Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
     1. Fortegnelse på kirkens og præstens korntiende
     2. Overenskomst mellem diakonen Brandt
     3. vedrørende nedlæggelse af Havnbjerg kapellani
     4. Angaaende samme Capellanies Nedlæggelse. –
     5. fra præsten Tostrup i Svenstrup i samme sag.
     6. Vidneforfør angående samme genstand
     7. Om samme sag
     8. Et tingsvidne angående samme sag
     9. Afskrift af et brev fra biskop Ramus samme sag
     10. Ditto
     11. Lavensby kapellanis jorder skal falde tilbage
     12. en attest fra tolvmændene i Havnbjerg
     13. En del mindre attester
     14. brev Pastor Wegersleff til pastor Tostrup
     15. Gensvar fra pastor Tostrup
     16. Fritagelse for indløsningssum
     17. 2 legater, hvert på 300 rdl
     18. Overlevering af de 2de legater
     19. en strid med sognepræsten i Havnbjerg
     20. Cancelliets Dom i denne Sag
     21. En lejekontrakt
     22. En klage fra degnen Tüchsen 27 nov 1800
     23. Aarlig leverede Kapellani-Brød
     24. Vedrørende samme.
     25. Vedrørende samme.
     26. Bekjendtgjørelse desangaaende.
     27. præstegårdenes bygning og nådsens år
     28. Et fæstebrev udstedt 1723
     29. om hvad nogle betaler for noget jord
     30. En fortegnelse på kornet
     31. præstekådner Christen Nielsen i Havnbjerg
     32. Ottho Petersen Præste Kaadner i Hagenbjerg
     33. Fæstebrev for Christian Pedersen af Lunden
     34. Et Fæstebrev for Chr. Lauritzen i Hagenbjerg
     35.angaaende Præste-Indesterne i Hagenberg Sogn
     36. En befaling fra Tilemann 1775
     37. En pengeindtægt
     38. Præstegaardens Bygning 1812.
     39. Et Musik Privillegium
     40. Uddrag af Havnbjerg kirkebog fra 1606-1806
     41. Præsterne og Degnene i Hagenbjerg
     42. Capellan i Lauensby Clemens Pedersen. –
     43. årlig indkomst for kapellanen
     44. Offer og Accidentser
     45. de kirkelige Forhold paa Als
     46. at takke Alsingerne for deres Troskab 1814
     47. Skolelærer With som Degn i Hgbjerg
     48. yde Degneenken en forhøiet Pension. –
     49. enkelte Bekjendtgjørelser
     50. Prøver på Andreas Beyerholms poesier
     51. Afskrift af et par digte
     52. De svenske erobrede skibe 1 jul 1677
     53. Modtaget i offer
     54. Stiftelsesbrev for Skt Jørgens hospital
     55. Uddrag af Notmark kirkeb. fra 1688 indtil 1729
     56. Fortsat Uddrag af Hagenbjergs Kirkebog
     57. Tilladelse at bygge et inderstehus 4 jun 1751
     58. En oversigt over Lavensbys bymarkers fordeling
     59. En godtgørelse i penge
     60. En beroligende erklæring fra præst Nyeland
     61. Stridighederne mellem Præst og Præsteinderster
     62. Pastor Nylands Svar desangaaende
     63. En Opsats angaaende samme Sag
     64. Landcommissionens Bedømmelse af Sagen
     65. En Skrivelse fra det kongelige Rentekammer
     66.Danske Cantzelies Skrivelse i samme sag
     67. Biskoppens Skrivelse i samme sag
     68. dansk Cancellie angående samme sag
     69. En lille Skrivelse fra Præsten L. Nyeland
     70. Tvende Extracter i samme sag
     71. Ansøgning fra flere Inderster
     72. En Erklæring fra Præsterne desangaaende
     73. Fra det tydske Cancellie angaaende samme Sag.
     74. Om samme sag
     75. 17 mar 1840 kører sagen endnu,
     76. Købebrev for Peder Christensen i Havnb. 1731.
     77. Uddrag af Ketting-Byes Jordeborg
     78a. Uddrag af Nordborg´s Kirkebog 1621-40
     78b. Uddrag af Nordborg kirkebog 1641-1660
     78c. Uddrag af Nordborg kirkebog 1661-1670.
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
56. Fortsat Uddrag af Hagenbjergs Kirkebog
 
Fortsat Uddrag af Hagenbjergs Kirkebog. – 
 
1654 † Nis Nielsen, Kirkeværge. 71 Aar gammel. – 1663 † Hans Hansen i Lunden, Boelsm. og Kirkeværge. 50 Aar gammel, ”en Fromb, Sanddru og god Mand”. – 1751 † Hans Lauritsen af Hagenbjerg, Kirkeværge. – 1781 † forrige Boelsm. og Kirkeværge af Hagenbjerg, Hans Hansen 72 Aar gammel (hans Fader heed rimeligvis Hans Pedersen). – 1799 † Boelsm., Tolvm. og Kirkeværge Hans Jepsen Bonde af Hagenbjerg 60 Aar gammel. – 1810 † Boelsm. og Kirkeværge Hans Hansen af Hagenbjerg (en Søn af ovenfor nævnte Hans Hansen) 62 Aar gammel. – 1823 † Boelsm. og Kirkeværge Matthias Christensen af Hagenbjerg 73 Aar gammel (en Svigersøn af Hans Jepsen Bonde). - - 184. † Boelsm., Tolvm. og Kirkeværge Peder Hansen af Hagenbjerg (en Søn af Hans Hansen). – Nu 1855 er den sidste Broder Jens Hansen af Hagenbjerg, Tolvm. og Kirkeværge (en Sviger-søn af Matthias Christensen). 
 
1672 † Anna Nyβis af Brandsbølle, en Gudfryctig, Fromb oc Exemplarisk Hustru æt 85. Hindis Liigtext var Joh. 14: ”Jeg er Veyen, Sandhed oc Livet”; thi udi advents Tider (hun blev jordet den 24de. Dec.) høres om Veyen: ”De strøtde deris Klæder paa Veyen, Zt. Min Engel bereder Veyen for Dig. Zt. vox clamantis: surgite viæ eti. 
1709 † et Barn i Hagenbjerg, som skaaldede sig ihjel ved at falde i en Kjedel, fuld af varm ”Baater”. 
Altsaa allerede for 150 Aar siden har man kjendt iblandt Almuen denne Spise. Ordet klinger en Smule tydsk, skulde det ikke være en Forvanskning af Butter: Smør! Maaske er man bleven kjendt med dette Fødemiddel fra Herregaarden, der gjerne eiedes og bestyredes af Tydskere. Bondens Mejeri stod dengang pa et lavt Trin, hans bedste Producter maatte ydes hver Dag, men spiste vel i stedet derfor det billigere Baater (”en Slags Butter”), der nu i Modsætn. til Smør beholdt den tydske Form, dette bestyrkes ved at Bønderne i Sønderherredet har nydt det alene paa Brød uden Smør. – 
1762 nævnes en Major Bilovs Compagni. – 
1777 d. 11te. Febr. † Tolvm. og Boelsm. Claus Matzen i Hagenbjerg 67 Aar gammel. – ” ” d. 13de. Febr. † Boelsm., Synsm. og Tolvm. Jørgen Jensen i Lunden i hans Alders 88 Aar (f. 1689 af Boelsm. Jens Jørgensen). – 1785 d. 18de. Febr. blev Boelsm. og Synsm. Jens Jørgensen af Lunden begraven 50 Aar gammel. – 
1786 d. 1ste. Marts blev Boelsm. Christian Mathisen af Lunden begraven 42 Aar gammel (f. 1745 af Boelsm. Mathis Pedersen s. St.). Han hentede sin Død i Kongens Skov, hvor et Træ uformodentlig afslog hans med sit Fald høyre Fod-Blad, hvilket siden uagtet alle anvendte Midler endte hans Dage paa Augustenborg, rimeligvis var Blodet forløbet ham og har svækket hans Kræfter. Uhælden traf ham om Morgenen d. 24de. Febr. Det var dengang en skingrende Kulde of stærk Frost, man fik ham strax læsset paa en Vogn og Foden indsvøbt i en Deel Lagener, at den ikke skulde forbløde, men langs ad Veien kunde man dog spore Vognen idet Blodet var løbet ned og frosset ind i Sneen. Man holdt et Øieblik foran Ketting Kro for at styrke den stakkels Mand, siden kjørte man videre til Augustenborg; thi paa denne Tid havde man ingen Læge paa Nordborg, her blev han lagt ind paa Hospitalet. – 
Herskabet fik det at vide og lod sende et og Andet over til ham, hvad der kunde vederkvæge ham og ligeledes spørge til ham, men næste Dag døde han. Det var en from og gode Mand. – Fortalt af Onkel. – 
1787 d. 27de. Jan. stod ung Karl Hans Henrik Dominicussens Bryllup i Lunden med Enken Anne Cathrine Mathisen (Enke efter ovennævnte Afdøde). – 1789 d. 12te. Marts stod ung Karl, Boelsm. Peter Dominicussen af Hagenbjergs Bryllup med Pigen Anne Petersen af samme By. – ” ” ” 1789 d. 10de. Juni stod Boelsm. Matthias Christensen af Hagenbjergs Bryllup med Pigen Maren Jepsen af Hagenbjerg. – 1788 † Boelsm. Christen Dominicussen af Hagenbjerg 48 Aar gammel. 
1779 d. 9de. Novb. blev Jomfr. Maria Hansen af Hagenbjerg begraven 61 Aar g. - - 1780 d. 11te. Jan. blev Frederika Frederiksen af Hagenbj. begraven 46 Aar gammel (maa være Wegersleffs Huusholderske). – 
1789 d. 3die. Jan. blev Mølleren Jørgen Petersens og Anne Margr. Andersens Søn af Hagenbjerg døbt og kaldet Peter Petersen: blev baaren af Hr. Peter Andersen af Nordborg: Fadderne vare Hr. Claus Jepsen af ibid, Boelsm. Hans Hansens Hustru Thøre af Hagenbj.; U. Karl Peter Jørgensen, Pigen Anne Kathrine Jepsen af Lauensby. – 
1793 d. 24 Jan. blev Mølleren Hr. Jørgen Petersens og Anne Margr. Andersens 2den. Søn af Hagenbj. døbt (f. d. 19de.) og kaldet Frants Petersen, blev baaren af Borgerm. Hr. Claus Jepsen af Nordborg. Fadderne vare Boelsm. Hans Bonde, Boelsm. Matthias Christensens Hustru Maren, U. Karl Jørgen Petersen, Pigen Ellen Jørgensen. – 
1793 † Hans Reichardt af Lauensby, født i Würtemberg. 
1793 † Fattigfogden Thomas Ting af Lauensby 63 Aar gammel. – 1802 † Fattig-foged Jørgen Struck 63 Aar gammel. – 1811 † Fattigfoged Jep Titzen af Hagen-bjerg 56 Aar gammel. – 
1800 d. 17de. Sept. blev Julian Meier født, confirmeret 1815. - - 1807 d. 12te. Juli blev født og d. 25de. s. M. døbt Jenny Meier, Datter af Sognepræsten i Hagenbj. og Hustru Elisabeth f. Hansen, Faddere: Maria Hansen fra . . . . . ? (mangler), Samuel Meier fra Rønhof; Ernestine Meier fra Arnis. - - 1820 d. 27 Marts † og d. 31te. s. M. blev Jenny Meier begravet paa Hagenbjerg Kirkegaard (af Capellan Jørgen Knudsen i Nordborg). – 
1817 d. 26de. Octob. blev Lorens Johannes Brodersen, Skibskaptain af Nordborg 37 Aar gammel og Jomfru Juliane Marie Caroline Riegels huuscopulerede paa Fægte-borg. –  
1818 d. 31te. Juli blev født og døbt d. 14de. Aug. i Kirken Hans Christian Brodersen; Faddere Hr. Justiceraad Riegels og hans Søn Frederik Riegels af Fægteborg; Mad. Brodersen og Jomfr. Brodersen fra Nordborg. – 
1819 d. 8de. Aug. blev født og døbt d. 26de. i Kirken Lorens Johannes Brodersen; Faddere: Skibscapt. Hr. Krog, Hr. Drescher Controlleur, Mad. Molt, Demoiselle Riegels, Ung Karl Hr. Krog, Skibscapt. alle af Nordborg. – 
1820 d. 11te. Dec. blev født og døbt 1821 d. 3die. Jan. i Kirken Henrik August Brodersen. Faddere: Hr. Martin Vogelsang fra Soelbjerggaard, Hr. Thomas Thomsen fra Hirschsprung, Skibscapt. Christian Brodersen, Mad. Matzen og Jomfr. Frost af Nordborg. – 
1825 d. 6te. Mai blev Ungkarl Friderich Jakob Detlev Gotrian, Kongel. Skovrider i Dynt, 28 Aar gammel og Antoinette Bolette Birgitte Riegels fra Fægteborg 30 Aar gammel hjemmeviede. Troloverne vare Hr. Martin Vogelsang fra Soelbjerggaard og Kjøbm. Rask fra Nordborg. – 
1827 d. 16de. Juli blev født og døbt d.15de. Aug. Emma Riegels. Faddere Fru Justits-raadinde Riegels, Fru Justitsraadinde Hoffmann, hendes Datter Demoiselle Hoffmann, Amtmand v. Krogh og Barnets Fader. – 
1823 † Bahne Tüchsen, Organist og Degn i Hagenbjerg 85 Aar gammel. Bahne Tücksen 60 Aar i Tjeneste 1762 : 80 anden Lærer ved Nordborg Skole med 50 Rdlr. i Løn uden Brændsel, Huus eller anden Indkomst. A: 1780 : 94 første Lærer i Nordborg. A: 1794 : 1823 Degn i Hagenbjerg. Alt mistede han i Ildebranden A: 1792 og med 6 næsten nøgne Børn, nedtrykt af Armod og netynget med Gjæld kom han til Hagenbj. Han var g.m. Martha Christine Syndermann i 53 Aar. XIV 37-38.  
1810 blev Underofficer Martin Christian Hellesen fra Augustenborg g.m. Marthe Catrine Tüchsen. – 
1821 d. 21de. Octob. blev Friderich Berthilemi Cause af Frankerige g.m. Charlotte Louise Wolfine Hattensen fra Augustenborg (Søster til Lakai Hattensen). For-loverne: Gartner Frederik Stannss, Lakai Christian Klemensen begge fra Augus-tenborg. Den Kongel. Commission til Vielsen var udstædt gjennem det Danske Cancelli under 9de. Octob. 1821 og den til Hans Høiærværdighed Biskoppen ergangne og af hans meddeelte Cancellie-Skrivelse under 15de. Sept. saasom samme Bekjendtgjørelse af Biskoppen under 24de. Sept. Den edelige Revers og de øvrige Attester fra Augustenborg beroe i Archivet (?) (De reiste rundt omkring paa Øen til flere Præster, men ingen turde vie dem først. Meier gjorde det. De reiste strax til Kjøbenhavn uden at bie det Mindste, blot et Par Daler havde han i sin Lomme. Her modsatte han sig strax som Barbeer Friseur, bekjendtgjorde sin Ankomst ved et stort fransk Avertissement, hvilket strax lokkede de Folk til, saa at han i en Fart tjente Penge og flyttede snart ned i en stor brilliant Gaard paa Østergade, som han blev Eier af, han blev en berømt Friseur og Parfuimerihandler, hvor alle de ansete Folk, Ministre og andre toge ind. Hans Enke sidder endnu for Handlen). 
1820 blev Skolelærer Johan Christian With 46 Aar gammel 2den Gang g.m. Johanne Maria Jakobsen, en Datter af afg. Skipper Jakobsen i Sønderborg, 27 Aar gammel. – 1819 † nemlig hans første Kone Anna Kathrine. – 
1788 Dom. VI p. Trin d. 29.de Juni visiterede Biskop Bloch første Gang i Hagen-bjerg Kirke; 2den Gang Torsdagen d. 19te. Mai 1791; 3die. Gang Løverdagen d. 12te. Juli; 4de. Gang Festo supplicatirius d. 12te. Mai 1797; 5te. Gang Fredagen d. 11te. Juli 1800; 6te. Gang Løverdagen d. 9de. 1803, hver Gang har han været overmaade vel tilfreds med Menigheden og dens Ungdom. – 
1810 d. 3die. Aug. visiterede Biskop Hansen i Hagenbjerg Kirke med fuldkommen Tilfredshed over den forefundne Kundskab, Orden og Villighed. D. 4de. prøvede han Skolens Ungdom, som ligeledes aflagte et hæderligt Vidnesbyrd om vel pliset Forstand og Hjerte. – 
1814 d. 7de. Dec.; 1815 d. 12te. Decemb.; 1817 d. 16.de. Dec.; 1819 d. 26de. Octob. holdt Ebbesen Skolevisitats. 1816 d. 29de. Novb.; 1818 d. Novb. holdt han Kirke-visitats. – 
 
 
_______ 
 
 
1829 d. 26de. Marts blev født og d. 18de. Juni døbt i Kirken Hans Frederik Riegels; Forældrene; Hr. Krigsraad Riegels i Fegtenborg og Fru Francisca Hofmann. Faddere vare: Fru Justitsraainde Hofmann og Datter i Fegtenborg, Amtsforvalter Hr. Fischer og Barnets Fader, Comtesse v. Lorke i Nordborg. –  
1831 d. 16de. Marts blev født og d. 17de. Mai døbt i Kirken Christian Riegels; Faddere: Hr. Doctor Steffens, Hr. Retsskriver Harbou, Hr. v. Qualen, Fru Etats-raadinde Türsen, Demoiselle Hoffmann, alle af Nordborg. – 
1834 d. 17de. Jan. blev født og døbt d. 17de. Mai i Kirken Frederik Wilhelm Riegels, Fru Doctorinde Steffens, Frøken Hoffmann, Hr. Major v. Moritzen, Hr. N. Balle, Hr.Nerong, alle af Nordborg. – 
Hertil maa bemærkes, at det er en utilgivelig lang Tid, at disse Børn have lagt hjemme, inden de bleb døbte; paa denne Tid er det derimod endnu Sædvane, at Bøndernes Børn blive døbte i Kirken inden 8de. Dag, det Høieste er 14 Dage de laae hjemme førende deres Fremstilling i Kirken. Denne gode Skik kan spores salænge F. M. Meier var Præst, dog den sidste Sommer laae de noget længere. – 
1843 Dom. Quasimodo d. 23de. April blev Christian Knudsen confirmeret i Hagen-bjerg Kirke, f. d. 17de. April 1828 i Ketting, vaccineret d. 24.de. Sept. 1830 af Physicus Henrice paa Augustenborg. Udmærket god med Hensyn til Kundskab og Opførsel. – 
1832 d. 1ste. Juli blev Johan Carl Teegen, Gartner fra Husum, 29 Aar gammel, g.m. Margretha Dorothea Schau, Jomfr. i Præstegaarden, 38 Aar gammel. Forloverne Hr. Krigsraad Riegels og Kromand Johan Sohrt. – 
1838 d. 5te. Sept. blev Hr. Holger Fangel, Sognepræst til Høiberg og Elvsborg i Aarhuus Stift, 34½ Aar gammel g.m. Frøken Ulrike Eleonora Matthisen i Kjøbenhavn 29½ Aar gammel, har opholdt sig 7 Aar hos Stedets Præst. Forloverne Kjøbm. C. P. Fangel i Nordborg og Synsm. Johan Jørgen Matthisen fra Ulderup i Sundeved. Forlovelsen d. 11te. Aug. 1838 sat i Enkekassen. – 
1844 d. 7de. Novb. blev Knud Knuden, Eier af Østerholms Hovedparcele, nu kaldet Lysholm i Igen Sogn, 25 Aar gammel, vaccineret af Physicus Henrice paa Augus-tenborg d. 14de. Octob. 1819, g.m. Jomfr. Methea Maria Elisabeth Frost, 23 Aar gammel, vacc. 1823 d. 14de. Octob. af Balle, opholdende sig i Præstegaarden. For-loverne Præsten H. Fangel i Oxbølle og J. Knudsen i Hagenbjerg. Trolovelsen d. 4de. Octob. 1844. – 
1850 d. 21de. Juni blev Hr. Mads Elley, Borger og Blikkenslager i Sønderborg, 32 Aar gammel, vacc. af Physic. Henrice 1821, g.m. Jomfr. Dorothea Maria Knudsen i Hagenbj. Præstegaard, 28 Aar gammel, Forloverne Kjøbm. Elley i Nordborg og Hr. Proprietair K. Knutzen til Lysholm. Forlovelsen d. 25de. April. – 
1834 d. 2den. Dec. † og begravet d. 6te. Dec. blev Skolelærer Johan Christian With, 61 Aar gammel. – 
” ” d. 6de. Dec. † og d. 11te. blev begravet Frederik Markvardt Meyer, Sognepræst i Hagenbjerg, 65 Aar gammel. – 
1833 d. 7de. Jan. † og d. 12te. Jan. blev Nelly Francisca Henriette Riegels´ Maria begravet, 7 Aar gammel. – 
1842 d. 7de. Dec. † og d. 14de. Dec. blev Frederika Margretha Nyland f. Langballe begravet, 85½ Aar gammel. Hun var Enke efter Søgnepræsten Nyland og døde i Enkesædet i Lauensby. – 
1850 d. 24de. Juli blev født og d. 20de. Octob. døbt i Kirken Frederik Lasse Schlep-pegrel Raaby, Søn af Præmierleutenant v. Raaby ved 12te. Bataill. 1ste. Comp. og Magdalena Raaby. Faddere Katrine Maria Mariager, boende i Kjøbenhavn, Enke efter Skrædermester Mariager s. St., Hr. Jens Raaby, Præmierl. ved 12te. Bataill., Hr. Julius Raaby Secondl. ved 11te. Bataill. og Fru Raaby, Barnets Moder. Det blev født paa Maikroen. – 
1853 d. 28de. Jan. blev født og d. 13de. Marts døbt i Kirken Otto Frederik Brorsen, Søn af Christian August Brorsen og Anne Katrine Brorsen f. Rasch, Faddere: Hr. Otto Frederik Rasch paa Graasteen, Hr. Capit. C. G. Drescher, Hr. I. G. Brorsen, Enkemand, Birgitte Brorsen, f. Jørgensen og Jomfr. H. Rasch. Alle af Nordborg. – 
1855 d. 18de. Febr. blev født og d. 18.de. Marts døbt i Kirken Cicilia Margretha Birgitte Brorsen, baaren af Jomfr. Sophia Margretha Rasch i Nordborg; Boelsm. Peder Møller paa Lauensby Mark, Mad. Johanne Rasch i Nordborg, ung Karl Skolelærer Clausen og Jomfr. Francisca Andersen, begge fra Nordborg. – 
1850 blev tvende smaae Hornblæser confirmerede, 1849 tvende Soldater begravne her, hvoraf den ene druknede paa Isen, flere Militaire ere ægteviede og en Deel uægte Fødsler ere Minder fra Krigen her. – 
1833 d. 30te. Octob.; 1835 d. 16de. Dec.; 1836 d. 23de. Novb.; 1837 d. 12te. Dec.; 1838 d. 12te. Dec.; 1840 d. 2de. Dec.; 1841 d. 8de. Dec.; 1842 d. 17de. Novb.; 1844 d. 13de. Novb.; 1845 d. 10de. Dec.; 1846 d. 11te. Novb.; 1847 d. 15de. Dec.; 1848 d. 14de. Novb.; 1849 d. 10de. Dec.; 1850 d. 3die. Dec.; 1852 d. 30te. Novb.; 1853 d. 7de. Dec. har Provst C. C. Thomsen med megen Tilfredshed visiteret i Hagenbjerg Kirke. – 
Den 23de. Novb. 1828 visiterede Biskop Tetens i Hagenbjerg Kirke. Iblandt Menighedens voxne Ungdom fik han af Nogle meget gode Svar, men savnede hos de Fleste dog den ønskelige Frimodighed.- 
1831 d. 15de. Novb. er Skudsmaalet omtrent det Samme. Ligeledes 1834 d. 14de. Sept., men begge Gange vares den Opmærksomhed, Orden og Stilhed, der herskede i Kirken. – 
1839 d. 8de. Sept. visteredes atter i samme Kirke. De 3 sidste Aars Ungdom frem-stillede sig og aflagte fuldkommen tilfredsstillende Prøve for en meget god Reli-gionskundskab. Personel Capellan Fangel prædikede (og catechiserede) til min og sikkert ogsaa til Menighedens Tilfredshed. 
1843 d. 3die. Sept. bivaanede jeg uden foregaaende Anmeldelse, i Hagenbjerg Kirke Gudstjenesten, som jeg der forefandt at udføres i alle dens Dele med Anstand og Orden under en herskende Rolighed og Stilhed. Sognepræsten holdt en meget op-byggelig christelig Prædiken, som hørtes med almindelig Andagt; med Ungdom-men var den Dag ingen Catechisation berammet formedelst de endnu ei endte Skoleferier og den endnu ei endte Høst. Embedsbøgerne ere som de foregaaende Gange i tilbørlig Orden. – 
 
Tetens 
 
1851 d. 29de. Juni visiterede jeg i Hagenbjerg. Jeg bivaanede Gudstjenesten med megen Fornøielse og overbeviste mig om, at Ungdommen var vel oplyst, samt at Embedsbøgerne vare førte med Nøiagtighed og Orden. 
Ligeledes 1854 d. 16de. Juli med samme Fornøielse og erholdt samme Overbevisning. 
 
J. Hansen – 
 
Ao. 1834 d. 2den. Sept. † Degneenken i Hagenbj. Christine Margretha Tüksen 87 Aar gammel. Hun var en Syndermand fra Ærø, hvor hendes Fader havde været Forpagter paa Vodrupgaard. Hendes Moder Martha Syndermand opholdt sig i Slutningen af forrige Aarhundrede som Enke meget paa Als og lod sig kjøre fra den ene Forpagter til den anden. Hendes Fader maa altsaa have været Arendt Thomsen Syndermand, der tidligere var Forpagter paa Gundstrup i Augustenborg og Mad. Tyksen er født paa Augustenborg Herregaard A: 1748 d. 24de. Juni (s. Ketting Kirkeb. II S. 48). – 
Ao. 1847 d. 29de. Jan. † Præstekonen i Hagenbjerg, Mad. Sophie Margaretha Knudsen, f. i Nordborg d. 12te. Juni 1797, en Datter af daværende Provst og Sognepr. Holger Fangel og Hustru Mette Maria Vogelsang. – 1821 d. 21de. Jan. g.m. Jørgen Knudsen, deng. Sognepræst i Tranderup paa Ærø. Hun leed det sidste 1½ Aar af Kræft i Brystet, hvoraf hun døde. – 
Ao. 1851 d. 20de. Febr. † Anna Elisabeth Augusta Meier, en Datter af Provst og Høipræst i Slesvig Ditlef Nicolaus Hansen (f. 1736 i Slesvig, 1762 Diacon v. Domkirken s. St., 1778 Høipr. og 1792 till. Provst † 1797 i Jens St.) og Maria Magdalena Krüsing, født d. 22de. Febr. 1770 – 1797 d. 12te. Juli g.m. Pastor Meier, begr. i Munkbrarup, hvor hendes Broder Johann Henrik Hansen (f. 1768 i Slesvig, 1797 Adj. i Hedeby v. Slesv., 1800 – 07 Præst i Okholm, 1807 Pr. i Munkbr. † 1838. 1813 g.m. en D. af Provst Georg Jacobsen i Grundtoft) hviler. – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening