Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
     1. Fortegnelse på kirkens og præstens korntiende
     2. Overenskomst mellem diakonen Brandt
     3. vedrørende nedlæggelse af Havnbjerg kapellani
     4. Angaaende samme Capellanies Nedlæggelse. –
     5. fra præsten Tostrup i Svenstrup i samme sag.
     6. Vidneforfør angående samme genstand
     7. Om samme sag
     8. Et tingsvidne angående samme sag
     9. Afskrift af et brev fra biskop Ramus samme sag
     10. Ditto
     11. Lavensby kapellanis jorder skal falde tilbage
     12. en attest fra tolvmændene i Havnbjerg
     13. En del mindre attester
     14. brev Pastor Wegersleff til pastor Tostrup
     15. Gensvar fra pastor Tostrup
     16. Fritagelse for indløsningssum
     17. 2 legater, hvert på 300 rdl
     18. Overlevering af de 2de legater
     19. en strid med sognepræsten i Havnbjerg
     20. Cancelliets Dom i denne Sag
     21. En lejekontrakt
     22. En klage fra degnen Tüchsen 27 nov 1800
     23. Aarlig leverede Kapellani-Brød
     24. Vedrørende samme.
     25. Vedrørende samme.
     26. Bekjendtgjørelse desangaaende.
     27. præstegårdenes bygning og nådsens år
     28. Et fæstebrev udstedt 1723
     29. om hvad nogle betaler for noget jord
     30. En fortegnelse på kornet
     31. præstekådner Christen Nielsen i Havnbjerg
     32. Ottho Petersen Præste Kaadner i Hagenbjerg
     33. Fæstebrev for Christian Pedersen af Lunden
     34. Et Fæstebrev for Chr. Lauritzen i Hagenbjerg
     35.angaaende Præste-Indesterne i Hagenberg Sogn
     36. En befaling fra Tilemann 1775
     37. En pengeindtægt
     38. Præstegaardens Bygning 1812.
     39. Et Musik Privillegium
     40. Uddrag af Havnbjerg kirkebog fra 1606-1806
     41. Præsterne og Degnene i Hagenbjerg
     42. Capellan i Lauensby Clemens Pedersen. –
     43. årlig indkomst for kapellanen
     44. Offer og Accidentser
     45. de kirkelige Forhold paa Als
     46. at takke Alsingerne for deres Troskab 1814
     47. Skolelærer With som Degn i Hgbjerg
     48. yde Degneenken en forhøiet Pension. –
     49. enkelte Bekjendtgjørelser
     50. Prøver på Andreas Beyerholms poesier
     51. Afskrift af et par digte
     52. De svenske erobrede skibe 1 jul 1677
     53. Modtaget i offer
     54. Stiftelsesbrev for Skt Jørgens hospital
     55. Uddrag af Notmark kirkeb. fra 1688 indtil 1729
     56. Fortsat Uddrag af Hagenbjergs Kirkebog
     57. Tilladelse at bygge et inderstehus 4 jun 1751
     58. En oversigt over Lavensbys bymarkers fordeling
     59. En godtgørelse i penge
     60. En beroligende erklæring fra præst Nyeland
     61. Stridighederne mellem Præst og Præsteinderster
     62. Pastor Nylands Svar desangaaende
     63. En Opsats angaaende samme Sag
     64. Landcommissionens Bedømmelse af Sagen
     65. En Skrivelse fra det kongelige Rentekammer
     66.Danske Cantzelies Skrivelse i samme sag
     67. Biskoppens Skrivelse i samme sag
     68. dansk Cancellie angående samme sag
     69. En lille Skrivelse fra Præsten L. Nyeland
     70. Tvende Extracter i samme sag
     71. Ansøgning fra flere Inderster
     72. En Erklæring fra Præsterne desangaaende
     73. Fra det tydske Cancellie angaaende samme Sag.
     74. Om samme sag
     75. 17 mar 1840 kører sagen endnu,
     76. Købebrev for Peder Christensen i Havnb. 1731.
     77. Uddrag af Ketting-Byes Jordeborg
     78a. Uddrag af Nordborg´s Kirkebog 1621-40
     78b. Uddrag af Nordborg kirkebog 1641-1660
     78c. Uddrag af Nordborg kirkebog 1661-1670.
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
55. Uddrag af Notmark kirkeb. fra 1688 indtil 1729
 
Uddrag af Notmark´ Kirkebog fra Aar 1688 indtil 
 
Den begynder med Aar 1688 ”efter hans Kongl. Maiest. allernaadigste Lov”. Som oftest haves dobbelte Exemlarer, Degnen har da ogsaa ført Bogen, Andet synes derimod snarere at være en senere Afskrift. For en Snees Aar i det 18.de Aarh. Haves slet ingen Bog. – 
 
De fleste Brylluper sees i den ældste Tid her i Sognet almindeligen at være holdne paa en Søndag, enkelte Undtagelser gives der. Trolovelse gaaer altid forud, deels hos Præsten paa en Søndag (mon i Kirken?), deels hjemme i Huset. De fleste Børn ere blevne døbte paa en Søndag paa faa Undtagelser nær, Pigebørnene holdes altid over Daaben af et Fruentimmer, Drengebørnene af et Mandfolk; Hjemmedaab findes yderst sjældent Sted. Flere Børn ere blevne opkaldte efter de hertuglige Familier: ”Friderich Wilhelm”, ”Ernst August” o.s.v. og at Bønderne have staaet i et langt anderledes Afhængighedsforhold af Herskaberne dengang end det senere blev Tilfælde, kan sees deraf, at alle mulige Arter af hertuglige Betjentere og Jom-fruer have gjort Stads ved Barnedaaben, og det næsten ved hvert andet Barn, der er bleven døbt, som oftest have Østerholmerne været med i Byerne Helved, Katry og Skoven, Rumohrsgaarderne derimod meest i Hunslef, men ogsaa i de tvende andre Byer, dog maa denne Sondring ikke urgæres alt for strængt. Det lader næsten til som en Deel af Østerholms daværende Beboere have søgt til Notmark Kirke. – 
 
 
= = = = = = = = 
 
 
Efteretning om flere Medlemmer af Familien v. Schleppegrell, som Præsten Fre-derik Jørgensen Krakow har døbt. 
 
Velbaarne Hr. Hermann Wilhelm v. Schleppegrell var Høifyrstel. Holst. Nord-borgsk og Østerholmsk velmeriterede Jægemester og boede paa Frederikshof, Præstens høie Patron og Velynder. Hans Frue var den Velbaarne adelige fra æld gammel Tid ”Frue, Fru v. Eichelberg (rimeligviis en Søster, eller Datter til Amtmanden paa Nordborg J. Frants v. Eichelberg). Deres Børn vare i denne Tid følgende: 
Aar 1692 d. 9 Sept. imellem Kl. 4 og 5 om Eftermiddagen blev en Søn født, som blev døbt d. 15.de Sept. paa Frederikshof af Præsten Frederik Krucow og fik Navnet Johan Fredrik. Han blev holden over Daaben af den ældste Princesse paa Nordborg paa Hertug Hans Adolfs Vegne til Pløen. Faddere vare: Amtmand Johan Frants v. Eichelberg, Luth.; Jungf. Charlotte von Aichelberg, Luth. (Præsten be-mærker ogsaa, hvad for en Confession Vedkommende tilhørte; thi paa denne fandtes der en reformeret Hertuginde Elisabeth Charlotte af Anhalt, Hert. August´s Gemalinde, paa Nordborg). – 
Aar 1693 d. 29.de Octob. Døbtes paa Frederikshof Charlotte Sophie Dorothea v. Schl., susceptrix var Princesse Charlotte Sophie af Nordborg. Faddere: Hovmester-inden paa Nordborg Jomfru Dorothea af Eichelberg, Luth.; Hovmester Bützau, Luth.; Junker Holstein, Luth. – 
Aar 1695 d. 1.ste Juni døbtes ligeledes paa Fredrikshof Victor Frants Adolf v. Schl., som blev holden over Daaben af den ældste Princesse paa Nordborg. Faddere: Ernst Adolf v. Eichelberg, Luth.; Jomfr. Geiderm; Jomfr. Von Stocken fra Augustenborg, Luth; den adelige Enkefrue von Eichelberg eller von Høicken. – 
Aar 1696 d. 10.de Juni døbtes paa Frederikshof Augusta Wilhelmina susceptrix Hovmesterens Frue paa Lyksborg, en adelig Dame, Luth.; paa Hert. Christian August af Lyksborgs Vegne stod Hovmesteren Neumann selv af Lyksb. Fadder: Fredrik von Güntserat, Oberst eller Amtmand til Aabenraa, Luth.; Christian Alberg von der Wisch, Hr. til Blansgaard, Luth.; Dorothea Sophie von Eichelberg, Luth. – 
Aar 1698 d. 20.de Juli er Karl Wilhelm født til Verden imellem Kl. 10 og 11 om Formiddagen i Maanens Aftagende; susceptrix var paa en andens Vegne Jomfr. Dorothea von Eichelberg. Faddere vare: Prins Karl af Holsteen Nordborg; Prins Wilhelm af Holsteen elle Nordborg, Prins Wilhelm af Nassau og Dillenberg, Mons. Büring, Cavallari zu Dillenberg, Frøken Dorothea von Aichelberg. Paa Frederikshof var ingen tilstede af Ovennævnte, som skulde have været der, Fyrster eller Cavallerer, uden bemeldte Fr. Dorothea v. Aichelberg og nogle andre gud-frygtige Dannekvinder her af Nabolænget. – 
 
 
= = = = = = = = 
 
 
1688 d. 22.de Juli 6 post Trin. copuleredes Daniel Hansøn og Maren Christens-datter af Nutmark. 
28.de Octob. 20.p.Tr. cop. Diderich Fuglesank af Helved 
16.de Dec. 3.die Adv. Trolovedes Georg Mossius (Moseus), født I den lille By Tharant i. d. fyrstl. Sachs. Amt Gryllenberg, han havde tjent Hans Durchl. Hertug Georg 3 af Sachsen, Gülich, Cleve og Berg i det hellige romerske Rige! En Jægerpiisk bliver Georg Mossins kaldet i sit Pas eller testimonio af sin Herre da Georg Schlit 1683, givet d. 17.de Octob., fyrstel. Durchl. Nordborgsk Jæger eller Fuglefænger. Hans Trolovede var Eleonora Stachins el. Stachisdatter af Helved (rimeligviis heed Faderen Stach, in er blot en Tilføining som ofte findes i denne Bog f.Ex. Bladtin, Schmidtin, Møllerin o.s.v. Mon denne Jæger skulde have boet i Skovegnen, hvor nu Skovfoged Dreiers Bolig ligger eller længere nede ved Stranden?). – 
1689 d. 22.de April Dom. Jubil. Copuleredes Christen Degn af Hunslev og Gertrud Jørgensdatter født i Norburg. 
9.de Juni 2.p.Trin. cop. Georg Mossins, fyrstl. Nordb. og Østerh. Fugle-fanger og Eleonora Stachinsdatter af Helved. – 
8.de Dec. 2.den Adv. Trolovedes Christen Christensen Skolemester og Karen Jørgensd. Daniels, som var lidt i Slægt med hverandre, dog efter Hr. Biskop-pens Ordre, hos hvem Ansøgning var indgivet at han vilde ”connivere derude, fordi det er paa Holsteenske gräntzer”, blev det tilladt, hvorom findes Biskoppens Haand og blev i Hørup Præstegaard, Hr. Johan Krag var dengang Provst, som sagde, at jeg kunde det gjøre og forrette copulation uden at Fare; i Præsternes Nærværelse i Hørup Kirke sagde Hr. Johan Krag denne Ting. – 
Dom. I.p.Epiph. copul. Forbemældte Christen Christensen Skolemester og Anna Jørgensd. Daniels eller Crucowin efter hendes Fader Jørgen Danielsen, Daniel Crucow var født her i Notmark Præstegaard Sl. Hr. Georgii Crucowii ældste Søn. – 
1688 d. 4.de Juni Anden Pintsedag døbtes Hans Pedersen af Helved´ Søn ved Navn Peder (rimeligviis dog ikke Kromanden i Helved). – 
d. 10.de Juni Hell. Trefoldigheds Søndag d´btes en Søn af Hans Gartner ved Navn Ernst August, som Christian Cammertjener holdt over Daaben. – 
d. 1.ste Juli 3 post Trin. døbtes en Søn af Rasmus Danielsen i Skoven ved Navn Frederik 
d. 4.de Novemb. 21 post Trin. døbtes en Søn af Niels Møller paa Nørre Møllen ved Navn Christen. Susceptor Daniel Køckenskriver paa Østerholm. 
d. 11.te Novemb. 22 post Trin, døbtes en Søn af Hans Møller (rimeligviis ikke Vandmølleren fra Lillemølle, men fra Padholm) ved Navn Christen, susceptor Hans Gartner. – 
d. 26.de Decemb. 2.den Juledag døbtes en Søn af Daniel Hansen Krukow ved Navn Hans. – 
1689 d. 27.de Jan. Septuag. holdt Barbara, Hr. Huufogedens paa Fredrikshof Jep Molts Datter i Hunslef. 
d. 10.de Febr. Fastelavns Sønd. døbtes en Søn af Andreas Bruer eller Bruger-svend, ved Navn Andreas, som Daniel Wildthagen, Køckenskriver holdt til Daabs. 
d. 27 Jan. Dom. Sept. begravet Christian Günter Petersen af raueburg el. Raufeburg, eller rauenburg. 
d. 6.te Febr. Begravet Peder Deigns Hustru Kirstin. – d. 7.de Marts begravet Hans Møller af lilde Mølle. – d. 19.de Nov. Begravet Jørgen Rasmussen, ”som var hende paa rimorsgaard”. 
1690 d. 2.den Novemb. 20 post Trin. copul. Hans Brun af Katry og Karen Pedersdatter af Svenstrup Sogn ”af den gaard, som kaldes i skowen, liggendes ved Torp” (Mon. Skovfoged boligen el. Bolet paa høire Haand). 
d. 9.de Febr. 5 post Epiph. døbtes en Søn af Jens Rasmussen Vogt paa Rumohrsgaard ved Navn Frederich Wilhelm. susceptor Hr. Frederik Crucow pastor loci, Daaben forrettet af Hr. Jørgen Wilhelm Poss (mon denne Foged af den krucowske Familie?). – 
d. 2.den Marts Esto mihi døbtes en Søn af Daniel Hansøn o Skoven ved Navn Christen. Jørgen Frederik Gartner holden et Barn i Hunslev. – Anna Gart-nerske paa Østerholm et barn i Katry. – Anna Sophia Hansdatter holden Jørgen Perdersen Høys Datter i Hunslev. – Mette, Christian Cammertjeners holden et Barn i Alsted. – 
d. 27.de April døbtes en Søn af Hans Gartner paa übelgünde ved Navn Fre-derik Wilhelm. Susceptor Mons. Laur Cammertjener. 
d. 25 Dom døbtes en Datter af Jørgen Frederik Gartner ved Rumohrsgaard ved Navn Dorothea Lowis. Susceptrix Hr. secretair Conrad Petersens Kjæreste. – 
En Maria Hansdatter Møllerin har holden et Barn paa Præstekonens Vegne. - Eleonora Wildthagen holdets et Barn i Helvitskov, ligeledes en Laquai af Øster-holm et Barn i Helved. En Maria Bendix Datter Møllerin holden et Barn. – Peter Ewertsen Vohtman fyrstl. August Hertugindens Lystgartner holden et Barn, lige-ledes Hans Gartner paa Ubelgünde et Barn i Skoven. – 
d. 7.de Sept. 12 post Trin. døbtes en Søn af Niels Møller paa Nørremøllen ved Navn Jens, som Christian ride=Knecht paa Østerholm holdt. – 
d. 26. Novemb. en Onsdag (altsaa sjælden) døbtes Fuglefængeren Georg Mossius´ Datter ved Navn Wilhelmine Elisabeth, som en Vaskerpige Dorothea Christensd. Paa Østerholm holdt paa Princessens Vegne. – 
d. 2.den Febr. 4 post Epiph. begravet Georg Moseus en Datter ved Navn Maria Magdalena. – 
d. 27.de Juni begravet Dorothea Sl. Jakob Daniels æt. 86 Aar, som Hr.Jørgen Crucow den første havde døbt. – 
d. 29.de Ostob. begravet Mester Matthias Tank, fyrstl. Mundkock paa Øster-holm. – 
1689 d. 28.de Marts Skjærtorsdag døbtes en Datter af Ernst Vohtmann i Notmark ved Navn Gærdrud, som Præstekonen Fru Cathewina som saa hyppigt holdt. – 
d. 4.de April holdt skencken paa Østerholm et Barn af Helved over Daaben. 
. . . . . døbtes en Søn af Peder Paulsen Vogt paa Maybülgaard ved Navn Christian. susceptor Jep Smed paa Gundestrupgaard (altsaa allerede dengang flere Huse ved den nylig oprettede Gaard). – 
Jørgen Matzen fogdsven paa Østerholm holdt et Barn, ligeledes Hans Gartner paa Øbelgünd et Barn i Skoven; ligeledes Henrik Kudsk paa Østerholm, ligeledes Jørgen Daniels Datter Anna og Jes Laifoged af Skoven havde et Barn i Kirken. – 
d. 20.de May 2.den Pintsedag døbtes en Datter af Laurs Hansen Fogd paa Nienhof ved Navn Anna Kirstina, susceptrix Hertugindens Cammerpige. – 
d. 23.de Juni 4 post Trin. døbtes en Datter af Diderich Fuglesang i Helved ved Navn Kirstin. – Matthias Kock paa Østerholm holdt et Barn, ligeledes Maren Halwits Meiersk. 
d. 27 Octob. Holdt Jørgen Frederik Gartner et Barn af Hunslev. 
d. 24.de Novemb. 26 post Trin. blev Georg Mossius´ Datter Maria hjemme-døbt. – 
1691 d. 11.te Jan. 1 post Epiph. trolov.: Simon Steffensen af Ketting og Maren Hansd. Af lille Mølle. 
d. 25.de Febr. Dom.Sexag. copul. Hans Hansen Kornbeck og Karen Jørgensd. Bladtin af Skoven. – 
. . . . . døbtes Andreas Brugersvends Søn ved Navn Christian Carl. Faddere: Oluf Rideknecht, Hans Kromand. Maria Møllerin. Eleonora Pedersd. – Anna Lai-fogds holdt Hans Blads Datter af Helved over Daaben. – Elina Laifogds stod Fadder til et Barn. – Hans Gartner og Elina Las ligeledes til et Barn i Skoven. – 
d. 25.de Jan. 3 post Epiph. døbtes en Søn af Diderich Fuglesang ved Navn Peder. Susceptor Hans Pedersen af Helved. Hans Blad. – 
d. 22 Marts Dom. Jud. døbtes en Datter af Laurids Forster ved Navn Elisa-beth Charlotte. susceptrix Catharina, Hr. Frederiks. Eleonora Wildthagen holdt et Barn i Helved. – Hans Gartner et B. i Alsted. Henrik Forrider fik et Barn døbt. – Anna Sophia Møllerin holdt et B. i Hunslev og stod senere Fadder til et i Skoven. – 
d. 20.de Dec. 4 Adv. Døbtes en Søn af Rasmus Danielsen i Skoven ved Navn Hans. Suscept. Jørgen Blad. Mandf. Kongens Mand Christen Christensen. – 
d. 6.te Jan. Hell. 3 Kong. D. døbtes Hans Gartners Søn ved Navn Christian Jørgen. Susceptor Ewaldt Bisng (Bing). Mandf. Christian Cammertjener. Hustruf.: Hr. Johan Paulsens Kjæreste Charlotte Amalia. - - Jens Foged paa Rumohrsgaard holdt et Barn i Notmark. – Jørgen Blad stod Fadder til Hans Kornbecks Datter i Skoven. 
d. 21.de Aug. 13 post Trin. døbtes Daniel Hansens Søn af Skoven ved Navn Jørgen. Hans Gartner susc. Rasmus Danielsen Mandfadder. 
Anna Forsters holdt Christen Huβes Datter af Skoven over Daaben. 
d. 28.de Aug døbtes Christen Skolemesters Datter af Helved ved Navn Catharina. 
d. . . Sept. døbtes en Datter af Sognedegnen Martinus Pedersen ved Navn Agatha. Susceptrix hans Søpster Maria Peders Datter paa hendes Moders Vegne Agatha Sl. Peder Martensøns Sognedegn (hertil Menigheden). 
d. 2.den Octob. 19 post Trin. døbtes en Datter af Sl. Jørgen Frederiks Enke, ved Navn Anna Frederikke. Dorothea Sophia Martiniβis stod Fadder. – 
1691 d. 7.de Jan. begravet Sl. Kirstin Kyds af Skoven, Sl. Daniel Kruckows Datter af Notmark æt: 88 Aar. En forstandig Kvinde. - - - - d. 6.te Juni begravet Jørgen Bladt en Isracht æt: 76. 
1692 d. 8.de Jan. begravet gamle Hans Blad, som døde om Natten uformodentlig til Laurβ Strandriders. - - - - d. 8.de Jan. begravet Birgitte Hans Daniels Datter af Skoven. - - - d. 11.te Marts begravet Sl. Jørgen Frederik, fyrstl. Durchl. Gartner til Rumohrsgaard, en yndelig Mand. 
d. 17.de Dec. En Løferdag eftermiddag blef Hr. Amtmand fra Nordborg Johan Frants von Eichelberg indsat i Thomas Stures Begravels i Notmark Kirke ved megen adelig Følge. d. 18. Dec. 4 Adv. Gjordes Liigprædiken over ham. – 
1693 d. 3.de Juni begravet Christen Møllers Søn Mads. - - - d. 29.de Aug. begravet Laurs Forster. 
d. 1.ste Sept. begravet Diderik Fuglesangs Datter - - - d. 5 Nov. Begravet Meiersken Maren Halwitts el. Halveds (mon Familien Holwey skulde være den samme?). 
1694 Hell. 3 Kongersd. begravet Laurs Forsters Barn. - - - d. 18.de Marts begravet en Datter af Daniel Hansen i Skoven. - - d. 18.de Mai begr. Agatha Peters af Notmark. – 
1693 d. 30.te April Dom. Miseric. trolovedes Christen Jensen, Jens Fiskers Søn af Oldnor, hvis Fader havde tjent her i Præstegaarden i 8 Aar, og Anna Jørgensd. Brun af Hunslev. – 
d. 11.te Juni Hell. Trefold. Søndag trolovedes Thomas Bing og Birte Pedersd. Af Raueburg. – 
d. 13.de Juli copul. Adam Sigmund Kønig af Francken efter sin Beviis, frem-viist for mig fyrstl. Durchl. Gartner paa Rumohrsgaard, og Anna Clausd. Daniels, Sl. Jürgen Frederiks ”vidua eller efterleferske”. – 
d. 28.de Novb. copul. Jeg Peder Hansen Vohtmann, Hans Ewertsens Søn her i Sognet af Padholm og fyrstl. Durchl. Augustenb.: Lystgartner der i Sønderb. i deres Lysthave o.s.v. og Maria Peders Datter Sl. Peder Degns min gode skikkelige og retssindige Levites eneste og efterladte Datter ”hand da i min tiid et Aars tiid”. 
1694 d. 28.de Jan. copul. Mads Regelsen af Ulkebølle og Igeborg Peders Datter af Raueborg. 
d. 4.de Febr. copul. Jørgen Christensen Brun Voigt af Fyenshav og Maren Clausd., født i Kettingskov og da tjenendes i Østerholms Kro. 
d. 19.de Sept. cop. Rasmus Christensen og Anna Sophia Hansd. af Lillemølle. 
d. 25.de Octob. cop. Oluf Markussen og Anna Jørgensd. Bladtin, Sl. Henrik Forsters Enke. – 
d. 14. Novb. copul. Jørgen Bladt af Katry og Anna Steffensd. Af Ketting. – 
d. 8.de Marts en Onsdag i Fasten døbt en Søn af Laurs Hansen Forster ved Navn Hans. susceptor Hr.Amtsforvalter Peter Paulsen. Mandsf. Hr.Jægermester Wilhelm v. Schleppegrell; ung Karl Cammerskriver Bartensleben. Hustruf. Oldfruen paa Østerholm. - - - Hans Gartner susceptor til et Barn i Skoven. – 
d. 1.ste Sønd. efter Paaske døbt Niels Møllers Søn paa Norremøllen ved Navn Niels. susceptor Andreas Brøger paa Østerholm. 
d. 12 post Trin. døbt en Søn af Diderich Fuglesang i Helved ved Navn Christian. susceptor Laurs Amtskrivers Søn. – 
1694 Dorthea Martiniβes holdt et Barn. - - d. 1.ste Søndag i Fasten døbt Daniel Hansen i Skoven en Datter ved Navn Karen. - - d. 9.de April holdt Daniel Kockenskriver Hans Blads Søn Jørgen i Helved. 
2.den Søndag efter Paaske døbt en Søn af Hans Gartner paa Øvelgønde ved Navn Johan Gotfred. susceptor Huusfogden i Sønderborg Mandf. Adam Sigmund Kønig; ung Karl Christen Lakvai. Hustruf. Maria Hans Christians, Meiersken paa Gondestrup. – - - d.20.de April Christian Jørgensen Skolemester i Notmark en Datter døbt ved Navn Aneke. – 
Christian Cammertjener holdt et Barn, Ernst Vohtmann Mandf., ung Karl Peter Cammertjener. –  
d. 13.de Mai døbt en Søn af Rasmus Danielsen i Skoven ved Navn Jørgen. Mandf.: Daniel Hansen. – - - d. 10.de Juni døbtes Ernst Vohtmans tvende Sønner i Notmark, Jørgen og Hans. susceptores Jørgen Gartner og Simon Kræmer. Mandf.: Christian Cammertjener, Hans Christian Gartner, Adam Kønig. - - - d. 3.die Octob. døbt Adams Gartners Søn paa Rumohrsgaard Tobias Sigmund. susceptor Hr. Johan nes til Ketting. Mandf. Daniel Køckenskriver, ung Karl Mons. Hagh; Hustruf.: Leergemester Corts. – 
d. 21.de Octob. døbt en Datter af Andreas Brøger i Helved ved Navn Marga-retha Heidevig; Manf.: Jørgen Blad. – . . d. 28.de Marts Daniel Hansen i Skoven en Søn døbt ved Navn Matthias. – . . Allerhelgensdag døbt en Søn af Nicolai Kræmer paa Østerholm ved Navn Hans Bugislaus. susceptor Daniel Køckenskriver. Mandf: Adam Kønig Hustruf.: Diderick Fuglesangs Kone. – . . Hans Gartner holdt et Barn. – En Jep foedsuen nævnes. 
1695 d. 5.te Juni copul. Et Par Brudefolk i Notmark, der bemærkes „dog ikke paa en Søndag”, hvoraf altsaa sees, at dengang maa det have været almindelig Skik at holde Bryllup paa en Søndag. . . d. 21 post Trin. copul. Hans Christian Vohtmann og Maren Jeβisd. – 
1696 d. 13.de Juni trolv: Hans Petersen Kromand af Helved og Cathrine Hansd. Møllerin af lille mølle, de copul. D. 5 post Trin. – 
d. 14 de og 15 de post Trin: sadde tvende obenbahre Skrifte i Notmark Kirke, som havde bedrevet Utugt med hinanden, nemlig Maren Pedersd. Af Præstens Grund, som sad den 14 post Trin.; hun var bleven besvangret af Jørgen Christensen (Christen Jørgensen, Kongens Mandtz Søn), hvorover Præsten havde en heel Fortræd og Jagt med Hr. Borgm. Conrad Petersen i sit Huus, som var Hertugindens secretarius ”Gud veed alting, hvad der scheer, ret eller uret”. Den 15 post Trin. sad altsaa Jørgen Christensen ofven anført paa min grund eller Kongens Mandtz Søn N. Jørgen obenbahre Skrifte her i Notmark Kirke efter Kongens Low. – 
d. 16.de post Trin: copul. Hans Møller af Nassesgaard og Kirstin Jacobsdatter af Elholm i Tandslet Sogn. - - d. 20 post Trin. copul. Matz Regelsen Raueborg og Cilia Rudolfsd.: af Østerholm. – 
1695 d. 23.de Jan. Adam Kønig en Søn begravet. - - d. 4.de Marts blev Catharina Hr. Frederichs af Notmark og deris Søn Laurs begge tillige begravne. - - - d. 21 April gamle Christen Skolemester af Helved begravet. - - - d. 10.de post Trin. Hans Gartner paa Øvelsgønde en Søn ved Navn Ernst August begravet. - - - d. 28.de Sept. blev Christen Møller af Nørre Mølle begravet. – 
1696 Tredje Juledag blev Anna, Sl. Hans Møllers af lille Mølle begravet. – En Henrik Forrider af Helved nævnes. –  
1695 Eleonora, Johan Forsters Hustrufadder til et Barn i Helved. - - d. 4.de Søndag efter Hell. 3 Kong: D. døbtes en D. af Georg Mosius ved Navn Anna Rosin. sus-ceptrix Margaretha Heilvig. - - 1 ste Sønd: efter Paaske døbtes en Søn af Martinus Degn i Notmark ved Navn Jens, susceptor Peter Kaad i Sønderborg (Dette Familie-navn findes endnu i denne By efter A….. forleden Dag 1855). - - d. 9.de Søndag post Trin. døbtes en Søn af Oluf Markussen i Skoven ved Navn Laurs; susceptor Jakob Berider. Mandf: Hagen Christian, ung Karl Philip Kock. – - - ung Karl Peter Schulmester. – - - d. 17.de p: Trin. døbtes en Datter af Niels Møller ved N. Anna Maria. Dorothea Sophia Martiniβis holdt det. – - - d. 21 post Trin: døbtes en Datter af Jørgen Blad i Katry ved Navn Anna . susceptrix Eleonora Køckenskrivers. Mandf: Oluf Markussen. Simon Steffensen. Hustruf: Hans Philips. Ung Karl Hans Kromand. – - - Jørgen Blad stod Fadder til Peder Tagesens Søn Peter i Skoven d. 1.ste Dec. – 
1696 d. 1.ste Sønd: efter Hell. 3 Kongersd. døbtes en Søn af Adam Sigmund ved Navn Johan Adam. susceptor Vognmesteren. – Mandf: Johan Forster; ung Karl Philip Kock. Hustru: Eleonora Wilotthagen. - - Anna Sophia Møllers susceptrix. – - - d. 19 Marts døbtes en Søn af Ernst Vohtmann i Notmark ved Navn Hans Jørgen. suceptor Jørgen Gartner. Mandf: Peter Vohtmann. – - - - Anna Sophia Møllers susceptrix. Rasmus Møller Mandf. – - - d: 19 de April døbtes en Søn af Hans Gartner paa übelgønne ved Navn Ernst August. – - - Christian Cammertjener sus-eptor. – - - Hr. Frederichs Kjærste susceptrx d. 10.de Mai. – Anna, Adam Konigs susceprtrix til et Barn i Hunslev. – Fru Schleppegrell susceptrix til Jørgen Skrædders B. i Helved ved Navn: Frederik Wilhelm (underligt at har et Drengeb. Holdes af et Fruent., hun er vist gaaet i Mandens Sted), Mandf: Oluf Markussen, ung Karl Matthias Lakai. – Hustruf: Hans Blads Kone. – - - 10 p. Trin. døbtes en Datter af Hans Blad i Helved ved Navn Margaretha Heidewig. susceptrix Margaretha Heidewig. Hustruf: Jørgen Blads Kone. – d: 14 de p: Trin. Hr. Frede-richs Kjærste susceptrix. – und Karlf: Nicolai Kræmer. – - - d. 15.de Novb. døbtes Andreas Borgers Søn i Helved ved Navn Hans Jørgen. susceptor Daniel Wildt-hagen, ung Karl Jep Lakey. Hustruf: Johan Forsters. – - Daniel Køckenskrivers og Eleonora Køckenskr. Respective susceptores d: 4 Adv: og d: 18 port Trin. i Katry. – En ung Karl fra Sønderskow. – 
1698 d: 18 April Jes Lakai af Helved begravet. –  
1697 d: 20.de Juni 3 post Trin: Stoed Anna Hansd. Ruuβin obenbahre Skrifte heri Notmark Kircke som var besvangret. 
1698 d: 26 April 3.die Paaskedag copul.: Hans Christensen Blytecker af Guderup og Anna Sophia Hansd., Møllerin, Sl. Rasmus Christensen Møllers Efterleverske i lille Mølle, som bleve trolovede tilforn i Huset der i Møllen i Godt folckes Nerværelse og paa Rørende. – 
1697 d: 10.de Januar Fru Schleppegrell susceptrix til et Drengeb. i Helved. – d: 31.de Jan.: døbts Christen Skolemesters Søn i Helved N. Christen. susceptr. Peter Skolemester. Mandf. Jørgen Blad. – d: 25.de Marts døbtes Christen Jørgensen Skolemesters Søn i Notmark ved Navn Jørgen Samuel. susceptr. Degnen Martinus Petersen i Notm. ung Karl Christian Vohtman, Pigef. Augusta Vohtmann. – - - d: 28.de Marts døbtes Rasmus Danielsens Søn Daniel. Pigef. Hans Danielsd. – - - Daniel Kockenholver Mandf. til et Barn i Helved. – - - Adam Kønig susceptr. i Hunslev. – d: 30Mai døbtes Georg Mossens D. N. Eleonora Margaretha. susceptrix Eleonora Wildhagen. Mandf. Jochum Gartner. - - d. 6.te Juni døbtes Hans Petersen Kromands Datter i Helved N. Anna Sophia. susceptrix Fru Schleppegrell. ung Karl Evert Vohtmann, Hustruf. Johan Forsters. Pigef. Dorothea Bendixdatter, Møllerin. - - d. 7.de Juli Oluf Ridekneckts Søn døbt N. Laurids susceptor Daniel Wildthagen. Mandf. Andreas Brøger, Hustruf: Johan Forsters. Pigef. Hans Bladsdatter. – - - Anna Sophia, Hr. Frederichs og Dorothea Bendixd. susceptricis til tvende Tvillinger d: 8.de post Trin. – - - Anna Kønigs susc: til et Barn i Hunslev. – Anna Krokun susceptrix til Karen Skolemaesters uægte Barn, som blev lokket af Jørgen Hansen. – - - Mandf. Hans Evertsen, ung Karl Evert Ernstsen, Pigef: Hans Christians. – - - d: 12 Octob: Ernst Vohtmans D. af Notmark døbt N. Anna, susceptrix Anna Kønings, Manf: Hans Evertsen – Hustruf. Peder Gartners. - - d: 25.de post Trin: Jørgen Blads Barn døbt ved Navn Ingeborg. susceptrix Ingeborg Kræmers Kone. Mandf: Hans Bladt. ung Karl Peder Bladt. Hustruf: Hans Philips. Pigef: af øster Hollem. – - - Borgemester Cordts susceptrix til Hans Jebsons Barn i Almsted. Mandf: Christian Cammertjener, ung Karl fra Augustenborg. – 
1699 d. 3 Marts blev Jens Foged af Rumohrsgaard begravet. - - d. 20.de Mai blev Christen Møllers Datter af Nørremølle begravet. – 
1699 d. 14de. Mai Donv. Rogate copul: Peder Christenson Skolemester og Anna Christensd: af Almsted, Daniel af Helved, efter forrige offentlige Trolovelse i Kirken efter Kongens Lov. 
1700 d: 28de. Jan. blev et Par copulerede, den unge Kone kom 8 Dage efter i Barsel seng, hvilket maa have været usædvanligt dengang. – 
1699 Hans Gartners susceptrix til et Barn i Skoven. Daniel Kockenskrivers lige-ledes til et Barn paa Næssesg: Mandf. Christian Cammertjener. ung Karl Hans Cock. Hustruf: Meiersken. Pigef: Dorothea Bendixdatter. – Anna Kønigs susceptrix til et Barn i Hunslev. – Hr. Johan Paulsens Hustru susceptrix til et Barn i Skoven. – - d: 1ste. Novb. blev Hans Kromands Søn døbt N. Peder. – 
” ” d: 23de. April blev Jakob Pedersens Søn af Hunslev døbt N. Johan. susceptor Johan Forster. Mandf. Johan Farver (rimeligvis den gamle af Igenmølle). – 
” ” Borgemester Cordts Hustru susceptrix. Mandf. Christian Cammertjener. ung Karl Frederick Jørgensen. – - - d. 4 Adv. døbtes Adam Sigmunds tvende Børn, N. Jørgen Frederik susc: Sneckerbecker af Østerholm, og Sophia Malli, susceptrix Anna Sophia Hansd. Mandf. Jørgen Gartner, ung Karl Mons. Schønnau (form. Huuslærer p. Gammelgaard S.II S.1.), Hustruf. Claus Bliteckers. 
1700 d. 1.ste Sønd. efter Hell. 3 Kong. D. døbtes Georg Fuglefangers D. navnlig Johanne Sophie. susceptrix Anna Sophia, Hr. Frederichs. - - d. 5.te Sønd. i Fasten døbtes Diderich Fuglesangs D. ved Navn Augusta Kirstine. – 
” ” d: 24 Jan: døbtes en Søn af Jørgen Bladt ved Navn Steffen, susceptor Peder Cammertjener. Oluf Rideknecht. Peder Hansen. - Hustruf: Hans Bruns. Pigef. Jens Fogts. – Peder Gartner nævnes. Peder Skolemesters Barn af Helved døbt N. Christen. – 
” ” d: 11 Febr. døbtes Rasmus Danielsens Søn af Skoven N. Rasmus. – Oluf Markussens D. døbt N. Maria Catrina. – Borgemester Cordt susceptor til Christen Heβes Søn i Notmark. Mandf. Christian Cammertjener. - - -  
 
Det kan bemærkes, at for det Meeste ere der gjerne 4 Faddere tilsteds ved Daaben, tvende gifte Folk og et Par Ugifte, hvilken Skik som oftest endnu stedse pleser at iagtages. – 
Hvad angaar Bynavnene, da skrives som oftest Hellwith el: Helwith, sjældnere Hellved, hvilket viser, at Udtalen da allerede har afraget fra Skrivebrugen. – Hundsløf, Hunsløf, Nutmark, Notmark. – Almstad. – Østerholm og øster hollem. Catry. – Padhollem. Helwithskou nævnes en Gang, hvor en Peder Taggesen boede, men det Sted, hvor Kyks boer? Notmarkskov nævnes ikke, derimod siges altid ”i Skoven”, heraf kan sees det Succepsive ”denne Byes Opkomst”, i Begyndelsen, da der endnu ikke vare mange Huse siger man i Skoven, først efterhaanden da den bliver større og der opkommer flere …, faaer det Navn af Notmarkskov. – Næssesgaard og Næssersgaard. – Nallemose nævnes ikke, det var dengang endnu Skov, hvad heed da Vandmøllen her, naar er den bleven nedlagt og hvor er den bleven af? Paa Nassesgaard fører Manden Navnet Hans Møller, mon han da tillige har været Møller af Profession? Skulde Adserballe Veirmølle være opstaaet af denne Vandmølle? – 1700 nævnes Lisbeth Rasmusd. Hygebjerg af Adserballig Sogn, hun maa da have havt Navn efter den bekjendte Bakke, og dette sees dengang at være bleven udtalt uden l., hvilket først maa være skeet ved en Misforstaaelse af Tydskrevne (Hygelbjerg el. Hügelberg), hvilken Udtale efter-haanden har tilsneget sig Indpas hos Mange, især de Dannede, dog skal endnu Almuen der i Omegnen sige: ”Hygebjerre”. – 
1693 nævnes Trümbelung, ligesom endnu et Par Gange af Igen Sogn (altsaa af Lyng; den tilgrændsende Hunslev-Mark kaldes ”e Lynge”, hvor der skal have voxet Lyng), derimod en Gang nævnes det 1691 Trømberglund og i denne Skrive-maade turde vi maaske have Mellemstavelsen ”be” forklaret, om den nuværende Udtale ”lønd” vel ikke opklares ved ”lund”, saa kan man dog heraf lære, at Udtalen 1691 og nu 1855 har været den samme. – 
Uebelgünt, Uebelgønde, Øvelgønne, Ebibelgønde. – 
I Byen Hunslev sees flere Boel at have havt særskilte Navne og disse Navne ere gaaede over paa den paa dem boende Familie, saaledes kaldes et Sted ”i Elnep”; hvor der 1691 boede en Jørgen Pedersen, et andet benævnes: ”paa Høien”, hvor Hans Hansen Høy 1698 blev g.m. Sophia Pedersd. Schmidten af Hunslev, ”hvis gode slegt og afkom vi kjender”; en Karen Høy, Datter af Hans Hansen H. blev 1697 g.m. Christen Jørgensen Brun af Hunslev. Goimoes, Goimoeβ, Gudmoys og Guidmoys, hvor der i alle disse Aar 1688 : 1700 boede en Hans Gudmoes (rimelig-vis Christensen), hvis Børn vare: Maren født 1688; Cathrina f. 1694 (ung Karl Christen Gudm.) og Anna Sophia f. 1696, som Hr. Frederiks Kjærste holdt. 1695 blev Ellen Christensd. Guidmøes af Hunslev g.m. Hans Jørgensen i Hundslev. – 
Det samme gjælder om et fjerde Sted ”ved Bækken”, hvorefter Familien fører Navn, dog har jeg Ingen fundet af dette Navn. – I Almsted kaldes et Sted: ”i Graven”, hvor en Jes Christensen boede 1690. – 
I Smørholl boede 1690 en Peder Ottsen. - Ligeledes nævnes Myeholl el. Myreholl. 
 
Iblandt faste Familienavne mærkes Jens Brun i Almsted. Mette Brun af Katry 1689 g.m. Jakob Christensen af Skoven. 1690 Hans Brun af Helved g.m. en Pige af Svenstrup Sogn (se tidligere). 1694 Jørgen Christensen Brun, Voigt af Fyenshav. – Bladt el. Blad forekommer baade i Ketting og Helved. Brag i Almsted, hvor en Peder Brag levede 1689. – Thomas Byg el Biug g.m. Birthe Pedersd. af Raueborg. – Johan Goed i Hunslev 1697. – Høg i Skoven. – Krog i Helved 1689. – Lang i Helved. – Kornbek i Skoven. – Ruuβ i Skoven. – Pøhler. – Heβ i Hunslev, Almsted og Skoven, ligeledes Molt. – Jørgen og Jakob Knap af Horne. Andre Navne tyde hen paa Indvandring andet steds f.eks. Jyde i Hunslev, Lybo, Ærøbo, Abenrader i Skoven. – 
Fra Guderup nævnes en Familie Blytecker 1696, denne Familie vedligeholdt sig i denne By, indtil for en 30 Aar, da den udvandrede til Nordslesvig. – 
Aar 1701. – Der synes at mangle Optegnelser for omtrent et Aar. –  
Dom. Trin: holdt Peder Gartners Hans Christian Hansens Datter Karen over Daaben. Jørgen Blad stod Fadder. – ” ” Hr. Frøbøs holdt et Barn af Helved over Daaben. – 
Dom. 4.p.Trin: døbtes Hans Kromands Datter Maria af Helved, til Daabs holden af Forsters Hustru. – ” ” Allerhelg: Fest: Jomfru Agust Dorethe Petersens holdt et Barn i Skoven. – 
1702 Midfaste Søndag holdt Jomfru Ag. Dorothea Petersens Hans Møllers Datter Margaretha af Nassesgaard over Daaben. ” ” d. 5te. April holdt Jørgen Fogedes Datter af Østerholm et Barn af Helved over Daaben. ” ” Christen Skolemesters Datter Dorothea Sophia af Notmark døbt d. 3de. Mai. – ” ” Dom. Cant. Monf. Haack holdt Oluf Rideknechts Søn Jørgen af Skoven. – d. 9de. Febr. † Hans Gartner af Skoven. – ” ” Dom. Sexag. copul. Hans Jensen og Eleonora Diderichsdatter. 
Dom. Rogate døbtes Daniel Hansens Datter af Skoven N. Anna. – ” ” d. 20de. Juni døbtes Hans Møllers Datter af Lillemølle N. Catharina (naar er han bleven gift og kommen til Møllen). – 
Allerhelgens Fest holdt Hr. Jørgens Kjærste et Barn af Helved over Daaben. – 
1702 Dom 24 post Trin: Frue Catharina Peters holdt et Barn af Almsted over Daaben. – 
En Jørgen Fyrebøder nævnes. – 
1703 Matthias Cammertjeners Hustru holdt Matz Regelsens Barn. Denne Matthias Cammertj. var fra Augustenborg. – ” ” Jomfr. Aug. Dorothea Petersens holdt Jørgen Danielsens Datter Anna. – ” ” Dom. Quasimod. døbtes Diderich Fuglsangs Søn ved Navn Jørgen. – 
1704 Hell. 3 Kong. holdt Hr. Jørgens Kjærste et Barn af Skoven. – ” ” Peder Skolemesters Datter i Helved døbt N. Catharina. – ” ” Eleonora Førsters holdt et Brn i Helved, Georg Fugelfenger stod Fadder. – ” ” d. 3 Sønd. efter Paaske døbtes en Søn af Georg Fugelfenger ved Østerholm ved Navn Jørgen Frederich, susceptrix Daniel Wildthagen. Jep Hollænders Hustru stod Fadder dertil. – ” ” Zitzel, Meiersk paa Rumohrsgaard holdt et Barn i Notmark. – ” ” Dom. Exaudi holdt Ernst Günther Petersen Hans Christian Hansens B. af Padholm over Daaben N. Jens. Peder Gartner stod Fadder. – ” ” Dom. 26 post Trin. holdt Mons. Conrad Petersen et Barn i Skoven over Daaben. – ” ” Dom. 1 post Adv. holdt Anna Maria, Hr. Jørgens et Barn i Hunslev. – ” ” Daniel Wildthagen og Hans Henrik Forster stode Fadder til Jørgen Fyreboders Barn i Skoven. – ” ” 3 post Adv. Hr. Borge-mester Petersen holdt Jørgen Danielsens Søn Jørgen af Almsted over Daaben. – ” ” d. 5te. Marts † Peder Degn af Hunslev. 
1705 Hellig 3 Kongers D. døbtes Hans Møllers Søn af Lillemølle ved Navn Rasmus, Adam Kønig holdt ham. – 
”Peder i Becken = Peder Beck. – 
1705 Dom. 1 post Trin. Mons. Ernst Günther Petersen holdt Jørgen Smeds Søn af Almsted Peder over Daaben. 
1705 a Daniels af Almsted og Maren Goymoes †. – 
1706 Maria Renselses D. døbtes Jørgen Kromands B. af Skoven ved Navn Sophia Amalia. Til Daabe holden af Anna Maria Petersens. Fadder Jens Christensen, Jørgen Pedersen og Hans Pedersens Hustru. – ” ” d. 17de. Marts døbtes Hans Pedersens Barn paa Ebeldgøunde N: Sophia Amalia, til Daabs holden af Anna Maria Petersens. Fadder Claus Thomsen. – 
1706 d. 28de. Marts døbtes Christen Skolemesters B. af Helved N. Anna Maria, til Daabs holden af Anna Maria Petersens. Fadder: Mons. Ernst Günther Petersen, Daniel Wildthagen, Marxes Foget og Jep Hollænders Hustru. – ” ” 2den. Paaskedag døbtes Hans Kromands B. af Helved N. Maria, til Daabs holden af Anna Maria Petersens, Faddere: Ernst Vohtman, Simon Krehmers Hustru. – ” ” Dom 3 post Trin. har Mons. Ernst Günther Petersen igjen holden et Barn af Notmark. – ” ” Dom. Mich: døbtes Adam Kønigs D. ved Lillemølle ved Navn Sophia Margaretha, til Daaben holden af Johan Farvers Hustru, Faddere Jakob Gartner og Hans Bugwaldtes Hustru. - 
”Myrholl”. ” ” d. 22de. Febr. † Jørgen Blads Søn. – I dette Aar † 22 Mennesker hvoraf alene 18 Børn mellem Febr. og Juni, maaske har Smaakopperne været slemme dette Aar. – 
1707 Hell. 3 Kongers D. døbtes Georg Fuglefengers D. N. Magdalena Juliane, holden til Daabs af en Cammerpige fra Østerholm, Køckenskriveren og Kockens Hustru. – ” ” en Hans Becker nævnes som Fadder til et Barn i Helved. – ” ” Hans Bugwaldt Gartner holdt et Barn i Hunslev. - ” ” 3 post Epiph. døbtes Hans Hansens Barn i Hunslev N. Hans, holden til Daabs af Hans Møller i Lillemølle, Fadder: Johan Farver o. fl. – ” ” Jomfr. Aug. Dorothea Petersens holdt Jep Fodsvens Barn af Almsted over Daaben. – ” ” d. 22 Marts stod Jomfr. Dorothea Sophia Brandt af Guderup Fadder i Notmark Kirke til en fremmed Kvindes Barn fra Kjøbenhavn, som var kommen i Barselseng hos Jørgen Fyrbøders. – ” ” Langfredag holdt Hans Bugwaldtes Kjærste et Barn af Hunslev over Daaben, nemlig Peder Hansens D. Anna. – ” ” Anna Sophia Møllers holdt et Barn over Daaben 2den Paaskedag af Hunslev. – ” ” Dom. Cantate holdt Peder Kaads Datter af Sønderborg Jørgen Smeds B. af Almsted over Daaben. Dom: 6 p. Trin: døbt Diderich Fuglesangs Søn af Helved ved Navn Mathias, holden over Daaben af Matthias Christensen. Fadder: Jørgen Blad, Christen Nielsen og Jørgen Jebsens Hustru. - 
1707 d. 17de. Novb. Jørgen Blads Søn af Helved døbt N. Jørgen, Hans Krehmer holdt ham. Faddere: Jørgen Dreyer, Hans Smed og Ellen Jørgensd. af Katry. 
1707 d. 22 post Trin. holdt en Kock fra Østerholm Christen Bützaus Søn Hans Ernst over Daaben. – ” ” Samme Dag holdt Hans Kromand et Barn over Daaben i Helved. Faddere: Jep Hollænder og Hans Kromands Hustru. 
” ” Anna Maria, Hr. Jørgens har flere Gange i dette Aar holden Børn. - ” ” Dom. 3 p.Adv. holdt Jørgen Gartners Kone paa Østerholm Christen Gudmos´ ene Tvilling i Hundslev over Daaben, Præstekonen det andet, Faddere: Daniel Wildthagen, Marxes Foget, Jep Hollænder o.s.v. – 
” ” d. 27de. Juli copul. Hans Hansen Bugwaldt og Søster Margaretha Vohtman. 
” ” Dom. 6 Epiph. blev Peder Kromand af Helved begravet. – 
1708 Dom. Sexag. døbtes Peder Skolemesters Datter i Helved N. Mette, Matthias Degnens Hustru Fadder. – ” ” Dom. Quinqu. døbtes Hans Møllers Søn i Lillemølle N. Christian, holden over Daaben af Peder Foged, Faddere: Johan Farver, Hans Bugwaldts Hustru. – 
” ” Samme Dag stod Casper Croft, Claus Forrider Faddere til et Barn i Hunslev. 
” ” Dom. 14 post Trin. døbtes Hans Kromands D. af Helved N. Catharina, Maren Simons holdt det, Faddere: Claus Skytter el. Skytz, Jes Forrider. – ” ” d. 28 Novb. døbtes Jørgen Kromands Barn ved Fynshav N. Mette Maria, Anna Maria Petersens holdt hende. – 
” ” Dom. 2den Adv. døbtes Christian Møllers Barn paa Nørremølle N. Kjestin Sophia, Hr. Ambtsforvalter Paulsens Frue af Nørburg holdt det. – 
” ” Dom. 4 p. Adv. døbt Hans Bugwaldtes Barn af Haberkiel N. Jørgen Frederich, Hr. Borgemester Petersen holdt det. – 
” ” Dom. 2 Trin. † Hans Møllers Barn af Lillemølle. ” ” 3die Juledag blev Johan Holtzebusch Forster begravet. ” ” Sønd. mellem Juul og Nytaarsd. blev Hans Hansens Hustru som boer ”paa Høien” begravet. – ” ” d. 27de. Febr. † Peder Skole-mesters Barn af Helved. – 
1709 d. 6te. Marts døbtes Peder Skolemesters D. af Helved N. Mette. – ” ” 2den Paaskedag døbtes Daniel Skomagers B. af Notmark N. Maren, Anna Maria, Hr. Jørgens holdt det. – ” ” Joh. Bapt. holdt Mons. Ernst Günther Petersen Christen Skolemesters B. af Notm. N. Hans over Daaben. – ” ” Dom. 11 Trin. holdt Jep Hollænders Hustru paa Østerholm Fugelfengerens B. Maria Amalia over Daaben. - 
En Christen Skræder fra Hesthofvalsled nævnes. – ” ” d. 29de. Sept. døbtes Hans Møllers Barn af Lillemølle N. Anna Maria, Johan Farbers Hustru holdt det. † s. Dag. – 
1710 Dom. Exaudi døbtes Jørgen Blads D. af Ketting N. Margaretha, Anna Maria Petersens (som nævnes meget ofte ved slige Leiligh. og skrives med andre Bogst.) holdt det. - - En Nikolaus Kornskriver nævnes. – ” ” Dom. 22 Trin. døbtes Hans Bugwaldt Gartners B. af Lillemølle N. Hans suscept. Ifver Møller af Sønderborg. 
” ” Dom. 1 Epiph. blev Georg Moss, Fogelfenger til Østerholm begravet. – ” ” d. 14de. Juli † Bartrum Kocks Hustru af Østerholm. – 
1711 Dom. 4 Trin. Hans Hinrich Forster holdt Hans Kromands B. af Helved N. Hans over Daaben. – 
” ” Dom. 10 Trin. Hans Mior af Sønderb. holdt et B. i Notmark. – ” ” Dom. Jubil. copul. Tiel Volquartzen og Eleonora Clausd. af Ebeldgønnde. ” ” Dom. 17 p.Trin. holdt Matthias Cammertjener deres B. Frederich Wilhelm over Daaben. – 
1712 d. 14 Febr. døbtes Christian Møllers B. af Nørremøllen el. Igebjergs Mølle N. Hans, Claus Blitecker af Guderup holdt det (mon denne Christian Hansen ei skulde være fra Lillemølle). ” ” Dom. Lætare døbtes Hans Møllers B. af Lillemølle N. Margaretha. Rasmus Degns Hustru holdt det. – 
” ” Dom. 12 p. Trin. Peder Kornskriver holdet Hans Gartners S. N. Peter af Lille-mølle over Daaben. ” ” Dom. 13 Trin. holdt Mons. Ernst Günther Petersen et B. af Almsted. – En Hans Petersen af Gammelgardt nævnes. – ” ” 2den Juledag har Hans Bruer paa Østerholm holdt et B. i Hunslev. – 
1713 Dom. Cantate nævnes endnu Anna Maria Petersens ligesom flere Gange tidligere. – ” ” d. 6te. Octob. har Hovmesterens Frue paa Østerholm holden Peder Forriders B. af Ketting. – ” ” Dom. 2 Epiph. blev Maren Møllers af Nørremøllen begravet. – 
1714 Dom. 2 Epiph. holdt Johan Farbers Hustru Jep Fodsvens D. af Almsted N. Anna Maria over Daaben. 
” ” Dom 4 Epiph. blev Tiel Gartners B. af Ebeldgønnde N. Sophia Maria døbt, susc. Mattes Cammertjeners Hustru. 
” ” Dom. Cant. døbtes Hans Bugwaldts S. ved N. Johan. 2.de. uægte Børn findes dette Aar ved tvende Rytter, hvoraf den ene heed Meyer, der har da vistnok den-gang lagt Militair her paa Øen. – 
” ” Dom. Quasi. copul: Hans Foget og Mette Hansd. af Rumohrsg. ” ” 2.den Pintse-dag blev Maren Christensd. af Helved begravet, g. 100 Aar 6 Uger og 6 Dage. – 
1715 Dom. Rogate døbtes Hans Beyerhollms B. af Hundslev N. Andreas. – Dom. 3 Adv. har Jomfru Eleonora Elisabeth Brandt holden et Barn af Hunslev over Daaben. – Endvidere nævnes en Linnert og Eyerdt som de, der have holden Børn over Daaben. – 
1716 d. 1.ste. April har Jomfru Eleonora Elisabeth Brandt holden Rasmus Bødkers Barn af Hunslev over Daaben. – ” ” d. 17de. Mai holdt Rasmus Hollænder paa Gammelgaard et Barn over Daaben. – ” ” Dom. 9 Trin. døbtes Peder Hollænders B. af Rumohrsgaard N. Hans susc. Claus Schøtz. ” ” Dom. 10 Trin. har Oluf Forster i Skoven holden et Barn af Helved. – Dom. 16 Trin. har Dorothea Sophia, Hr. Jørgens holden et Barn i Hundslev (1714 Dom. 20 Trin. forekommer Anna Maria, Hr. Jørgens sidste Gang for ved Barnedaab). - - En Christen Fodsvend paa Rumohrsgaard nævnes. – Matthias Cammertjener holdt Julius Schøtz B. af Skoven over Daaben. – ” ” Maria Besøg. D. blev Eleonora Maria Forsters i Skoven begravet. 
1717 Christen Jensen Kromand holden et Barn af Helved, Christian Wilhelm Bilthogger et B. af Almsted. – 
” ” Dom. 12 Trin har Monf. Pætsch holden et B. i Hunslev. – ” ” d. 15de. Marts copul. Condeleur Claus Jørgensen og Maren Wolmersd. af Æreskjøbing. – Dom. 20 p.Trin copul. Maren Moeses D. og Claus Berthelsen. – ” ” 2.den Paaskedag blev Niels Møller af Helved begravet. – 
1718 Nytaarsd. holdt Eleonora Elisabeth Matzens (nemlig Huusfogdens K.) Endnu 1716 kaldes hun Jomfru Eleon. Elis. Brandt, et Barn af Helved. – ” ” Maria Rensels. d. har Peder og Andreas Hollænder holden Christen Goymoes´ tvende Børn over Daaben i Hunslev. – En Christen Høtte i Helved nævnes, hvis B. fik Navnet Christen. – ” Maria Bebudels. D. holdt Jørgen Blad Mattes Christensens S. af Helved N. Christen over Daaben. – Dom. Judica døbtes Karen Nørbags slegfred B., Barnets Fader var Ernst August Hoy fyrstel. Koch paa Østerholm. 
” ” Dom. Rogate Mons. Petsch holdt Hans Langs Søn i Notmark. – ” ” Dom. Exaudi Hans Jakob Kromand paa Østerholm holdt et Barn i Helved. – Dom. 22. Trin. døbtes Andreas Hollænders D. paa Rumohrsgaard N. Kirstine. – ” ” † Peder Hollænders B. af Rumohrsg. – Peder Sandbiergs Forriders B. af Padholm. 
1719 Dom. 8 Trin. holdt Johan Foget paa Østerholm et B. af Helved over Daaben. – Dom. 10 Trin. holdt Julius Schøtz paa Augustenborg et Barn af Skoven. – ” ” Dom. 11 Trin. døbtes Hans Gartners B. af Haverkiehl N. Dorothea Sophia, suscep-trix Dorothea Sophia Petersens. – ” ” Samme Dag holdt Hans Pedersen i Frydendahl (første Gang det nævnes) et Barn af Helved over Daaben. – Dom. 13 Trin døbtes Frederik Christensens B. af Lillemølle N. Frederich Wilhelm. – Dom. 25 Trin. holdt Agneta, Oldfruen paa Augustenborg Christian Skomagers B. af Lillemølle. – En Soldat Jakobs B. i Almsted døbt, han og Kone Anne foregave at være copul. i Wissenbjerg Sogn i Fyen. – D. 9 Novb. copul. Rasmus Zimmermand og Gerdrut Voetmans af Haberkiehl. – Dom. Palm. blev Christian Hansen Møllers Barn af Nørremøllen begravet. Dom. 19 Trin. blev Hans Pedersen paa Ebeld-gønnde begr. – ” ” † Peder Kaabelmand af Skoven. – 
1720 Dom. 2 Trin. holdt Peder Martinuβen Degn et Barn af Hunslev. – ” ” Dom. 3 Trin. holdt Mons. Hans Wilhelm Paulsen (maaske fra Ketting, en Søn af Præsten) et B. af Hunslev. – Dom. 4 Mons. Günther Petersen et B. af Almsted. - - En Soldats B. døbt. – ” ” Andres Krahmers Hustru holdt et B. i Helved. – Dom. 19 Trin. holdt Andreas Jørgensen paa Rumohrsgaard et Barn af Hundslev over Daaben. – 
1721 nævnes Christen Kaabelmand af Skoven. - - Frederik Feldtskjærer nævnes. – d. 8de. April Tirsdag efter Palmarum blev et fremmed Barn døbt heri Kirken N. Louise Amalia. Moderens Navn var Christina Reicher, en Captains Datter af Dresden, Faderen, hendes Mand, en Lieutenant Christian von Gørven hørendes hjemme i Leipzig, nu i Pommern hos Oberste Roese. – Fadderne var Folk af Menigheden. – Anna Julius´s nævnes oftere. – Christian Skrædder ved Hest-kaabelley. – Dom. 24 Trin. blev Diderich Fogelsang begravet. – 
1722 Johan Fogt paa Østerholm holdt Peder Rudolfs B. i Myhreholl over Daaben. – Agnete, Oldfruen paa Augustenborg. – Julius Andresen fra Augustenborg holdt Jørgen Kromands B. ved Igens har N. Christian August over Daaben. – ” Dom. 15 Trin. døbtes Hans Bugwalds B. af Haurekiehl N. Nikolai, susceptor Mons. Brandt, Faddere Rasmus Voetman. – Andres Jørgensen paa Rumohrsgaard (Ramohrsg.) holdt et Barn i Almsted. – ” ” Dom. 23 Trin. copul. Johan Bergmann og Marie Jebsd. af Havrekiehl. – d. 6te. Aug. copul. Christian Diderichsen og Ancke Hansens af Helved. (1720 Dom. 20 Trin. copul. Claus Diderichsen og Magdalena Sibilla Jebsd. af Hunslev). – ” ” Dom. 19 Trin. † Hans Christensen Ruus af Skoven, som var nogle Aar over 100 Aar gammel. – ” ” Hans Blads Datter Karen af Helved † dette Aar. – 
1723 Joachim Ifversen fra Augustenborg holdt et Barn i Skoven, Fadder var Rasmus Danielsen, Jæger, fra Oxbølle, maaske Lærer for Præstens Børn. – ” ” Dom. Lætare holdt Mons. Klincker et Barn i Skoven. – Andreas Jørgensen paa Rumohrsgaard holdt et uægte Barn af Hunslev over Daaben, som efter sigende var avlet ved en Soldat Paul Christensen. - - Christen Christensen Bützau. – Jørgen Leymand af Adserballeskov. – Hans Beyersholm Hustru. –  
1724 Johan Kock paa Østerholm holdt et Barn af Katry. – Andreas Jørgensens Hustru paa Rumohrsg. holdt et Barn i Hunslev. – Christen Møller paa Adserballe Mølle. – Dom. 2 Trin. holdt Conrad Petersen (rimeligvis Præstens ældste Søn) af Notmark Johan Bergmanns Søn af Haurekiehl N. Matthias. – Dom. 10 Trin. blev et slegfred Barn døbt, hvis Moder Sophia Nilsd. hørte hjemme i Trolborg paa Fyen, hun tjente paa Østerholm, men var allerede bleven besvangeret paa Fyen af en Karl Søren Christensen, hun kom strax af sin Tjeneste til Helved. – Jendre Bruersvend paa Augustenborg. – 
1725 Dom. 13de. Jan. blev et fremmed Barn døbt, Faderens Navn var Peder Jobst, han udgav sig for en ægte Mand, copul. i Sigiβbuld, hørendes til Maaβled, havde tjent hos Hollænderen Wolf Beer paa Maaβløβ, Moderens Navn var Ellen Lauritzd. – Knud Hansens Datter af Sønderborg Mari Hollænders Datter Katharina susceptrix. – Julius Andresen fra Augustenborg med 2 tvende Lakaier og Oldfruen holdt Christian Skomagers Søn Christian ugust af Haurekiehl over Daaben. – Jørgen Sølftjenner paa Augustenborg. - - Michael Markfoged af Helved. - - Hr. Jørgens Dorothea Sophia Petersens forekommer oftere. – Anna Friederica Voet-manns. – Hans Caspers Hustru paa Østerholm. – 
” ” Septuag. copul. Matthias Frederiksen og Eleonora Frost af Helved. – 
” ” Nytaarsdag blev Jørgen Blad af Katry begravet. – Dom. 22 Trin. blev Hans Blad af Helved begr. – 
1726 Et slegfred Barn af Hunslev. Moderen Anne Maria Christensd. af Hunslev, Faderen Peder Pedersen Brag, begge tjente paa Rumohrsgaa. – Andres Jørgensens Hustru paa Rumohrsgaard. – Hans Kromand Frydendahl. – Peder Martinuβen Degn. – Dom. 1 Trin: Et slegfred Barn af Skoven. Faderen dertil var Borgardt, Kätscher ved Hertug Carl Friederich til Norburg, Moderen heed Anna en fynsk Quinde, Fadder dertil Hans Christian i Padholm. - - - Frederik Gartner paa Østerholm. – Dom. 18 Sept. Et slegfred Barn døbt i Almsted, Moderen Anna Jørgensd. af Almsted, Faderen Hans Christian af Sebelef, de tjente sammen hos Provsten i Ketting. – 
” ” d. 12te. Octob. døbt Niels Blads Barn af Helved N. Christen, susceptor Stephan Blad (med stor lat. Bogstaver), Fadder Jørgen Blads Hustru. – ” ” Dom. 19de. Trin holdt Forvalteren Mons. Jessen paa Østerholm Peder Ringβ Barn af Helved over Daaben. – Hans Müller, Lillemølle. – 
I dette Aar avledes 6 uægte Børn. – 
” ” d. 21de. Novb. copul. Mons. August Frost og Margaretha Hansd. paa Ubel-gønde. – 
” ” Dom. 5te. og 7de. Trin. aabenbar Skrifte af en bodfærdig Synder ved Navn Jørgen Christensen af Hunslev og iligemaade en bodfærdig Synderinde, nemlig Anna Jørgens af Hunslev. – 
” ” † Hans Blads Hustru af Helved. – 
1727 En af Andreses Piger paa Rumohrsgaard holdt et Barn i Hunslev. – Mette Christens Datter paa Ny=Verck nævnes. – Forvalter Jessen paa Østerholm holdt et Barn af Helved over Daaben Dom 8 Trin. – d. 3de. Sept. Conrad Petersen holdt et Barn i Notmark. – Dom. 22 Trin. holdt Forvalter Jessen paa Østerholm et Barn i Kattry, Faddere Hans Kromand, Carl Andersen (med store Bogstaver). 
” ” d. 8de. Aug. copul. Johan Kesselring og Cathrina Hansd. af Lillemølle. – d. 4. Febr. blev Annegret fra Rumohrsgaard, som eller hørde fra Løyt. – ” ” † Peder Forrider af Katry. – 
1728 Dom 2 Epiph. døbtes August Frostes B. af Øbelgønde N. Christian. Faddere: Hans Møller, Christen Skomager og Christen Christensens Hustru. - - Stephan Blad og Peder Krehmers Hustru stode Faddere til Peder Rings Barn i Helved. – Coena Domini holdt Forvalteren af Østerholm et Barn i Helved. - - Anmari Christiansd. ved Heithaβley. - - Christen Hansen paa Rumohrsgaard. – Frederich Rytter i Helved. – 
” ” Dom. 25 Trin. copul. Johan Diderichsen og Maria Mattesd. af Helved (Fader t. Matth. Joh. Vogelsang paa Solbjerggaard). – ” ” Dom. Palmarum blev Kønigs Hustru af Havrekiehl begravet. – d. 25de. Sept. blev Mons. Kesselrings Barn af Lillemølle begravet (Kessel=Ring). – 
1729 d. 28de. Marts blev Mons. August Frostes paa Ubelgønde N. Hans døbt. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening