyelandt, født i Horsens, var først Præst i Terløse ved Sorø, derefter i Bregninge paa Ærø, derpaa han blev kaldet hertil Hagenbjerg og døde 1806. 
11. Frederik Marquart Meyer, født paa Arnis kom fra Graasteen 1807 og døde 1834 i sin Alders 65½ Aar. 
 
Medtjener i Ordet: 
 
1. Matthias Hansen, Søn af Sognepræsten her ved Stedet, Hans Matthisen, døde i sin Alders 80 Aar 1613. 
2. David Monrad, en Præstesøn fra Ketting, blev Sognepræst Aar 1616 i Oxbølle og siden i Ketting efter hans Fader Johan Monrad Aar 1623, var tillige Provst over Landet og døde der Aar 1653 i sin alders 62 Aar. - 
3. Povl Jensen Evald, en Søn af Jens Pedersen Evald i Ulkebølle her paa Landet, blev Sognepræst sammensteds efter hans Fader Aar 1621 og døde der 1651 i sin Alders 57 Aar. - 
4. Zone Hansen, uden Tvivl født i Fyen, døde her 1658 i sin Alders 79 Aar. - 
5. Clemens Petersen, født i Havendrup i Solling Sogn 2 Mile fra Odense i Fyen, døde Aar 1685 i sin alders 70 Aar. 
6. Peter Ottesen, en Præstesøn fra Rise paa Ærø, døde 1705. - 
7. Christen Matthisen, født i Snogbæk Præstegaard, blev kaldet herfra 1714 til Med tjener ved Igen Menighed døde her 1723. - 
8. Johannes Brandt, Sognepræst og Provst Johannes Brandt den Yngres ældste Søn i Guderup, døde her 1752 d. 25.de Sept. i sin Alders 62 Aar († Fredag d. 22.de Sept. begravet Mandag eft. 18.Trin. d. 2 Octob.). 
 
Capellaner. 
 
1. Holger Fangel, fød i Nordborg, kaldet til Capellan hertil 1766 og derefter til Sognepræst i Nordborg 1769. 
2. Christian Schäffer, fød i Lolland, blev Capellan herved Stedet 1771 og derefter 1777 Sognepræst til Lem og Veiby i Jylland i Salling. - 
3. Lambert Kingo fra Fyen, kaldet hertil Anno 1777 og blev derefter Sognepræst for Hosrup og Gjestelev i Fyen. - 
 
Degne. – 
 
1. Hans Rasmussen skal have været en Søn af Sognepræsten her paa Stedet Rasmus Hansen, døde Aar 1640 i hans Alders 65 Aar, da han havde været Degn her i Menigheden i 40 Aar. - 
2. Hans Hansen, en Søn af den Forestaaende, døde 1681 i hans Alders 81.de Aar. - 
3. Hans Hansen, atter en Søn af Næstforestaaende, døde Aar 1726 i sit Alders 79.de Aar. - 
4. Otto Hansen, ligeledes en Søn af den Næstforstaaende, døde 1749 i sit Alders 62 Aar. - 
5. Johan Johansen, født i Kettinge her paa Landet, som ægtede hans Formands Datter, døde d. 6.te Novb. 1792 gl. 63 Aar. - 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening