Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
     1. Fortegnelse på kirkens og præstens korntiende
     2. Overenskomst mellem diakonen Brandt
     3. vedrørende nedlæggelse af Havnbjerg kapellani
     4. Angaaende samme Capellanies Nedlæggelse. –
     5. fra præsten Tostrup i Svenstrup i samme sag.
     6. Vidneforfør angående samme genstand
     7. Om samme sag
     8. Et tingsvidne angående samme sag
     9. Afskrift af et brev fra biskop Ramus samme sag
     10. Ditto
     11. Lavensby kapellanis jorder skal falde tilbage
     12. en attest fra tolvmændene i Havnbjerg
     13. En del mindre attester
     14. brev Pastor Wegersleff til pastor Tostrup
     15. Gensvar fra pastor Tostrup
     16. Fritagelse for indløsningssum
     17. 2 legater, hvert på 300 rdl
     18. Overlevering af de 2de legater
     19. en strid med sognepræsten i Havnbjerg
     20. Cancelliets Dom i denne Sag
     21. En lejekontrakt
     22. En klage fra degnen Tüchsen 27 nov 1800
     23. Aarlig leverede Kapellani-Brød
     24. Vedrørende samme.
     25. Vedrørende samme.
     26. Bekjendtgjørelse desangaaende.
     27. præstegårdenes bygning og nådsens år
     28. Et fæstebrev udstedt 1723
     29. om hvad nogle betaler for noget jord
     30. En fortegnelse på kornet
     31. præstekådner Christen Nielsen i Havnbjerg
     32. Ottho Petersen Præste Kaadner i Hagenbjerg
     33. Fæstebrev for Christian Pedersen af Lunden
     34. Et Fæstebrev for Chr. Lauritzen i Hagenbjerg
     35.angaaende Præste-Indesterne i Hagenberg Sogn
     36. En befaling fra Tilemann 1775
     37. En pengeindtægt
     38. Præstegaardens Bygning 1812.
     39. Et Musik Privillegium
     40. Uddrag af Havnbjerg kirkebog fra 1606-1806
     41. Præsterne og Degnene i Hagenbjerg
     42. Capellan i Lauensby Clemens Pedersen. –
     43. årlig indkomst for kapellanen
     44. Offer og Accidentser
     45. de kirkelige Forhold paa Als
     46. at takke Alsingerne for deres Troskab 1814
     47. Skolelærer With som Degn i Hgbjerg
     48. yde Degneenken en forhøiet Pension. –
     49. enkelte Bekjendtgjørelser
     50. Prøver på Andreas Beyerholms poesier
     51. Afskrift af et par digte
     52. De svenske erobrede skibe 1 jul 1677
     53. Modtaget i offer
     54. Stiftelsesbrev for Skt Jørgens hospital
     55. Uddrag af Notmark kirkeb. fra 1688 indtil 1729
     56. Fortsat Uddrag af Hagenbjergs Kirkebog
     57. Tilladelse at bygge et inderstehus 4 jun 1751
     58. En oversigt over Lavensbys bymarkers fordeling
     59. En godtgørelse i penge
     60. En beroligende erklæring fra præst Nyeland
     61. Stridighederne mellem Præst og Præsteinderster
     62. Pastor Nylands Svar desangaaende
     63. En Opsats angaaende samme Sag
     64. Landcommissionens Bedømmelse af Sagen
     65. En Skrivelse fra det kongelige Rentekammer
     66.Danske Cantzelies Skrivelse i samme sag
     67. Biskoppens Skrivelse i samme sag
     68. dansk Cancellie angående samme sag
     69. En lille Skrivelse fra Præsten L. Nyeland
     70. Tvende Extracter i samme sag
     71. Ansøgning fra flere Inderster
     72. En Erklæring fra Præsterne desangaaende
     73. Fra det tydske Cancellie angaaende samme Sag.
     74. Om samme sag
     75. 17 mar 1840 kører sagen endnu,
     76. Købebrev for Peder Christensen i Havnb. 1731.
     77. Uddrag af Ketting-Byes Jordeborg
     78a. Uddrag af Nordborg´s Kirkebog 1621-40
     78b. Uddrag af Nordborg kirkebog 1641-1660
     78c. Uddrag af Nordborg kirkebog 1661-1670.
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
42. Capellan i Lauensby Clemens Pedersen. –
 
Et samlet Uddrag af historiske Optegnelser, som ere nedskrevne i en gammel Bog af residerende Capellan i Lauensby Clemens Pedersen. – 
 
Er jeg Clemens Pedersøn An: 1615 Dom: Lætare om morgenen Thilig ved Solens Opgang Barnfød i Havendrup 2 mile fra Othense udi Søllinge Sogn af Erlige oc Ecte forældre; faderen ved nafn Peder Lauritzøn, oc moderen Margretha Hansdat-ter. Hvilvke mine k: forældre hafue opdraget mighjemme i deres Hus indtil An: 1630, Saa jeg da først hafue begynt at lave Prent hos en Ung Karll, ved nafn Hans Madtzøn i Hellerup Mølle, oc dette paa ett Aars Thid. Er siden igjen saa velsom før, alt blefuen stille hjemme indtil An: 1632 Jeg da af Guds synderlige forsiun oc Thilskyndelse ehr komen i Latine Scholen udi Othense, huor jeg med største be-sverrig stedze hafue frequenterit, indtil An: 1646 Jeg med Bispens V. D. Hans Mich: oc de Hæderlige Professorers, mine k: Scholemestris, gode confentz oc lof-lig afskeed ehr blefuen dimitteret til det Kongelige oc Vidtberømte Academie udi Kjøbenh:, huor jeg hafue forholt mig 3½ Aars Tid, som mine gode testimonia med Attestatz oc Dimis nochsommeligen udviser, saa velsom oc huad rycte min Schole-mester oc Profess: der paa Stedet gaf mig. Dernæst efter at jeg Kjøbingh. hafde quitteret, ehr jeg først komen til Hans Clausøn paa Quitzhousg:, nu Salig, huer jeg var udi 2 Aar hans Børn at informere. Kom saa fra han med høflig Afskeed til H. Joén i Vieby (Hr. Joen her var Hr. Jonas eller John Lauritsen, Præst i Viby i Fyen fra Ao 1616-1660), oc vaar hos han ett Aars Tid. Dernæst Thill Gielkof Velb: Lau-ritz Schinkels Adelige Børn oc ilige maade att informere paa en 3 Aars Tid, indtil An: 1657 Jeg fra Hr.Ifver Vind paa Dallum blef forskrefuen til Hr.Anders Beyerh: udi Hagenb: paa Alsøe, oc der efter at H. Zone Hansøn Dom: Oculi S. i Herren vaar hensofuet, blef  
2eg Dom: judica kaldet der samme Sted til en Medtjenere udi Guds menighed. – 
mortuus est d. 30 apr 1685. 
 
Gud som mig kjende I moders lif 
Hand stedtze i Kaldet hos mig blif 
Det som i Verden att forestaa, 
Jeg Himmerigs Glæde arfue maa, 
Det beder jeg Dig min Jesu sød 
O Gud frels mig af all min nød. 
 
die 28 Aug. 1658. – 
 
An: 1661 d. 14 Novb. feste jeg fra den Tid oc til Paaske Rasmus Ped: Fynbo, och skulle gifue han en . . . . . och 6 Alne Blaegarn. 
1675 d: 27 Juni blef taget i capellaniet forbedret. 
1661 d: 26 Decemb. feste jeg for Rasmus P: och skulle gifue han Thil løn fra Paaske och thil S. michelsdag 8 mk.l. Blaegar til en Skjorte och et par Buxer. – 
1680 d: 18.de Decemb. loed sig see den store oc forfærdelig Stjerne (som dog vaar liden i sig self) med det meget lange oc store Riis. – 
d. 23 Decemb. lod sig see her hos os den meget store Comet, stoed i Sydøst oc skjød mange Straaler i Nør-ost. 
 
Lod ey det uden, men oc om, 
Sig her oc der fast tyde; 
Da blef vel huer pfat oc from, (profet) 
Oc kunde priβen nyde. – 
 
1681 d. 22.Juni afbrende Hagenb: Præstegaar oc tendis Ilden først i Backhuset, saa i denest i Bagstalden, Kløcken vaar it om Natten, som de hafde heedt om Dagen. 
 
Lycken da som hafde blincket 
Skinnet ret som en Christal, 
. . kom hun igjen oc . . (Hid . . . . . stincket) 
Førde fleer’ i skad’ oc fald. – 
 
NB. En Edelmand har boet udi Flensborg ved nafn H. Johan Timsøn, hafue gifuet noget Gods thil Capellaniet, liggendis udi Lavindsby, skyldendis til Capell. der samme sted IV orttig Korn, med Skof oc Marck. Er brugt af Capellanen udi XV Aar. Nu ehr det han af F. N. Foget forbødet, oc siger, at Herren hafue bytt sig det til med K. M. oc er bortfest af Bertram van (Stur) Anefeldt. 
 
Denne Skrift er funden i en gammel Bog ofer C Aar skrfuen. – 
 
Anno 1705 d. 14.de Jan. ordinat: in templo Ecken Christian Matthisøn Diaconus in Hackenberg. Ordinator H. Johannes Brandt in Ecken. Examinatores H. Tycho Paulsen in Swenstrup, H. Johannes Klincker in Oxbüll, H. Daniel Nielsen in Nord-burg. Introductus d. 18 Jan: Dom: 2 post Epiphan: - Erdem anno d. 14 July Nupt: Celebr. 
Anno 1705 d. 10 Februar, tog jeg (Chr. Matth.) Lagensbye Capplaniets indkomst an efter Sal. H. Peder Otthesøns Død, ad betale Hanβ Enke for hendis Naadsens Aar af Kaldets indkomst udi penge 100 mk., af Korn som war paa Loftet oc paa Skiftet worderet: 
Hafre - á 3 mkl. - betalt 20 . . . NB 2 . . 
Boghvede á . . . . betalt 4 . . 
Tilig Moen Erter á . . . . betalt 5 . . 
Dind gamle Kiste antog Moder igjen efter Wurderingen for 4 mkl. og derforuden det hvide skrin for 1 mkl., hvormed jeg betalde hende det ovenskrefne Korn oc gaf udi penge till 1 mk 5 β l. – 
1706 døde flere Børn af smaae Kopper. 
Anno 1658 der Jeg reiste thil Bispen oc Lentzmanden udi Fyen om Kaldet, annammede Jeg af Kirche-Verge Hans Hansen i Lunden XX R. Dr. 
D. 2.den July der Jeg Sang min første Messe her i Hagenb. Kircke, blef mig ofret paa Herrens Altare 18 mk. 10 β.l. 
døbte han d. 15 Jan. et Barn i Brandsb. ”oc vaar det første ofer–penge - 6 mkl. 
En Deel af de Krigsaarene 1658 og 59 sig her opholdende Nordslesvigere, synes at have boet en Hjendre i Hagenberg, hos hvem flere af dem døde. – 
1660 d. 12.te Jan. blef H. Anders Moder begrafven, i Liigpenge fik han ~~~~ 4 mk. 
D. 27.de Aug. døbte han Jørg Simonsøns B. Maren i Brandsbølle ”oc vaar min kjæreste samme Tid første Gang her i Sognet til Barsel oc i forsaml.” – 
1662 d.den Juli døbte han et Barn i ”Hemark”. – Lundeled. – d. 1.ste Nov. introducerede han en Kone ”och bekom 9 β.l., som vaar de første om end skønt jeg andre tilforne introd. hafde, dog bekom jeg intet der for”. – 
1663 d. 11.te Jan. blef Hans Hansen af Lunden Kirckeværg begrafuen. L.p. 23 β.l. 
1665 levede en Rasmus Mrkfoged i Hagenberg. – 
1666 d. 25.de Febr. ”vaar Ped: Hans: Barn af Brandsb: i Kircken (hjemmedøbt d. 19.de Febr.) og gjorde Her Barsel samme Dag”. – 
d. 1.ste Marts ”begraf jeg Jørg: Niels: Søn af Brandsb: L.p. 10 β.l. NB. Oc naar . . arting tilstede, som oc der jeg begraf den unge Karl af Elsmark (8.de Febr.) paa Kircke–gaarden at annamme penge po H. Andersis Vegne, der Hd. vaar udi Kjøbendh: fra den 8.de Jan. til 18.de Marts”. – 
d. 4.de Marts viede jeg Jørgen Thoms: oc Karen Degns af Lav:. ~ d. 6.te May døbte han i Svenstrup Kirke Rudolphis B. af Stefning N. Christen. – d. 2.den Juni døbte han i Hagenb. Kirke H. Anders Beyerholms D. Eleonora Dorothea - - 10 β.l. 
d. 14.de Octob. viede han et Par Brudefolk fra Himmark og begravede en gammel Mand i Svenstrup Kirke. – 
1667 d. 28.de April absolverede han publico Peder Thoms: Maren af Lavindsby og atter 14.de Dagen efter Pintsedag Rasmus af ”Keinæs” oc Maren af Fyen. - - d. 26.de Juni begravede han et Barn i Svenstrup fra Stevning. ~ d. 3.die Juli † hans Syster Datter Kirstin Pov: D. og begravet d. 5.te paa Hag: Kirkegaard. - - - d. 21.de Juli blef Claus Nilsen af Hagenb. begravet, som i Gammeldam besvimmede ”der Hd. gick og slogh Græs, fald ned til Jorden oc i samme stund døde. - - L.p. 25 β.l., om Søndagen tilforn vaar Hd. til G. Bord”. - - - - d. 20.de Octob. introducerede han i Svenstr. Kirke Hollenderens Hustru af Hattz–Spryng; S.D. copulerede han et Par Brudefolk fra Stevning. – d. 18.de Octob. begravede han Jørg: Hans: af de Ny–Kod. 
1669 d. 31.te Marts blef H. Anders Hustru begr. L.p. 8 mk. - - - d. 13.de Julii blef Stephan Hans: Kircke–verg. af Elsmk. begr. L.p. 1 mk. 14 β.l. 
1670 d. 13.de Marts ”gick Christ: Smeds Hustru i Lav: ùdi Kircke efter sin første Datter, ofrede mig 3 β.l. oc vaar den første”. – d. 20.de Marts ”gick Jep Thom: Hus-tru udi Hagenb. i Kircke oc ofrede mig 3 β.l.” NB. Anden Paaskedag ”gick Christ: Mort: Hustru udi Elsmk. i Kircken, oc ville oc hafue ofret mig; men Hr. Anders Beyerholm forbød hende det, som Gud betale hannem”. (hvilket stdste er overstre-get med Blæk, Hr. Anders har villet forhindre denne nye Skik, da det synes som om Capellanen nærmest blot har faaet Penge for Liig). – d. 3.die Juni vaar H. Anders Beyerholm Bryllup med Maricke. Ofer penge 11 mk.l. – 
1672 d. 9.de Juni døbte han i Svenstrup Kirke Rudolphis’ Barn af Stevning N. Maren. 
1673 d. 21.de Juni absolverede han publico Volborg, som hafde syndet det 6.te Bud oc blef udlagt til Barne–fader Christen Jepsøn. – NB. ”Ofer–penge paa Alle G. Helgensdag – 10 mk. 10 β.l. oc vaar det første der blef gifuen i Hagenb. Kircke (nemlig paa denne Dag; den første mand, som gich op vaar gamle Christen Jepsen i Brandsbølle”. – 
1675 Dom. 1.ste Adv. introducerede han Maricke Beyerholms’ - - Ofuer–penge - - - - - 1 Dr. 3 B.l. 
Dom 2.den Adv. pdckede H. Anders sidst i Hagenberg Kirke, d. 14.de Dec. communniceret Hd., d. 15.de døde Hd., d. 23.de blef Hd. begrafuen. Text 2.Cor. 5 v. 8. L.p. - - - - 8 mk. 3 β.l. 
1676 d. 31.te Mai blef Matz Hermannsen af Hagenb. begrafuen L.p. ~ 2 mk. 12 β.l. 
1677 d. 12.te Febr. blef Mette, Sl. Matz Herm: begrafuen L.p. ~~~~~ 2 mk. 14 β.l. 
d. 16.de Febr. gjorde han Liigpdick over et Barn, L.p. 7 β.l., Hr. Peder 14 β.l. 
d. 18.de Marts pdickede han og begraf samme Dag tvende Liig, men det ene, nemlig Jørgen Jens: af Brandsbølle ”viste jeg intet af førend det rinde for det oc grafuen vaar grafuen, men der jeg bespurde mig, blef sagt af Christ: Smed i Brands bøll, at Maricke der Jørg: Jens: om Freddagen vilde hafue talt med mig der om i H. Ped: fraværelse i Fyen formeente han det oc . . . . . . . . . . . . . . ., mig vilde hun sende Bud, som hun doch icke gjorde”. – 
Nogen tid tilforn der H. Peder vaar hjeme, beg: jeg Jørgen Hans: Bødicker af Hagenb. L.p. 8 β.l. H. Peder 2 mk.l. referent Dom: (?) blef dog icke tilsagt ham for aften, liget skulle begr. anden Dagen Hans Niels: Barn af Elβmk. som jeg pdickede ofuer d. 16.Febr. blef jeg oc beskicket om Aftenen tilforne, gick derfor op efter gammel slick, men maatte gaa paa Kirckegaarden til Klocken vaar ofuer 10, at jeg da maate skicke Degnen neder, huor de blef af med liget, blef suaret, Hr. Peder hafde icke befalet, de skulle før komme. – 
d. 12.te Juni ”vaar Hr. Peder’ Kost med Maricke. Ofuer–penge 11 mk.l. – 
1679 Dom. qu: modog: introducerede han Maricke, H. Peders’ - - Offerpenge 4 mk. 4 β.l. 
d. 3.die Juni bekom han 10 Dr., fra min N. H. oc Ofrighed oc vaar den 3.die Gang oc Aar, jeg samme penge bekommet hafuer”. – 
1681 d. 27.de Mai blef gammel Hans Degn af Hagenb. begraf: L.p. - - 4 mk. 4 β.l. 
1682 d. 27.de Apr. blef Peder Nielsen i Fjorg: begravet. L.p. - - - - - - 2 mk.l. 
1684 dd. 6.te Aug. hora 4 døde H. Frederich i Svenstrup, begr. 12.te d. M. 
1658 d. 2.den Octob. blef jeg oc Jep Thomæson I Hagenb. saaledes fordragne med hverandre, at hand skulle holde den Gaar ved mact, som ehr Synden ved Ledet mand reiser til Norborrig, oc jeg der imod den her udi Haven, oc gaf jeg han for de Piile, som der udi staar – 1 mk.l. – 
Nogen kort tid tilforne lante jeg Ellen Jensis 2 rDr., der imod leveret hun mig en Dyne oc en Høfuet Dyne, som hun samme Tid sagde mig at maatte beholde for den ene rix Dr., som hun sidste Gang bekom, den anden er nu oc betald. – 
Udi samme Dage lante jeg Christen Nielsen 1½ mk.l. der mod bekommet 2 ..yg. Thader for ~~~~ 8 β.l. – Ao 1659 d. 28.Jan. lod jeg den d Ager neden Anemose saa med Rug oc gick der udi 2 Skj. 
d. 15.de April gaf jeg Maren S. H. Zones paa regneskabet for den Disk, som jeg kjøbte – 1 r.Dr. 
”Udi same tid bekom Jens Thomæsøn 4 mk. l., som jeg har en Kaaber–gryde til pant for”. – 
Anno 1685 † Hans Rasmussens Kone i Swenstrup. – Frederik Beyerholm NB. En Spanier (menom dette som et Prædicat skal gaae paa denne Beyerholm eller der ogsaa har været en Spanier her og er død her, veed jeg ikke). – d. 8.de Octob. † H. Peder Pedersen Plat. – 
Man seer her ligeledes den Skik, at naar et Barn blev døbt var der altid 5 Faddere, en, som holdt det og af de 4 andre vare de 2.de Mandfolk, de 2 andre Fruentimmer. 
1682 d. 11.te Juni ”Gaf jeg Jørgen Thomsen 6 β.l. for det Græs ved Skofledet at skulle biholde Aaret der efter 8 β. 
d. 6.te Juli bekom Morten Ped: fill. til en vogn, oc skulle gifue mig der for den Ager paa Arenslycke af Thøyre aaret der efter 8 β. 
d.27.de Octob. Gaf jeg Jørgen Thomsen 1 mk. l. for den Ager mit paa Arens-lycke at toyre paa Aaret der efter 8 β. – 
1677 d. 9de Octob. bekom Jørgen Thomsen i Lau: en half tønde Salt for 5 mk. Der imod oc i betaling lofuede hand mig den Leide at toyre paa i Ammetseye paa det brede Ley i Retur, oc der for skulle quitteris 2 mk. – item det græs i Hovsmai oc at skulle beholde i 2 Aar, der for at qtere 8 β.l., gaf mig rede penge 2½ mk., der med ehr Saltet betald. - - item rester hos Hans Christensøn i Lav: for et Tiendegris Ao 1677 5 β.l. at betale item 3 . . . Haure. – 
Forgangen Aar 79 der jeg vaar i Fyen lantte Nis Jepsøn af Moder Tag 1½ trafue. – Aaret derefter lante Per Christensøn 1 trafue. – item Hans Christensøn ½ tr., item Thomas ved Søen ½ tr., item Peder Christensøn 2 trafue til lond. 
1681 d. 3.die Juni blef gjort Fordrag mellem mig oc Jens Bager i Sønderb: anlan-gendis min Søn Hans Clem: hans Lære, at hd. skulle være hos ham 4½ Aar, oc naar de vaare forløbne skulle hans Hustru afue 1 Rd. – d. 15.de April gaf jeg 2 mk. at indskrifuis for, lofuede der med i sin egen Broders Per Smeds nærværelse at ville være i mod min Søn, som det sig bør. – Gud styre for han og raade, saa hd. ey kommer i vaade! – 
1660 d. 27.de Marts kjøbte jeg i Hans Matth: oc Jep Christensøns nærværelse min sortebrun stjornede hest af Matth. Lucasøn oc gaf der for 9 Dr. – 
1661 udlant Thag til Jens Thomsen i Lav: 1½ tr. – 1662 udl. Thag til Matz Herm: i Hagenb: 1 tr. – 
1665 d. 14.de Marts mod 9 slet om Aftenen gick Nørborg i Brand, oc samme Nat afbrendt. – 
1648 d. 28.de …. † Kon. Christian d. 4 oc d. 2.den Marts der d. S.H. vaar iklæd sine Liigklæder, en lang siid Kjørtel oc en Baldyret Hue paa Hofuedet saae jeg oc andre flere den Herris Liig i Rosen Gaarden ved Kjøbenhafn. – 
1683 d. 25.de Juni lante jeg af A.Ped: ved Søen i Brandsbølle 1 tr. tag oc af Christen Ras: 8 knip. Rør. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening