Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
     1. Fortegnelse på kirkens og præstens korntiende
     2. Overenskomst mellem diakonen Brandt
     3. vedrørende nedlæggelse af Havnbjerg kapellani
     4. Angaaende samme Capellanies Nedlæggelse. –
     5. fra præsten Tostrup i Svenstrup i samme sag.
     6. Vidneforfør angående samme genstand
     7. Om samme sag
     8. Et tingsvidne angående samme sag
     9. Afskrift af et brev fra biskop Ramus samme sag
     10. Ditto
     11. Lavensby kapellanis jorder skal falde tilbage
     12. en attest fra tolvmændene i Havnbjerg
     13. En del mindre attester
     14. brev Pastor Wegersleff til pastor Tostrup
     15. Gensvar fra pastor Tostrup
     16. Fritagelse for indløsningssum
     17. 2 legater, hvert på 300 rdl
     18. Overlevering af de 2de legater
     19. en strid med sognepræsten i Havnbjerg
     20. Cancelliets Dom i denne Sag
     21. En lejekontrakt
     22. En klage fra degnen Tüchsen 27 nov 1800
     23. Aarlig leverede Kapellani-Brød
     24. Vedrørende samme.
     25. Vedrørende samme.
     26. Bekjendtgjørelse desangaaende.
     27. præstegårdenes bygning og nådsens år
     28. Et fæstebrev udstedt 1723
     29. om hvad nogle betaler for noget jord
     30. En fortegnelse på kornet
     31. præstekådner Christen Nielsen i Havnbjerg
     32. Ottho Petersen Præste Kaadner i Hagenbjerg
     33. Fæstebrev for Christian Pedersen af Lunden
     34. Et Fæstebrev for Chr. Lauritzen i Hagenbjerg
     35.angaaende Præste-Indesterne i Hagenberg Sogn
     36. En befaling fra Tilemann 1775
     37. En pengeindtægt
     38. Præstegaardens Bygning 1812.
     39. Et Musik Privillegium
     40. Uddrag af Havnbjerg kirkebog fra 1606-1806
     41. Præsterne og Degnene i Hagenbjerg
     42. Capellan i Lauensby Clemens Pedersen. –
     43. årlig indkomst for kapellanen
     44. Offer og Accidentser
     45. de kirkelige Forhold paa Als
     46. at takke Alsingerne for deres Troskab 1814
     47. Skolelærer With som Degn i Hgbjerg
     48. yde Degneenken en forhøiet Pension. –
     49. enkelte Bekjendtgjørelser
     50. Prøver på Andreas Beyerholms poesier
     51. Afskrift af et par digte
     52. De svenske erobrede skibe 1 jul 1677
     53. Modtaget i offer
     54. Stiftelsesbrev for Skt Jørgens hospital
     55. Uddrag af Notmark kirkeb. fra 1688 indtil 1729
     56. Fortsat Uddrag af Hagenbjergs Kirkebog
     57. Tilladelse at bygge et inderstehus 4 jun 1751
     58. En oversigt over Lavensbys bymarkers fordeling
     59. En godtgørelse i penge
     60. En beroligende erklæring fra præst Nyeland
     61. Stridighederne mellem Præst og Præsteinderster
     62. Pastor Nylands Svar desangaaende
     63. En Opsats angaaende samme Sag
     64. Landcommissionens Bedømmelse af Sagen
     65. En Skrivelse fra det kongelige Rentekammer
     66.Danske Cantzelies Skrivelse i samme sag
     67. Biskoppens Skrivelse i samme sag
     68. dansk Cancellie angående samme sag
     69. En lille Skrivelse fra Præsten L. Nyeland
     70. Tvende Extracter i samme sag
     71. Ansøgning fra flere Inderster
     72. En Erklæring fra Præsterne desangaaende
     73. Fra det tydske Cancellie angaaende samme Sag.
     74. Om samme sag
     75. 17 mar 1840 kører sagen endnu,
     76. Købebrev for Peder Christensen i Havnb. 1731.
     77. Uddrag af Ketting-Byes Jordeborg
     78a. Uddrag af Nordborg´s Kirkebog 1621-40
     78b. Uddrag af Nordborg kirkebog 1641-1660
     78c. Uddrag af Nordborg kirkebog 1661-1670.
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
68. dansk Cancellie angående samme sag
 
. En kongel. dansk Cancellie Resolution under 15de. Nov. 1783 angaaende 
dette Punkt. 
 
Pro Memoria 
Ved Pro Memoria af 22 Octob. sidstleden har Deres Høyærværdighed i Hen-seende til den Sag om Jords Udlæggelse fra Præstegaardene I Hagenberg, Svenstrup og Eken paa Alsøe til de paa deres Grunde værende Indester formeent at det fra første Tiden af, da Jord–Udskiftningen i Sognene, i Følge den kongel. Forordning af 26de. Jan. 1770 om Fællesskabets Ophævelse i Hertugdømmet Slesvig med den dertil anordnede Commission bleve foretaget, bekvemmeligen, og uden alt for stort Tab for Præsten kunde været afgjort, dersom den ergangne og under 14 Jan. 1774 bekjendtgjorte kobgelige Resolution, som befaler, at paa de Steder i Heretugdømmet Slesvig, hvor Præsterne staae under den danske Lov, skulde Affindingen til samtlige Huusmænd og Indster uden Undtagelse, følgelig og Præsternes Huusmænd og Indester med Indbegrebne, skee af det heele Sogn og Præsterne som Mark–Interessentere forholdsmässig dertil bidrage, havde været fulgt, men da det ikke saaledes skete, under Foregivende, at Jordudskift-ningen i Sognene da allerede vare foretagen, og Bøndernes Huusmænd derefter udlagt deres Andeel efter Forordningen, hvilket da igjen i saa Fald gandske maatte omgjøres, endskjønt der dog især i Hagenberg Sogn, var endna paa den Tid 18 Tnd. og 7 Skj. Land i Fællesskab, som først Aaret efter blev uddeelt og udskiftet, og da havde kundet uden Hinder for de øvrige Indhegninger, hjulpet til forholsmæssig at forsyne Indersterne, hvilke derimod bleve henviste til Jords Affindingen hos Præsterne alleene Indersterne skal og /: alleene være fornøyede med den Jord, Præsterne kan have Leilighed til at overlade dem imod billig aarlig Leye, men de paastaae endog lige saa megen Jord, som de egentlig Huus-mænd, som de vil ansees for, endskjønt de ere dog /: andet end Inderster, ja de skal endog /: være fornøyede med den, saaledes paastaaede Jord, med mindre de faae den som et bestandig Pertinens til deres Eyendoms Huuse, hvorved de alleene skal søge deres egen private Fordeel, at de ved saadan Jords Tillæg kan sætte deres Huuse i større Priis, og faae dem saameget bedre betalte, naar de vil sælge dem, uden at bekymre sig om, at Præsterne derved høyligen blive fornær-mede; Men Deres Høyærværdighed har tillige mældet: 
1. At det er aldeles umueligt for Præsterne af deres Præstegaards Jorder alleene at afgive den paastaaede Jord til deres Indester, hvoraf Præsten i Hagenberg har 15, Præsten i Svenstrup 9 og Præsten i Ecken 14, da de selv kom til at lide Mangel paa fornøden Jord til deres egen Avling og Kreaturer. 
2. At Præsterne meget mindre har Ret og Friehed til in perpetuum at abalienere nogen Jord fra deres Præstegaarde, da de som blotte usufructuarii, /: raade derfor længere, end de ere i Embedet, og saaledes /: kan skille deres Efterkommere ved noget af Kaldenes Tilligende, hvilket og Loven forbyder. 
3. At disse deres Inderster /: have nogen Ret til at paastaae Jord fra Præstegaar-denne, som et bestandig Pertinens til deres Huuse, da de aldrig have havt Rettig-hed til aarlig Græsning enten hos Præsterne eller andensteds saaledes som de andre Huusmænd, der bære Navn af Kongens Kodnere. - 
4. At den forberørte Forordning af d. 26de. Jan. 1770 heller /: absolute befaler, at Huusmænd og Inderster skal forsynes med Land, men tillader alleene, at det maae skee, hvor det nogenlunde er gjørligt, og uden al for stor Fornærmelse for Jord Besidderne, samt efter ethvert Steds Leylighed, eller hvor der er Overflø-dighed af Jord, som sees af Forordningens §§ 13 og 14.- 
5. At disse Præste-Inderster /: have nogen Mangel paa fornøden Jord, da de alle-rede have saa megen Jord, deels til Leye af Præsterne, deels tilkjøbte Grunde, at de derpaa kan holde baade Kjør og Faar til deres Fornødenhed. 
6. At Præsterne endog have tilbudet dem mere, og ere villige til at overlade dem saa megen Jord, som de kan undvære, for en aarlig billig Afgift, men dette have de endog /: villet modtage, i den Tanke at de skulle faae Jord udviiste fra Præste-gaardene til deres Huuse, ligesom de andre Huusmænd i Sognene, med ….. det dog har en gandske anden Beskaffenhed; Thi skulde man efter slige Omstændig-heder tjenstligst have Deres Høyærværdighed, til videre Bekjendtgjørelse for vedkommende, tilmeldet, at intet paa disse Præste-Inderster ubeføyede Klage-maal og Paastand er at reflectere. Men det vil blive en privat Sag imellem dem og Præsterne selv, til hvem de kan henvende sig at handle om hvad Jord Præs-terne til dem efter godvillig og mindelig accord kan og vil overlade i Leye af Præstegaardens Jorder imod en billig aarlig Afgift, som Præsterne og erklære sig villige til, uden at enten den Kongelige Land–Commission eller andre Officiales noget videre sig dermed have at befatte. 
 
Det Kongelige Danske Cancellie den 15 Nov. 1783. 
 
Luxdorph. P. Aagaard. 
 
Til 
Biskop Hr. Jakob Ramus. – 
 
 
Ovenstaaende, som er en ligelyende Gjenpart af det Kongelige Danske Cancel-lies Resolution, bliver velærværdige Hr. Provst Tostrup i Svenstrup, Hr. Nyeland i Hagenberg og Hr. Arends i Ecken herved saavel til deres egen Efter-retning som til Bekjendtgjørelse for deres Inderster, tilstillet. 
 
Odense d. 19 Nov. 1783 Jakob Ramus. 
 
Copiens Rigtighed bevidnes af 
L. Nyeland 
ligeledes af Past. Hagenb. 
Matt. Tostrup 
Ogsaa af mig testeres denne Copie med Originalen at vare ligelydende 
Guderup d. 1 Dec. 1783 Joh. Joach. Arends. 
 
Af dette vigtige Document er igjen taget en Gjenpart i Cancelliet d. 7 Marts 1817 testeret af 
 
Lüders 
(Seglet paatrykt) Cancellieraad og Archivarius 
i det danske Cancelli. – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening