Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
     1. Fortegnelse på kirkens og præstens korntiende
     2. Overenskomst mellem diakonen Brandt
     3. vedrørende nedlæggelse af Havnbjerg kapellani
     4. Angaaende samme Capellanies Nedlæggelse. –
     5. fra præsten Tostrup i Svenstrup i samme sag.
     6. Vidneforfør angående samme genstand
     7. Om samme sag
     8. Et tingsvidne angående samme sag
     9. Afskrift af et brev fra biskop Ramus samme sag
     10. Ditto
     11. Lavensby kapellanis jorder skal falde tilbage
     12. en attest fra tolvmændene i Havnbjerg
     13. En del mindre attester
     14. brev Pastor Wegersleff til pastor Tostrup
     15. Gensvar fra pastor Tostrup
     16. Fritagelse for indløsningssum
     17. 2 legater, hvert på 300 rdl
     18. Overlevering af de 2de legater
     19. en strid med sognepræsten i Havnbjerg
     20. Cancelliets Dom i denne Sag
     21. En lejekontrakt
     22. En klage fra degnen Tüchsen 27 nov 1800
     23. Aarlig leverede Kapellani-Brød
     24. Vedrørende samme.
     25. Vedrørende samme.
     26. Bekjendtgjørelse desangaaende.
     27. præstegårdenes bygning og nådsens år
     28. Et fæstebrev udstedt 1723
     29. om hvad nogle betaler for noget jord
     30. En fortegnelse på kornet
     31. præstekådner Christen Nielsen i Havnbjerg
     32. Ottho Petersen Præste Kaadner i Hagenbjerg
     33. Fæstebrev for Christian Pedersen af Lunden
     34. Et Fæstebrev for Chr. Lauritzen i Hagenbjerg
     35.angaaende Præste-Indesterne i Hagenberg Sogn
     36. En befaling fra Tilemann 1775
     37. En pengeindtægt
     38. Præstegaardens Bygning 1812.
     39. Et Musik Privillegium
     40. Uddrag af Havnbjerg kirkebog fra 1606-1806
     41. Præsterne og Degnene i Hagenbjerg
     42. Capellan i Lauensby Clemens Pedersen. –
     43. årlig indkomst for kapellanen
     44. Offer og Accidentser
     45. de kirkelige Forhold paa Als
     46. at takke Alsingerne for deres Troskab 1814
     47. Skolelærer With som Degn i Hgbjerg
     48. yde Degneenken en forhøiet Pension. –
     49. enkelte Bekjendtgjørelser
     50. Prøver på Andreas Beyerholms poesier
     51. Afskrift af et par digte
     52. De svenske erobrede skibe 1 jul 1677
     53. Modtaget i offer
     54. Stiftelsesbrev for Skt Jørgens hospital
     55. Uddrag af Notmark kirkeb. fra 1688 indtil 1729
     56. Fortsat Uddrag af Hagenbjergs Kirkebog
     57. Tilladelse at bygge et inderstehus 4 jun 1751
     58. En oversigt over Lavensbys bymarkers fordeling
     59. En godtgørelse i penge
     60. En beroligende erklæring fra præst Nyeland
     61. Stridighederne mellem Præst og Præsteinderster
     62. Pastor Nylands Svar desangaaende
     63. En Opsats angaaende samme Sag
     64. Landcommissionens Bedømmelse af Sagen
     65. En Skrivelse fra det kongelige Rentekammer
     66.Danske Cantzelies Skrivelse i samme sag
     67. Biskoppens Skrivelse i samme sag
     68. dansk Cancellie angående samme sag
     69. En lille Skrivelse fra Præsten L. Nyeland
     70. Tvende Extracter i samme sag
     71. Ansøgning fra flere Inderster
     72. En Erklæring fra Præsterne desangaaende
     73. Fra det tydske Cancellie angaaende samme Sag.
     74. Om samme sag
     75. 17 mar 1840 kører sagen endnu,
     76. Købebrev for Peder Christensen i Havnb. 1731.
     77. Uddrag af Ketting-Byes Jordeborg
     78a. Uddrag af Nordborg´s Kirkebog 1621-40
     78b. Uddrag af Nordborg kirkebog 1641-1660
     78c. Uddrag af Nordborg kirkebog 1661-1670.
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
75. 17 mar 1840 kører sagen endnu,
 
1840 d. 17de. Marts indløb der en Skrivelse (19) fra Biskop Tetens til Sognepræsten I. Knudsen, saaledes lydende: Fra Gouværnamentet i Fyen har jeg modtaget til Erklæring vedlagte Ansøgning fra 10 Hagenbergs Inderster om at erholde fra Præstegaarden Jord tillagt deres Huuse. Førend jeg afgiver denne forlangte Erklæring, anmoder jeg tjenstligst Deres Velærværdighed om at meddele mig Deres Betænkning saavel med Hensyn paa, at De er nævnt i Ansøgningen som med Hensyn paa det af Boelsmændene i deres Paategning Anførte, at Boelstederne nemlig i sin Tid have efter Forordningen af 26d. Januar 1770 udlagt Jord til de øvrige Byens Inderster. 
Herpaa svarede (20) Præsten d. 24de. Marts s.A. i en vidtløftig Skrivelse, hvoraf det Vigtigste er Følgende: Litr. a: 1 Sandt er det, at Præsten for tvende Inderster, nemlig Christen Petersen og Mathes Mathesen havde anerkjendt Billigheden af deres Forlangende og havde lovet dem sin Medvirkning til dettes Opnaaelse efter sin Død ved en Forbøn, hvilket den sidste havde modtaget med Taknemme lighed, den anden derimod med et trodsigt og studsigt Svar. Litr. a: 2 Boelsmændene havde udlagt Jord til deres egne Kaadnere (6 i Tallet á: 2 Tønder) og Inderster (5 á 1 Tønd.) i alt 17 Tønder Land, hvilket fordeelt paa 13 Boelsmænd, blev 14/13 Tønde for hver Bonde, Præsten havde derimod for sine 2½ Boel 14 Inderster at udlægge Jord til, hvilket paa hvert Boel blev 53/5 Tønde, hvorfor det havde været rigtigt om, Forordningen af 1774 d. 14d. Januar, at der skulde udlægges af hele Communen i Fælledsskab, var bleven fulgt. Litr. 2, 1 Usandt er det derimod, at han ikke uden efter høiere Befaling vilde gaae ind paa noget videre, end hvad han under N. 1 havde lovet. Litr. 2, 2 Ligeledes er det usandt, at det, at han har udleiet en Deel Jord, skulde være et Beviis paa, at den hele Jords Drift skulde overstige hans Kræfter, han har gjort dette af Billighed imod Vedkommende, da de allerede iforveien tildeels har havt denne Jord, deels ogsaa for hans at have en fast Sum til Gjældens aarlige Afbetaling. – Litr. 2, 3 Dernæst er det ogsaa usandt, at de ikke kunne ernære sig ved deres Indersteder, da de fleste af dem tvertimod maae ansees for ret velstaaende Folk. Christen Petersen har det vel smaat, men han kan heller ikke kaldes en flittig og driftig Arbeider. Paa 3 nær, nemlig Rasmus Nielsen, Andreas Christensen og Mathes Mathesen holde andre hver en Ko, Andreas Nielsen endog 2, da han har 3 Tønder Land af Præsten for en billig Leie og tillige som Skovfoged endog Affaldsbrænde til Salg. Det Samme gjælder om Dominicus Eriksen, der har 12 Skj. i Leje og frit Affaldsbrænde, hvilket ogsaa gjælder om Hans Eriksen, der tillige i Skoven har fri Græsning til en Ko og desuden et Stykke Jord i Skoven, hvorpaa kan avles en 10 : 12 Tønder Kartofler. – Til Jakob Frederiksens Sted er der kjøbt Jord paa Lauensby Mark, hvorpaa der rigelig kan arves en Ko, til Jørgen Frederiksens Sted er der udlagt Jord 1½ T. fra et Boel. Jakob Christensen arvede for 2 Aar siden et Kaadsted i Stevning og indtager af sit Huus i Hagenbj. en ret god Leye. Rasmus Nielsen er tillige med sin Kone en meget stræbsom og flittig Mand, saa at de endog kunne kalder velstaaende Folk, det Samme gjælder om Andreas Christensen, der især ernærer sig ved sit Fiskeri, Fiskegarn og Kurvfletning. Mathes Mathesen er en Krøbling og har det daarligst, men slaaer sig dog igjen-nem ved at gjøre Træsko og Klodser. – 
1841 d. 3die. Jan. fik Præsten en lille Skrivelse fra Provsten Thomsen, som var en Anmodning fra Biskoppen af følgende Indhold: ”Foranledigst af Skrivelse (21) fra det Kongel. danske Cancellie undlader jeg ei at udbede mig gjennem Deres Hoiærværdighed Efterretninger meddeelt fra Sognepræsterne i Hagenbjerg, Svenstrup og Igen, om og hvor vidt der i de respective Pastoratarchiver findes nogen Oplysning, om ders Aarene 1775 eller 76 maatte være truffen Overens-komst imellem daværende Sognepræster og Præsteinderster angaaende Afstaael-se af Præstegaards Jord til disse, være sig for 18 β Skjeppen eller under nogen-somhelst anden Betingelse. Herpaa indløb igjen et Svar (22) fra Præsten Knudsen, at der ikke fandtes det Mindste i saa Henseende, og at det var et af de Usandheds Vaaben, hvormed disse Inderster fægtede. Til Slutning omtaler han atter de mange Resolutioner i denne Sag. – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening