Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
     1. Fortegnelse på kirkens og præstens korntiende
     2. Overenskomst mellem diakonen Brandt
     3. vedrørende nedlæggelse af Havnbjerg kapellani
     4. Angaaende samme Capellanies Nedlæggelse. –
     5. fra præsten Tostrup i Svenstrup i samme sag.
     6. Vidneforfør angående samme genstand
     7. Om samme sag
     8. Et tingsvidne angående samme sag
     9. Afskrift af et brev fra biskop Ramus samme sag
     10. Ditto
     11. Lavensby kapellanis jorder skal falde tilbage
     12. en attest fra tolvmændene i Havnbjerg
     13. En del mindre attester
     14. brev Pastor Wegersleff til pastor Tostrup
     15. Gensvar fra pastor Tostrup
     16. Fritagelse for indløsningssum
     17. 2 legater, hvert på 300 rdl
     18. Overlevering af de 2de legater
     19. en strid med sognepræsten i Havnbjerg
     20. Cancelliets Dom i denne Sag
     21. En lejekontrakt
     22. En klage fra degnen Tüchsen 27 nov 1800
     23. Aarlig leverede Kapellani-Brød
     24. Vedrørende samme.
     25. Vedrørende samme.
     26. Bekjendtgjørelse desangaaende.
     27. præstegårdenes bygning og nådsens år
     28. Et fæstebrev udstedt 1723
     29. om hvad nogle betaler for noget jord
     30. En fortegnelse på kornet
     31. præstekådner Christen Nielsen i Havnbjerg
     32. Ottho Petersen Præste Kaadner i Hagenbjerg
     33. Fæstebrev for Christian Pedersen af Lunden
     34. Et Fæstebrev for Chr. Lauritzen i Hagenbjerg
     35.angaaende Præste-Indesterne i Hagenberg Sogn
     36. En befaling fra Tilemann 1775
     37. En pengeindtægt
     38. Præstegaardens Bygning 1812.
     39. Et Musik Privillegium
     40. Uddrag af Havnbjerg kirkebog fra 1606-1806
     41. Præsterne og Degnene i Hagenbjerg
     42. Capellan i Lauensby Clemens Pedersen. –
     43. årlig indkomst for kapellanen
     44. Offer og Accidentser
     45. de kirkelige Forhold paa Als
     46. at takke Alsingerne for deres Troskab 1814
     47. Skolelærer With som Degn i Hgbjerg
     48. yde Degneenken en forhøiet Pension. –
     49. enkelte Bekjendtgjørelser
     50. Prøver på Andreas Beyerholms poesier
     51. Afskrift af et par digte
     52. De svenske erobrede skibe 1 jul 1677
     53. Modtaget i offer
     54. Stiftelsesbrev for Skt Jørgens hospital
     55. Uddrag af Notmark kirkeb. fra 1688 indtil 1729
     56. Fortsat Uddrag af Hagenbjergs Kirkebog
     57. Tilladelse at bygge et inderstehus 4 jun 1751
     58. En oversigt over Lavensbys bymarkers fordeling
     59. En godtgørelse i penge
     60. En beroligende erklæring fra præst Nyeland
     61. Stridighederne mellem Præst og Præsteinderster
     62. Pastor Nylands Svar desangaaende
     63. En Opsats angaaende samme Sag
     64. Landcommissionens Bedømmelse af Sagen
     65. En Skrivelse fra det kongelige Rentekammer
     66.Danske Cantzelies Skrivelse i samme sag
     67. Biskoppens Skrivelse i samme sag
     68. dansk Cancellie angående samme sag
     69. En lille Skrivelse fra Præsten L. Nyeland
     70. Tvende Extracter i samme sag
     71. Ansøgning fra flere Inderster
     72. En Erklæring fra Præsterne desangaaende
     73. Fra det tydske Cancellie angaaende samme Sag.
     74. Om samme sag
     75. 17 mar 1840 kører sagen endnu,
     76. Købebrev for Peder Christensen i Havnb. 1731.
     77. Uddrag af Ketting-Byes Jordeborg
     78a. Uddrag af Nordborg´s Kirkebog 1621-40
     78b. Uddrag af Nordborg kirkebog 1641-1660
     78c. Uddrag af Nordborg kirkebog 1661-1670.
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
58. En oversigt over Lavensbys bymarkers fordeling
 
En Oversigt over Lauensby Bymarks Fordeling mellem Capellaniet og Boels-mændene ved Udskiftningen 1770. – 
 
Anno 1770 d. 23.Juny vare vi underskrevne samptlige Boelsmænd og Lodsbe-siddere i Lagensbye og samme Byes tilliggene Grund og Marker, som hidindtil haver lagt i fællesskab, forsamlet og blev saaledes i al Venlighed med velberaad Hue overtalt og foreenet med hinanden, som følger: 
 
1. skal Capellaniets her og der adspredte Grunde samles og igjen udlegges pa et stad i Søndermarken norden for Landeveien til Norborg og begynder fra de ind-tagne Haver ligefrem, saalænge samme kan tilstrekke og Maalet deraf faaes. Dernæst tager Christen Hansen Bonde Endeel af Grunden ligemed Vejne, saavit som ham kan tilkomme. Boelsmanden Nis Jepsen faar En Part nest ved Hagen-bjerg Mark paa Boesholm. Derefter følger Boelsmanden Thomas Ottesen og tager en Deel paa Thotlanghøy i Søndermarken og gaaer til Landeveyen. Christen Hanβen Boelsmand tager nest derefter sin andeel og gaaer ligeledes dermed til Landeveyen. August Jensen følger efter Ham igjen og tager sin Deel kan saavit tilstrække. Nis Jørgensen følger ligeledes derefter med sin Part og derpa tager Boelsmanden Thomas Hanβen det yderste i Søndermarken lige til lunden. - 
I Vestermarken tager Boelsmanden Hans Martinuβen en Part fra Søen nest ved Hans indtagne Have til Anhøvet eller Bolbroen. Boelsmanden Jørgen Nissen tager derefter en Part fra Søen til Anhøvedet. 
Boelsmanden Jørgen Jørgensen faaer nest derved fra Søen ligefrem til Pøel Mark sin Deel. Rasmus Rasmusβen tager en Part norden for Hans Martinuβen og Jørgen Niβen som gaaer lige til gjærdet imellem Vestermarken og Skouen. 
I østermarken tager Nis Thomsen en Part i … Holm ligefrem med gjolbøye. Hans Pedersen faaer en Part paa Askebjerg og Soyagger. Christian Nissen tager Bakmoesbjerg. Johan Johansen faaer sin ganske Grund Halvdelen i østremarken og halvdeelen i Skouen. 
I øster Skouen tager igjen Christine Nissen paa Hoybjerg. Thomas Ottesen faaer Norden derfor en Deel ved paa Maarlykke. Nis Jepsen tager vesten derved paa Maarlykke. Christen Hanβen Bonde vesten derved følger med endeel. Christen Hanβen Boelsmand vesten ned paa Stygmoes. August Jensen følger i Kohaven. Nis Jørgensen faaer ned ved Gaa. 
I vesten Skouen tager sin Deel ned til Havet paa Aruslykke Thomas Hanβen. Synden derfor paa Svilt faaer Hans Martinuβen en Part. Vesten derfor igjen over til Veyen tilkømmer Jørgen Nissen. Vesten for Veyen følger Rasmus Rasmuβen. Dernest vesten igjen Jørgen Jørgensen, Christen Bonde, Nis Jepsen, Thomas Ottesen, Jørgen Nissen, Christian Nissen, Hans Pedersen, Hans Martinuβen, Jørgen Jørgensen alene for sig og gaaer i lige Deeling med Ploygrunden, men Hugget af Gjerdsel og Krattrie beholder enhver sit eget. – 
Jørgen Jørgensen boniteres eller gjørds got hvad slet grund der falder overalt i hans Andeel med En tønde land i hans Maal af samtlige Boelsmænd. Nis Thomsen ligeledes gelgiøre de med 4” siger fiire Skjepper hart land. – 
2.del beholder enhver Naboe sine gjærdes ved Hagenbjerg Side overalt som og ved Oxbølle Mark og Nordborg Koppeler, saa og ved Pøel Side indtil videre, da vi os derom vil nærmere foreene. – 
3. Hvad dette Aars Mødning angaaer, saa leverer Thomas Ottesen fra sig sin ganske Giøde undtagen 20 Læs; hver læs med 2de. Hæste for Vognen. til Nis Jepsen hans Naboe. Christen Hansen ligeledes leverer fra sig sin ganske Giøde undtagen 20 læs, som han beholder selv, til Nis Thomsen og Hans Pedersen, hver læs med 2de. Hæste for Vognen, saa og leverer Capellaniets Besider fra sig sin ganske Mødning, saaledes som den dato befindes til. Nis Thomsen og Hans Pedersen, hver den halve Deel, og naar de tages hver 2de. Vogne dertil, saa tager han Peder Huus en Vogn derimod, ligeledes August Jensen leverer fra sig den halve Møding til Nis Thomsen og Hans Pedersen, og hjælper samme Mand August Jensen at uføre den paa behørige Stader. Nis Jørgenβen leverer sin halve Møding til Johan Johanβen med Hjælp at udføre den. Thomas Hanβen leverer ligeledes den halve Mødning til Christen Nissen og hjælper ham at udføre samme. 
At ovenstaaende er saaledes voris samtlige Meening og foreening forsaavit, stedfeste vi hermed egenhændig. 
Lagensbye ut supra. 
 
L.Wegersleff Christian Niβen Johan Johannesen Jørgen Nissen Hans Petersen 
 
Rasmus Rasmuβen Jürgen Jürgensen Hans Matteis Thomas Ottesen 
 
Nis Jepsen Christen Hanβen Bund Thomas Hanssen Christen Hanβen 
 
Nis Jørgenβen Agost Jensen 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening