Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
     1. Fortegnelse på kirkens og præstens korntiende
     2. Overenskomst mellem diakonen Brandt
     3. vedrørende nedlæggelse af Havnbjerg kapellani
     4. Angaaende samme Capellanies Nedlæggelse. –
     5. fra præsten Tostrup i Svenstrup i samme sag.
     6. Vidneforfør angående samme genstand
     7. Om samme sag
     8. Et tingsvidne angående samme sag
     9. Afskrift af et brev fra biskop Ramus samme sag
     10. Ditto
     11. Lavensby kapellanis jorder skal falde tilbage
     12. en attest fra tolvmændene i Havnbjerg
     13. En del mindre attester
     14. brev Pastor Wegersleff til pastor Tostrup
     15. Gensvar fra pastor Tostrup
     16. Fritagelse for indløsningssum
     17. 2 legater, hvert på 300 rdl
     18. Overlevering af de 2de legater
     19. en strid med sognepræsten i Havnbjerg
     20. Cancelliets Dom i denne Sag
     21. En lejekontrakt
     22. En klage fra degnen Tüchsen 27 nov 1800
     23. Aarlig leverede Kapellani-Brød
     24. Vedrørende samme.
     25. Vedrørende samme.
     26. Bekjendtgjørelse desangaaende.
     27. præstegårdenes bygning og nådsens år
     28. Et fæstebrev udstedt 1723
     29. om hvad nogle betaler for noget jord
     30. En fortegnelse på kornet
     31. præstekådner Christen Nielsen i Havnbjerg
     32. Ottho Petersen Præste Kaadner i Hagenbjerg
     33. Fæstebrev for Christian Pedersen af Lunden
     34. Et Fæstebrev for Chr. Lauritzen i Hagenbjerg
     35.angaaende Præste-Indesterne i Hagenberg Sogn
     36. En befaling fra Tilemann 1775
     37. En pengeindtægt
     38. Præstegaardens Bygning 1812.
     39. Et Musik Privillegium
     40. Uddrag af Havnbjerg kirkebog fra 1606-1806
     41. Præsterne og Degnene i Hagenbjerg
     42. Capellan i Lauensby Clemens Pedersen. –
     43. årlig indkomst for kapellanen
     44. Offer og Accidentser
     45. de kirkelige Forhold paa Als
     46. at takke Alsingerne for deres Troskab 1814
     47. Skolelærer With som Degn i Hgbjerg
     48. yde Degneenken en forhøiet Pension. –
     49. enkelte Bekjendtgjørelser
     50. Prøver på Andreas Beyerholms poesier
     51. Afskrift af et par digte
     52. De svenske erobrede skibe 1 jul 1677
     53. Modtaget i offer
     54. Stiftelsesbrev for Skt Jørgens hospital
     55. Uddrag af Notmark kirkeb. fra 1688 indtil 1729
     56. Fortsat Uddrag af Hagenbjergs Kirkebog
     57. Tilladelse at bygge et inderstehus 4 jun 1751
     58. En oversigt over Lavensbys bymarkers fordeling
     59. En godtgørelse i penge
     60. En beroligende erklæring fra præst Nyeland
     61. Stridighederne mellem Præst og Præsteinderster
     62. Pastor Nylands Svar desangaaende
     63. En Opsats angaaende samme Sag
     64. Landcommissionens Bedømmelse af Sagen
     65. En Skrivelse fra det kongelige Rentekammer
     66.Danske Cantzelies Skrivelse i samme sag
     67. Biskoppens Skrivelse i samme sag
     68. dansk Cancellie angående samme sag
     69. En lille Skrivelse fra Præsten L. Nyeland
     70. Tvende Extracter i samme sag
     71. Ansøgning fra flere Inderster
     72. En Erklæring fra Præsterne desangaaende
     73. Fra det tydske Cancellie angaaende samme Sag.
     74. Om samme sag
     75. 17 mar 1840 kører sagen endnu,
     76. Købebrev for Peder Christensen i Havnb. 1731.
     77. Uddrag af Ketting-Byes Jordeborg
     78a. Uddrag af Nordborg´s Kirkebog 1621-40
     78b. Uddrag af Nordborg kirkebog 1641-1660
     78c. Uddrag af Nordborg kirkebog 1661-1670.
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
77. Uddrag af Ketting-Byes Jordeborg
 
Uddrag af Ketting-Byes Jordeborg med Oplysning om de Eiere og deres Steder. 
 
XIII. 99-101, XI. 286-287 
Præstegaarden var ansat til 2½ Boel, hvor af de 6 Boelsmænd fik 34 Tønder Land, deri indbefatter Gaardsrum og Have. De daværende Boelsmænd vare: Hans Henrik Ohlsen, Hans Møller, Matthias Lorensen, Jørgen Rasmussen og Baron Bülows tvende Boel. Til de fürstelige Kaadnere blev der udlagt en Tønde Land til hver: a. Lorens Petersen Smed – Peter Svendsen 1 Tønde; - b. Ernst Petersen – Klaus Ærøboes Kaad ovenfor Smedens efter Bro 1 T.; denne Ernst Petersen var en Chrisianseldter, meget ivrig og gjorde sig tillige bekjendt ved at digte flere Psalmer og religiøse Sange, hans Kone var en Molt.; - c. Christian Skomager med sin Inderste Carl Simensen, der ogsaa har noget af Matthias Lorensens Abildgaard – Klaus Ærøboes Kaad ved Siden af Boelsmand Hans Klausen. 1 T. – Carl Simensen heed igsaa Carl Styrmand, der som gammel Mand holdt Skole for smaae Børn. - d. Peter Knudsens fürstlie øde Kaad – Hans Jørgen Møller, Kromand, 7 Skj. 3 Roder. 68 Foder, til Haven 36 Rod. 32 Fod, dette Kaad maa rimeligviis være det af Joh. Peter Knudsen 1759 kjøbte Christian Lorentzens Kaad. - e. Peter Knudsens fyrstl. Kaad, som forhen Jakob Wrang har eiet, - Hr. Proprietair K. Knudsen til Lysholm, 3 Skj. 10 Roder; hjemme ved Huset 4 Skj. 30 Roder. - f. Peter Knudsens fyrstl. Inderstested – Hans Jørgen Møller, Kromand, 1 Tønd. 1 Skj. 28 Roder, 14 Fod. 42 Tom.; hjemme 28 Rod. 35 Fod; Summa 1 Tønde 2 Skj. 16 Rod. 49 Fod 42 T. - g. Christen Johansen bekom intet Land. – Hans Knaabe, der ingen Jord har og dog betaler Skat for et Kaad. Sagnet fortæller, at i gamle Dage skulde dette Steds Eier en Aften i Kroen have solgt sin Jord til Kromanden for ”et Aftens Drikken” og denne Jord skulde være indlemmet i Askhøi. Dette vil ikke stemme med Jordebogen, denne siger blot, at Christen Johansen ”bekom intet Land.” Han var en slem Fyr til sin Tid og sad flere Aar i Tugthuset. Mon dette ikke skulde være Grunden til, at han ingen Jord fik; thi en frivillig Sag maatte det vel altid blive; flere Steder undlode Bønderne jo at udlægge Jord til deres Inderster. - h. Peter Hansen – Hans Gudmoes 1 T. - i. Hans Christian Jolmand – Hans Jørgen Møller, Kromand 1 T. - k. Christian August – Hans Kok 2 T. 4 Skj. 9 Roder, 45 Fod, 37 Tom. – 
Præstekaadnerne vare følgende: a. Christian Thomsen – Chr. Thomsens øverst nærmest Bro beliggende Huus 6 Skj. - b. Jens Juler el. Hjulmand – Dahme bag ved Kirken 6 Skj. - c. Jens Tøysens Enke – Skræddermester Henrik Eriksen 6 SKj. Jens Tøysen havde været Tømmermand, hvis Enke solgte det til den gamle Farver Kirchner i Igenmølle, med hvis Pleiedatter Sørensen fra Sønderborg det kom til Slagteren Hans Eriksen eller Hans Bonde i Ketting, hvis Søn Skrædderen er. - d. Hans Hansen Amme – Slagter Hans Eriksen 6 SKj. - e. Peter Jessen – Hans Jessen 6 Skj. - f. Christian Mikkelsen – Frederik Vogt 6 SKj.; denne Mand har igjen tvende Inderster, der ligge ovenfor nærmest efter Augus-tenborg. - g. Thomas Iversen (el. Skomager) – Hans Peter Elnef 6 Skj. - h. Hans Eriksen. – Hans Eriksen, Slagter 6 Skj. - i. Nikolai Matzen (eller Piehl). Hoffnie Nielsen 6 Skj. - k. Claus Clausen i Markskjel 2 Tønder, 2 Skj. 26 Roder, 21 Fod, 50 Tom., dette Sted ligger i Vraaen; denne Claus Clausen hørte til Hernhutterne, hans Fader havde været Forpagter paa Sundeved, hvorfor han ogsaa kaldtes Claus Hollænder og hans Moder (i. Hollænderkun) og Søster Adelheid (Olheid, der var meget hellig og agerede Præst) boede i Ketting paa Bladts Huus bagved Kirken. - l. Jørgen Brag i Markskjel ligeledes i Vraaen 2 Tønd. 4 Skj. 8 Roder, 59 Fod 75 Tom. – 
Bøndernes Inderster: a. Bülows Inderster: 1. Thomas Jørgensen – Christian Poulsens Huus 4 Skj. - 2. Lars Meier – Skrædder Hønborg 4 Skj. Denne Lars Meier skal have været Forpagter paa Sundeved, hans Enke kaldtes i min Onkels Barndom ”Mutter Lassis” og var pænere klædt end Bønderfolk i Almindelighed. De havde kjøbt Stedet f Ingeborg Gøttscke, der skal have faaet det efter sin Moder og boet der i nogen Tid. - 3. Peter Petersen Skrædder boede paa det Sted, hvor nu Grethe Gudemoes slaaer sin Væverstoel: 4 Skj. - 4. Johan Jørgensen (el. Kok). – Niels Rasmussen 4 Skj. Dette Sted havde ogsaa en Inderste Andreas Smed – Johan Jørgensen Kok. - 5. Hans Jakob – Jakob Hansen el. Lillejakob 4 Skj. – 
De 4 Boels Inderster: 1. Hans Christian Bødger – - - 4 Skj. - 2. Hans Peter Sko-mager – Peter Høis Sted 4 Skj. - 3. Jørgen Christensen – Skomager Nielsen – 4 Skj. - 4. Matz Hansen (Mads Træskomand) – Capt. Matzen 4 Skj. - 5. Lorens Petersen, -- Peder Andersens Sted. Lorens ….., Boelsm. i Igen Sogn ægtede Degneenken paa dette Sted. -- - 6. Johan Nissen – rimeligviis Mari Sebbeløvs Sted 4 Skj. - 7. Christian Simensen eller alm. kaldet Simon Skrædder – Peter Lauritsens Sted 4 Skj.- 8. Hans Hansen – Hans Træskomands Sted 4 Skj. - 9. Peter Snedker – Nikolai Kremers Sted 4 Skj. - 10. Kirstin philips – Hans Gudemoes, det overste Huus nærmest Bro paa høire Haand. Denne Kirstin philips arvede dette Sted efter sin Fader, men havde været gift med en Degnesøn Philip Steffensen, der i nogen Tid havde leiet det ene af det øde Boel. - 11. Henrik Hartvig el. Ellen Skraps Sted, han var en fremmed her tilbagebleven tydsk Soldat, almindelig kaldet Henrik Tydsker 4 Skj. – 
Lorens Petersen Smed fik i Smedeland af alle Bønder 8 Skj. – 
Degneinderster: 1. Peter Nikolaisen bekom af de 4 Boelsm. en Smule Jord 31 Roder 62 Fod, som han skal betale dem af, det skal have været en Leergrav og et Bryghuus have staaet her til en Tid, tilhørende en Enke, Mad. Kossau. - 2. Hans Christian Hansen 32 Roder 67 Fod – det nærmest Lunden beliggende Huus. - 3. Christian Clausen el. Christian Tydsker, en fremmed katholsk 31 Roder, 9 Fod 50 Tom., rimeligviis Mikkelsens Sted. - 4. Ernst Brand 1 SKj. 20 Rod. 28 Fod 50 Tom., vides ikke. - 5. Peter Nikolaisens 4 Rod. 16 Fod, maaskee altsaa det, han har af Degnen, medens hiint af Bønderne. - 6. Jakob Christian 14 Rod. 56 Fod vides ikke – men Rasmus Skrædders og Jes Skades Huse ere Degneinder-ster. – 
Gadeinderster ere: Lorens Handskemager – Matthias Nikolaisens Huus (Ingeborg Mikkels) 9 Rod. 8 Fod. - 2. Hollænderens Kone – Christen Bladts Huus 15 Rod. 18 Fod. – 
Den Vei, som gaaer fra Kallehavebed gaaer over Møllehøis Ager til den Augus-tenborger Vei ved Leerbjerg. – Den alfave Vei, som gaaer fra Gammelled, sønden store Uglerhøi til Rakkerledet er 12 Alen, 6 Alen til et Dige. – 
”nedad Lambjergs Deel”. – I Matthias Lorensens Lundbæk i Leyen er lagt et Vandløb fra Kirkedam 4 Alen bredt. – 
 
Atzerballig Skov d. 30te. Mai 1790 Eedsvoren Landmaaler 
 
Andreas Christensen. 
 
Til Stadfæstelse 
 
Matthiessen. – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening