Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
     1. Fortegnelse på kirkens og præstens korntiende
     2. Overenskomst mellem diakonen Brandt
     3. vedrørende nedlæggelse af Havnbjerg kapellani
     4. Angaaende samme Capellanies Nedlæggelse. –
     5. fra præsten Tostrup i Svenstrup i samme sag.
     6. Vidneforfør angående samme genstand
     7. Om samme sag
     8. Et tingsvidne angående samme sag
     9. Afskrift af et brev fra biskop Ramus samme sag
     10. Ditto
     11. Lavensby kapellanis jorder skal falde tilbage
     12. en attest fra tolvmændene i Havnbjerg
     13. En del mindre attester
     14. brev Pastor Wegersleff til pastor Tostrup
     15. Gensvar fra pastor Tostrup
     16. Fritagelse for indløsningssum
     17. 2 legater, hvert på 300 rdl
     18. Overlevering af de 2de legater
     19. en strid med sognepræsten i Havnbjerg
     20. Cancelliets Dom i denne Sag
     21. En lejekontrakt
     22. En klage fra degnen Tüchsen 27 nov 1800
     23. Aarlig leverede Kapellani-Brød
     24. Vedrørende samme.
     25. Vedrørende samme.
     26. Bekjendtgjørelse desangaaende.
     27. præstegårdenes bygning og nådsens år
     28. Et fæstebrev udstedt 1723
     29. om hvad nogle betaler for noget jord
     30. En fortegnelse på kornet
     31. præstekådner Christen Nielsen i Havnbjerg
     32. Ottho Petersen Præste Kaadner i Hagenbjerg
     33. Fæstebrev for Christian Pedersen af Lunden
     34. Et Fæstebrev for Chr. Lauritzen i Hagenbjerg
     35.angaaende Præste-Indesterne i Hagenberg Sogn
     36. En befaling fra Tilemann 1775
     37. En pengeindtægt
     38. Præstegaardens Bygning 1812.
     39. Et Musik Privillegium
     40. Uddrag af Havnbjerg kirkebog fra 1606-1806
     41. Præsterne og Degnene i Hagenbjerg
     42. Capellan i Lauensby Clemens Pedersen. –
     43. årlig indkomst for kapellanen
     44. Offer og Accidentser
     45. de kirkelige Forhold paa Als
     46. at takke Alsingerne for deres Troskab 1814
     47. Skolelærer With som Degn i Hgbjerg
     48. yde Degneenken en forhøiet Pension. –
     49. enkelte Bekjendtgjørelser
     50. Prøver på Andreas Beyerholms poesier
     51. Afskrift af et par digte
     52. De svenske erobrede skibe 1 jul 1677
     53. Modtaget i offer
     54. Stiftelsesbrev for Skt Jørgens hospital
     55. Uddrag af Notmark kirkeb. fra 1688 indtil 1729
     56. Fortsat Uddrag af Hagenbjergs Kirkebog
     57. Tilladelse at bygge et inderstehus 4 jun 1751
     58. En oversigt over Lavensbys bymarkers fordeling
     59. En godtgørelse i penge
     60. En beroligende erklæring fra præst Nyeland
     61. Stridighederne mellem Præst og Præsteinderster
     62. Pastor Nylands Svar desangaaende
     63. En Opsats angaaende samme Sag
     64. Landcommissionens Bedømmelse af Sagen
     65. En Skrivelse fra det kongelige Rentekammer
     66.Danske Cantzelies Skrivelse i samme sag
     67. Biskoppens Skrivelse i samme sag
     68. dansk Cancellie angående samme sag
     69. En lille Skrivelse fra Præsten L. Nyeland
     70. Tvende Extracter i samme sag
     71. Ansøgning fra flere Inderster
     72. En Erklæring fra Præsterne desangaaende
     73. Fra det tydske Cancellie angaaende samme Sag.
     74. Om samme sag
     75. 17 mar 1840 kører sagen endnu,
     76. Købebrev for Peder Christensen i Havnb. 1731.
     77. Uddrag af Ketting-Byes Jordeborg
     78a. Uddrag af Nordborg´s Kirkebog 1621-40
     78b. Uddrag af Nordborg kirkebog 1641-1660
     78c. Uddrag af Nordborg kirkebog 1661-1670.
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
78a. Uddrag af Nordborg´s Kirkebog 1621-40
 
Uddrag af Nordborg´s Kirkebog fra Aar 1621 – 1670. – 
 
Den begynder med d. 30te. Sept. 1621 og ender med d. 20de. Octob. 1670. - - - - - 
 
1621 Dom. 22 p.Trin. høitidelig holdt Præsten Hr. Andreas Christiani Brandt sin første Messe i Provsten Hr. Davids Nærværelse (Hr. David kaldes vicinus). – 
d. 4de. Novb. Dom. 23 p.Trin. døbt Hr. Lauritz´ Barn kaldet Hanse. – Familien Kolmoβ forekommer i Pøel. - - d. 18de. Dom. 25 p.Trin. holdt Jes Fogett i Holm, .….., hvor Præsten var med. Torsdagen derefter døbt Hans Christensens Datters Barn i Holm, som blev lockett af Jes Fogett paa Nordborg. - - - Dom. 2 Advent introducerede Hr. David i Præstens Fraværelse flere Kirkegangskoner, ogsaa Capellanen Hr. Lauritz har flere Forretninger, indtil Præsten igjen selv fore-kommer Dom. 4 Adv.–Juledag offredes ham 28 ? dansk 6 sol. dansk. – Om Mandagen gik en Kvinde fra Holm i Kirken, som var lokket. – 
1622 d. 20 Jan. Dom. 2 p.Epiphan. trolovede Hr. Lauritz et Par fra Holm, der vare beslægtede i 3die. og 4de. Led, hvortil behøvedes Provstens Indvilligelse. - - samme Dag var Præsten til Barselgilde hos Hr. David, til hvis Datter Kathrine han stod Fadder. - - - d. 1ste. Febr. holdt Capellanen Liigtale over Præstens lille Stifsøn Johannes, 20 Uger gammel, som blev lagt i Kirken. - - - Paa Marie Rens-elsesdag blev der ifølge ”gammel Skik” offret ham af den hele Forsamling 24 ? dansk. – Fra den 17de. Febr. indtil d. 10de. Marts, en Torsdag, opholdt Capellanen sig i sit Hjem i Jylland. – 
d. 17de. Febr. Dom. Sept. absolverede Præsten offentlig Hans Christensens Datter i Holm, som var besvangret af Jes Foged paa Nordborg. Torsdagen d. 31de. Jan. gik hun ”pro introstu” i Kirken. – Paaskeoffer 6 Mk. 3 f. 6 sol. – Fredagen d. 3die. Marts blev en ung Karl Christen Clausen i Holm, 25 A. g., begraven, som blev ihjelstukken i Sønderborg af Rasmus Kock, og blev ført Liig fra Sønderb. og hid til Kirkegaarden. Og blev Rasmus Kock samme tid banet eller Svoret fredløs. - - Jørgen Jeppesen, Foged paa Rønhave, besvangret en Kvinde fra Kjøbing, hun gik senere i Kirken d. 13de. Juni og . . . . . . . . . - - 
Pøle–huβ nævnes. - d. 12te. Mai Dom. Jubil. døbte han Hr. Povels Søn Johan. – 
” ” hjemmedøbt Rasmus Degns Datter Kirstin, som † 10 Dage gammel. - - - copuleret Hieronymus i Kjøbing og Karen Pedersd. i Møllen, i Kirken. – Pindse-offer 15½ Mk. lyb. – 
” ” 16de. Juni Dom. Trin. feirede Præsten sit Bryllup med M. Johannes Monrads efterladte Enke, Magdalena, i Øens Præsters Nærværelse, Provsten Hr. David forrettede Vielsen. Hertug Johan var indbuden til Bryllup, men i hans Navn mødte dennes Secretair D. Canutius, der skjenkede ham 2de. Gylden til en Værdi af 8 Rixdlr. - - † Hendrik Snedker i Kjøbing 103 Aar gammel. - - I Holm levede en Familie Svin. - - offentlig absolveret 2de. for Lesermaal førend Ægteskabet. - - I Holm findes en Familie Maw. – Dom. XXI post Trin. var Præsten til Margaretha Monrads Bryllup. – 
” ” d. 24 November en Onsdag blev F.N. Hertug Johan begraffuet til Sundborg. Nærværende vare den danske Konge og Rigsraader, foruden andre Gesandter og Adelige, ligeledes Øens Præster. Talen blev af Hofpræsten Domnicus L. Texten var Psalme 31 ”i dine Hænder o Herre” o.s.v. og fik hver af Præsterne 3 Rixd. og et Sørgebinde om Hatten. – - - Dom. IV. Advent holdt Præsten en tydsk Tale i Hans Durchlaucht Hertug Johan Adolfs Nærværelse, som efter endt Gudstje-neste indbød Præsten til sit Taffel. – Juledag var Hans Durchl. tilstede, som offrede 3 Daler Monetæ imper., fra Hoffolkene indkom der 5 Mk. lybsk, af den øvrige Menighed derimod erholdt han 13 Mk. lybsk. – Dom. post Nativ. stod Hans forstel. Naade Fadder til et Barn i Holm, der fik hans Navn. 
1623 Helligtr. stod Præsten Fadder til Hr. Frederiks Barn i Nutmark, skjænket en Daler. – 
” ” Dom. III p.Epiph. visiterede min Provst min Kirke i Embedsforretning, efter endt Prædiken og Ungdommens Underviisning i Frelsens Værk (Christivisitats i Kirken) blev der forhandlet om Degnekonens Stade, hvor hun burde staae i Kirken. 
” ” Maria Renselsesdag blev der efter gammel Skik offret i Kirken, Fyrsten Hertug Johan Adolf skjenkede 3 Joachimsdaler, adelige Hoffolk ½ Daler, fra Hoffet indløb der i det Hele 20 F. lybsk, af de øvrige Sognebeboer 10 Mk. 
” ” 6te. Febr. hensov min Provst Johannes Monrad rolig i Herren og blev begraven d. 11te. Febr. Liigtalen blev holdt af Hr. Caspar i Adserballe. Text Daniel 12 ”Mange af dem, som sove i Jorden ” o.s.v. – 
” ” døbt Hieronymus’ Barn i Kjøbing N. Hieronymus. – 
” ” Almindelig Bededag d. 4, 5. og 6 April. – 
” ” d. 20de. April Dom. . . . . . . feirede og sang Hr. Peter i Oxbølle sin første Messe, hvilken hellig Hanlind jeg overværede, offrede 1 Daler. – ” ” Onsdagen d. 23de. April var jeg hos H. Johan Adolf; idet Hertug Philip var tilstede, og kom i Unskab efter (Misforstaaelse). – 
Til et Bryllup i Holm blev der offret ham af illustriss. principibus Johanne Adolfs et Frederica et religus nobilbus nex non coeteris ad nuptias invitatis XIIII F. – Dom. Orate døbt F.N. Kockis Hans Dreiers Barn i Kjøbing kaldet Katharina og var Magdalena Fadderske. - - -  
I Holm levede en Christen Plade, hvis Hustru døde pludselig. – Dom. V p.Trin. var han til Bryllup i Sundeved hos sin Slægtning Nikolai. - - - Dom. XV p.Trin var han til Bryllup hos Hr. Jørgen og Elisabeth i Ketting. 
” ” Dom. XVII p.Trin. var han til Hr. Peters Bryllup i Oxbølle, der feiredes i 2 Dage. 
1624 Dom. I p.Epiph. var han til Barnedaab hos Hr. Claudii (d. latinske Gen., maaskee Klaus Nicolaus d. e. Nic. Brandt) Søn Samuel, hvis Gudfader han var, offret en Joachimsdaler. – ” ” der kaldes et Sted ”de nye Vaaninger.” – ” ” 2den. Paaskedag døbt Hr. Lauritzes Søn Bjørn og var tillige Fadder, skjenket en Rix-daler. – ” ” Dom. Jubil. var han til Barselgilde hos Hr. Paul i Ulkebølle. Samme Morgen tidlig døbt Per Rasmussens Barn kaldet Claus. Onsdagen derefter begravet Per Rasmussens Hustru, der døde kort efter hun blev forløst, prædikede over hende den 23 Psalme, offrede efter hinde. Nærværende mange Præster, Borgere og andre Godtfolk. Gud trøste dem alle, som sorrig…ere. – ” ” Onsdagen efter Dom. Rogate blev F.N. Hertzog Johan Adolf til Norborg begravet udi Slotskirken til Sønderborg og blev der offret hver Præst 2 Rixdaler. Hr. Dominicus holdt Liigtalen. Text Viisdom 3: ”………… o.s.v. Dom. 1 Trin. var han til Barselgilde i Ørum, og var Fadder til sin Søsters Barn, kaldet Jørgen, gav 2 Rodennobler. Næste Søndag var han igjen kommen tilbage fra sin Reise til Jylland. – Ofte benævnes en og anden Mand ”ved Slottet”. – Dom XIV p.Trin døbt Rasmus Degns Barn i Kjøbing, kaldet Anne. - - Dom. XV viede han til-sammen i sin Pisell Jørgen Jepsen, Ambtskriver paa Nørborg og Barbara Chris-tensdatter (Carstensd.). Foruden Fyrsten Hertug Frederik vare flere andre fornemme Mænd af Geistligheden og den civile Øvrighed tilstede. – Mandagen efter Dom 16 p.Trin begravet Hans Kammerskrivers Barn paa Slottet, som blev lagt i Kirken, 16 Uger gammelt, gjort en liden Sermon derover udi Brixdorren (Brixdorren bruges ….. i Jylland om Chrisdoren. -) – Dom. 1 Advent var han til Bryllup paa Norborg Slot, hvor Peter Rasmussen blev g.m. Agathe Stødz, skjen-kede 1 thal.R. og Magdalena 1 R.D. - - - ”Jørgen Lakey” i de ”nye Vaaninger”. – Dom. 4 Adv. var han til Barselgilde i Oxbølle hos Hr. Peter og stod Fadder til hans lille Datter, offrede en Joachimsdaler. - - Laurentius Husfoged paa Slottet offrede Præsten til Juel 1 Rixdaler. – 
1625 Dom. Epiph. foræret Hertug Frederik mig en Rosennobel. - - Dom. I post Epiph. var Magdalena ”commater” til Hr. Jørgens lille Dreng i Ketting, men da hun paa Grund af anden Beskjeftigelse var forhindret fra selv at møde der, sendte hun derhen en Joachimsdaler. – 
Dom. 2 p.Epiph. var Magdalena Fadderske til Jørgen Ambtskrivers Datter Dorothea i Kjøbing † s. A. – Tredje Paaskedag ”interfui convivis Captismati ab aulico concionatore D. Dominico Laurentii celebrato. Til Frederiks Barsel. – † Christen Iffersen, Portner paa Slottet. – Dom. Trin. ”interfui tunc tempons nuptiis forvis mea Katharine apud paternos laves celebratis. Fredagen derefter ankom han igjen uskadt tilbage til Als med sin Hustrue. – Torsdagen efter 5 Søndag efter Trin. blef en Ivar Lydders Barn begravet, som døde meget hastelig, det var i Kjøbing, ligeledes om Fredagen et andet af samme Mands Børn, der ogsaa døde meget hastig, det var af Pesten. Om Løverdagen blev begravet Lauritz Smeds Hustru udi ”de nye Vaaninger,” som hastelig døde, ”peste fortasse.” – Samme Dag om Aftenen silde blev det 3die. af Iffuers Børn indrett i Kirkegaarden for fare skyld. Gud hjelpe os Amen. – Dom. VI p.Trin. begravet om natte tide Iffuers lyddes hustru. Tirsdagen døde Iffuer Lydmand paa Kjøbings . . . . som hand bleff udført af sitt huβ for pestelentzen oc bleff nedesatt udi Marcken, som hand døde. – Fredagen bleff Per Nielsen og hans Barn begravet udi i Marken hos deres syster. – Samme Dag om Aftenen blef Lauritz Smeds Moder begravet udi Jegergaarden. Mens et af hans Børn begravet udi Kirkegaarden. – Dom VII p.Trin. om Mandagen begravet om Aftenen Lauritz temmermands Søn. Tirsdagen satte Lorentz Smed selv sit Barn ned i Kirke-gaarden. – Torsdagen begravet Hans Lorentzes Hustru i Kjøbing og gaff hendes Søn Lorentz Husfoget mig 1 Rosennobel. – Til Holm synes Smitten nu ogsaa at være kommen. – Dom. IX p.Trin. Torsdagen blef Rasmus Degns Hustru æt 30 begravet (om af Smitten vides ikke). Samme Dag blef Lorentz Smed begravet i Kjøbingskouff. Noch er der en aff hans Børn begraffuet udi . . . . . . i Søvang. Dom. X p.Trin. Fredagen begravet Hans Lauritzen udi Kjøbing æt 70 (vistnok Husfogdens Fader). Smitten synes endnu at holde sig i Nordborg, da der næsten findes Liig for hver Dag. Ligeledes har den hersket i Pøel, da ogsaa her flere Lemmer af en Familie døer. – 
Dom. 18 p.Trin. begravet Lauritz Festesen i Pøel offe 100 Aar. – 
Dom. XX p.Trin. Interfui nuptiis D. Oxani in Svenstrup dato Rdr. 
3die. Juledag var F.N. Hertug Frederik til gjest hos mig. 
Aar 1625 † af Børn og gamle Folk 56. Fødte 22. Gifte: 10 Par. – 
1626 Dom. III p.Epiph. gik Matz Skræders Zitzel I Kirken, som var locket. 
Om Onsdagen interfui ponvivio baptismats in Eken. – Dom. IV p.Epiph. om Tirsdagen begravet ærlig og velagtede Lauritz Hansen, F.N. Husfoged paa Nør-borg æt 28. Var min f. kjære Broder og Ven. –  
† Bertil Viltskøtter. - - Rasmus Degn g.m. Kirstin Christensdatter; givet til Bryl-lup 2 F. – 
Dom. 2 p.Paaske begravet om Onsdagen Rasmus Jepsen, vor Sognedegn paa 30 Aars Tid ær 58. – Dom XVIII. p.Trin. døbt Hr. Lauritz’ Søn, kaldet Benedictus. Dom. 20 p.Trin. interfui nuptus D. Andrea Bejer til Ecken. – Dom. 22 p.Trin. Interfui convivio baptismeto in Suenstrup gaff til Fadderpenge 1 Rthlr. – Dom. 23 p.Trin. trolovet Jens Degn og Kirstin Degnequne (gifte 1627). – Dom. 1 Adv. interfui convivio baptismati in Oxbull (Hr. P. Barn f. i Oxbølle). – Dom 16 p. Trin. om Onsdagen blev begravet Jes Nielsens Barn i Holm, som døde om Natten hos Moderen u…lende. 3 Uger g. – 2den. Juledag blev hun offentlig absol-veret for denne Forseelses Skyld. – 
Aar 1626 † 26. Fødte 20. Gifte 10 Par. – 
1627 Dom. 1 p.Epiph. om Onsdagen blef Sivert Povelsen af Holm begravet æt 82. Hand gaff til Hjelp til en ny prædikestol 100 Mk. In memoria æterna erit justus (maaskee var det af denne Siverts Familie I Holm, hvoraf der forrige Aar døde flere i en kort Tid). – 
Til Maria Renselsesfest offredes der og deriblandt offrede David, hans Svoger ham 1 Reichsgylden. - - † Peder Maw udi Holm æt 96 en af hans Kaldsmænd. -- † Peder Knudsen, Kohyrde paa Norborg æt 100. – Dom. Jubil. interfui convivio baptismati in Ketting, hans Hustru var commater, givet 1 Daler. Mikkelssøndag begravet Rasmus Degns Søster i Oxbølle, Eline æt 77. – Dom. 21 p.Trin. efter endt Gudstjeneste interfui diasom Eckensis nuptus givet En Daler. – Dom 23 p.Trin. interfui nuptiis Peter Kruckowii Synderborgs celebratis. Dom. 25 p.Trin. interfui nuptiis Johannes Erasmi designati diaconi in Oxbüll. – Dom. 1 Advent om Onsdagen var jeg til Begravelse udi Tandslet Hr. Hanses (vistnok Johannes Pauls Rhodius efter Jensens Statistik). – 
1628 Dom. Invocavit public absolvit Hans Kammertjeners Møe, som Hierony-mus Edelknab paa Slottet locket. – I Ugen forud for Palmesøndag begravede han en Soldat og et Soldats Barn, man seer af Kirkebogen, at der dette Aar har lagt Militær i Sognet, han har viet flere Soldater, som fár tydske Navne. 
Dom. vocem døbt Philip Kocks Datter, som Jomfru Lisbet holdt paa Hertugin-dens Vegne, kaldet Maria. – Dom. Exaudi om Torsdagen døbt Hr. Dominicus Barn kaldet Dominicus og var Magdalena Fadderske, gav 1 Ducat. – 3die. Pintse-dag var han til Barsel hos Hr. Dominicus, han blev ….okret til Formynder for denne Søn efter hans salig Faders Død. – 
Dom. Trin. om Onsdagen gjorde Hertuginden Barsel og Barnet døde strax uden Daab og Christendom. – Philip Koks Hustru heed Agnete. – Dom 4 p.Trin. be-gravet en Katholsk Soldat, ”ense peremtus”. – Dom. 7 post Trin. blef F.N. Hertug Frederiks Barn begravet udi Eken Kirke med førstlig bonitæt og fik hver Præst 1 Rdlr. til Begravelse. – † Christen Husfogeds Moder æt 64. – Dom. 1 Advent publico absolos Marcus Johansen, som for 2 Aar slog en Karl ihjel i Obenraa. – Atter blev en Kone offentlig absolveret, som havde lagt sit Barn ihjel ved Uforsigtighed. I Slutningen af Aaret laae der endnu Soldater her i Sognet. – 
1629 Fyrstinden Juliane holdt Jes Fogeds Datter Juliane i Holm over Daaben. En Soldat ihjelstukken: Dom. 3 p.Epiphan. blev om Tirsdagen en Soldat begravet, som blev ihjelstukket af en anden Soldat ved Jegergaarden. 
Dom. Invocavit om Onsdagen var jeg i Sundborg og satte min Stifsøn Hans i Skole. Gud versigne dette Forehavende. Amen. Gav jeg Præceptor en Rixdaler. Hr. Peders Barn i Oxb. f.: Dom. Oculi om Onsdagen var jeg til Barsel til Hr. Peder i Oxbølle. – Dom. Judica døbte Hr. Dominicus Feldwebels Barn paa Slottet. – Urban Furioskütz et Barn døbt. – Christen Andersen, Kohyrde paa Slottet gift. – Dom. 4 p.Trin. visterede Provsten i vor Kirke og prædikede. – Dom 9 p.Trin. døbt Hr. Lauritz’ Barn, kaldet Juliane. – Fra Dom. 13 p.Trin. og næsten til Aarets Slutning herskede der igjen Pest, der næsten alene, som det synes, huserede i Pøel. I flere Huse † Manden og Konen foruden en 4 til 5 Børn. - - begravet Hans Jepsen i Kjøbing, som haffe ligget udi Sengen et halft Aar, en god Dannemand. æt 80. - - Paa Fredsfesten offredes for Sognets Fattige: 19 mk. 7 f.: Festo gratiarum actionis solenni pro Pasé mirabili nob vestituta: blef offret udi Kirken, gratitudinis ergo, till de Arme Almisselemmer 19 Mk. 7 f. Som blef paa den Anden Dag Michelsdag strax uddeelt til de fattige udi Kirken. Gud lønne enhver sin Haands Gaffue. – 
Præsten bad for Hertugindens Forløsning: Den 30te. Sept. 1629 bleff den unge Printz og Herre ført paa Norborg Slot, Hans Fader Hertug Frederik og Moder Fyrstinde Juliane, og sende mig Fürstinnen 4 R. for jeg bad altid udi Kirken om en god forløsning. – 
Dom 18 p.Trin. Fredagen begravet Peder Bertelsen i pøle, som ogsaa døde aff pesten. æt 77 Aar, Som haffe været en aff mine Kaldsmænd. – Hans Hustru Matte døde kort efter af samme Smitte 75 Aar g., og flere af Søns Børn. - - - - Præsten absolverede ogsaa flere Kvinder som vare bortlokne med Soldaterne og nu igjen vendte tilbage. – 
Dom 24 p. Trin. bleff der holdt Barsellhøitid paa Norborg Slott efter Hans Buge-lag, og var der Hertug Augustus af Sachsen, Hertug Otto af Lüneborg-Haarborg oc Andre fürstelig personer, oc Kongel. gesandt. Mandagen derefter skeede Secretarii Brøllup paa Slottet og Peder Stods Datter, oc var der Præster og Borger og gaff jeg til foræring en sølff begger, som kostede 3 Joachimsdalere. – Edem tempore composui carmen nuptiale in honorem sponsi, pro quo donarut mihi Priniipâs Sunder. thaleros toes, Otto Dux C.e. B. 2. Augustus dux Saxoniæ, Anguæ, Westphaliæ 2 thalens, zed intercepti sunt a quodam nobile . . . . . . . . . ., id ergo ad manus uo funt traditi. – 
Dom. 25 p.Trin. Torsdagen var jeg till Povl Schwichmanns Kost, Organist, gaff 3 mk., bleff versett sammel i Slotskirken. 
Dom 2 Adv. Var jeg til Barsell til Lorentz Huβfogets i Oxbøll, gaff til fadderpenge 1 R. – 
Aar 1629: Fødde 23. Døde 68 (af Pesten 47). Gifte 5 Par. – 
1630 Dom. Misericord. Torsdagen d. 15de. April sendte jeg min elste Søn Hans Monradus udi Odense Schole oc kom udi 3 lectio att side, Gud hjelpe hannem udi sin Bog att forfremmes, oc altid att komme videre fort. Løverdagen derefter var jeg till Begravelse i Oxbüll efter S. Hr. Matz, som var 100 Aar gammel. –  
Dom. 3 p.Trin. Interfui nuptiis sovoris meæ charissinæ Dorothea netis minimæ cum uxove mea in patria mea celebratis, og gaff en Sølff begger til Brøllups gaffue og min Hustru 1 Rixdaler. – 
Dom. 6 p.Trin. viet til Ægteskab Christen Husfoged og Syndet …….. Datter af Holm (Maaskee han blot har ført Navn efter en Husfoged han har tjent hos). – 
Hexe brændte: Dom. 12 p.Trin. Udi denne Uge bleff Karen Smedekone brendt for troldom, og en Anden quinde i Holm, som var kommen af Ulkebüll Sogn. –  
Dom 13 p.Trin. i denne Uge er Merthe Peders i Holm og Anne Kalles forbrændt for Troldom. 
Dom 15 p.Trin. Tirsdagen begravet Meiersken paa Nordborg, som blef dødfunden om Morgenen i hendes Kammer. – 
Offer til de Fattige paa Mikkelsfest: Mikkelsdag blev der igjen offeret til de Fattige for at ihukomme Freden 9 Mk. – 
Dom 20 p.Trin. Vaar mine Forældre af Jütland hoβ mig, findes vi ikke mere samel, daa giffue Gud vi findes i Himmeriges Rige. – 
”Klaus Hansen i Sandvad”. 
Onsdagen d. 1ste. December døde Fürstinnen Juliane mellem 12 og 1 her paa Nordborg Slott udi Barselseng og bleff ikke forlist. Gud giffue hende en gledelig opstandelse. 
1631 Festo trium Regum: Interfui Natalitus á Domino Nocholav in Snabeck celebratis, compatram agens, gaff Fadderpenge 4 Mk. 
om 3 p.Epiph. Interfui nuptiis Privigni M. Joh. Brandes Sünderburgi. Honrraium datum sponso et sponso 2 Rixdaler. – 
Fürstinde Juliane og en Prinsesse begravet: Dom Septuag. Onsdagen bleff Først-inden Juliana begraffuet og ført til Ecken Kirke, og fick huer Pastor 2 Rixdaler og it flor. – Torsdagen blef Jomfru Lische ibidem begraffuet og fick huer Pastor 1 Rixdaler som fulde. – Gud giffue dennem en glædelig opstandelse. – 
Dom Sexag. Døbt Jans Degns Barn, kaldet Johannes. – ” ” begraffuet Hr. Lauritzis lille Datter Juliane og huad hand lod offere, det sende jeg hannem hjem igjen. Som var X mk. – 
3 Paaskedag blef den Sag forligt imellem Hr. Christen og sin Caplan. – Dom. Quasimodog. var jeg udi Horne Kirke avesterit aff Vinden. – Den 27, 28, 29.April holdt almindelige Bededage. - - Christen Vildtskytter paa Slottet blev absolveret fordi han lokkede en Kvinde paa Melsgaard. – 
Hans Stedsøn føres til Sønderborg for at curire: Dom 4 p.Pasch førde jeg om Onsdagen min Stifsøn Hieronymus ud til D. Mancinus att lade hannem curire. Dens det incrementum et benedictionem. - - - Magdalena var, som meget hyppigt Fadderske til et Barn og Anna holdt det til Daabs (Mon dette skulde være en Stifdatter). 
en Birkskjerer nævnes: En M. Jørgen Bruckschneider findes, som skar en Henrik Møllers Søn for sin Brist og Mangels Skyld i godt Folks Nærværelse, men han døde Dagen derefter. - - begravet en gammel Kone i Holm 103 Aar gammel. - - Jørgen Køckenskriver i Pøel. – 
Hr. David Monrads 2 Ægteskab: Dom 13 p.Trin. Interfui nuptiis Davids in Ketting. - - Dom. 14 p.Trin. døbt Hr. Lauritzis Barn Elline. – 
Mikkelsfest blev der offret til de Fattige for Fredens Skyld 8 Mk. 9 f. – 
Dom 21 p.Trin. vaar jeg til Thomas Lorentzens Kaast, gaff en Sølvskee til 7 Mk. – Hertug Frederik holdt Jens Fogeds Barn i Holm over Daaben og offrede i Huset 1 Rixd.- 
Dom. 1 Advent Onsdagen var jeg til Barsel i Ketting til Hr. Sørens. – 3die. Juledag var Hr. Jakob i Hørup og hans Hustru i vor Kirke. – 
1632 Dom 3 p.Epiphan. Interfui nuptiis Francises Henrici Sunderburgs, foræret en Sølff begger paa 4 Rixd. – Kyndelsmesse tages Offer i Kirken. – Maria Renselses-fest offrede hans Svoger David ham 1 Rixdaler. – 
Hertug Frederik’ Bryllup: Dom. Sexag. Holdt F.N. Hertug Frederik Bilager her paa Slottet med høibaarne Førstinde Eleonora von Anhalt. Gud giffue til Lycke og Salighed. – Udi samme Bilag blef Hertug Fredericks Consuline Anne Jæger aff H. Frantz Karls af Saxen Soldates fangen bortført af hindis Hus. – 
Dom. Lætare Mandagen begravet Secretarii Caspari Voigts Barn, som blef dødfødt og lagt i Kirken. – 
Hr. Peders Barn i Oxbølle: Dom 2 p.Pasch. var han til Oxbølle hos Hr. Peder til Barsel. – 
2den. Pintsedag prædikede han i Oxbølle og introducerede Hr. Peders Hustru, Offer-pengene forærede han sin Guddatter Margaretha Pedersdatter. – 
Dom 4 p.Trin. d. 24de. Juni var han i Ketting til Barsel og Fadder. – Dom. 12 p. Trin. var han til Barsel i Igen. - - - Henrik Møller i Vestermølle. – 
Mikkelfest prædikede Jost Jensen, Gud promovere hannem fremdeles (Ao. 1626 kom han rimeligviis ind paa Odense Skole). 
Dom 24 p.Trin. Interfui nuptiis Sünderburgs Provstii Georgii Brant. – 
1633 Den 9de. Marts var Jakob Foged, Knud Persen og Hans Matzen udi Hafsnød, og blef udi Haffuet. Hans Matzen imellem Als og Assens. – 
3die. Paaskedag blef Karen, Hr. Christens i Svenstrup begravet. - - Dom. 3 p.Pasch. Var han til Ambtskriverens Broders Kaast i Sønderborg, gaf en Joachimsd. - - Dom. Trin. Interfui nuptiis comminstri filiæ in Hagenb. - - - Dom. Esto nichi døbte Hr. Lauritz Jens Degns Søn Lauritz. – Onsdagen derefter begravet Jens Jebsen i Holm, Herredsfoged og Kirkeværge. æt 52. Som døde d. 2den. Marts. – Liigprædi-en var af Josua 1 Cap. 1-2 v. Udi hæderlige Folks Nærværelse. Gud give hannem en glædelige Opstandelse. - - Dom. 4 p.Trin. begravet udi vor Kirke Secretarii Hustru Katharina Støds in pro sentia pastorum et aulicorum æt 30. - - Dom 5 p. Trin. var han om Tirsdagen til Barsel i Ketting. –  
Hertug Christian til Ærø bisat i Igen Kirke: Torsdagen d. 22de. Aug. blef Hertug Christian begravet og fik jeg 2 Rixdaler. - - 
Dom. 12 p.Trin. viet til Ægteskab Jost Jensen, Herredsfoged i Holm og Agatha Jørgensdatter af Fellsted. – Dom 16 p.Trin. var han til Brøllup udi Sønderborg, Doctoris Mancini og Hans Ambtskrivers Datter, forærit 1 Sølfsker og 1 Rixdaler. – Dom. 17 p.Trin. Torsdagen begravet Margaretha Kammertjeners her i Byen æt 40. blev lagt inden Kirkedøren. – Hr. Carsten Lorentzen i Svenstrup 2 Gang gift: Dom 20 p.Trin. var han udi Svenstrup Kirke og holdt Tjeneste og viet til Ægteskab Hr. Carsten og Anna Sabina. 1 Sølvskee og 1 Rixdaler. – Dom. 22 p.Trin. var jeg til Kaast paa Nordborg til Henrich B(ecker) og Anna Rütenbergs og gav 1 Sølvskee. - - - begravet Maren Hansdatter i Vestermølle, som var Peder Møllers Søster æt 64. – Dom 22 p.Trin. om Torsdagen brændte et Kaad af heri Kjøbing, som Thomas Kallesen udi boede. – 
1634 Flere Misdædere henrettede ved Igen Kirke: Den 8de. Januar blev nogle Misdædere rettet ved Eckinting, som gav sig ud for tartarer, haffde brutt ind udi Kirken der og stolet 300 mk. Och gjort meget meere ont, som deres bekjendelse lyde. – De 3 lagt paa Steiler, 1 hengt, og 1 Quinde. Siden blev den 4de. lagt paa 4 feiler (steiler). – Gud bevar enhver Christen for saadanne Folk paa alle deres Reiser. Amen. – 
Dom. Palmarum Tirsdagen var jeg til Barsel udi Hr. Dominici’ Huus til Eleonoras Barsel. – 
3die. Paaskedag var jeg med Casparo Voigt Secretaris til Sundborg til Festenøl. – 
Dom. 5 p.Tin. vare alle pastores in toparchia Il. Princ. Frederici til Barsel paa Slottet. – Dom. 6 p.Trin. communiceret i vor Kirke Secretarium, Philip Kock, min Broder og mere Slotsfolk. – Onsdagen var han til Præste Calent udi Tandslett Kirke og prædikede Hr. Peder i Lysabbel ex. Joh. 15 C. 9, 22 V. – 
Dom. 7 p.Trin. var han til Secretarii opaa Nordborg hans Kaast, offrede 1 Bæger paa 3 Rixdaler. - - Dom 9 p.Trin. drog han med sin Broder Caspar til Glücksborg og forærede Hertug Philip ham 1 Rosennobel. – 
Dom. 10 p.Trin. døbt om Fredagen Jost Fogeds Datter i Holm, kaldet Eleonora Sophia og var min Stifsøn Fadder dertil, gav 2 mk. – Dom 19 p.Trin. døbte Hr. Lorentz Dorotheas Barn i Huset, som Scholmester Andreas Høckelig lokkede. – Samme Dag var han udi Jylland til sin Søsterdatters Kaast, som fik Byskriveren udi Horsens Jens Ørbeck og gav han Bruden 1 Sølvskee og Brudgommen 1 Rix-daler. Og gjorde han samme tid en farlig fald udi Ørum paa sit Bryst og høire Arm. – Hr. Peders Barn i Oxbølle født: Torsdagen derefter gjorde Hr. Peder i Oxbølle Barsel. – Dom. 23 p.Trin. Torsdagen døbt Hermann Brychmanns Datter her udi Kjøbing Eleonora. – maaskee en Søn af Provsten i Lysabbel Hr. Dan. Jørgensen: Dom 25 p.Trin. var han til Flensborg til Peter Daniels Kaast og forærede 1 Sølvskee. - - Dom. 1 Adv. var Magdalena til Hr. Jakobi udi Hørup Slegfried Datters Kaast. – Dom. 4 Adv. døbt Hr. Lauritz’ Barn kaldet Johan Rudolf, Magdalena var Fadderske. – 2den. Juledag introducerede han Hermann Brüchmanns Hustru Anna Jegers. – 
1635 Maria Reselsesfest var han til Barsel i Svenstrup. – Peter Bruer paa Slottet begravet. - Secretairens lille Datter Kathrine begravet æt 13 die. - Dom. Quasim. geniti Tirsdagen begravet Secretairens Hustru Kathrine æt 20 Aar, ligger udi Kirken. Text: 1 Thess. 4 Cap. 13 ad fines. – Dom. Exaudi var han udi Ketting Kirke efter Bispens begjæring, bode til Ordination og Regnskab. – ” ” døbt Jørgen Skrivers Barn Dorothea. Dom. X p.Trin. Interfui nuptiis in Nythmark celebratis a Jano Corrino et filia Dui Frederici Kruckowii, skjænket en Joachimsdaler. – ” ” Trolovet Claus Persen i Pøel og Karen Jørgen Degns Datter udi Ulkebølle. – 
1636 Dom. Septuag. var han til Præstens Datters Bryllup udi Sønderborg. – 3die. Pintsedag begravet en gammel Matrone af Norborg Slot, som F.N. Eleonora lod begrave udi Tontofft Kirke og lod offre offuer hendes Liig 4 mk. æt 92. – St. Hans d. Døders Fest blev der holdt førstlig Kindtauff paa Nordborg Slot. Løverdagen derefter var han til Kaast ibidem mellem Hans Clausen (rimeligv. Kjøbm. og Broder til Præsten i Oxbølle) Sønderborg og Peder Støds Datter Merthe; en Joachimsdaler. – Dom 2 p.Trin. Fredagen var han til Begravelse udi Snabeck, S.Agnetis. Dom. 9 p. Trin. Onsdagen d. 17de. Aug. var han til Calent udi Hørup. Text Psalm 34. – Dom. XI p.Trin. Var han paa Philipsborg udi Sundevit, og blef samme tid oc dag den Ny Fundirts Kirke confexrerit oc Indviet aff Hofprediger udi Fürstl. Adelig Geistl. oc Borgelig Stands personers præsenter. Gud samme Fürst–Huβ oc Kirke naadelig bevare fraa alt Ulyck, Skade oc fare for Chri. skyld. Amen. oc bleff samme tid ilt Fürstl. conoivium anrettit. sambt oc holdet it brøllup mellem en Ladelev oc Vaskepige oc gaff jeg til Honorasium 1 mk. – ” ” trolovet Jørgen Nyemand oc gifte Maren Munck udi Kjøbing. – ” ” Døbt Hermann Bruchmanns Datter Kathrine. – Dom. 15 p.Trin. var han i Glücksborg. – Onsdagen begravet Henrik Becker paa Slottet lagt udi Kirken ved den søndre Side under Stolene. – Michelsdag Barsel til Hofmesters. – Dom. 17 p.Trin. var han om Mandagen til Kaast udi Sønderborgh Hans Jepsens Datters og Johannis Steuermann. en Joachimsdaler. – Dom. 18 p.Trin. Løverdagen var han till S. Jens Brands udi Sundborg begrafælse. min gode Huβwert ..dem. Gott erfreude sein Seele. – 
1637 Maria Renselsesfest Var begge Herbrødre F.N. Frederik oc Hertug Philipp sambt begge dieris Fürstl. Gemalhinner Udi Min Kircke til Predicken oc lod Naadigst offerere paa Alteret 7 rixdaler foruden huis dieris tjenere offererit oc med det Almindelig offer, som mine egen Sognefolck offeret beløb det sig til en sum 48 mk. 11 β. Gud forunde enhver sit Hjertes Begjæring. – Præstens Stifsøn Hierony-mus var Fadder til Hieronymus Skomagers Barn. – Hr. Peders Barn i Oxbølle født: Dom. Invocavit: Interfui convivio baptismati apud D. Petrum in Oxbüll. 1 Rd. - Dom. Remin. om Fredagen var han paa Philippsborgh. - - Foruden det almindelige Paaskeoffer offrede ham desuden hans Broder Caspar og Christen Jensen, som den Tid var i Kirken, huer en Rixdlr. Gud bevare dem fraa ald Ulycke oc gifue dem dieris hjertis christelig ynske oc begjæring til Guds ære oc dieres egen timelig oc evig welfart oc Salighed. – Anden Paaskedag introducerede han i Oxbølle Kirke Hr. Peders Hustru. – Dom. vocens Jucund. var han udi Veile til Brøllup mellem Peder Nielβen oc Mette Clemensdatter oc forærede 1 Sølfbegger paa 5 rdlr. – ” ” døbt Henrik Møllers Datter Eline oc holdt Hofmesterens Frue det til Daabs, oc var begge Adelig Jomfruer paa Slottet Fadder-sker, var Hieronimus Fadder. - - Den 28de. Junii var der Calent udi Ulkebüll Kirke. Hr. Povels Text var den 6te. Psalme, som han explicerede. – Dom 5 p.Trin. Prædikede han udi Slotskirken, appiobante D. Dominico. Och var han samme Dag udi Svenstrup Kirke att Anhøre Dui Christiani removendi Sentents. Duus Jesus ipsum rursus ad pastoratum promoveat. amen. - Dom. 7 p.Trin. Torsdagen bleff begraffuet En Edelknabe ved naffn Geert Adolph von Weltzin udi vor Kirke, Fød udi Meckelnborg, som den 16 Julii om Afftenen silde da porten var tillucknet oc ville windbroen offrstige, daa er han falden neden i Søen och der endet sitt liffnet. Gott sei seine Seel gnädig. amen. Liigprædiken ex Job 1. daa stod Job op oc Sønderreff sine Klæder. - Oc vaar udi Kirken det gandske Fürstel. Hoffolck Adel oc nædel. oc bleff der offret efter hannem paa Alteret 8 mk. 12 β. – Dom X p.Trin. var F.N. Hertug Frederik oc Hertuginden med gandske Slotsfolck udi i Kircken oc smme tid mine gjeste. – Dom XII p.Trin. Torsdagen begraf. Henning Lackey oc nu Silberknecht, it got troet Blod oc lod Fürstinden Eleonora offre over hannem 1 rdlr. – Dom 13 p.Trin var jeg till Philipps Burgh henførret oc sammesteds paa F.N. Hertug Philipps Naadigst begæring, holden tydske meβe; begge Fürstlige personer Hertugen oc Hertuginden Sophie Hedevig paa deris Andechtige oc christlige Confession oc beichten, som en ringe Christi tjener absolution forkyndiget oc det høyværdige Altars sacramente administreret, sampt 3 Adelige Jomfruer, 4 Edelknabe, 3 magde-kens oc 5 Fürstl. Diener, oc foræret mig samme tid F.N. Hertug Philipp 4 R. – 
Dom 13 p.Trin. Torsdagen var han till Herr Erici Manrads Festensøll udi Fyen til Flemløβ. Gud giffue den gode lycke. For modstandinde Vind kunde han ikke komme hjem, hvorfor Hr. Lauritz prædikede og døbte. Dom. 14 p.Trin. Om eftermiddagen som jeg var hjemkommen, lod Philipp Kock till gjest byde Sin Ohmb aff Flensborg Sebastian Goldschmidt, En fien og stattlig Mand, som af blericiet haffe meget gott meriterit udi Krigswesen. Gud erholde Saadan Obadias leng oc lyckelig. Amen. – 
Dom 17 p.Trin. Torsdagen var jeg till Barsel udi Ketting, honovarium 12 mk. – Dom. 18 p.Trin. var jeg udi Svenstrup Kirke, og stod hoβ Hr. Lauritz, som samme tid sang sin første Messe, oc offeret jeg oc Magdalena 1 mk. 10 β. Oc samme Dag bleff hand troloffuet til Hr. Matthieses Datre Kathrine. - - - Peder Hansen i Vestermølle gift. – Dom. 22 p.Trin. døbt Peder Rasmussens Barn, kaldet efter F.N. Hoffmester, som holt det tildaabs, Christopher førte Navnet Stødt efter deres Moder, oc var jeg Fadder till samme Barn, gaff 1rdlr. – 2den. Juledag var woris Naadige Herskab paa Slottet min gjeste. – 
1638 Dom. Quinquagesima var jeg til Bryllup paa Slottet til Caspars Voigts, F.N. Secretarii oc F.N. Hertugindens Cammermøe Cathrine Møhlen, oc offrede jeg dennem en sølff begger. – Dom. Oculi var jeg til Hofmesterens til Barsell. – ” ” † Bernt Trommeter paa Slottet æt 60 an. – Dom. Cantate Interfui nuptiis Bonaven-tura concionatoris aulici zu Glücksborg. 3 Joachimsd. – Presens fuit ibi Ill. Princ. Gottorpensis Item Marchis Ernestus Brandenburgensis et noster Clementiss. Fredericus. – 
Den 10de. Junii imellem Løffuerdag oc tredje Søndags Trinitatis natt Klocken halfvei 12 død min hjerte allerkjeriste hustru Magdalena, efterat hun haffde ligget til Sengs udi 3 Ugger fraa den Løfferdag Trinitatis Klocken 12 om Middag hunn bleff Siug. Och tog hun en smuk Ende, Saa hun i det Sidste (som oc tilforn). Altid paakallede Gud oc sagde: ”Gud i Himmerig hjelp mig.” oc idelig robte: ”Jesus, Jesus, Jesus hjelp mig. Jesus opløβ mig.” Saa hun deraff, ligesom kom udi en sød søffn, oc døde førend mand bleff det var, Udi Hr. Dominici Hustruer oc Andre got folcker nærværelβe. – Gud erfrewe hindis Seele eviglig oc giff legemet en sancte roe i graffuen till den yderste Dag. Gud unde mig och hinde daa att findis oc sanckis i Himmerigis Riige for Sin Søns Jesu Christi vor Herris oc Broders skyld. Amen. – 
Hendes Alder var 40 Aar: Hendis Ecteskabstal med sin forrige huβbond S. Magistro Johanne Monrado varet 5 Aar oc haffr tilsammen - 3 Sønner. Saa døde hand 1621. – 
Mett mig varet samme stal - 16 Aar Saa døde hun- Gud unde mig, som en sørgelig igjen leffuer, Christelig att leffue oc Salig att døe. Amen Herre Jesu Amen. – 
Liigprædiken samme tid gjorde Prousten H. Jesper till Atzerballig, oc bleff offret offuer hende. 3rdlr. Texten ex psalmo 90 vers 3-13. Hun bleff begraffued d. 14de. Junii, som var en Torsdag. – 
Till Kirken oc fraa fulde hendis Liig, Welb. Strænge Hr. Hofmester Christopher Offenbergh paa Slottet, Erlig oc Welb. Jomfru Dorothea Maria von Rhode F.N. Hertugindens Cammerjomfru, Welb. Frue Anne Schacken. Diβligste gandske Priesterskab her i Landet oc Sambtlig hoffolck F.N. Befaling Mend oc tro tjenere med fruentimmer, som alle var til bord effter prædiket. Oc var ocsaa det gandske Sognefolck tilstede, aff hvilcke de elste oc forstanderne i byerne, Sambt Kirkes Medhjelper oc bistander var oc indbuden til Maaltid. – 
Dom. 4 p.Trin. Efter Kongel. Majest. Naadigst begjær oc befaling er der skeed offer udi Kircken till de Prester, som sig opholder till Rostock, fordi dieris Sognefolck, som for Krigswesen er bortspred, ingen underholdning Kand ind-bringe, daa haffue Sambtlich Kenspielkinder bode aff denne flecke saavel som aff Sogne Meenighed contribuerit oc paa Alteret fremboret. 12 mk. lübsk oc 12 β. – Gud til huis ære saadant er skeed, beløn en huer sin haandis gaffue, amen, efter Christi egen befaling oc tilsagn: Date et dabitur vobis Luc. 6 v. 38. – Dom. 6 p. Trin. Onsdagen næst efter St. Hansdag var der Calent udi Oxbüll oc var H. Peders Text Evang. om Peters Fiskefanget. - Dom 14 p.Trin døbt Jørgen Jebsens Barn Charsten, oc var jeg oc Hans Monrad Faddere. 1rdlr. – Dom. 16 p.Trin. døbt Hr. Lorentzens Barn kaldet Eleonora Elisabeth oc holdt det til Daabs F.N. Kamer Jomfru, Jomfru Dorrothea Maria geboren von Rhode. – begravet Blegetjunens Moder i Blegegaarden æt 70. –  
Dom 18 p.Trin. blev der offret till de fattige fangne Medschristne under der Tyrckske Dag. Gud Naadelig fri oc bevare dem for Christi skyld. 9½ mk. – Michelsfest viet til Ægteskab Hofmesterens Johan oc Gertrud Altfrumøe paa Slottet, oc smyckede hend Jomfru Dorothea Maria F.N. Cammer-Jomfrue til Brud. – Dom. 20 p.Trin. Løverdagen var han til H. Charstens Søns begraffuelse i Hagen-berg S. Charsten. – Dom 22 p.Trin. Onsdagen begraffuet Hæderlig oc Vellærd Mand Hr. Lauritz Hanβen. Guds Ords Medtjener oc Capellan til denne Kircke, som hand har tjent udi 22 Aar med Guddommelig Lærdom oc Christelig loffuet oc got eksempel. Got erfrewe sein Seele amen! til begraffuelβe fulde Welb. Hr. Hofmeister Offenbergh oc Doctor ....... item Welb. Fru Marike Lützowen, F.N. befaling Mend oc Borger her i Byen, Sambt Herritzprester och meenige Sogne-mend. Oc bleff der offret effter ham 8 mk. oc effterdis hans hustru Sad inden Kircken den tid, oc jeg samme tid ledde hende ind offret hun 1rdlr. oc sin Datter 10 β (hvilke Penge han igjen sendte tilbage) da hindis Mand var hans gode Broder og Vend. – ” ” Dom. 2 Adv. absolverit Hr. Dominicum paa sin Siuge Seng. Dom: post Natevitatem Christi tog han til Gudsbord Secretairen, Ambtskriveren, Præseptoren, Organisten, begge Edelknaben m.fl. fortis dens ordinaire Skriftefader var syg. Gud hjelpe hannem til sin Sundhed igjen for Christi Skyld. de communsio ved fornid Messen bleff begynt. – 
1639 Festo Epiphan Communsioret Welb. Hr. Hofmesteren Christoff von Offen-bergh, item begge Adelige Hofjomfruer Jomfru Dorothea Maria von Rhode oc Jomfr. Sophia Maria von Pentzen, item Hofmesterinden. Oc nogle Andre flere aff Stadsfolckene. – Tirsdagen d. 15de. Januar døde F.N. Hofprediger Hr. Dominicus Laurentii æt. 55 oc blef begraffuet i Sünderborg i sin fædrene graf den 22 quidem. Gud gifue hannem oc alle tro Christen en glædelig opstandelβe paa den yderste Dag for Jesu Christi skyld Amen. – Foruden det øvrige Offer sendte han den gudfrygtige Agathe Hr. Dominici mig paa Alteret en Rosendlr. 12 mk. – Dom. Septuag. Torsdagen var han udi Oxbüll til Barsel til Hr. Peders oc gaf forening 9 mk. – Dom. Sexages. var min kjære tilkommende Moder Agathe oc Min hjerte kjære Festemøe Magdalena Hr. Dominics Datter til Gudsbord. - - F.N. Mundtkock Philip Low holdt et Barn over Daaben. – En Mand fik sit Sognevinde eller Geburtsbrev, ligesom tidligere flere have faaet 1rdlr. – 
Dom. Oculi var jeg til Welb. H. Hofmesters oc døbte sin lille Barn Jomfru Eleo-nora Dorothea, oc lod F.N. til Gottorp det holde til Daabs, oc fick jeg til Offer 3rd. 2 mk., gaf instrumenterterm 1rd. – 
Om Tirsdagen reiβte jeg med H. Dominics Søn Philipp till Østerholm paa sin sente reyse at gaa der i Schole, Gud gifue hannem megen lycke oc fremgang for Christi skyld. – Amen – deds ipsi thaler. – Dom. 1 p.Trin. prædiket H. Zeno i lagenβbye oc intimerit til Ægteskab paa min oc min Kjære Festemøes vegne Magdalena H. Dominics Datter. Gud gifue oβ naade, lycke Velsignelβe oc evig Salighed. Amen. – døbt Hermann Brückmanns Datter Elisabeth efter den ældste Frøkens. – Begravet Jørgen Jebsen Ambtskriver samme Søndag. – 
Dom. 2 p.Trin. Bleff holden Fürstlig Kindtauf paa Norburgh, blef den unge Herre kaldet Christian Augustus. – Mandagen el. St. Hansdag Gjorde F.F.N.N. af stor naade oc liberalitet Min oc min kjære Bruds Bryllup paa Slottet udi fornemme oc fürstlige personers præsents, som var paa Kindtauf oc offret stor gafue. Gud belønne dem alle oc unde oβ begge til sammen langt lefnet, lycke oc Velsignelβe oc Siden alle evig Salighed. Dom. 3 p.Trin. var F.F.N.N. med Adelige bonitæt til mit til gjest til en liden Erkjendtlighed for første velgjerning oc Naade. – 
Dom. 4 p.Trin. Onsdagen blef holden balent her i Tuntoft præstegaard, h.e. 10de. Julii oc prediget i Kircken ex. Matth. 16 v. 13 etc. de Apostol. fide et consession, de unseu salutis fide Christi. Absentibus tumi temporis fratribus Dus Davide in Ketting et Petro in Lyβappel blef offret af 8 prester til de fattige 1rd. – Den 13de. August var jeg til Fürstlig begrafuelse til Sunderborgs huβ der Fürstinnen Dorothea blef begrafuet, oc huer prest forærit 1 Rdlr. oc 1 Trauerbinde. – 
Dom. X. p.Tr. viet til Ægteskab Hans Ifuerβen F.N. Fyrboder oc Magdalena Lauritzdatter Spindepige paa Slottet. –  
” ” døbt Herman Vesemands Datter Hedevig Marie, holden til Daabs af Welb. Cammerjomfru. Denne Vesemand var F.N.Hofsinde. - Dom 12.p.Trin. om Tors-dagen var jeg bortreist med F.N.F.N. os var der paa …Dag først paa Nackebøll, Siden paa Fjelebro, der efter paa Frellerup, og allersidst paa Steensgaard. Den følgende Søndag forettede Hr. Zeno i lafensbye derfor Tjenesten for ham. – Dom. 14 p.Trin. om Torsdagen var han til Barsel i Svenstrup og var hans Hustru Fadderske. – Dom. 18 p.Trin. var der Bryllup udi Hørup Præstegaard. – ” ” begravet Jørgen Buntzen udi Holm, æt 66. Præstens god gamle Ven. – 
1640 Skjærtorsdag var Slodspræsten til beichte her i Kircken. – En Fuglefenger og hans Hustru nævnes, men uden Navn. – Dom. 2 p.Trin. var jeg oc min kjære hustru udi Korsør til Min kjære Broders Caspar Brandts Brøllup oc predikede jeg samme tid udi Kircken. Oc forærede hannem til Bryllups Shenck en Sølfkande paa 50 lodt 3 Quintin oc gaf jeg Bruden 1 Rosenobel oc Magdalena gaf hende 1 Ducat. Gud gifue dennem begge megen lycke oc Velsignelβe. Amen. – Dom. 4 p.Trin. var jeg til Brøllup udi Hagenberg Præstegaard oc forærit Brudgommen Thom. Lor. en Sølfskeed oc Bruden 1rdlr. (vistnok Chr. Brunck’ Steddatter). – Dom 5 p.Trin. var jeg om Onsdagen til Philip Kockes til Vindue Øl oc gaf 1 RenskR. – Dom 6 p.Trin. var jeg om Onsdagen til balent udi Hagenberg Text: ……. ……. …. ………. (hebræisk). – Dom. 8 p.Trin. var F.N.Hofprediger til Beicht Dr. Albertus Toppsus. Noch var Præseptor at Organisten, item Philip Løwe. - Jørgen Svinmester. – Dom. 10 p.Trin. var W. Fru Sidzel Høgh och Fru Magdalena udi Kircken oc herbergeret den forrige nat hoβ mig. - Peter Becker, Jochum Lakey og Bendix Kock til Gudsbord. – 
Dom. 13 p.Trin. visiterede Venæreb. Dns. Episcopus vor Kirke oc examinerede Bøvnem oc blef F.N. mandat afløst om Stolestadene i Kircken. – Dom. 20 p. Trin. om Mandagen var jeg oc min hustru til Lorentz Ambtskrifuers Kaast i Sønderborg. – Dom. 1 Advent Fick oc bekom Erich Rasmuβen, i Proustens nærværelβe, sit Kaldsbref att vere Sogne Cappelan, oc udlofuede, at dersom hand giftet sig in loco, ingen anden at tage end S. Hr. Lauritzis ælste Datter. – Blef hannem bevilget til Ordinationspeng 8rd. – Fredagen var jeg til Begrafuelβe udi Oxbull Saro S. Hr. Matzis æt 80. – Prediket Prousten ex Gen. 23de. sepidtura Saro uxoris Abraherns. – Dom. 2 Adv. var jeg til Vindue Øll til Jens Skrædder gaf 2 mk. – Onsdagen var han til Begrafuelβe efter Rasmus Degn i Oxbølle. – Dom. 4 Adv. Mandagen kom voris Capellan Hr. Erich igjen Othonse ordinerit. – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening