Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
     1. Om residerende kapellan Johs Brandt (død 1752)
     2. Om dennes rejse til København 1736.
     3. Uddrag af Ketting Kirkebog 1735 – 1800.
     4. En Politianordning for Sønderborg Aar 1698.
     5. Fortsættelse af Ketting kirkebog 1735-1800.
     6. Nordborg Kirkebog fra Aar 1670-1692
     7. Skrift ca 1770 af gartner Pedersen på Gråsten.
     8. Vocationsbrev for hr Jørgen Thome til Egen 1548
     9. Vejer sølvet på en Rosenkrans i Egen kirke 1596
     10. Kort uddrag af nogle breve.
     11. Plattysk brev fra 1595.
     12. Skole i Dyndved 1639.
     13. Edsformular for 12mændene 1665.
     14. Sognegrændserne mellem Igen og Notmark sogne.
     15. Nybyggede huse i Østerholm 1774.
     16. Stridigheder om huse mellem Egen og Notmark
     17. Ditto.
     18. Ditto.
     19. Ditto.
     20. Ditto.
     21. Ditto.
     22. Uddrag Nordborgs Kirkebog 1693–1723.
     23. Uddrag Nordborgs kirkebog 1724-1732.
     23. Uddrag Nordborgs kirkebog 1733-1741.
     24. Havnbjergs kapellanis avlede korn 1659-1686.
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
16. Stridigheder om huse mellem Egen og Notmark
 
N. 16 
 
 
Ansøgning fra Igen Sogns Præster, at 2 Huse paa Østerholm maatte til Igen som deres vedkommende egentlige Sogne-Kircke indlemmes d. 26de. Aug. Ao. 1775. 
 
Stempelpapiir Zwölf 
Schill. 
Til 
 
Kongelig Mayestæt 
 
For Höy Kongel. Maytt. bede vi allerunderdanigst det fölgende at maatte andrage. Paa Kongl. Herregaards Østerholms Grund, som uden Modsigelse hörer til denne Igen Kircke, finde sig 2 Huuse, Hans Jensens det eene, det andet Mari Hollænders, nu af Hanβ Rasmuβen beboede Huus, af hvilke det sidste A. 1730, det andet noget förre er opbygt/ som siden deres Opbyggelse ikke have holdet sig til Igen, men til Nottmark-Kircke, og i fremtiden, om det ikke forekommes, reent abalienere sig fra denne Igen Menighed, som dog er deris egentlige Sogne-Kircke. Aarsagen til denne, at den Tiid diβe Huuse bleve bygt, det fattedes vores Kircke paa fornödent rom og Kirckestader, og derfor af vore Formänd i Embedet blev diβe Huuses Opbyggere tilladt, saalænge at söge til Nottmark Kircke, indtil her kunde gjöres Anstalt, at forsyne dem med Kirckestader. – At imidlertid diβe Huuse höre ustridig til Igen Kircke, viser sig icke alene af deris Sitnation og Grund da ligge paa, da de ligge paa samme Jord og Grund, som de övrige 14-15 Huuse paa Østerholm, af hvilke ikke en eeneste nägter at höre herhid; men ocsaa af høifølgende vor For-mands Attest i denne Sag, som det klarl. indeholder, hvilken han haver efterladt og mindeligen tilholdt oβ, i sin Tid at sörge for de kunde indkaldes, hvilcket ikke förend nu haver kundet skee, da ved Kircke-Patroners Omsorg vores Kircke med mere Rum er bleven forsynet. Imidlertiid er denne diβe 2 Huuses utilbörlige Sepa-ration faldet oβ Præster altid til mere Last oc fortredelig Uordning. Det er alt over 10 Aar siden, at en Mand ved Nafn Chresten Magnus bygde Sted ved diβe anförte Huuse, oc alle ovre Erindringer uagtet have vi ikke kundet formaae ham at söge efter sin skyldighed til vores Kircke, under Paaskud, at hand diβe Huuse var tilladt, kunde ikke være ham utilladt. Dog derved er det ikke bleven, men da nu Herregaarden Østerholm er i Parceler bleven uddeelt og bebygt, saa finder sig igjen af diβe nye Bevaanere 4-5 Huuse, som under self samme prætext tage samme Vey til Notmark Kircke, oc vi ikke tør vente at faae i Ordning, förend amfördte Anstödssteen, hvorpaa de alle beraabe sig, er til side römt. Da det nu vilde väre uforsvarlig; om vi längere vilde lide saadan vor Kirckes Rettigheds altid mere om sig gribendes fornärmelse, ocsaa diβe 2 Huuse aldeles ingen Concession have at opriise, som berettiger dem fremdeles at adskille sig fra vores Kircke, i hvilken nu fornödne Stole dem kan tildeles, det ocsaa vilde väre urimeligt, om de alene skulde söge til en fremmed Nottmark Kircke, som ligger i andet baade Herred oc Jurisdiction; saa haaber vi at vores Formänds Omfäldighed ikke maatte falde oβ til nogen prejudice, oc da anfördte Uordninger paa anden Maade ikke synes at kunne häves, at oβ da allerhöyeste Naade maatte forundes, at diβe Huuse ved hoy Kongl. Rescript til Igen – som deres egentl. Sogne-Kircke maatte henvises, i hvilken Naades allerydmygste Ventelse vi leve, 
 
Hoy Kongel. Maytts. 
allerunderdanigste Undersaatter 
 
J.J. Arends, Sognepräst. Johannes Petersen, Diaconus. – 
 
 
Denne vores allerunderd. Ansögning herved insendes til vore Höye Kircke Patro-ners Erkläring, oc da dem bedst er bekjendt, hvad vi af haardnakkede Lemmer paa Østerholm af ovenanförde Aarsag har moet lide, som ocsaa den, at for dem i diβe Aar af dem besörgede Kirckens reparation, vi ikke paa diβe Huuses Indkaldelse ved allerhöyeste Autoritet have kundet väre betänckt, saa bede vi ydmygst at sörge for oβ, at Tiidens Längde, i hvilcken diβe Huuse have abalieneret sig, ei maatte falde vor Ansögning til hinder, men vi herudi engang maatte naae den saa länge önskede Ordning. 
 
J. J. Arends. Johannes Petersen. – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening