Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
     1. Om residerende kapellan Johs Brandt (død 1752)
     2. Om dennes rejse til København 1736.
     3. Uddrag af Ketting Kirkebog 1735 – 1800.
     4. En Politianordning for Sønderborg Aar 1698.
     5. Fortsættelse af Ketting kirkebog 1735-1800.
     6. Nordborg Kirkebog fra Aar 1670-1692
     7. Skrift ca 1770 af gartner Pedersen på Gråsten.
     8. Vocationsbrev for hr Jørgen Thome til Egen 1548
     9. Vejer sølvet på en Rosenkrans i Egen kirke 1596
     10. Kort uddrag af nogle breve.
     11. Plattysk brev fra 1595.
     12. Skole i Dyndved 1639.
     13. Edsformular for 12mændene 1665.
     14. Sognegrændserne mellem Igen og Notmark sogne.
     15. Nybyggede huse i Østerholm 1774.
     16. Stridigheder om huse mellem Egen og Notmark
     17. Ditto.
     18. Ditto.
     19. Ditto.
     20. Ditto.
     21. Ditto.
     22. Uddrag Nordborgs Kirkebog 1693–1723.
     23. Uddrag Nordborgs kirkebog 1724-1732.
     23. Uddrag Nordborgs kirkebog 1733-1741.
     24. Havnbjergs kapellanis avlede korn 1659-1686.
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
2. Om dennes rejse til København 1736.
N. 2. 
 
 
En lille Dagbog, ført af resid. Capellan Johannes Brandt i Lauensby over en Reise fra Als til Kjøbenhavn. 
Den er ført i det tydske Sprog, hvilket jeg ved ved Afskrivningen har bibeholdt, hvor det syntes interessantere at meddele det Hele, hvor jeg derimod har indskræn-ket mig til Uddrag, er dette skeet paa Dansk. At denne Mand er Forfatteren, sees af en fremmed Skrift bag paa (rimeligviis er det Provst Fangels Haand), hvor dette Diarium kaldes ubetydeligt. - 
Personer heri: 1. Klaus Ebbesen, vistnok en Alsing, var Gjæstgiver i Frederiks-borg. 2. den unge Ebbesen er hans Søn, Hr. Jørgen Ebbesen, der Ao. 1738 blev Præst i Bloustevet, hvor han døde Ao. 1749. 3. Konrad Petersen og 4. Nikolai Petersen, ere begge Sønner af Præsten Jørgen Petersen i Notmark. 5. Hans er Johannes Lorentzen, der reiste med hjem og studerede Haandskrifter, er fra Sønderborg, var i flere Aar Huuslærer i Præsten Hr. Schreibers Huus. Denne Præst var ansat ved Peter Kock. Hans Lorentzen var fra Ao. 1738-58 Præst i Schønefeld i Holsteen og fra Ao. 1758-63 Præst i Haderslev. 6. Christoffer Frederik Riisbrich blev Præst i Oxbölle, hvor han døde Ao. 1787. 7. Christian Krag er fra Hørup, blev siden Capellan i Ulkebölle. 8. P.Br. er vistnok hans Fætter Peter Brandt fra Hagen-bjerg, Kjøbm. i Kjøbenhavn. 9. Nikolai Lorentzen, en Søn af Præsten Nik. Lorentzen i Lysabild. Han blev 1738 Præst i Ringenæs. 10.  
 
D.21.Juli drog han i Guds Navn med sin Søn til Sønderborg, ledsaget af sin Datter, og blev samme Dag velvillig optaget ombord af Skipper Peter Jyssen. Han sammesteds, der afgik til Kjøbenhavn. Om Aftenen gik de under Seil og anbe-falede sig Gud i Vold. Efterat de havde spiist til Aften, holdt Skipperen med dem og sine egne Folk “Bedetime”, hvorved de følte sig opbyggede. Den gode Orden og Andagt ombord behagede ham meget. Samme Aften kom de ikke ret langt, blot over mod Ærø. Vinden var vel Sydvest men ganske stille. Mandagen den 22.Juli kom de om Morgenen med den samme Vind til Langeland, men da Vinden heni-mod Middag blev Sydøst, maatte de langsomt seile over under .............. ved Wittenhuus i Vagrien. – Tirsdagen d. 23de. J. blev Vinden N.N.Ø. og det luftede temmeligt, derfor fik vi snart Femern paa høire og Laaland paa venstre Side. Ved Middagstid gik Vinden om i Ø. og tog af, tilsidst blev den imod Aften S. og det blev stille. - Onsdagen d. 24de. J. var Vinden Ø., ogsaa havde vi Modvind; Skibet bevægedes og slændrede meget, hvorfor min Tyche ligesom Dagen tilforn blev søsyg og maatte ligge til Sengs indtil Middag. Op paa Eftermiddagen fik vi en temmelig god Vind V.N.V. og passerede Gedser paa Falster. Denne Dag tilbragte jeg med Læsning, Skrivning, og med at examinere min Søn. – Torsdagen d. 25de. J. vare vi om Morgenen med denne Vind passerede forbi Møen, som jeg saae liggende bagved os. Snart kom vi forbi Stevns, hvis Strandbred saae ganske hvid du. Derfra bliver meget Kridt hentet og ført til Kjøbenhavn til Gipsarbeide. Kort efter om Form. Fik vi Øie paa saamene Kjøbenh. Og Frederiksberg, om Middagen seilede vi forbi Amager, hvor vi aldeles saae en By, førend vi naade til Saltholm, præsenterede Skaane sig for os, og vi kunde see Taarnene i Lund og Malmø. Kl.2 kom vi ind paa Rheden ved Kjøbenh. under Storm og megen Regn, og kastede Anker nærved Strandbreden mellem Castellet og de smaae Holme. Paa Grund af Regnen bleve vi ombord. – Fredagen d. 26de. J. regnede det, Kl. 10 blev jeg af Jørgen Christ. Wrang inviteret ud til en Kop Thee paa hans Skib, som kom med Tømmerlast fra Christianshaven. Alt i hans Cahytte var ordentligt og propert. Discussionen dreiede sig om, hvorfra Navnet Wrang, hvorfra Steenda havde sin Oprindelse. Man talte endvidere om Reisens Besværlighed og Modvind. Om Eftermiddagen kom vi igjennem Toldboden, da vi toge Bygningerne der ved Siden af og ”das revier” paa en Holm og Christianshavn i Øiesyn, ligeledes et meget stort engelsk Kjøbm. Skib; vi hørte det nye Klokkespil paa Christianshavn. Vi kom bag Bryggerhuset, ligeledes Materialgaarden og omkring indtil Prindsens Gade; da vi kom til at ligge nær ved H. Pont. Huus, sendte han, eftersom han i For-veien havde faaet Underretning om mig, Bud til mig og lod mig indbyde til sig, hvor vi om Aftenen, da et Gjæstebud just denne Dag havde været der, bleve vel tracterede, her bleve ogsaa vore Sager førte hen, hvor jeg logerede godt. Sit Domino laue ob omma beneficia. – Løverdagen d. 27de. J. om Formiddagen gik jeg ud med min Tyche for at see os om, skrev om Efterm. med Posten og besørgede nogle Ærinder. Om Aftenen gik jeg til P. Br., hvor jeg traf Conr. Pet., hvor jeg blev modtaget med Kjærlighed. Jeg cond. Conr. Pet. lige til Vesterport, ved hvilken Leilighed jeg saae de skjønne Bygninger ”am alten Ma.”, ligeledes besaae jeg den nye Frederiksberggade. – Søndagen d. 28de. J. hørte jeg om Form. H. Ewald i den skjønne Vaisenhuuskirke og blev meget opbygget; spiste til Middag hos P.Br., om Efterm. hørte jeg H. Nim i Holmenskirke. net Disc. Mit H. P.S., hos P. Br. Traf jeg N. Br., renc. Chr. Krog, Jens Jepsen. – Mandagen d. 29de. J. rinc. Chr. Fr. Riisbr., med hvem jeg gik paa Bartholins Auction og hos Bogb. Br. – Om Efterm. gik vi først til Kunstkammeret, hvor jeg saae en Elephant, en udstoppet stor ”Bullen”, et Billede med lange Kæmper o.s.v. siden gik vi op paa Börsen, hvor vi iblandt Andet saae et kunstigt Instrument; de saae Tegninger af M. Toxo. Senere bleve de vel modtagne i Visitter hos P. Jasp. og derpaa ogsaa hos Chr. Brag. – Tirsdagen d. 30te. vare de hos H. Pont. paa hans Studerekammer og besaae hans Bøger og Naturaliekabinet. Her saae han og talte første Gang med Regi-mentsquarteerm. Schmaltz, hos hvem hans Søn skulde ligge i Huset, om Efterm. gik han til P. Jasp. for at tage en Vogn til Frid., var paa Barth. Auction, til sidst hos N. Lorentzens Onkel paa Østergade. - Onsdagen d. 31te. hørte Prof. Wöldske disputere, om Middagen spiste han hos H. Schmaltz, derpaa kom et stærkt Tordenveir og Regn, henimod Aften gik han med Chr. Bang ud for at besee Grev Lærwigs Have og Palais, han saae ogsaa Greven selv, Haven var med skyggefulde Alleer og et Orangeri med mange og dyre store Frugter. Gemakkerne i Palaiet vare saare kostbare. – Torsdagen d. 1ste. Aug. var han belavet paa at gjøre en Reise til Fr., kjøbte derfor en Hat og Skoe til Tycho, og pakkede det nødvendige Tøi, han accorderede med en Retourvogn, der tilhørte Niels Basbjerg, det var om Aftenen, om Natten bleve de liggende over i et Værtshuus. – Fredagen d. 2den. Aug. kom til Frederiksborg Kl. 8 om Morgenen, tog ind i Regimentsquarterens Huus, hvor de bleve vel beværtede, om Form. besaae de Stedets Leiligheder, om Efterm. besøgte han Slotspræsten den gode Hr. Brodersen; herpaa var han i Skolen men fandt Rectoren bortreist, paa Grund heraf maatte han blive længere i Byen, end han havde ventet; om Aftenen besaae han med stor Fornøielse den store og pragtfulde Slotshave. – Løverd. D. 3de. Aug. regnede det meget stærkt, var dog om Efterm. hos Fiskemester Schwermann, en Slægtning af ham, der modtog dem meget vel. – Søndag d. 4de. Aug. hørte han om Form. i Frederiksb. Slotskapelle Diaconus H. Toxen. Om Efterm. kjørte med Hr. Schmaltz til Fredensb., hvor han hørte Hr. Bluhme prædike i Slotskapellet, talte her Hr. Pont. og hans Kone, ligeledes Joh. Gold og Nic. Petersen, kjørte siden med Hr. Schmaltz til Asminderöd, hvor de blev complaiss modtagne af Hr. Jacobs, der opvartede dem med röde Æbler og Pærer, lærte af ham, hvorledes man skulde bære sig ad med Træplantningen. Denne Dag kom der ofte Regnbyger. – Mandag d. 5te. Aug. igjen Regn, om Efterm. var han hos Uhrmageren sammesteds, der var en Landsmand, hvor der blev foreviist ham et Brætspil, curieuse Slotte, Stuehure og et større med et Klokkespil; ved hans Hjælp fik de derpaa Slottet og den ”manifique u. propre” Kirke at see. – d. 6te. Aug. Tirsdag blev inviteret af Hr. Holm, der var syg. Da det regnede meget stærkt om Formiddagen, kjørte jeg om Efterm. til Herlef; henimod Aften var han endnu i den K. Have; den overgaaer andre K. Haver i ”Maynific u. Veränderung”, den er vidtlöft. med mange Afsatser, Alleer af Linde og Castanietræer, …… ….. og saare skyggef. Alleer, en Grotte og en skjön Park, et Viinbjerg og Frugt-quarterer, med mange frugtfulde smaae Træer. – d. 7de. Aug. Onsdag var jeg om Form. in Slotsporten hos en stakkels Synderinde, som havde ombragt sit eget Barn; kjörte om Efterm. igjen med min Søn og de 2 unge Schmaltzer til Fredens-borg, efterat det Kong. Herskab var reist til Hirschholm for der at hvitideligholde Formælingshøitidelighederne. Underveis mödte de Markgrevinden; der besaae de Menageriet med mange sjældne Dyr, Bygningen var med 2 Etager, i överste Et. beundredes et af Thura kunstigt opfundet Klokkespil, siden spaserede de omkring i den lille men smukke Have. Siden bleve de ……….de i …. Clestings ….. og rejste igjen til Frederiksborg. Den 8de. Aug. gik de til Rector M. Schmaltz, der med hannem hjem, og lod ….. ………… Om Aftenen var han i Claus Ebbeβens Huus og besøgte H. L….βen. Den 9de. Aug. hørte han den unge Ebbesen prædike, og ….. Slottet; ligeledes var han hos Uhrmageren H. Sip..ermannsen, samt Hr. Klaus Ebbesen og hans Søn. Om Løverdagen tog han Afsted med hans hjælp og tog tilbage til Kjøbenhavn. Om Søndagen blev han ……… af Hr. .ulf ... for ……… Om Eftermiddagen hørte i den tydske Kirke ….. ….. ….. han mod ……….., den unge Bull og …...ten Piger. Den 13de. Aug var han paa Rentekammeret for … og Amtskriver Ambkere og kjørte siden med …… til Frederiksbjerg, og besøgte der ……… Blume …… …… …… …… … … …… …………… ……………… ………… … … … ……… … Reisen foretaget Ao. 1736. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening