Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
     1. Fortegnelse på kirkens og præstens korntiende
     2. Overenskomst mellem diakonen Brandt
     3. vedrørende nedlæggelse af Havnbjerg kapellani
     4. Angaaende samme Capellanies Nedlæggelse. –
     5. fra præsten Tostrup i Svenstrup i samme sag.
     6. Vidneforfør angående samme genstand
     7. Om samme sag
     8. Et tingsvidne angående samme sag
     9. Afskrift af et brev fra biskop Ramus samme sag
     10. Ditto
     11. Lavensby kapellanis jorder skal falde tilbage
     12. en attest fra tolvmændene i Havnbjerg
     13. En del mindre attester
     14. brev Pastor Wegersleff til pastor Tostrup
     15. Gensvar fra pastor Tostrup
     16. Fritagelse for indløsningssum
     17. 2 legater, hvert på 300 rdl
     18. Overlevering af de 2de legater
     19. en strid med sognepræsten i Havnbjerg
     20. Cancelliets Dom i denne Sag
     21. En lejekontrakt
     22. En klage fra degnen Tüchsen 27 nov 1800
     23. Aarlig leverede Kapellani-Brød
     24. Vedrørende samme.
     25. Vedrørende samme.
     26. Bekjendtgjørelse desangaaende.
     27. præstegårdenes bygning og nådsens år
     28. Et fæstebrev udstedt 1723
     29. om hvad nogle betaler for noget jord
     30. En fortegnelse på kornet
     31. præstekådner Christen Nielsen i Havnbjerg
     32. Ottho Petersen Præste Kaadner i Hagenbjerg
     33. Fæstebrev for Christian Pedersen af Lunden
     34. Et Fæstebrev for Chr. Lauritzen i Hagenbjerg
     35.angaaende Præste-Indesterne i Hagenberg Sogn
     36. En befaling fra Tilemann 1775
     37. En pengeindtægt
     38. Præstegaardens Bygning 1812.
     39. Et Musik Privillegium
     40. Uddrag af Havnbjerg kirkebog fra 1606-1806
     41. Præsterne og Degnene i Hagenbjerg
     42. Capellan i Lauensby Clemens Pedersen. –
     43. årlig indkomst for kapellanen
     44. Offer og Accidentser
     45. de kirkelige Forhold paa Als
     46. at takke Alsingerne for deres Troskab 1814
     47. Skolelærer With som Degn i Hgbjerg
     48. yde Degneenken en forhøiet Pension. –
     49. enkelte Bekjendtgjørelser
     50. Prøver på Andreas Beyerholms poesier
     51. Afskrift af et par digte
     52. De svenske erobrede skibe 1 jul 1677
     53. Modtaget i offer
     54. Stiftelsesbrev for Skt Jørgens hospital
     55. Uddrag af Notmark kirkeb. fra 1688 indtil 1729
     56. Fortsat Uddrag af Hagenbjergs Kirkebog
     57. Tilladelse at bygge et inderstehus 4 jun 1751
     58. En oversigt over Lavensbys bymarkers fordeling
     59. En godtgørelse i penge
     60. En beroligende erklæring fra præst Nyeland
     61. Stridighederne mellem Præst og Præsteinderster
     62. Pastor Nylands Svar desangaaende
     63. En Opsats angaaende samme Sag
     64. Landcommissionens Bedømmelse af Sagen
     65. En Skrivelse fra det kongelige Rentekammer
     66.Danske Cantzelies Skrivelse i samme sag
     67. Biskoppens Skrivelse i samme sag
     68. dansk Cancellie angående samme sag
     69. En lille Skrivelse fra Præsten L. Nyeland
     70. Tvende Extracter i samme sag
     71. Ansøgning fra flere Inderster
     72. En Erklæring fra Præsterne desangaaende
     73. Fra det tydske Cancellie angaaende samme Sag.
     74. Om samme sag
     75. 17 mar 1840 kører sagen endnu,
     76. Købebrev for Peder Christensen i Havnb. 1731.
     77. Uddrag af Ketting-Byes Jordeborg
     78a. Uddrag af Nordborg´s Kirkebog 1621-40
     78b. Uddrag af Nordborg kirkebog 1641-1660
     78c. Uddrag af Nordborg kirkebog 1661-1670.
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
74. Om samme sag
 
Da Hagenbjerg 1807 fik en nye Sognepræst i Fr. Marquardt Meier, maae Præste –Indersterne have troet, at det nu var den rette Tid til igjen at tage fat paa denne Sag, derfor finde vi en kort Skrivelse (14) fra Provst Fangel til Meier under 2den. Mai 1807, om at han skulde erklære sig i Anledning af de fra Biskoppen Provsten tilsendte Ansøgninger med Bilage. En saadan (15) indløb under 21de. Mai 1807, hvori der ikke er noget væsentligt Nyt, men han henholder sig med Rette til de tidligere Resolutioner i denne Sag (s. N.72) endvidere beraaber han sig paa sit Kaldsbrev fra 12te. Dec. 1806, hvori dette Indtægter ere angivne, som han nu besidder dem. Tillige gjør han opmærksom paa, at hvis disse Inderster nu fik deres Ønske opfyldt, vilde lignede Ansøgn. og Besværinger snart finde Efterlignere i de andre Sogne her paa Als, hvor mange Huusmænd sidde paa Præstegrund uden at have faaet Jord udlagt af dennes Jorder. Flere af de oprindelige Beboere have nu solgt deres Steder til nye Eiere uden denne Rettighed. Saaledes kjøbte for nogle Aar siden en Christian Hütt i Lauensby et saadant Sted for 140r., en Kjøbesum hvoraf Renterne svare til Huusleje og Kaalhave, men skulde det nu ogsaa have denne Rettighed, vilde det stige til den dobbelte Værdi. Man seer ogsaa af denne Erklæring, at de denne Gang alene have henholdt sig til Præstegaarden og ikke som tidligere til den hele Comunne (s. N.71). – Derpaa indløb d. 4de. Juli 1807 en Skrivelse (16) fra Biskop Hansen til Provst Fangel, som denne afsendte til Præsten d. 8de. Juli, om at Cancelliet d. 30te. Mai havde i en Skrivelse til Biskoppen stadfæstet den gamle Resolution fra 1783 d. 15de. Novb. – 
1825 d. 28de. Octob. har Præste–Indersterne igjen med Christen Petersen I Spidsen indgivet en Ansøgning om Jordsudlægning (17) fra Præstegaarden, hvorfor daværende Amtsforvalter Fischer d. 30te. Novb. s.A. opfordrede Sognepræsten Meier til at erklære sig desangaaende, hvilket ogsaa skete den 8d. December 1825 i en vidtløftig Skrivelse, hvori der paa enkelte Undtagelser nær intet Nyt frem-kommer. Dog anfører han, ”at schon im 17 Jahrhundert und noch in der ersten Hälfte des 18, haben die Kønigl. dänischen Prediger auf Alsen es sich erlaubt Stücken Landes zu Bebauung mit einem Hause und dazu gehørigen Garten, wie sie es nannten, auszufesten und eigenmächtig Festebriefe auszu-stellen, die eine kleine Recognition an baarem Gelde und von jedem Bewohner einige Arbeitstage beträgt für Alle - 40, die Summe ihrer Abgabe für alle = 12r. 2 M. 6 Schl. Hamb. Cour. An und für war eine solche Verfestung eine Nullitet“, da hverken den almindelige danske Lovgivning tilstæder Brugeren en saadan Ret, ei heller er der i det enkelte Tilfælde søgt om Tilladelse dertil paa høiere Steder. Men da ingen Klager ere indløbne fra Eftermanden over Formandens Fremgangsmaade, er en fast Besid-delse ved Hævd indtraadt for saadanne Steders Besiddere. Det ældste Document af saadanne Fæstebreve er sendt ind med Præstens første Erklæring i denne Sag. Siden 1770 er nu Halvdelen af Stederne gaaede over i fremmede Hænder og siden 1794 ere 7 af disse Steder blevne ved Kjøbebreve af den civile Øvrighed disponerede, Den af Christen Petersen beskrevne Tilstand for disse Inderster som meget ussel og undertrykt, er efter Meiers Dom en ”reen Opfindelse”, de have det tværtimod godt; ved den høiere stigende Cultur er ogsaa Daglønnen steget, saa at i Gjennemsnittet hos ham saadanne Inderster have i Dagløn 14 β daglig, hvilket kan beregnes til en Tønde Rug á 3 M. 4 β og en Tønde Byg á 2 M. 4 β om Ugen. 
Den 21 April 1826 indløb fra Amtmand v. Krogh en Skrivelse til Amtsforvalter Fischer, der d. 22de. Apr. sendte den (18) videre til Præsten, at Cancelliet d. 15tend. d. M. havde afviist Ansøgningen. – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening