Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
     1. Fortegnelse på kirkens og præstens korntiende
     2. Overenskomst mellem diakonen Brandt
     3. vedrørende nedlæggelse af Havnbjerg kapellani
     4. Angaaende samme Capellanies Nedlæggelse. –
     5. fra præsten Tostrup i Svenstrup i samme sag.
     6. Vidneforfør angående samme genstand
     7. Om samme sag
     8. Et tingsvidne angående samme sag
     9. Afskrift af et brev fra biskop Ramus samme sag
     10. Ditto
     11. Lavensby kapellanis jorder skal falde tilbage
     12. en attest fra tolvmændene i Havnbjerg
     13. En del mindre attester
     14. brev Pastor Wegersleff til pastor Tostrup
     15. Gensvar fra pastor Tostrup
     16. Fritagelse for indløsningssum
     17. 2 legater, hvert på 300 rdl
     18. Overlevering af de 2de legater
     19. en strid med sognepræsten i Havnbjerg
     20. Cancelliets Dom i denne Sag
     21. En lejekontrakt
     22. En klage fra degnen Tüchsen 27 nov 1800
     23. Aarlig leverede Kapellani-Brød
     24. Vedrørende samme.
     25. Vedrørende samme.
     26. Bekjendtgjørelse desangaaende.
     27. præstegårdenes bygning og nådsens år
     28. Et fæstebrev udstedt 1723
     29. om hvad nogle betaler for noget jord
     30. En fortegnelse på kornet
     31. præstekådner Christen Nielsen i Havnbjerg
     32. Ottho Petersen Præste Kaadner i Hagenbjerg
     33. Fæstebrev for Christian Pedersen af Lunden
     34. Et Fæstebrev for Chr. Lauritzen i Hagenbjerg
     35.angaaende Præste-Indesterne i Hagenberg Sogn
     36. En befaling fra Tilemann 1775
     37. En pengeindtægt
     38. Præstegaardens Bygning 1812.
     39. Et Musik Privillegium
     40. Uddrag af Havnbjerg kirkebog fra 1606-1806
     41. Præsterne og Degnene i Hagenbjerg
     42. Capellan i Lauensby Clemens Pedersen. –
     43. årlig indkomst for kapellanen
     44. Offer og Accidentser
     45. de kirkelige Forhold paa Als
     46. at takke Alsingerne for deres Troskab 1814
     47. Skolelærer With som Degn i Hgbjerg
     48. yde Degneenken en forhøiet Pension. –
     49. enkelte Bekjendtgjørelser
     50. Prøver på Andreas Beyerholms poesier
     51. Afskrift af et par digte
     52. De svenske erobrede skibe 1 jul 1677
     53. Modtaget i offer
     54. Stiftelsesbrev for Skt Jørgens hospital
     55. Uddrag af Notmark kirkeb. fra 1688 indtil 1729
     56. Fortsat Uddrag af Hagenbjergs Kirkebog
     57. Tilladelse at bygge et inderstehus 4 jun 1751
     58. En oversigt over Lavensbys bymarkers fordeling
     59. En godtgørelse i penge
     60. En beroligende erklæring fra præst Nyeland
     61. Stridighederne mellem Præst og Præsteinderster
     62. Pastor Nylands Svar desangaaende
     63. En Opsats angaaende samme Sag
     64. Landcommissionens Bedømmelse af Sagen
     65. En Skrivelse fra det kongelige Rentekammer
     66.Danske Cantzelies Skrivelse i samme sag
     67. Biskoppens Skrivelse i samme sag
     68. dansk Cancellie angående samme sag
     69. En lille Skrivelse fra Præsten L. Nyeland
     70. Tvende Extracter i samme sag
     71. Ansøgning fra flere Inderster
     72. En Erklæring fra Præsterne desangaaende
     73. Fra det tydske Cancellie angaaende samme Sag.
     74. Om samme sag
     75. 17 mar 1840 kører sagen endnu,
     76. Købebrev for Peder Christensen i Havnb. 1731.
     77. Uddrag af Ketting-Byes Jordeborg
     78a. Uddrag af Nordborg´s Kirkebog 1621-40
     78b. Uddrag af Nordborg kirkebog 1641-1660
     78c. Uddrag af Nordborg kirkebog 1661-1670.
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
78b. Uddrag af Nordborg kirkebog 1641-1660
 
1641 Dom. Epiph. visiterede voris Lands Prouist vor Kircke oc gaf hannem sin Stipendium nemlich – joachim. – Koppeoffer for Capellanen: Samme Dag Sang voris Capellan sin første Meβe for Alteret oc blef hannem offret af alle Sogne-folck, jeg gaf hannem 1 mk. l., min hustru 10 β. – ” ” begravet Erik Povlsen, en god gammel Simeons Staldbroder æt. 76. – Dom. Sept. Denne Søndag var F.F. N.N. med deris Hr. Søn til Colding hoβ Kong. majist under Disciplin. Gud gifue den unge Herre megen lycke oc Segen. Amen. – 
Dom. Quanquag. var jeg til Hans Degns Brøllup i Hagenberg, gaf 1rd. – Dom. Oculi var jeg til Hofmesterens til Barsel oc var en Gesant fra Kongen. – Dorothea: Hr. Lauritzis. – 2den Paaskedag var jeg i Sunderborg oc holt min Svogers Hans Lorentzens Barn til Daabs kaldet Hans, oc gaf til Fadderpeng 1 Rosenobel oc 1rd. Gud lade samme min Gudsøn voxe til Guds Ære, forældre til trøst oc gode venner til glæde. – 
” ” Præstens Indtægt Ao. 1640-41 Midsommers Tiende: St. Johansdag fik jeg till tiende penge 22½ mk. l. for Lam, Kalve, Bier, o.s.v. Summa paa penge fra St. Hans Dag 1640 til 1641 ungefer 337 mk. - 11 β - 6 f. – Dom. 4 p.Trin. Tirsdagen blef nedersatt Welb. Hofmesters Christofuer von Offenborgs Barn Christian udi i vor Kircke, prediket Hofpredikanten ofuer hannem, oc siden henført til Eken Kircke. – Samme Dag var der balent udi Svenstrup. – Om Fredagen blef begrafuet Casparus Voigt, F.N. Secretair oc lagt udi Kircken. Talen holdt Slotspræsten, og blef mig foræret 1 Ducat, hannem offret paa Alteret 9rd. – Dom 8 p. Trin. Onsdagen var jeg til Sunderborg til Deeling efter S. Hr. Dominicus. – Dom 11 p.Trin. Gjorde F.F.N.N. Johans Organistes oc Kammermøens Heischer Kaast pa Slottet. – 
Hexe brændte: Dom 12 p.Trin. Løverdagen blef der brændt 2 søster af pøle Thøri oc Maren for Troldoms sager, som de bekende att hafue gjort. - -  
Dom 15 p.Trin. Onsdagen holdt Bededag. – Dom 17 p.Trin. Onsdagen begrafuet Abraham Organisters Datter. – En Mand af Holm Christen Hansen blev begravet af Bøddelen, som af Vansindighed havde taget sig selv af Dage. – Dom 20 p.Trin. Tirsdagen begrafuet Katharina, D. Hieronimus efterleuerske oc prediget Prousten i Hagenberg ofer hende ex. … 3 v. 5 æt 72. Gud unde hende med alle tro Christne en glædelig opstandelβe. – 
Dom. 2 Adv. Fredagen mellem Kl. 7 og 8 om Aftenen inden 2den Advents Søn-dag blef min kjære Hustru forløst oc velsignet med en Søn, tilsteede wærende Høyborne Fürstinde Eleonora, med Andre gode Hustruer her i Byen. Den 3de. Dec. udi Tiurens tegn under Jovis Planet mit quadrat aspect. – At den yngste som staa i Ruth bogs 4 c v. 14 motte gjelde oc blifue af os. – Dom. 3 Adv. døbte Provsten i Hagenberg Hr. Charsten voris lille Barn, som F.N. Hertug Frederich hold till Daaben, oc kaldede hannem Friderich, oc var samme Barns Faddere W. Hofmester Christoph von Offenbergh, item var oc Faddere af Præsten oc Præste-quinder, Borgere oc Borgersker af Flensborg oc Sønderborg. Gud unde samme lille Friderich att fremvoxe oc tiltage i Alder, ynderst, Wiβdom oc Naade bode hoβ Gud oc Mennesker, huilcket sin kjere Faddere hannem ocsaa ynsket hafuer. Amen Hr. Jesu Amen! 
Om Fredagen var jeg i Hagenberg Kircke, oc gjorde Liigpredigen ofuer Proustens Hr. Charstens Hustru Karen, som hand det af mig hafde begjeret, hendes æt: 65. Text Ezech. 24. 
1642 Dom. Septuag. Predicket Philippus Dominci her udi vor Kircke. Gud gifue hannem fremgang med gafuer af sin Naade ved Christum. Dom. Lætare blef der holden Fürstl. Kindtauf paa Slottet oc Barnet kaldet Luisa Anemona. Om Mandagen var jeg til Kaast paa Slottet Ewalds och Liskes, gaf til forening 1 rhinskgylden. –  
En temmelig svær Skat for Geistligheden: Dom. Jubil. Torsdagen couparerit med Provsten alle Præster om den nye oc usædvanlig skatt at gifue af deris Korn. – Dom. vocem jucund. Om Mandagen blef Hans Lorentzens hustru i Sønderborg begrafuet. – Dom. Trin. var jeg i Ketting til Barsel oc var Magdalena Fadderske, gaf 1 rhinskg. – ” ” begravet S. Hr. Lauritzes Søn Johan Rudolf æt 8 annos. – Midsommers Tiende m. Plovbyrd: St. Hansdag tiende peng oploret 18 mk. 5 β. Nok foruden Plougbyrd. – Communiceret Philipp Kock oc hans Hustru, item deres Søn Johan Løn. – Hofmester paa Slottet: Michelsdag var jeg til Hofmesterens til Barsel. – Dom. 21 p.Trin. Mandagen Interfui nuptiis Martins Lokers præseptoris in aula Norburgensi et Cathrinæ Madsen. – 
1643 Dom. 1 p.Epiph. Onsdagen holden Bededag; de officis mutuo Parentum et liberorum. – Dom. 1 p.Pasch: Onsdagen holden Bededag. Vindueøl: Dom. Jubil. var jeg til Vindue=Øll hos Lauritz Skræder, gaf 1 Krone el. 2 mk. – Liigklæde-gilde: Christi Himmelfartsdag var F.F.N.N. sampt Norburgske Adel gjest i mit huβ oc gjorde jeg samtid Liigklædegilde. – Dom. 3 p.Trin. copuleret jeg Prousten i Hagenberg oc Anna Lundes, oc holt meβe oc tjeneste same tid. – Midsommer Tiende m. Plovbyrd: Dom. 4 p.Trin. var Eiler Bille her i Kirken. St. Hansdag 20 mk. 4 β. foruden Plovbyrd. – Dom 14 p.Trin. Taskrøgelβe gjort for Broderlig reconciliation imellem Hertug Frederick oc Hertug Philip, som hafe værit uwenner udi 3 Aar. Psal. 133. – Dom. 18 p.Trin. Den 1ste. October codem die qui atvo signandus Capillo. – Tontoft Præstegaard brænder: strax ofuer Middag skeede en stor ulycke oc skade af Ildebrand udi Præstgaarden. Saa det gandske Sædehuβ, som var 28 Fag, afbrænde i Grunden, nesten inden 4 timers tid. Gud oprette bode huβ oc Skaden igjen, saa meget sin Gode Guddommelige Naade oc Barmhjertige Villie tilsiger for Christi Jesu skyld. Amen. – Dom 20 p.Trin. Mandagen reiste jeg til Odense at gifue Bispen tilkjende den skadelig Ildebrand som paa Præstegaarden var skeed, oc hans Erwürde forærit mig 10r. Torsdagen kom jeg hjem igjen. - Gud skee lof for lyckelig reise. – Præsten Philip Lund’s Bryllup paa Nordborg Slot: Dom 26 p.Trin. Interfic nuptiis D. Philipp in Dütbüll iu aric Norburgensi cæle-bratis. – Dom 1 Adv. Mandagen reiste jeg til Fyen att tale med Bispen oc Leens-manden Henning Valckendorff om erstatning til mit afbrende huβ, oc fick trøstelig beskeed at huer Kircke udi Fyens stift skulde udgifue 1 rixdaler oc huer prest contribuere en slet Dr. Herforuden forærit mig W. Henning Valkendorff 2 Jacobuβstycker guld saa god som 10rxd. W. Hr. Jørgen Brahe 2 risdr. Henrik Gullensteen 2 risdr. W. Fr. Elin Marsuin 10rixdr. Gud belønne dem med mangfoldig Velsignelβe. Amen. – Fredagen beret jeg Philip Kockes Søn Johan Low, oc forærit Faderen mig 1 Rdlr. – Flygtninger fra Holsteen form. Krigen: Der har opholdt sig en Deel Flygtninger fra Holsteen her i Slutningen af Aaret paa Grund af Krigen, som ogsaa offrede til Præsten Juledag. – 
1644. Dom. Quinquag. Imellem Mandag oc Tirsdag om Natten der Klocken var imellem 11 oc 12 blef min Anden Søn fød til Verden, Gud unde hannem hellind oc Sundhed oc af forældre trøst oc glæde af hannem. Gud for alting til lof oc Ære for sin f. Nafns skyld. Amen. – Dom. Invocavit: Onsdagen døbte Provsten i Hagenberg min Anden Søn, som F. N. Hertuginden Eleonora holt self til Daaben oc blef kaldet Christianus, oc var F. N. Fadder til samme Søn, sampt W. Adelig Fru Marike Lützen, oc W. Jomfru Dorothea Maria von Rhede, F. N. Camerjomfru, sampt andre Erlige oc fromme Borgere oc Naboerske her udi Byen oc Nabolaug. Gud unde samme lille Barn att hand efter det lille Barns Jesu eksempel motte oc kunde voxe oc tiltage bode i Alder saa oc i Visdom oc forstand, naade oc yndest hoβ Gud oc Mennesker. Amen. Herr Jesu Amen. At hand bode motte lefue en ret Christianus oc døe en salig Christianus Amen, Amen. Amen. – Flygtninger fra Sundved: Ved Paasketiden seer man, at der ogsaa har været Flygtninger fra Sundewitt her. – Tredje Paaskedag reisde jeg til Fyen til Bispens oc kom lyckelig hjem om Torsdagen. – Almindelige Bededage: 3, 4 oc 5 Junii. Mandag, Tirsdag og Onsdag holdt almindelige Bededage. 
Dom 3 p.Trin. viet til Ægteskab Hr. Erik Rasmuβen och Margrete Philip Datter udi Philip Kockis Nye huβ, udi Fürstens oc Fürstindens sampt Adelige personers oc Andre Geistlig oc got folckis Nærværelβe. Brudprædiken af Syrack 7 v. 26 gaf jeg til gafue 1 Sølfskee, vog 3 lodt, oc Magdalena gaf 1 Rosenoble. Den samme Dag communiceret Præstequnnen af Løgum oc hendis Svoger oc Børn. – Dom. 4 p. Trin. døbt Hermann Brückmanns Søn Frederich oc gaf mig til Offerpenge W. Friderich Lützow 1 Rthlr. Gud bevar hans W. for all Ulycke for Jesu Christi Skyld. – Flygtninger fra Nordslesvig: Onsdagen døbt Thomas Friβis Søn, Hans af Apenrade, i Holm. – Den 24 Juli Onsdagen var jeg til Preste Calent udi Atzer-ballig, blef predicket Cantie: Zachariæ. – Fredagen begravet Christen Suders Datter Anna i Holm, som druknede imellem Als og Sundet, og blev fundet igjen paa den 10de. Dag. æt: 28. Løverdagen begravet Kalle Jørgensen i Holm, som druknede paa samme Tid og blev fundet paa den 11te. Dag. æt: 34. – En Simon Kræmer fra Apenrade (maasker bosat i Ketting) har ogsaa opholden sig her i nogen Tid, da et Barn bleb døbt her. – Dom. 11 p.Trin. copuleret efter andt Gudstjeneste F.N. Hofpredikant oc F.N. Hertugindens Camer Medken Eleonora udi Hofmesterens huβ, en Sølfskee 10 Lod Sølv. – publico absolveret Henrik Møllers Søn i Wester-mølle, Simon Henriksen og Kaen, Nis Clausens Datter i Holm, for Leiemaal, de bleve gifte med hverandre. – Dom 16 p.Trin. var F.N.F.N. min gjest i det Nye huβ, som jeg flüth udi om Onsdagen tilforn. Gud gifue oβ her udi lycke og Velsignelβe oc bevar oβ fra ald Ulycke for J. C. skyld. – En Kone fra Warnitz begravet. – Blodgang i Sognet: Om Onsdagen † en Pige, som meentes at være død af Blodgang, en Broder til hende † kort derefter ogsaa af Blodgang. – Dom. 22 p. Trin. om Tirsdagen fik vi skrifuelse at Frederick Lorentzen min kjære Svoger var død i Malmøe af Blodganck. Gud vær sin Seel naadig. † Simen Kræmers Frue. – 
1645 Dom. 2 p.Epiph. Om Fredagen begrafuet Jochim Lakey æt: 29. Han faldt ud ved Klappen paa Vindbroen oc motte ende sit lif i Søen. – Dom. Invocavit gifuet til Kost Cappelanen i Svenstrup. – Rytterne kom her til Landet: Samme Dag kom Rytterne her i Landet. – Dom. Lætare communicerede 25 Ryttere udi vor Kircke oc Feldtpræsten gjorde Tjeneste. – Dom. 3 p.Trin. døbt Hofprædickerens Barn kaldet Frederich Christopher. – Publice absolveret en Kvinde af Apenraa, som holt til mot rytterne. – Dom. 7 p.Trin. communicerede Eggert Appelgaard. – Hans Portner paa Slottet æt: 35 begravet. – Dom. 16 p.Trin. copuleret Hofprædikanten Welb. Frederick Lützen oc Jomfru Dorothea Maria von Rhaden, Camer jomfru paa Slottet, oc var jeg til gjest. – Dom. 17 p.Trin. viet til Ægteskab Raphael Voigt oc Trincke Kalles. – Michelsfest prædikede udi vor Kircke Peder Povelsens Søn i Sunderborg. Paulus paa tydske. Gud former sin gafuer oc gif ham gode lycke. Amen. – Dom. 18 p.Trin. Onsdagen døbte Prousten Hr. Eriks Datter, kaldet Eleo-nora Mari oc var Magdalena Fadderske. – Torsdagen var jeg til Barsel udi Sven-strup Prestegardt. – Dom. 19 p.Trin. prædicket min Svoger Philippus Dominici, Gud formere sin gafue hoβ hannem oc gif hannem lycke oc fremgang. – ” ” begravet Johan Low, Trompeter æt: 25. – Allehelgenfest holt Philippus Dominici Talen. – Dom. 22 p.Trin. Torsdagen reisde Philip offer til Fyen oc Peder Rasmuβens Søn Frederick drog met ham at gaae der i Schole. Gud forfremme hannem in artibus et lingvis. – Dom. 24 p.Trin. var jeg om Onsdagen til Calent udi Tandtzlet, blef predicket af Ezechiel 18, 6 ad finen. – Dom. 25 p.Trin. holdt Hr. Hansis Hustru i Kekenis Lyder Bartskjers Barn Anna til Daabs. – codem die predicket Philipp Dominici oc var Prousten tilstede (været fort) F.N. Befehlhebber oc bekom hand samme tid Kaldsbref oc alles samtycke, skrefuet oc beseglet. – Dom. 2 Adv. communiceret flere af Slotsfolckene, af Eddelknabe Abbildgaard. – Dom. 3 Adv. kom Philipp tilbage, Othonie ordinerit. – 
1646 Hellig 3 Kongersfest Visiteret Prousten vor Kircke oc sang Hr. Philip sin første Meβe oc blef offret af alle Sognefolck. – Communicerit Forwercks Folck-ene. Dom. Septuag. concionatus est D. Philippus. – Maria Renselsesfest Fredagen var jeg til begrafuelβe udi Svenstrup Cappelani. – Ewert Low givet Beichtgeldt. – Jahrmarked skjænket: Dom. Palmarum foræret mig F.N. til Jahrmarcket 1R. – Dom. 1 p. Pasch. Fredagen sat jeg min primogenitum Frediricum udi Schole her i Byen 4½ A. g. - † Henrik Simensen i Westermølle æt: 66 Aar. – Dom. 2 p.Trin. var jeg til Brøllup i Sønderborg til Hr. Nicolai Brandes, gaf til gafue en sølfskee oc sende en sølfskee til Dirich Lustes (?) Datters Kaast i Flensborg. – St. Hans Fest om Torsdagen reisde jeg offuer til min K. Broder Caspar Brandt. Dom. 5 p.Trin. var jeg i Korsør Kircke hoβ Caspar. – Mariæ Besøgelsesfest var jeg udi Kjøbenhafn i Vor Frue Kircke oc hørde M. Erich Olufβen predicke. Postero die in Conxione Holmiana. – Dom. 6 p.Trin. var jeg udi Korsør Kircke igjen, reversus Hafnia. – Dom. 7 p.Trin. var jeg udi St. Hans Kircke udi Odensee. Tirsdagen kom jeg igjen hjem oc fandt alting udi gode maader, Gud skee derfor evig lof oc ære. Amen. – Torsdagen begrafuet Hofpredickanten Secretaris hustru Cathrine oc lagt i Kircken æt: 35. – Dom 9 p.Trin. var jeg til Hr. Detlefs Kost udi Søndbye oc gaf jeg en sølfskee til gafue. - † en Spindpige paa Slottet Margreta fød i Baurup, æt: 26. – ” ” Jes Fürbøder og Peder Kock nævnes. – F.N. Svinmester Jørgen Lauritzen i Holm æt: 52. – Anna M. g.m. Jørgen Lauritzen i Svenstrup: Dom. 19 p.Trin. var jeg udi Ketting til Hr. Davids Datter Anna Maria´s Bryllup. 1 Rthlr. - - Niels Schapmester nævnes. – Dom 20 p.Trin. Torsdagen 15 Octob. begrafuet Proustens Kj. hustru i Hagenberig oc holdt jeg liigpredicken ex. gal 73, v. 25:26. - æt: 47. – Offer 20½ mk. – copuleret Jørgen Jenβen F.N. Hertugindens Lackey oc Abel Clauβdatter udi Ewalds huβ her i Køping, 1 Rthlr. Margrethe 1 mk. – døbt Samuel Goldschmidts Søn Christopher genannt, von Hr. Hofpredicker Alb. Dietrich Topp z. taufe gehalten. – viet til Ægteskab Michel Grot, Borger og Skomager i Sønderborg oc Engel Wille, W. Hr. Hofmesters pige udi Hofmesterens Huβ. – Den 17de. Dec. blev Præstens Søn født. – 
1647 Nytaarsdag d. 1ste. Jan. døbte Prousten min tredje Søn, som F.N. Hertug Hans Bugislaf holt til Daaben oc kaldet Dominicus. Gud unde same lille Barn. - † en Karl af Braaballe, som de kaldet Christen Huβfoget æt: 60. – Dom. Quinquag. var jeg i Helwit til Hans Lackeys Datter festenøll oc gaf der til skjenck 1 Rthlr.. - † Johan Seyrmacher. – Dom. Quasimodog. Mandagen begrafuet Prousten i Hagen-bjerg, Hr. Charsten Brunckertzen, æt: 67. Liigtext var efter sin sidste Willie oc begjer Joh. 8 v. 51. Udi alle Landsens prester dienis nærværelβe. Item Paa F.N. Vegne Welb. Norburgiske Hofmester Christofer von Offenberg. obl. 17½ mk. item af Hofmester 20 β. – Tiende Penge og Plovbyrd: St. Hansdag tiende peng foruden Plougbyrd – 15 mk. 14 β af Holm af Pøel oc Kjøbing 8 mk. 13 β. – 24 mk. 1 β. Plougbyrd – 4 mk. (oc Degnen 2 mk.). – Dom. 5 p.Trin. Onsdagen holt Høibaarne Frøken Dorothea Hedewig et Barn over Daaben, gaf mig 1 rixmk. og gaf mig 3 β i Kellen. – Hr. Peders Datter i Oxbüll gift: Dom. 7 p.Trin. var jeg i Oxbüll Kircke oc copuleret Jacob Kremer oc Hr. Peders Datter Margreta, gaf til gafue 4 mk. Offer 7½ mk. – Svenstrup Capellani: Onsdagen var jeg til Barsel i Svenstrup ov forærit jeg 1 Crone paa 2 mk. – Dom. 8 p.Trin. reisde F.N. Hertug Hans Burgislaf af landet. Gud ledsage hannem oc føre hannem sund tilbage. – Dom. 12 p.Trin. Onsdagen var Calent udi Hørup prestegaard. Text Ps. 32. – Dom. 17 p.Trin. Mandagen begrafuet Hofpredickant Hermann Schneider paa Slottet. Text Ps.25 æt: 53. – Allerhelgensdag: Onsdagen en Student Niels Jacobβen af Skielscøer predicket. Locus de prenitentia. – Dom. 2 Adv. visiteret Prousten Hr. David i Ketting vor Kircke. – Helligchrist af Herskabet: Juledag: F.N. forehvit mig til Hellig Christ 2 Rthlr. W. Hr. Hofmester Offenberg lod mig offere Juledag paa Altaret i Kircken 4 Rthlr. Gott sey ihre groβe lohn dafür. 
1648 Søndag efter Nytaar var jeg til Barsel i Guderup oc Fadder til Anna Hans-datters Barn Anna oc gaf til Fadderpenge 1 Rthlr. – Dom. 1 p.Epiph. sende mig Ewaldt Margraf 2 mk. fordi at jeg hafde bedet for sin Søn. – Jegergaarden. – copuleret Hofmesterens Tiener Jørgen Rasmussen og Fruens Pige i dennes Huus i Adelige, geistlige og borgerlige Folks Nærværelse, gav 1 Rthl. – Et Sted nævnes Jens Riber ved Slottet og kort efter Jens Ribers Hustru i Jegergaarden, altsaa maa denne have lagt nærved Slottet. Ligeledes nævnes der af og til en Mængde Haandværkere: Remschnider, Klejnsmed, Becker, Bruer o.fl. ”ved Slottet”, det er vel ikke rimeligt, at alle disse Folk have boet ovre paa Slotsøen, mon ikke rime-ligere de have boet i den Gade her foran i Byen, der ligger ligeover for Slottet. – 
Dom. Jubil. Mandagen var jeg til Begrafuelβe udi Nutmk., der Hr. Frederick blef begrafuet æt: 82. Text Esilas. 9, v 12. – Dom. Cantate predicket Augustus Bonic-kertzen Af hagenberg. – Mandagen d. 3die. Juli drucknede 4 Karle af Pøle mellem Als oc Fyen, met en boed, som de førde en Juncker oc frue ofer oc blef tilsammen. – Dom. 4 p.Trin. Communicerit Efvert Low, Som hand vilde reise til Kjøbinghafn. Got gebe ihm gesundheit und ein glücklich reise. - Ligeledes Stall-mesteren paa Slottet Jacob Jebβen. – Dom. 5 p.Trin. Onsdagen var jeg til H. Anders Beyerholms Kost i Hagenberg oc gaf til Bryllups gafue en Sølfskee. – Dom. 9 p.Trin. Torsdagen var Jeg til Preste Calent udi Ulkebüll oc predicket H. Povel ex 1 Joh. 3 v. 13 sign. – Dom. 10 p.Trin. Onsdagen reiste til Othenβe at tale med Bispen, oc førde ham it styck Wilt fra F.N. oc kom igjen om Fredagen. – Jes Cammertjener Bernt Becker paa Slottet. – 
Hexe brændt: Torsdagen d. 19de. Sept. blef Bodel Matthiβen af lagensbye brendt efter hendis egen onde bekjendelβe. - Torsdagen blef Merthe Jørgens i Pøle brendt. Gud bevare alle rette Christne fra Saadanne en ond Skjebne. – 
begravet † Dorothe Bruwers æt: 50. – Sønnick Gardener nævnes. – Dom. 24 p. Trin. Onsdagen begrafuet blef Hr. Claus udi Eckind. Text ex sal: 42. – Løver-dagen blef Konning Christian begrafuet oc var F.N. Hertuginden med Frøkenen udi i Kirke. – Dom. 25 p.Trin. Conzionem habuit studiosus Dn. Nicol. Jacobs. – Dom 26 p.Trin. var jeg om Mandagen til Christian Hanβens Datters Kost udi Sønderborg og gaf en sølfskee. - - Joachim Weβuer. – Windschenck oc hans Lyster. – Til Hellig Christ forehrit mig F.N. 1 Rthlr. – W. Hr. Hofmester Offen-berg - 2 Ducater. –  
1649 begravet en gammel Kone i Holm æt: 63, for hendes Testamente fik han 3 mk. - † Christen Wiltskytter æt: 43. –  
Hexe brændte og piinte: Dom. Trinit. Tirsdagen blef en Troldquinde brendt, kaldet Blinde Maren, hun udlagde af mit Sogn 2 af Pøle, som blefue piint, oc udborget; item 2 af Holm, som hun skjende, de kom ud upiint. Sal: 3 mk. pro Absolution. 
Samme Tid foræret jeg min Svoger Niels Michelβen af Jüdland 3 Rdlr. – Dom. 7 p.Trin. Tirsdagen var jeg til Barsel i Hagenberg oc var Magdalena Fadderske gaf 1 Rhinskgylden. – Onsdagen var Præsten Calent udi Oxbüll oc predicket Hr. Peder ex Matth. 13 v. 45. – Philip Kocks Datter Eleonora gik første Gang til Gudsbord og forærede Præsten 1 rixdl. – 1 mk. 14 β. – Hertug Hans’ Cammertjener Lorentz . – Trolovet min Buesvend Claus Jenβen og Ambtskriverens Pige Maren Christens-datter i Jørgen Ambtskrivers Huus. – Dom 10 p.Trin. Fredagen blef Johannes Brandt examineret af Hofpredickanten mo præsento, item duo Philippo. – Den 8de. Aug. var jeg til Eckin Kirche til Johannes Brandes Ordination. – Hofprædikanten Albert Topp findes endnu. – Dom 20 p.Trin. Mandagen var jeg til Nyttmk. til H. Jørgens Bryllup oc gaf der en sølfskee. - - Onsdagen reisde jeg til Bispen. – Jacob Gardener i Oxbüll. – Til Juel offrede Hofmesteren ham 4 Rthlr. 
1650 Onsdagen i det nye Aar døbte han Hofpredikantens Søn kaldet Philip Julius, oc var jeg Fadder, gaf 1 Ducat oc 1 mk.S. – Peder Kock - Peder Køckenskrifuer. – Børnepocker. – Tredje Paaskedag reisde jeg til Fyen til Bispen. – Dom. 5 p.Pascat. var W. Marschaell af Nykjøbing i Kircken. – Dom. 6 p. Paschat. predicket Hofpre-diger ofer Altfruen Datter Dorothea Augusta, som var Waskepige, oc døde paa Slottet oc lagt inden Kirckedørren. Oc blef mig forehrit 2 Rdlr. – Datter af Præsten Jakob Lange og Steddatter af Hr. Johannes Lund, Præster i Dybbøll: Tirsdagen var min Hustru til Kaast i Ulderup prestegaard i Sundet oc gaf en sølfskee. Charsten Kirckensskrifes oc H. Hansis Stifdatter. – Meierske .......... – Hofskinderen med sin hustru. – Dom. 3 p.Trin. Torsdagen var jeg i Ketting til Barsel oc gaf jag Proustinden en rixdr. – Jørgen Lackeys Hustru ved Slottet. – Dom. 6 p.Trin. Tirsdagen begrafuet Ewert Løw, Philip Kockes Søn i Kircken æt: 26. – Hertuginden, Hertug Hans og Frøken tilstede. – Dom. 7 p.Trin. Onsdagen holdtes Calent hoβ mig oc var Hertuginden, Hertug Hans oc Hofmester Offenberg i Kircken oc gange met mig ind efter predicken til gjest. Oc blef samme tid offeret til de Fattige 4 mk. l. 3 pn. Text wal. 51. – Den samme tid fick H. Niels Sit Kalds-bref. – Rasmus Faaborg, senere Capellan i Lysabild: Dom. 10 p.Trin. Conzionem habuit studiosus Dus Erasmus N. Fionen-sis codem die var jeg Fadder til Doctorens Barn oc gaf 1 Ducat. - - Bekom Jep Rasmussen paa Ærrøe sin Sogne-vinde. – Dom. 12 p.Trin. Sang Hr. Niels Jacobβen sin første Meβe oc offred jeg ham 1 rixdr. oc Magdalena 1 rixmk. – ”i mine Waaninger.” – ”Pøel Waaninger.” (Der har været baade i Pøel og Nordborg). – Almindelige Bededage: Dom. 20 p.Trin. Mandag, Tirsdag og Onsdag d. 28, 29 og 30te. Octob. holdte Bededage, oc var Fürstinden med de fürstelige Børn i Kircken. – Jes Cammertjener, Peder Finck, Kjøckengeselle og Spindepiger. – Dom. 22 p.Trin. Fredagen holdt Hofpre-dickanten Liigpredicken udi i vor Kircke offr Doctorens Barn, hvilcket Siden blef henførttil Eckend Kircke att indsettes oc blef mig forehret af Doctorens 2 rixdr. – Dom. 23 p.Trin. gjorde Hr. Philip Sin Valet–predicken, som var kaldet til Ærøe, til Tranderup Kircke. – Fredagen var jeg Fadder i Hagenberg præstegaard oc gaf til Fadderpeng - 1 Ducat. – Onsdagen blev Kirckedøren opluckt for en lokket Kvinde, som lagde 3 β. paa Alteret. – 
1651 Uefuersvenden og Vefpigen. – Dom. Quinquag. Torsdagen var Magdalena bedet til Fadderske i Tanslet prestegaard oc Sende 2 mk.S. - - Hans Ougaard maa ligeledes have tjent ved Hoffet, da han nævnes med de andre, Bernt Becker, Hans Bruer, Jes Portner og Jørg. Lackey. – Dom. Quasimod. Tirsdagen var jeg i Odenβee til Doctor Hans Michelβens begrafuelβe, som hasteligen døde, imellem Mandag og tirsdag om natten udi Palm Ugen; hand var min meget gunstige patron. æt: 73. Liigtext Gen. 25, v. 7-8. – En Christen Wiltskytter findes atter. – Dom. 1 post Trin. Sande mig Ewaldts Hustru Lische 1 Rdlr., som var blefuen Sund, oc vi bad for hinde i Kircken. – Dom. 2 p.Trin. Mandagen var jeg til Peder Brands Kost i Sünderborg oc forehret til Gafue - 5 mk. – Peder Rasmussens Datter Maren gift i Stauensbøll: Dom. 3 p.Trin. Sende jeg Peder Rasmuβens Datter Maren en sølfskee (wog 3 lodt) til Brudgaf u Stafuebøll. - - Altfoupiger. - - Dom. 4 p.Trin. Mandagen var til Begrafuelβe udi Ulckebull prestegaard efter S. Hr. Povel Jenβen, blef predicket ex Jobs Cap. 19. æt: 57. – St. Hansfest var jeg udi Ekin til Hr. Johannis Brandts Brøllup oc forehrede jeg en Sølfskee. – Dom. 6 p.Trin. Tirsdagen var jeg til Brøllup pa Ærhøe til min kjere Svoger H. Philipps oc Peder Pilegaards Datters Anne-Maries, oc forehret til Gafue 1 Sølg... paa 4 rixdr. oc Bruden en Sølskee. – Dom. 8 p.Trin. Onsdagen d. 23 Juli henved Kl. 8, ¾ Stunde ofuer 7 Tid blef min kjere hustru forløst oc begafuet oβ den fromme Gud med en deylig velskabte Datter, oc var F.N. Hertuginden Same tid till Barselshuβ, med Hofmesterens Fru oc Andre Naboerske. Gud unde mig oc min hustru fryd oc glæde af hende oc Datterens lycke oc Velsignelβe oc evig Salighed. Amen. Dom 9 p.Trin. døbte Prousten Hr. David Monrad til Ketting Min kjere Datter oc blef holden af F.N. Frøken Elisabeth Juliane, oc var der til Fadderstand bode Adelige, Geistlige oc Borgerlige personer nerverende, oc blef kaldet Eleonora Liβbeth efter voris Naadige Fürstinde oc hendis Naadies Datter. Gud ladet i sin Christendom fremvoxe, oc tiltage ligesom i Aar oc Alder, saa ocsaa i Gudet oc Naade, hoβ Gud oc Mennesken. Amen i Jesu Nafn. Dominus Præpositus visitavit codem die, oc gaf jeg Visitatspeng 1 Rthlr. - - Præstens Waaninger i Pøel. – publice absolvevit Meiersken paa Slottet, som Peder Fink locked. – Dom. 20 p.Trin. viet til Ægteskab Hr. Niels Jacobβen, Caplan oc Ingeborg Pedersdatter oc forærit 1 Sølfskee. – Paa Hjortholm var en Sophia Gertsen fra Holm Meierske. – † Amtskriverens Hustrues Moder Anna Lauritzis æt: 73½ Aar. Text Ps. 91, v. 14-16. – Dom. 2 Adv. var jeg til Begrafuelβe i Hagenberg. Hr. Anderβis ældste Søns Rudolph. 2½ Aar. – Hofmestern offrack ham til Juel 4 Rthlr. – ”Jens Foged i Sønderborg.” 
1652 Dom. 5 p.Epiph. I denne Uge var min Broder Peder hoβ mig oc satte sin Søn Christen i Schole hoβ mine Børn. Gud gifue dem all l¨cke oc fremgang. – Dom. Septuag. Sende Jørgen Ambtskrifuer mig 1 Ducat paa sin Kjere Datters Marikes Vegne, som om L¨fverdagen tilforn blef Jens Voget i Sünderborg tilsagt at vorde hans Brud. Gud gifue till naade, lyck oc Velsignelβe. Amen. - † Tuer Smed paa Slottet æt: 80. ”En god oprigtig Mand.” Vistnok en Tydsker af Fødsel, da det gjerne findes anført paa Tydsk, hvad der berættes om ham. – Dom. 1 p. Pasch. Var Magdalena til Huβfogedens til Barsel oc stod Fadder for mig oc gaf Fadderpeng: 1 Ducat. – F.N. Hertug Hans Bugisl.’ Tjener Berthel. – † Las Ærøboe i Pøel 101 Aar g. – 
Penge af Quægtiende til St. Hansdag i Kjøbing og Pøel 6 mk. 4 β., i Holm deri-mod 7 mk. 13β. – Plougbyrd af Kjøbing 2 β. af huer boulβ mand - er 12 β. – Af Pølninger en Snees Hummelstenger af huer mand. Plougbyrd af de Holmboe dette Aar 2 β - er 3 mk. 12 β. – 
Dom. 2 post Trin. Mandagen forærit til Ambtskrifuerens Datters Kaast en sølf-begger paa 3 rixdr. oc 12 β. - † Jørgen Hanβen i Holm ”ved Smeddøbbel.” – Dom. 4 p.Trin. Mandagen døbt Hr. Niels’is Barn Eleonora Maria oc forærit jeg 2 mk. Crone. – Onsdagen var jeg til Præste Calent i Svenstrup. Blef der preicket den 15 Psalme. – Dom. 6 p.Trin. † Welb. Fru Anne Schacken, W. Hofmesters Christoph Offenbergs Frues Moder. Mandagen Dom. IIX p.Trin. blef hun nedersat til Begrafuelβe udi vor Kircke oc gjorde Hofpredicanten Liigpredicken ex v. 126 blef mig forærit 4 rixdaler. - - Dom. 9 p.Trin. Onsdagen var jeg oc min Met Kircke-verge i Ketting hoβ Bispen oc Stictskrifueren oc gjord Kirckens Recgenskab. - - Dom. 12 p.Trin. denne Søndag kom mig nogen Svaghed paa efter predicken ved Alteret med hendernis bevelβe oc rysten, da jeg brødet skulle uddeele. Gud naadigen bevar mig for recidiræ for Jesu Christi skyld. - - Anders Scholmesters Barn i Holm døbt N. Elisabeth, holden af Magdalena. – † en gammel Kvinde Lene 100 Aar gammel og gamle Mette Stephens i Holm 98 Aar g. – Hofmesteren sendte til Juel 4 rixdr. – F.N. Hertug Frederik forærit mig Hellig Christ 2 Rthlr. - - Fødde 22. – Børn † 12 og gamle Folk 31 altsaa 43. – Gifte 11 Par Folk. – I Ugen før Julen druknede Kalle Hanβen i Pøl med sin Søn oc Jens Schreders hustru her i Byen paa reysen ad Svenborg til W. H.Hofmester. Gud ver deris Sjele naadig for Christo skyld, oc trøst de bedrøfuede, som igjen lefuer. – 
1653 Offer til en Kirkes Opbyggelse i Magdeburg: Søndag efter Nytaar blef der offeret paa Alteret af Sognefolcket til en Kirckes oc Scholes opbyggelβe i Mag-deburg - 5½ mk. – Dom. Septuag. Var jeg til H. Frederichs Datters i Nutmk. hendis Bryllup i Sønderborg. Samme Dag Concionem habuit Preceptor Laur. Matth. (Sl. Lars Matthiesen rimeligviis Lærer for Præstens Børn). – Lauritz Skrædder g. m. Citzel Rasmuβdatter, Meierske her i Byen. – Anden Pintsedag visiteret Prousten i vor Kircke. – F.N.Gardner, Hans Niβen af Holm g.m. Marick Boldeβleben. – Hertug Hansus Kock. – Dom. 7 p.Trin. copuleret en Mandagen St. Jacobs Dag Jacob Jepsen, F.N. Wolbestalte Fütter Marschall oc Kirstine Lorentzdatter. Foræret 1 sølfskee paa 7 lodt til Gafue. – Hertug Hans Christians Begravelse: Dom. 9 p.Trin. Tirsdagen var jeg til F.N.Hertug Hans Christians be-grafuelβe i Sønderborg oc blef en huer præst forehrit 1 rixdr. oc 3 alm. Sort floor. – Gud gifue hans Naade en glædelig opstandelβe, han var mig en Naadig oc Fürstl. bevogen Herre. – Text: Sap. 5 v. 16-17. – Fadder til Thomas Degns Barn i Oxbüll, kaldet Thomas, gaf 2 mk. Crone. – Dom. 11 p.Trin. Torsdagen var jeg i Atzerballig til begrafuelβe efter Hr. Henrik Hanβens. Hr. Peder i Lysappel predicket. – Dom. 13 p.Trin. Var jeg paa Slottet i Kircken oc administrerit Coenam Domini (eftersom jeg om Løferdagen tilforn hafdi absolverit F.N.Hertuginden Eleonora, item F.N.Hertug Hans Bugislaf, de begge Adelig Jomfruer oc de andre Mägdekens oc flere her af Byen) til forbemeldte personer oc sang for Alteret. Docente populum Dn.: Johannes Brandt, studiose Sunderburgensi. Gud hjalp mig Vel adsted den tid, thi sit lauset honor et gloria. Amen. – Mandagen berettet Frederich Foget oc forærit mig 12 β. – Dom. 15 p.Trin. Var jeg i Oxbüll præstegaard til Hr. Peders Datters Anne’ brøllup oc forærit jeg 1 rixdr. – Den Same Dag forehrit mig Peder Jebβen i Pøle komendis fra Ditmarsk hiem 9 β. – 
Dom. 17 p.Trin. Torsdagen var jeg oc min hustru udi Nuthmarck til Barsel oc gaf paa Sengen 1 Crone, var Eleonora Fadderske. – Onsdagen tilforn var jeg til Vinduue Øll til Jørgen Willetzens oc forehrit for mit …… 1 Crone. – Dom. 18 p. Trin. Var jeg for Predicken paa Slottet at Communicere Juncker Philip Christoffer Offenberg oc Jomfruen Emmerentz von Büchwältin, oc forehrit Jomfru mig 1 rixdr. Gud gifue dem gode lyck tilsame. Torsdagen derefter bleve de begge copulerede af Præsten i Philip Kocks Huus, nærværende vare Prinsessen, Hertug Hans Burgislaf, andre adelige Herrer og Damer forehrit mig 12 r. 2 mk. 2 β. – Dom. 19 p.Trin. var jeg efter endt Gudstjeneste i Guderup til Anders Bejers brøllup oc forehrede - 1 Rdr. - til Musicanter 5 β. – Dom. 20 p.Trin. Mandagen reiste jeg til Bispen med en tønde Wiltkjød paa F.N. Vegne oc kom igjen die foris lyckelig tilbage. Deo sit brus. – Dom. 23 p.Trin. blef der ingen prædicken paa Slottet, men var alle i min Kircke. - - Jacob Stallmester (mon altsaa er den samme som hiin Futtermar-schall). – 
F.N. Sende mig Hertug Frederich oc Sin Gemahl 2 Rdr. til Hellig Christ Jul Aften. Gud lad dem lenge lefue. – Foruden de sædvanlige Sognefolk offrede ogsaa Juledag Hans Bugislaf, F.N. Hertug udi Kircken, hans tjenere, og andre gode Venner, som Frederich Persen Stød o.s.v. ligeledes Sendt fra Adelig fruentimmer oc Magdekens. – Af Martinus Loker forehrit 1 Rdr. – Onsdagen efter Julen til Fadder i Ulkebül - 1 Rdr. – 
1654 Altfrue møen Maren Thomaβdatter. – Nytaarsdag skicket mig Jørgen Ambtskrifuer met Sin Søn Lauritz en Ducat (6 mk.) til Nytaars gafue. – Same Dag ad Aften i mit huβ forehret mig F.N. Hertug Frederich til Nytaar en rixdr. Gud gifue F.N. et lycksalig Nyt Aar. – Løfuerdagen Helligtrek. Confiterit F.N. Hertug-inden paa Slottet for min ringe person. item det gandske Fruentimmer Adelig oc Andre piger oc fick jeg ag nogle til beichtpeng - - 1 mk. 4 β. – Dom. 1 p.Epiph. Var jeg pa Slottet oc administrerit S.S.Coenam oc confiterit for Missen F.N.Hertug Hans Bugislaf, item F.N.Secretarius Peter Brandt forehrit ..... 1 rixdr. - - Af Jørgen Lackey oc sin hustru Beichtpeng i vor Kircke - - 12 β. (de egentlige Domestikker synes at have mødt i Sognekirken). – Dom. Invocavit Torsdagen var alle presterne forsamlet til Proustens i Lysabbel, at contribuere til den i Svenstrup afbrende gaard. – Til Paaskeoffer sente mig Hofmesterinden oc Iide Manteufel, de Adelige personer paa Slottet oc Mædekens samtlig i huβit - 5 mk. 4 β. – † en god from Mand Berthel Jørgenβen i Pøle, min gode Ven. æt: 62. – Dom. 2 p.Pasch. Onsdagen Var udi Ekin predtegaard til Barsell oc gaf paa Sengen 2 mk. Crone. – 
Dom. 4 p.Pasch. Fredagen var jeg til S. Magisters begrafuelβe i Sønderborg. æt: 66. - Til Pintseoffer fik han 51 mk., for de 44 mk. kjøbte han 14 tolft fyrbreder. - Herforuden er mig sendt offer af Slottet fraa det Adelig fruentimmer oc pigerne oc ellers andre F.N. Beamte oc opvartere 9 mk. 7 β. - - Løfuerdagen var jeg i Slottens Kircke oc absolverit Hertuginden, Hertug Hans Burgislaf (som forehride mig 1 rixdr.) oc mindste Frøken, som da først skull gaa til Gudsbord, item de Adelige personer in fruentimmer oc ellers Andre betjente af Mand oc Quindfolck oc Slotspiger alle sammen oc oltfru Kammer, oc fick jeg af spind ov forworcks piger beichtgeldt - 2 mk. 13 β. – Dom. S. S. Trinitatis Var jeg udi Slottens Kircke oc administrerit Sacramentet. – Beichtpeng af Junckherr …….. - 1 Rdr. item af Preceptoris bord paa Slottet Christianus 1 mk. – Dom. 3 p.Trin. Onsdagen døbte Prousten H. Peder i Lysabbild min lille Datter (fød d. 6te. Junii inter 5 tem et sextem horam matulinam, oc samme tid var til Barselhuβ Førstinden oc Hofmesterinden paa Norborg, met Andre Naboersker) oc blef holden til Daaben af den yngste Frøken Loysa Amena, oc kaldet Magdalena, oc var til Fadder Stand bode Adelige personer, oc prester oc prestequinder her i Landet, oc andre gode Naboer. Gud lade hende fremvoxe oc tiltage i alder, yndest oc Naade bode hoβ Gud oc mennesker, At vi forældre kunde hafue fryd oc glæde af hende oc Datteren lyck oc Velsignelβe oc evig Salighed, Amen i Jesu nafn! - - Martin Løker. – Trolofuet Karsten Hagenβen af Abenraa oc Jørgen Ambtskrifuers Datter her i Byen Eleonora. Gud gifue dem lyck oc Velsignelβe til lif oc Sjell. item forerede mig Jørgen Ambtskrifuerer mig 1 rixdr., fordi jeg gjorde tacksigelβen efter Maaltid. - - Dom. 7 p.Trin. reisede jeg til Korsøer til Caspar Brands Stifsøns brøllup, som skede om Onsdagen den 12 Julii, a forærede mig jeg en sølfbegger paa 10 lodt oc 2 quintin, item Bruden min søsterdatters Datter 1 sølfskee 3½ lodt. – Dom. 8 p.Trin. Var jeg i Korsøer Kircke, oc gick min kjere hustru her i Kircke oc offrede Hr. Niels 5 mk. oc Jens Degn - 1 mk. (Dette sidste maa være i Norborg). – Paa Fredagen, Gud skee lof, kom jeg Vel hjem oc forærede min Kjere Broder mig bode Penge, bøgger oc 2 Cordewanske (?) hude. – Gud velsigne oc bevar ham leng oc Vel. – Dom. 11 p.Trin. Mandagen var jeg til Gjestebud i Sønderborg hoβ voris Naadig Ofrighed, Hertuginden, Frøckenen i F.N. Hertug Hans Bugislafs lofemente oc blef vel tracteret. – Dom. 13 p.Trin. var F.N. Hertuginden Eleonora met begge Frøckener Elisabeth et Loisa et den lille Herre Rudolph Frederich i mit huβ til gjest om aften Kl. 4, item Hofmesterin af Wulfenbüttel oc Woris Naboerske Adelige Fruentimmer same tid. Oc derefter blef jeg meget Svag, saa jeg formotte icke self at predicke. Dom. 14 p.Trin. var jeg Svag oc prædicket for mig Capellanen. Dom. 15 p.Trin. var jeg i Sønderborg til Hr. Joh. Boldichs Datters Kaast oc forehret jeg til Gafue en Sølfskee 3 lodt. Same Dag introducerede Hr. Niels en Kone fra Holm, ”Offeret tog oc beholdt Capel-lanen, sed quo jura?” – Dom. 16 p.Trin. Tirsdagen var han og Kone til Bryllup i Aabenraa hos Jørgen Ambtskrivers Datter Eleonoras Bryllup, forærede 2 Sølvskee, den ene veiede 4, den anden 3 Lod, er 10½ mk., magløn 1½ mk. = 12 mk. – Dom. 20 p.Trin. Onsdagen Copuleret Philipp Kocks Datter Elsche oc Alexander Henning, F.N. Hertug Ernst Günthers Mundtkock, in præsentia Ducis Joh. Bugislavi et rugunum Nobilissarum, item pastorum et Cionum Sønderborgensium et Norburg et aliorum aulicorum. Texten ex Gen. 2, 24 – „Det er ikke godt, at Mennesket o.s.v.“. - - Dom. 21 p.Trin. Løverdagen absolverede han Hertuginden, Frøkenen og Hertug Hans Bugislaus, ligeledes det øvrige Hofpersonale og Tjenere i alt 31 Personer. – Dom. 22 p.Trin. administreret Sacramentet paa Slottet, Talen holdt Hr. Niels. – Dom. 26 p.Trin. Tirsdagen begrafuet Philipp Løwe, Mundkock paa Norburg, udi Fürstelig Adelig, præstelig oc Andre Naboers presents. Text Joh. 19, 25. æt 63 - oc blef lagt udi Kircken lige for Prædickestolen. – Offer 15 mk. – Dom. 1 Adv. Onsdagen var jeg Fadder udi Atzerballe Præstegdr. 1 Rixdr. – 2den. Juledag besøgte F.N. Hertug Frederich oc forehrit til Hellig Christ 2 rixdr. Ligeledes blef han sendt af Mands oc quinders personer af Slottet oc her af byen for hans tjeneste paa Slottet met Communication 11½ mk. – døbt Niels Klinkers Barn: Tirsdagen døbt Hr. Nielsis Barn Anna Elisabeth. – 
1655 Dom. 4 p.Epiph. var jeg paa Slottet oc holdt Miβe oc administrerit den H. Nadvere til F.N. Hertuginden, Hertug Hans oc Frøckenerne, item Adels personer oc Andre Hoftjenere. Af Hertug Hans fick jeg 1 Rthlr., af nogle af de Andre 3 mk. 10 β. - 6 mk. 10 β. - - En Torsdag var han til Thomas Degns Barsel i Oxbølle, forærede paa Sengen 1 mk. lübsk. – Anders Skolemester her i Byen. – døbt Jep Staldmesters Barn: Dom. Septuag. Torsdagen døbt Jep Futtermarshalls Barn, kaldet Frederick Bugislaf oc lod Hertug Frederich holde det til Daabs oc F.N. Hertug Hans Bugislaf var Fadder. – Niels Klinkers Barn døde: † Niels Jacobsens, Capellanens lille Datter, som var 11 Uger gammel oc døde meget hasteligt. Almindelige Bededage: Dom. Oculi Onsdagen, Torsdag oc Fredag holden Bededagsprædicken ex Esaia Cap. 22 v. 12:14. Den anden Dag visiterede Prousten vor Kircke og examinerede Børnene. – Welb. Hofmesterinnen sende mig 1 Rthlr. for tacksigelβe af prædickestolen for hendes helbred. – 
Dom. Palmarum Onsdagen var jeg paa Slottet oc absolverit Fürstinden, Frøcken oc Hertug Hans Bugislaf oc forehret mig Hans F.N. 1 rixdr., same tid de Andre Juncker Mons. Gager oc Mons. Pentz 1 mk. 12 β., item de Adelige Jomfruer var oc til beicht. Skærtorβdag uddeelter Nadveren. – 3die. Paaskedag blef Jens Degns Hustru begrafuet æt: 60. – Same Dag reisde jeg fra mit huβ til Fyen oc Sjeland til Caspar Brandt min Kjere Broder, att sette min Søn Christian til Schole udi Soer, som min Broder ville paa sig tage oc forrette med alle omkostninger. Gud lad min kjere Broder lenge lefue, gifue oc Gud at jeg motte hafue gjort saadant udi en lycksalig tid oc stund. Gud til al ære oc min kjære Søn; Velfart oc beste oc oβ sin forældre til trøst oc glæde! Dom. Miseric. Onsdagen var han igjen hjemkommen. – Frederik og Dominicus Brandt i Sønderborg skole: Dom. Jubil. Mandagen satte jeg begge mine Sønner, Frederik oc Dominicus i Sønderborg udi Schole, den yngste til Latin, den ældste til regenskab. Gud gifue dem gode lycke til undervises oc opleris, Gud till ære, dem til gafn oc forældre til glæde for J. Chr. skyld. Oc gaf jeg Præceptoribus huer 1 rixdr. – Hr. Peders Søn i Oxbul prædickede: Dom. Cantate concio habita est a filio Dui Petri in Oxbül, Claudio Petri. – Christi Himmelfartsdag. Fredag var jeg Fadder i Svenstrup til Hr. Lauritzis oc gaf 1 rixdr. – 2den. Pintsedag bekom Peder Jørgenβen af Holm litt geburtz bref oc F.N. Hertug Hans Bugislaf skref der under oc satte sin pitschaft derfor. – Dom. S.S.Trinitatis Mandagen trolofuet Jens Degn oc Helvig Pederβdatter, Meierske paa Norburg udi hendis Farsystes, huβfogedens oc Fadder Marikatches oc hendis Broders nærværelβe, udi Degnens egen huβ. Duus benedicat! – Dom. 1 p.Trin. var jeg om Tirsdagen til Hofprædickentens Dn. Megandri brøllup oc gaf til Shenck en sølfskee. – Midsommertiende og Plovbyrd: St. Hansdag tiendepeng af Kjøbing oc Pøle af Quægtiende - 11 mk. – af Holm for Quægtiende - 13 mk. 10 β. – Foruden Plovbyrde penge. - - Det frie Kaad i Holm: Peder Hanβen i det fry Kaad i Holm. – Dom. 7 p.Trin. blev Jens Degn gift, forærit ham 2 mk. oc Magdalena Bruden 1 Rdr. – Jørgen Kalleβen, F.N. Kudsk g.m. Karen Wiltskytters. – Dom. 12 p.Trin. Løfuerdagen reisde jeg til Odenβe paa Kong Høyheds hylding som skeede om Mandagen der efter d. 10 Sept. – Dom. 14 p.Trin. Tirsdagen vendte han tilbage fra Fyen til Als under Guds Beskyttelse. Torsdagen var han i Lyβabbel Kirckens Regenskab at gjøre. – Michelsfest gjort jeg paa Hr. Nielβes Vegne Anfordring paa en Søgnedags Prædicken att holde huer uge Aaret igjemel oc forvente derpaa Svar. Dom. 17 p.Trin. bekom Hr. Niels negativam responsionem paa sin christlig anfordring oc forsett. – Berthel Hanβen, F.N. Hertug Hans Bugislafs Stalmester. – Dom. 19 p.Trin. Skjød Hr. Niels sit Skudtsmaal til Sognefolcket om sin lærdom oc prædicken (eftersom Jens Degn beskyldiget ham for Skjelden i sin prædicken) oc fick it gott Vidniβbyrd. – Hertug Hans Bugislaus boer i Sønderborg: Dom. 21 p. Trin. var han til Kaast i Sønderborg, hvortil Hertug Hans Bugislaf lod ham indbyde til en af sine Pigers Bryllup. – Mandagen var jeg till Hr. Johans Monrads bryllup i Ketting, oc gaf en Sølfskee. – Dom. 22 p.Trin. var min Broder Peder her hoβ mig oc talde sin Søn Christen till. – Dom. 4 Adv. Begrafuet Philipp Kocks Datter Elsche oc hendis lille Barn, moderen 25 Aar oc barnet 16 Ugger blefue lagte i En Kiste. Den begerte Text: 2 Trin. 4, 14 ”Jeg har stridt den gode Strid.” – Til Hellig Christ fra F.N. Hertug Frederich 1 Rdr.- 
1656 ”Hoffolck H.F. oc H.H.B.” – Dom. 1 p.Epiph. døbte jeg om Torsdagen Hr. Nielβis barn kaldet Frederick, gaf paa Sengen 1 rixdr. – Dom. Lætare var jeg udi Ekin til Barsel, forehret 2 mk. - - Dom. Quasimod. Tirsdagen var jeg til S. Hr. Jenβis begrafuelβ i Ulkebüll. – Onsdagen døbte jeg H. Anders Beyerholms barn i Hagenbjerg Kircke kaldet Rudolph Christian, Magdalena forehret paa Sengen 1 Rdr. Offer 3 mk. 8 β. 6 p. – Hofpredickanten begrafuet Martini Lokers Barn, æt: 2. – Dom. Cantate: Torsdagen lod jeg i Jesu Nafn opsette it nyt huβ 10 fag tvert ofer for Seyrmaggerens huβ. Gud lad det staae Gud til ehr oc mig oc mine til gode oc frome. - Amen. - - Dom. vocem Jucund: Mandagen begrafuet Jørgen Jenβen Ambtskrifuer paa Norborgs Slott udi Fürstindens Nærværelβe, item var der tilstede Præster her udi Forbeiet, oc Borgere Af Sønderborg oc Aabenraa. Text Phils. 1, 24. Gud forleen hannem en glædelig opstandelβe. – Underkocken Kalli - Peder Kock paa Slottet. – Hertug Hans Bugislaus boer rimeligviis endnu i Sønderborg: F.N. Hertug Hans’ Sadelknecht Berthel Hanβen g.m. Karen Chris-tensdatter, Altfruenmøe paa Slottet, udi F.N. samt Præsters oc Borgers i Sund-borg nærværelβe. – Thomas Skomager udi Slots Waaninger. - - døbt Jens Degns Datter Eleonora. – Dom. 15 p.Trin. Mandagen var jeg til Hr. Johannes Brands Kaast i Sundborg oc gaf 1 sølfskee. – Torsdagen var jeg paa F.N. Hertug Hansis begjering til Jes Fogets begrafuelβ paa Ballegaard. – Dom. 16 p.Trin. var Magdalena til Bryllup i Ulkebüll til Hr. Charsten Lorentzens oc gaf 1 Sølfskee paa 3 lodt. – Dom. 17 p.Trin. concionen habuit studiosus Serevinus Anthonii. – Dom. 18 p.Trin. Tirsdagen viet til Egteskab Lauritz Skrædder her i Byen oc Hr. Andersis Beyers Datter Ingeborg af Ekin oc stod brøllupet udi mit nyt huβ her i byen. Gafue 1 rixdr. – Torsdagen begrafuet Agnete S. Philipp Kockis efterlef-verske oc blef lagt i Kircken. æt: 63. – Frederik Brandt gaaer til Alters: Dom 19 p.Trin. Communicerit oc da gick Frederick min eldste Søn met till Gudsbord. – Dom. 25 p.Trin. Mandagen var jeg til begrafvels i Sønderborg, och følgede min kjere hustruis Oldemoder, Salig Cathrina Hümkens til hendis lægested udi Kircken, var 81 Aar. Liigtext ex psalm. 71 v. 9-18. M. Hr. Nis Brandt predic-kede oc blef der offeret ofver hende 16 mk. l. – Den 17 Novembris blef min Christian Brandt indsat udi Soers Schole, paa min kjere Broders Caspar Brandts Anfordring. Gud gifue til sit ær oc hans lehr oc forfremmelSe. – Dom. 3. Adv. Mandagen var jeg i Ketting til S. Hr. Davids Datters Cathrine begrafuelβe. – 
1657 Dom. Quiquagis. communicerit Philip Louw oc forehret mig 1 rixdr. til Valet paa sin reise til Pommern at jeg skulle slutte hannem i mine Bønner, hvilcke oc skee skall. – Frederik Brandt hjemme; kommer i Barberlære i Sønderborg: Frederik Brand maa have været Hjemme i denne Tid, da han første Gang stod Fadder og endnu flere Gange har været met ved denne Leilighed, ind-til han d. 16de. Febr. eller Mandagen p. Dom. Invocavit blev ført til Sønderborg, oc ofuerantwordit jeg ham til Mester Samuel Barbirer, at hand skulde lære hannem Barbir Konsten, oc skall jeg gifue til same for lehrløn 40 rixdr. oc skall Fredrich fortøfue hoβ hannem udi 3 Aar. Gud gifue til lyck til samme Konst oc befordre hans hendes Arbeid for Jesu Christi skyld. amen. – døbt Anders Schol-mesters Barn ved Slottet, Hans Bugislaf (Jeg har engang hørt fortælle paa Nord-borg, at det store Huus her foran i Byen, hvor Tingstuen ligger, og som seer ud til at være en gammel Bygning, engang skal have været Skole, skulde dette finde sin Bekræftelse herved?). – 2den. Pintsedag foræret F.N. mig i mit huβ 1 rixdr. o vivat Princepr. – Torsdagen derefter var jeg til Barsel i Guderup til Hr. Johannis, Magdalena var Fadderske, gaf 1 Rhinskgylden. – Trinitatissøndag: Onsdagen holdt Hr. Niels en Serdelis predicken, efter S. Jørg. Ambtskrifuers Anstiftelβe fir 50 mk. forehret til Capellaniet. – Torsdagen H. Blods Dag var jeg i Sønderborg oc gaf Samuel Brandt 18 rixdr. den halfve lehrløn for Barbier Konst for min Søn Frederick Brandt, den eldste Søn, Gud gifue det var i en god Stund! De andre 18 Dr. om 3 Aar, naar hans lehrløn er ud. – Dom. 2 p.Trin. Sende F.N.-Hertuginden mig 2 rixdr. fordi der blef bedet for hendes Naade oc gjort tacksigelβe. – Dom. 5 p.Trin. Tirsdagen d. 30te. Junii copulerit Frederich Lorentzen, Køckenskrifuer oc Eleonora Sophia Løw udi huβit, F.N. Hertug Hans Bugislaf nerverende. – Dom. 6 p.Trin. Fredagen blef Peder Svarrer i lafvensby brendt for troldom d. 14de. Julii blef Christen Hanβen i laufensby brent, en Velachtmand i sin Welmühe. – Dom. 9 p.Trin. var jeg siug oc Hr. Niels prædicket. – Dom. 10 p.Trin. agrotavi, sed… deo benedicente coepi convalesuro paulatim. – Dom. 13 p.Trin. Onsdagen var jeg i Sønderborg til Hr. Sørens i Hørup oc Hr. Johannes i Ketting deris brøllup som fick 2 Søstrer, S. Lorentz Ambtskrifuers Døttre, oc gaf enhuer 1 Sølfskee, huer paa 3 lott. – Den 22 Septemb. førde Jacob Foget her i Byen min Broder Søn Christen till Korsør til Caspar Brandt oc gaf 3½ mk. l. oc 6 β. – Dom. 17 p.Trin. findes atter fordrevne Kvinder fra løgum Sogn. – Onsdagen var jeg til Calent i Tandislet. Eph. 5, v. 15-21 oc gaf jeg 1 rixdr. Same tid til Fadderpeng paa min K. hustruis Magdalenas Vegne, som var icke til barselet. – Dom. 18 p.Trin. Fre-dagen var jeg oc Magdalena til Barsel i Nytmk. præstegaard oc forehrede paa Sengen en 2 mk. Crone. – I Holm nævnes Westerballi. – Dirick Skytt. – Juledag Offeret udi Kircken paa Alteret 35 mk. 10 β. nesten en Snees mk. ring ind for-gangen Jul, for her laae rytter i byen. – 
1658 Dom 2 p.Epiph. holt predicken en studiosus fra hafuenberg Clemens oc for ærit jeg ham 2 rixdr. – Onsdagen begrafuet Elin Ambtskrifuers æt: 57. – Offer Kyndelmesse: At Offeret paa Mariæ Renselsesdag var noget ringere ind forgangen Aar uvolte at nogle af Sognefolcket var den Dag ud ved Sundborg at Skandtze. – Dom. Quinquag. Blef der offeret udi tafolen, for en Ung person som af en Svenske rytter, blef uforvaredt skutt i sin lende, til Barskier løn - 6 mk. 6½ β. paa F.N. Hertugindens gode intercession. – Dom. Reminiscere copulerit jeg Claus . . . . . Kong. Majest. udi Sverrig Sin Quatiermester oc Anna S. Frederick Bøddickers heri Byen. – † Anna Clauβdatter Meiersk paa Slottet. æt: 40. – † Peder Lyddichβen her i Byen, En gammel Hoftiener. æt 40. – Dom. Lætare: Fre-dagen seu 19 Marts den neste Fredag for Lætare skeede stor ulycke af ildebrand, hoβ Jens Degn saa hans sidel huβ oc lade brende op med stock oc stage, oc ellers mestendeel ald indgodtzet, oc same tid stod Prestegaarden i høyste Wofue oc fare af flammerne som faldte paa Prestens lade i tagget. Mens Guds barm-hjertighed at tacke at det icke brende med, men formedelst Gud oc gode folckis flittig opvaring blef bevaret oc dempet. – 2den. Paaskedag var jeg paa Slottet oc der forehret mig F.N. Hertug Frederich mig en Sølfskee oc 1 rixdr. Gud lad hans F.N. lenge med sundhed at lefue! – † Thomas Kalleβen, F.N. Budløber. – Til Pintse offrede ham Jørgen Vogelsangh ham 1 Crone (2 mk.). - - Dom. 5 p.Trin. Onsdagen d. 14 Julii blef jeg foderet om morgenen tilig til Slottet At meddele F.N. Hertug Frederich den Herris Jesu Naadere, det H. Alteres Sacramente, hvor til hans F.Naade paa samme tid sig christlig hafde bered, der hans F.Naade dog tilforn i mange Aar derfra hafde sig absenteret, døde saa den 22 Julii die Mariæ Magdalenæ. – Dom. 7 p.Trin Beichtgeldt af F.N. Christians Augusts Kudsker oc Sadelknecht. – Tirsdagen begrafret Peder Rasmuβen her i Kjøbing, F.N. Herritz-foget oc Kirckeverge, Homo antique virtrite et fide. En god gamel Simeon æt: 77. Liigprædicken ex Psalm: 71 v. 9 lagt i Kircken. – ”ved Helleβøe” nævnes. – Dom 10 p.Trin. visiterit Prousten D. Petrus Conradus vor Kircke. – Offer i Tavlen til en Krybling: Dom 12 p.Trin. offret i Tafvlen til et Barn, hvis Barn (?) blev ituslaaet, til Bartskjer Løn 7 mk. 12½ β. – Dom. 15 p.Trin. var jeg til Chris-ten Huβfogets i Guderup oc gaf til Fadderpeng - 2 rixdr. – Hertug Christiani Augusti Folck Beichtgeld. – Ildebrand i Pøel: Dom. 20 p.Trin. Tirsdag morgen for Dag brende Thomas Jenβens Sidhuβ i Pøle reent op, med all indgods, diβ-ligist Bendixis Vaaning nest hoβ. Gud hjelp oc trøst dem, som saadan ulycke times oc hendis. – Peder Christenβen, F.N. Mundt-Kock. – Var jeg til Caspar Favenbrucks Søsters Margrethes Kaast oc gaf hende Bruden 1 rixdr. – Dom. 2 p. Trin. Adv.Nulla est habita consio ob incurfum militum Braadeburgicor: Polonor Die Martis kom de udi mit huβ oc udplyndrede mig oc bortførde alle det gods oc formufue jeg hafde, bode inden oc uden dørre, saa vel som hvis fremmede gods de udenlands folck hafde indsatt udi mit huβ til at forvare, oc fick jeg en ubodelige skade, Gud bedre det saa …, saa jeg blef en Arm mand, etc. oc motte forløbe huset oc riterid mig udi Hofpredickerens huβ. – Løfuerdagen døbte Hof-predicanten Jep Stallmesters Barn (fordi jeg torde icke lade mig see) her i Byen, kaldet Jacob. – Blef offret 7 mk, af hvilcke Hofpredickanten leveret mig de 4 mk. Gud vere hans store løn. – Dom. 3 Adv. blef der holden ingen prædicken for Krigsfolckens opbrod same Dag. – Juleoffret var mindre paa Grund af Kirkens Ødelæggelse og Folckets Trang. – Fødde 26. Døde af Børn og unge Folk - 14, af gamle Folk - 32 = 46. – Gifte 3 Par. – Torsdagen døbte jeg Hr. Nielsis Søn, kaldet Hans Bugislaf. – 
1659 Kirken paa ny i Brug: Dom. Septuages. gick mand igjen til Gudsbord, efter at Vi hafde faaet Kalck oc Disk igjen, som Jep Stallmester til Kircken forærit hafuer. - - † Christen Finck, F.N. Hertug Hans Bugislafs F¨tbøder. – Dom. Pal-marum Blef predicken tilbage for den hastig tidende, som kom ind i Kircken, oc sagde: Att Svensken var paa Landet, der met løb de alle af Kircken. Dog Gud skee loff, det var icke Saa! – Til Paaske pffret Jørgen Vogelsang ham 1 rixdr. - † Kalle Anderβen i Pøle, som tjente paa Slottet æt 31. – Dom. 1 p.Trin. Onsdagen holt Casparus Malsius Bryllup met en fin Encke af Flenβborg udi min præste-gaard udi den Store Lade oc var fuld af Gjester fra den ene ende til den Anden paa begge sider, Gud ønde dem lycke oc Velsignelβe i deris Ehestand, oc for-ærede jeg til bryllup gafue en sølfskee, vog 4 lod, oc blef af Hofpredickanten Copulerit udi Kircken. – Fredagen var jeg udi Ketting prestegaard til Barsell oc var Magdalena Fadderske gaf 1 rixdr. – d. 11te. Julii: Madagen p. Dom. 6 Trin. blef Hertug Hans Bugislaf hyldet af det Nordburgiske provintz, oc svor ham huldskab oc troskab sin underdan alle sammen. Gud unde hans Fürstl. Naade it lyckelig oc fredsom regimente A. – d. 18 Julii blef Hertuginden Eleonora hyldet til Østerholm oc var nogle prester til begge hyldinger. – Kalli Kocke paa Slottet g. m. Anna Christensdr. af Apenraade udi Martini Secretarii huβ her i Byen. – † Jacob Jenβen, F.N. Hertugindens lif Kudsker. æt: 47. – Dom. 10 p.Trin. holdt Caspar Favenbrack oc Dorothea Hansis Bryllup udi mit huβ, oc copulerit Hof-prædickant dennem tilsammen, fordi at de begge tu har været sine Beichtkinder. Forærit en Sølfskee paa 4 lodt. – Dom. 14 p.Trin. Beichtpeng af tvende Drag-uner 1 mk. – Dom. 15 p.Trin. Torsdagen copuleret en Corporal Cornelius Lange oc Kathrine Adams udi Peder Kremers huβ. – Dom. 16 p.Trin. Mandagen be-grafvet tvende Karle af Barβøe, som drugnede for Holm land, og ligger paa Kirckegaarden ved Holmport. – Peder Henriksen: Per Ambtskrifveris Moder. – var han til Jens Jørgenβens Kaast i Sønderborg. en Sølfskee. Sende hand mig 1 rixdr. til foræring, fordi jeg liusde oc Afkundiget ham oc hans brud af prædickestolen. – Dom. 20 p.Trin. Onsdagen var jeg til Hr. Laurits Bryllup udi Svenstrup oc forærit til Gafue en Sølfskee. – Westergaard i Holm: † Hans Thomβens Hustru i Westergaard i Holm. – (rimeligvis) en ugift Datter af Provst Dan. Monrad: Dom. 21 p.Trin. Onsdagen var jeg til S. Margrete Monrads begra-fuelβ i Ketting. – Dom. 1 Adv. Onsdagen var han til Peder (Peder Henriksen) Ambt-skrifuers Kost. en Sølfskee 3 lodt. – Dom. 2 Adv. Onsdagen holdt en tacksigelβ predicken for den gode forløsning for de polske oc Branderburgiske Krigsfolck forgangen Aar om diβe Aar. – I Holm forkommer af og til Navnet Møller forskj. fra Vestermølle, men om der virklig har været en Møller, eller det er et Navn, kan ikke afgjøres. – Dom. 4 Adv. Torsdagen var jeg til Barsel i Oxbül præste-gaard oc forehret 2 mk. – Fødde 27. Døde af Børn og unge Folk 11, af Gamle 39 - 50. Gifte 9 Par. – Naar der har død i disse Aar en betydelig Deel flere end der bleve fødte, kan det maaskee ogsaa have sin Grund heri, at der paa Grund af Krigen opholdt sig en Del Fremmede her, fra Lygum, Halck, Vidsted, Aabenraa, Varnis, Flensborg, Baurup o.fl.St. – 
1660 Dom. 1 p.Epiph. Torsdagen holt jeg Prædicken i Hagenberg Kircke ofer Salig Abel Matzissis hederl. oc Vellerd Mand Hr. Andreæ Beyerholms kjere Moder, udi Mange …… oc Vellerde Presters, Sampt Nørborgiske Kjøpings Bor-gere oc Indwaaneres presents oc nerverelβe: Text Suc. 2, 36-37 de Anna prophe-tissa. æt: 72. – Dom. 3 p.Epiph. var Magdalena til Margrette Pechmands Kost, forehret 1 Sølfskee. – Dom. 5 p.Epiph. Onsdagen var jeg til begrafuelβe i Hørup præstegaard oc fulde Hr. Sørens Liig til Kircken oc prædicket Hr. Charsten til Ulkæbul ofer hannem oc icke Prousten, efter S. Hr. Sørens begjering. Text: 2 Trin. 48 ”Jeg har stridt den gode Strid” o.s.v. – Dom. 6 p.Epiph. var jeg oc Magdalena hoβ Hofprædicanten til Barsell oc forærede paa Sengen 1 rixdr. - - begravet Jacob Jensens Hustru i Holm og prædickede i Chorsdøren. – Dom. Judica visiterit Prousten vor Kircke, sin salarium 1 Rdr. – Dominicus Brandt i Flensborg Skole: Dom. Quasimodogeniti Mandagen var den sidste Aprilis reisde jeg her fraa til Flenβborg met min yngste Søn Dominicus Brandius att gaae der i Schole, oc blef examinerit same Dag, oc om anden Dag den 1 Majs blef introdu-cerit af Rectoro oc sat in ……. classe Rectoris, oc forærit jeg Rectori 2 Rdr. Conrectors 2 rixdr. for privata institutionæ, item Cantori 1 rixdr., item quarto Collegeo 2 mk. Crone. Gud lade det være skeed udi en lycksalig tid oc Stund. Gud til ære, min Søn til forfremelβe, oc sin forældre til glæde. Oc paa same rejse førde Ewald huβfoget ocsaa Sin Søn til Flenβborg Frederich Christian til Schole oc fick it hospitium tilsamen hoβ Henrich Meincke. – Offer i Klingpungen for en Fange i Tyrkiet: Dom. 3 p.Pasch. blef der samlet i Klingepungen for en ge-fangen i Tyrckiet Hans Gaardeners kun broder 8 mk. 4½ β. – Onsdagen var jeg i Sønderborg til Hans Ernstis oc Elske Vogts Kaast oc forærit en Sølfskee 3 lodt. – Dom. 4 p.Pasch. Mandagen var jeg Fadder til Secretarii Gotfrids Neanders Barn, kaldet Hans Baltzer, gaf Fadderpeng 1 Ducat oc 1 Rdr. - - Præstemøde i Ketting Kirke: Fredagen var jeg i Ketting Kircke til møde. – Den Dag tilforn var til Min Gud Søns Samuel Brandts Sandmands Gilde i Sønderborg. – 2den. Pintse-dag Beichtgæld af nogle Soldater. – Søn af Peder Rasmussen og …… Madsdtr., Herredsfogt i Dynneved, kaldet ”den yngre”: Trinitatis Søndag: Onsdag copule-rit jeg Peder Stød, Herritzfoget oc min hustruis Søster Eleonora, S. Hr. Dominics Datter udi Sit huβ udi Presternis oc mange Andre gotfolckis nærværelβe. Text: Prov. 19, 14. Oc forærit jeg til Gafue 1 sølf bægger paa 8 lodt oc 1 oc Magda-lena forærit 1 Sølfskee paa 6 lodt. Gud gifue dennem lycke oc Velsignelβe. Amen. Brudgommen offeret 1 Ducat oc Bruden offeret oc 1 Ducat. udi Penge blef offeret 14 mk. 8 β 6 pn. – Offer i Klingpungen til en lemlestet Person: Til Barsker for Ingel i Holm, hvis Arm blef knuset i Møllehjulen, gifuet i Klingpun-gen 8 mk. 12 β. – Præstemøde i Tandslet: Dom. 3 p.Trin. Torsdagen var jeg til møde i Tanslet, dog intet udrettet. – Dom. 5 p.Trin. Die S. Jacobs d. 25 Julii en Onsdag holdt Kr. Niels prædicken til en Hukommelβe, at Jep Stallmester her i Byen forærede 50 mk.l. til Cappelaniet oc d. af rentt 3 mk. 2 β. l. – Fredagen døbt Christen Grubbis Barn i Holm oc var F.N. der same sted til Gjest. – Han var til Iver Fogeds Kaast i Oxbül, gaf 1 Rdr. – Dom. 10 p.Trin. Onsdagen d. 29de. Aug. var jeg til Calend i Ulkebøll oc var Magdalena med mig. Text: 1 Trin. 4; Gif agt paa dig Self. – Dom. 12 p.Trin. begravet et Liig: ”den halfve time blef prædicket Evangelium, den anden halfve time en Liig-text. – Hr. Joh. Krag har rimeligvis ægtet Enken, Hr. Sørens anden Kone: Dom. 14 p.Trin. var jeg oc Magdalena i Hørup præstegrd. til Brøllup. Gafue en Sølfskee, vog 3 lodt. – Dom. 16 p.Trin. Onsdagen døbte Caplanen Frederich Küchenskrifuer Barn i min fraværelβe, som var forreist till Flenβborg til min Søn Dominicus Brandt same tid. – Dom 18 .p.Trin. var jeg til Jørgen Willatzens (vistnok en Holmbo) Datters bryllup udi Sellerup oc forehret jeg til Brudgafue en Sølfskee, vog 3 lodt. – NB. var jeg til Proustens Datters Kost udi Sønderborg oc foræret hende en Sølfskee. - - Hans Nielβen, Fodsvend paa Slottet, hvis Brøllup han var til. Gafue 2 mk. l. – Instrumentisterne 5 β oc ………… 3 β. – Caspar Lydichsøn, F.N. Berider gift, hvis Brøllup stod udi Secretaris huβ, udi anseenlige Folckes presents. – Dom. 21 p.Trin. Fredagen var jeg i Sønderborg til Hans Lauritzens begrafuelβe, som var min Kjere hustruis Faderbroder. Same Dag ad Aften kom der en forfærdelig Storm oc uver. – Dom. 22 p.Trin. Mandagen var jeg Fadder i Svenstrup prestegaard oc gaf 1 Rdr. – Helike Schonfeldt, Hertugindens Kammerfrue: Onsdagen viet til Ægteskab F.N. Mundkock Peder Christenβen oc Helicke Schonfeldt F.N. Cammerfru udi mit huβ, hvor Brøllupet skeede, oc gaf jeg til Brudgafue 1 Rdr. oc var F.N. Hertug Hans Bugislaf begge Dage til Kaast. – Dom. 23 p.Trin. gjorde jeg tjenist udi Hagenberg Kircke udi Hr. Andersis fra-værelβe oc Copulerit Capelanen Hr. Clement Persen oc sin Brud Maren Nielβ-datter. Hvad Offer der faldt paa Alteret sende jeg i hans huβ til Brudgaf forærit 1 Sølfskee. - † og blef begrafuet Ambtskrifuerens tjener paa Norborg Skofuerstu-fuen, udi Herritspræstes oc fogders oc denne Byes indvaaneres Nærværelβe. – ”mine Waaning”. - - 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening