Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
     1. Om residerende kapellan Johs Brandt (død 1752)
     2. Om dennes rejse til København 1736.
     3. Uddrag af Ketting Kirkebog 1735 – 1800.
     4. En Politianordning for Sønderborg Aar 1698.
     5. Fortsættelse af Ketting kirkebog 1735-1800.
     6. Nordborg Kirkebog fra Aar 1670-1692
     7. Skrift ca 1770 af gartner Pedersen på Gråsten.
     8. Vocationsbrev for hr Jørgen Thome til Egen 1548
     9. Vejer sølvet på en Rosenkrans i Egen kirke 1596
     10. Kort uddrag af nogle breve.
     11. Plattysk brev fra 1595.
     12. Skole i Dyndved 1639.
     13. Edsformular for 12mændene 1665.
     14. Sognegrændserne mellem Igen og Notmark sogne.
     15. Nybyggede huse i Østerholm 1774.
     16. Stridigheder om huse mellem Egen og Notmark
     17. Ditto.
     18. Ditto.
     19. Ditto.
     20. Ditto.
     21. Ditto.
     22. Uddrag Nordborgs Kirkebog 1693–1723.
     23. Uddrag Nordborgs kirkebog 1724-1732.
     23. Uddrag Nordborgs kirkebog 1733-1741.
     24. Havnbjergs kapellanis avlede korn 1659-1686.
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
1. Om residerende kapellan Johs Brandt (død 1752)
 
N. 1. 
 
En kort Levnetsberetning om resid. Capellan Johannes Brandt (død 1752) i Lauensby. 
 
 
Hvad sig nu belanger den sal. Mand H. Johannes Brandt hans Levnetsforløb, der er han barnefødt i Guderup Præstegaard Ao. 1685 d. 17 Julii. hans Fader var den Velærværdige og høilærde Mand H. Johannes Brandt, udi mange Aar Velfortjente Provst over Nørreherred og Sognepræst for Igen-Menighed. hans Moder var den Velædle og dydelskende Matrone, Anna Brandt. hans farfader var den Velærvær-dige og høilærde Mand H. Johannes Brandt udi 30 Aar Velmeriterte Sognepræst for Igen–Menighed, og høifyrstel. Holstein–Norborgske Præpositus. hans Far-moder var den gudfrygtelige og stille Matrone Dorothea Sophia Brandt. hans Morfader var den Velædle Mand H. Hans Paulsen, Kongl. Huusfoget, Dikgrav og Pensionair paa Nyegaard og Gammelgaard. hans Mormoder var den Velædle og dydelskende Matrone An Marie Paulsen. Altsaa haver den sal. Mand havd den lycke, at hand er oprinden af smukke, lydige og frome forfader, og kunde sige med David: “Herre, jeg er din tjenere, din tjenerindes, ja din tjeneres Søn. Efterat hand som alle Adams Börn var undfangen og födt i Synd, da forsömte hans forældre icke at forfreme ham til Igjenfødelsens bad, den hellige Daab, hvor hand med det Navn Johannes blev indskreven i livsens bog” - de offrede hannem siden, som den førstfödde Herren sin Gud ved flittig bøn og god optugtelse, der hand kom til Skjels Alder, toge hans Moders forældre paa Gammelgaard hannem til sig, og lode hannem i nogle Aar informere af H. Samuel Nissen, som blev omsider Sognepræst til Holbølle. Siden da hans Søskende formeredes, toge hans forældre en egen Præceptor an, som hedte Johan Gottfried Schönau. fra Gotha i Thüringen, en habile Karl, som forstod humaniora meget vel. da kom den sal. Mand hjem og blev i 7 Aar af dene gode Mr. Schönau saa troel. og flittig underviist, at hand kunde drage paa Academie. Ao. 1702 reisste hand til Universitetet udi Halle, og hørde der de da værende Professores theologen: D. Breithaupt, D. Anton. Mag. Franck og andre med megen fliid. efterat hand havde været i Halle nogle Aar, tog hand til Leipzig for der at persequere sine Studia. Ao. 1705 kom han hjem til sine forældre, og var hos dem udi nogle Aar. omsider var han i nogen tiid i Jüdlang paa Østrup gaard hos sin Morbroder Hr. Peter Paulsen, fordum Amtsforvalter i Norborg. Ao. 1711 reiste han til Kjøbenhavn for at tage Attestatu theologicu, hvilket han og fik med den Character haud illaudabiti. Siden kom hand hjem igjen, og som hand icke havde lyst til at være Hjemfödning, saa reisste hand til Pløen, og informerede en Præstes børn paa landet i det Pløenske Fyrstendom. den tiid hand var der, blev hand uden hans Søgning og Begjering af hans høifyrstl. Durchlæntighed Joachim Fredrich Hertug til Pløen og Nordborg allernaadigste kaldet til at være residerende Capellan for dene Hagenberg–Meenighed. dene vocatien tog den sal. Mand i Herrens Navn med sine forældres Bevilling an, og blev siden Ao. 1714 af sin H. fader H. Johannes Brandt ordineret og dene Meenighed forestillet. Dette sit Embede haver hand med ald fliid og troskab forettet og gjordt alt det hand kunde efter den Naade, som hannem var given. Enhver som haver kjendt den sal. Mand, maae give hannem det Vidnesbyrd, at hand meente det redeligen med Gud og med sin Næste. Ao. 1717 begav hand sig i Egteskab med Jomfru Elisabeth Charlotte Paulsen, sal. H. Tycho Paulsens fordum Sognepræst for Svenstrup Meenighed, hans yngste Datter. Deres Egteskab velsignede Gud med 4 børn, 2 Sönner og 2 Döttre, af hvilke 1 Søn og 1 Daatter endnu leve. Daatteren er gift med d. Velagte og Velforneme Mand Thomas Thomsen i Sønderborg. Sønnen er Studiosus Theo-logie, som længe har opholdet sig i Kjøbenhavn og Norge, og er nu paa Reisen fra tyskland til Alsøe. det havde været den sal. Mand en stor Glæde, om hand havde seet og talt dene sin Søn, førend hand døde. det havde og været Sønnen icke mindre glædeligt, om hand ved sin hjemkomst havde fundet sin kjære fader i levendes liv. Men da Herren har føiet det anderledes faaer Sønnen at finde sig derudi, og kysse paa den Haand, som gjor et Skaar i jordisk for nøielse for at søge sin Glæde i det højeste Gode. For nogle Aar miste den sal. Mand sin hustru, med hvilken hand havde levet meget kjerligt. Siden den tid haver hand levet i eenlig Stand, som en turteldue, der har mist sin Mage. hvad hans Sygdom endelig og Død er angaaende, da haver hand efter sin kjere hustrues død havt adskillige onde tilfælde, først ont i sine Been, siden Smerte af Steen. I dette indeværende Aar, mellem Paaske og Pindsedag var hand temmelig syg, dog kom hand igjen til god helbred og Sundhed. Men for nogle Uger blev hand af den nu her paa landet grasserende sleme heftige forgiftige Sygdom angreben. Same Sygdom var saa strenge og underkuede hannem, at hand selv sagde hand havde aldrig i sin livs tiid været saa syg hand søgte Raad med dene Sygdom og brugte di forordnete lægedoms Middel flittig, men haabede ogsaa, at hand skulde kome til forrige igjen, særdeles da hand forleden løverdag 14 Dage var her i Kircken og skriftede. men dette haab falt bort da hand siden den tiid mere og mere tabte sine kræfter, og maatte ligge alddeles til Senge. dette varede indtil foigte fredag 8 Dage, da hand om Eftermiddag Klocken 5 stille og med gode forstand i nogle gode Venners Nærværelse hensøv i Døden, efter at hand har levet her i Verden 67 Aar og 3 Maaneder d. 22 Sept. begravet 18. Søndag efter Trin. d. 2.Octob. 1752. 
I Hagenbjerg Kirkebog stod der antegnet ved denne Mands Dødsdag, at hans Lev-netsløb var forfattet af hans Broder Provst Peter Brandt i Guderup og hæftet bag ved Bogen hvor det imidlertid ikke fandtes. Dette korte her meddeelte Levnetsløb blev fundet af Capellan Grove nu i Foraaret 1856 i Bispearchivet og er rimeligviis det samme, men hvorledes det er bleven henlagt i dette Archiv, veed jeg ikke. -- 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening