Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
     1. Om residerende kapellan Johs Brandt (død 1752)
     2. Om dennes rejse til København 1736.
     3. Uddrag af Ketting Kirkebog 1735 – 1800.
     4. En Politianordning for Sønderborg Aar 1698.
     5. Fortsættelse af Ketting kirkebog 1735-1800.
     6. Nordborg Kirkebog fra Aar 1670-1692
     7. Skrift ca 1770 af gartner Pedersen på Gråsten.
     8. Vocationsbrev for hr Jørgen Thome til Egen 1548
     9. Vejer sølvet på en Rosenkrans i Egen kirke 1596
     10. Kort uddrag af nogle breve.
     11. Plattysk brev fra 1595.
     12. Skole i Dyndved 1639.
     13. Edsformular for 12mændene 1665.
     14. Sognegrændserne mellem Igen og Notmark sogne.
     15. Nybyggede huse i Østerholm 1774.
     16. Stridigheder om huse mellem Egen og Notmark
     17. Ditto.
     18. Ditto.
     19. Ditto.
     20. Ditto.
     21. Ditto.
     22. Uddrag Nordborgs Kirkebog 1693–1723.
     23. Uddrag Nordborgs kirkebog 1724-1732.
     23. Uddrag Nordborgs kirkebog 1733-1741.
     24. Havnbjergs kapellanis avlede korn 1659-1686.
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
23. Uddrag Nordborgs kirkebog 1733-1741.
 
Ao. 1733. – D. 5te. Febr. parenteret I huset over H. Amptsverwalters Petsches Sal. Fr. Sviegermoder æt: 50 ann. Og efter Amptmandens Dispensation blev hun I Kircken om Aftenen nedsatt. – 
D. 9de. paa en Mandag døbt min Hr. Collegas Hr. Crucovs Datter Anna Sophia. Gud lade hende forfremmis sig til Ære og Forælderne til Trøst og Glæde! – ”Anna Sophia Crucau døbt i Nordb. d. 9/2. 1733 † Ao. 1811 d. 21/8., var g.m. Hr. Consisterialmand Joachim Cretschmer, Provst og Præst i Haderslev, døbt i Kjøbenh. d. 22/4. 1721 og † 1798 d. 24/2. Han var en Søn af Hinrich Cretschmer og Elisabeth Magdalena Rockenhofer i Kjøbenhavn”. – D. 26de. Febr. paa en Torsdag døbt Tingskriverens Jürgen Langes Søn her af Byen, som blev kaldet Holger efter Hr. Estatsraad og Amptmanden, der holt ham til Daabs. – 
D. 4de. Marts kom en Pige fra Ærø uformodentl. I Barselseng med et utidigt Foster, der blev nedsat i Kirkegaarden, efter at Sagen var omtalt til Jordemoderen og Øvrigheden. Hendes Skadesmand var Skriveren her paa Slottet Jürgen Petersen, der lovede at ægte hende. – 
Dom. Oculi publ. absolv. Ingeborg Krülle her af Byen, fordi hun for 6 Aar siden begav sig her af Byen uden Skrifteseddel og ikke har gaaet andetsteds til Guds Bord, indtil hun omsider ved Øvrigheds–Tvang I Synderherred herpaa Landet kom for nogle Uger her til Sognet, hvorpaa hun I Dag maatte offentl. Deprecein. 
Skjærtorsdag var der Confirmation i Kirken. – D. 22de. April begr. paa en Maaneds Bededag Johann Pedersen, Foged af Holm, som døde meget hastig æt: 36 ann. – 
Præstens Søster gift: D. 7de. May paa en Torβdag cop. Jacob Jepsen, Becker her af Byen i Norburg og min Søster Eleonora Elisabeth Hauendorffin. Gud give dem Lücke til deres Ægteskab! – 
Visitation i Kirkerne: Fast. Adicens. Christi holt jeg Visitation her I Kircken. - - Dom. Exaudi publ. absolv. et Par for Liggemaal. - - Fest. Visit. Mariæ holt jeg Visitation i Oxbüll. – 
Bispevisitation: D. 22de. Aug. var hans Høyærværd. Biskop Christian Ramus her I Kircken for at holde Bispe–Visitation. Af mig blev ved samme Leylighed prædicket over Cor. 1, 23-24 af hvilcke Ord Biskoppen ogsaa tog Anledning til at holde en Tale til Meenigheden, hvorpaa hand overhørte Ungdommen, som fandtis Gud til Ære og Tack efter Biskoppens Vidnesbyrd, vel opliust. 
D. 19de. Aug. paa en Onsdag Despons og d. 17de. Sept. copul. Hr. Samuel Brandt og Jomfr. Margaretha Dorothea Plaggen her af Byen. - - D. 28de. Octob. døbt er ùægte Barn hvortil en Rytter i Aabenraa var Fader. – 
Præstens Sösterdatter †: Dom. 23 p.Trin. hen imod Klocken 6 om Morgenen døde min Sal. Søsters Ingeborg Gummesens Datter Cæcilia Christina Gummesens fra Erröeskjøbing, som hen ved 2½ Aar havde holdt sig op her hoβ os I Huuset. Gud velsigne hendis Sjæl med evig Glæde I himmerig begr. d. 13de. Novb. æt. 18 ann. 
† Hinrich Ulm, Slagter, fød i Schlesien æt: 63 ann. – 
I dette Aar fødtes 31 Børn, † 35 Mennesker. De fleste døde i April, Mai og November, en 5-6 Mennesker i hver Maaned. Næsten heelt stille var det fra Juni til Octob. md. – Efter Kurz herskede der i Kiel i April Maaned ”ein bösartiges ansteckendes Kartarrhalfieber”. – 
 
Ao. 1734 – Fest. Epiph. døbt Christian Hansens Datter I dend gamle Skole I Holm Anne. – døbt Peder Hollænders Søn fra Slottet Peder, Peder Farver, ”som boer ved Søen”. – Chr. Hansen ”i det gamle Skolehuus” i Holm. – Thomas Hansen ”boendes ved Tinget” her i Byen. – døbt et uægte Barn af Holm, hvortil en Karl af Notmarkskov Jürgen Marcussen var Fader. – D. 16de. April Despons. paa en Fredag Otto Hansen Degn I Hagenbjerg og Charlotte Sophie Bärthels Datter her af Byen. 
Degnen begr.: D. 20de. April begr. paa en Tieβdag Johann David Jansen, Sogne-degn ved denne Meenighed og Organist ved Kircken I 50 Aar, æt: 78 ann. - 
Julius Carpes, en Catholique her I Byen. – Skjærtorsdag var der Confirmation i Kircken. – D. 7de. Mai paa en Fredag begr. Casimir Lebetscky her af Byen. Hand var fød I Curland og hoβ høysal. Hertug Augusts først Laquay og siden Sølvtjener og Tafeldecker I 30 Aar, æt: 89 Aar. – 
Publ. Absolveret: Dom. Miseric. publ. absolv. Cathrine Grumsen af Holm for Liggemaal, hvilcket hun andengang havde begaaet. Hun var bleven besoved forleden Sommer I Oxbüll Meenighed paa Meelsgaard og imidlertide gick hun dog til Gudsbord her I hendis Fødesogn. Men som Sognepræsten Hr. Preen I Osbüll nægtede at tage hende an til ofentlig Skriftemaal, fordi hun icke havde været en Lam af hans Meenighed, saa deciderede Hans Høiærværd. Biskop Ramus denne Casum saaledes, at Quinden skulde sidde Skrifte her I Kircken og I Oxbülle skulde depreceris offentl. For hende fra Prædickestolen. – 
En Kone bliver mistænckt for at have forgivet sig selv: begr. Jens Andersens Hustru I Holm æt: 23 Aar. Hun havde Dagen tilforn i Byen begjært et Stykke Rotte..ud, men fik det ikke. Da hun nu døde hastig, dømte Folk, at hun havde for-givet sig selv. Præsten meldte det til Øvrigheden, som først lod Præsten besigtige Liget, og da han ikke fandt noget Spor deraf, sendte den 3de. forstandige Mæand derhen i samme Øiemed; der ligeledes forkjendte hende. – 
Copul. Johann Dietrich Trepkau fra Lybæk. – 
D. 5te. Juni paa en Løverdag døbt Secretary Pfaltzes Datter her af Byen Regitze Sophie Magdalena. – D. 20de. Juni paa en Tiesdag døbt Samuel Brandts Søn her I Byen Johannes. – Fest. Visit. Mariæ var jeg i Oxbüll Kircke og holt der Visitation. 
Bonaventura Boysen: D. 20de. Juli paa en Tiesdag Despons. H. Bonaventura Boysen, en Præstes Søn fra Magstrup nemlig H. Jacob Boysen, og Jomfru Eleonora Færberin her af Byen. Efter hans Faders skriftlige Begjæring til mig blev ham tilladt at lade lyse for sig og sin Klæreste I Magstrup I Amtet Hadersleben og at holde Bryllup hoβ sin gamle Fader, dog med de Vilkaar, at han ey alleene mig men og min Hr. Medbroder og Sognedegnen her ved Stædet enhver med sin Rettighed skulde fornøye. 
Præstens Søn døbt: D. 21de. Juli om Natten mellem 10 og 11 Slett blev Præstens Søn født og døbt d. 28de. af Hr. Martin Crucou. Han blev opkaldt efter sine Olde-fædre paa begge Sider Dominicus Daniel. Hvad Hr. Anders Brandt ønskede over sin Søn Dominicus, gjentager Præsten nu over sin Søn; ” ut in Dominus vivat et in Domino moriatut”, et cum Daniele yngster orave discat, saa gaaer det ham med Guds hjælp her og hisset evig vel! 
Amtmandens Søn døbt: D. 26de. July paa en Mandag døbt Høyvelbaarne Hr. Etatsraads og Amtmands Skeels Søn paa Slottet, kaldet efter Kongen og Cron-printzen Christian Friederich, som af Hertugen paa Augustenborrig, Hr. Christian August blev holdt over Daaben. – 
Bonaventura Boysen: D. 11te. Aug. udstedte jeg en Tilladelse til Hr. Boneventura Bøysen, Apothecker her I Byen, efterat hand var her bleven trolovet med Jurgen Farvers Datter Eleonora Farvers sammensteds, at hand med sin Brud maatte drage til sin Fader Hr. Jacobus Boysen I Magstrup at holde der Bryllup, dog med de Vilkaar at hand næst mig self skulde her give min Hr. Collegre og Sognedegnen hver sin Rættighed og dernæst lade ordentlig liuse for sig i Magstrup Sogn og Kircke. – 
D. 16de. Aug. døbt en besoved Quinde Kisten Knuths Barn, som havde tjent paa Slottet i Ploen, hvor hun skulde være bleven skjændet af en fyrstel. Kammerjunker Hr. Hans Rumor, der blev udlagt som Barnefader. † 
Publ. Absolv.: Dom. 10.p.Trin. publ. absolv. Rasmus Hansen af Pøel, fordi lige-som hand fra Ungdom op har icke ført et slett Levnet, hand nu over 1½ Aar havde holdt sig fra Herrens Nadver, uanseet hand derom tit og ofte var bleven paamindt. – Dom. 18 p.Trin. publ. absol. Kisten Knuths D. for Liggemaal. 
Præstens lille Søn †: Dom. 16 p.Trin. d. 10de. Octob. hen imod Kl. 9 om Aften † Præstens lille Søn Dominicus Daniel, der blev begr. d. 20de. paa en Onsdag og ned-satt udi den sædvanlig Præstebegravelse her I Kircken æt: 11 Uger 2 Dg. Requiescat iu pace! - 
Knud Jensen af Odense, Kudsk hos Amtm. Skeel g.m. Merret Rasmus D. af Meels, som han havde krænket. – Johann Christoffer Müller fra Thüringen, Slagter g.m. Cathrina Hinrichs her af Byen. – Jürgen Hansen g.m. Anna Margretha Enckes her af Byen (f. Brandt). – 
D. 30te. Novb. døbt paa en Tiesdag Johann Organists Datter Sophie Elisabeth. – D. 2de. Dec. døbt paa en Torsdag døbt min Hr. Collegas Datter Walburg. – 
D. 14de. Dec. begr. paa en Tiesdag Bärthel Jürgensen, Skrædder her af Byen, Én smuck Christelig gammel Mand æt: 80 Aar. – 
Provstinde Brandt i Igen †: D. 15de. var jeg i Igen Kircke og holdt der Liigprædicken over Præstens H. Johannes Brandts Sal. Kjæriste Fr. Praustinde Anna Brantin æt: 66 ann. 
 
Ao. 1735. –  
 
Jesus richte mein Beginnen. Jesus sey mir in Gedancken. Trage mich stets auf den Händen 
Jesus bleibe stets bey mir. Jesus laβe mich nicht wancken. Halte bey mit in Gefahr 
Jesus zäume mir die Sinnen. Jesus! Laβ mich fröhlich enden. Fröhlich will ich dich umfaβen 
Jesus sey mir mein Begier. Dieses angefangne Jahr. Wann ich soll die Welt verlaβen. 
 
Hr. Erik Pontoppidan forflyttet: Dom. 1 p.Epiph. var jeg I Hagenbjerg Kircke og holdt der Guds–Tjeneste saasom Sognepræsten sammesteds, Hr. Erich Pontoppidan Søndagen tilforne tog sin Afskeed fra Meenigheden I Hagenbjerg, der hand af Kongen er vocaret at være Slots Prædicant og Sognepræst ved Friederichsburg I Sjælland. 
Jürgen Grav af Secretair Pfaltzes Kaad i Holm. – D. 9de. Marts paa en Fastelauens Onsdag døbt Niels Chrestensens, Urtegaardsmands her I Kongens Urtegaard ved Slottet, Søn, som blev kaldet efter den hærværende Kongl. Etatsraad og Amtmand, Holcher. 
Dette Barn blev af Amtmandens Secretair, Hr. Pfaltz I hans Nafn holdt over Daaben udi et fremmed og usædvanligt Christenklæde; 
Rettighed at holde Christentøi og Brudesmykke tages fra Præsterne og formundes Simon Brandt paa Augustenburg (Ketting): Thi til Efterretning tjener herred, at Præsterne fra Arrilds Tid og maa vel skee icke længe efter Reformationen som overalt her I Landet, saa og her I Nørherredet har havt under de forrige høylovlige Konger og Førster den Tilladelse, at de maatte for dens Sognefolck holde Christen –Klæder, saa og Brude–Crantz og Krone at betjene sig deraf ved en og anden Ley-lighed. Men en Kammertjener ved Hertugen, Herr Christian August paa Augustenborrig, tractedi udi det forrige næstafvigte Aar samtlige Præsteskabet efter denne Smule Brød, som de I saa lang Tid havde nødt og uden at Præsteskabet vidste det allerringeste deraf udbrød hand ofentlig med en Kongel. Concession, at ham, ved Nafn Simon Brandt og hans Kone privative ad dies vitæ skulde alleene holde her I Landet Christen–Klæder og Brude–Schmücke; ihvorvel i samme Consession fandtes dette indrückt, at hvo som silf havde sligt, maatte han ogsaa betjene sig af og med sit eget, uden at tage det hoβ Simon Brandt, Men hvo som begjerte det NB for Betaling, hand skulde tage det hoβ Forpachteren. Ved saadan hemmelig og uformodentlig Demarche, hvori Hertugen og Amptmanden her paa Slottet, Præsterne til Nackdeel, vare behjælpelige, kom samtlige Præsteskab baade I Sünder- saa og Nör – Herredt Supplicande índ til det Danske Cancellie og remonestrerede Kongen Sagens Beskaffenhed, bedendis, at de maatte ogsaa I denne Post nyde, hvad deres For..ser havde havd. Men der mand forventede Svar fra det Danske Cancellie, saasom vi som Skriftspræster derunder sorterer, kom der I Kongens Nafn en Resolution fra det Tydske Cancellie, at fordi Præsterne ingen Privilegium havde at fremvise, saa kunde og skulde Kongens Resolution til Simon Brandt icke revoceres. 
Guds Ord siger vel, Ingen skall tage fra sin Broder Fordeelen, Men herved maa mand tæncke; Mand faaer at lade den Steen ligge, hvilcken mand icke kand löfte. 
Skjærtorsdag Confirmation i Kircken. – D. 15de. April paa en Fredag døbt Rector David Jansens Søn Johan Frants. † 1736. – † Rasmus Hansen I Pøel, en Mand, som I sin Livs Tid førte et uordentlig Levnet, særdeles med Druckenskab. æt: 66 ann. G. V. H. S. N. – begr. Johan Organistes Søn 2½ A. g. – begr. Jens Severin, Damaskvæver her I Byen, æt: 63 ann. - 
Fest. Adscens. Var jeg I Oxbölle Kircke og holt der Visitation. – 
Herredsfoged fra Gram copulerede: D. 20de. May paa en Fredag copul.: Hr. Peter Christian Holm, Herredsfoged udi Gramherred I Amtet Haderleben, og Jfr. Thora Hansen her I Byen. Brudevielsen skeede I Secretary Pfaltzers, som var Brudens Stief–Fader, huuβ efter en Kongel. Dispensation, dat. Friederichsborg d. 31 Jan. 1735. 
Begr. Peder Hansen I Storckereden æt: 45 ann. – begr. Hr. Grøgers forhen Hof–Skrædder i Plöen, hans Søn. – 
D. 31te Juli L. Wegersleff indviet til Præst i Hagenbjerg: Dom. 8 p.Trin. var jeg I Hagenbjerg Kircke at indtroducere Hr. Ludewig Wegersleff til at være Sognepræst for samme Meenighed I afgangne Hr. Erik Pontoppidans Sted, efter at hand hafde været I forrige Aar Felt–Præst under de danske Troupper ved Rhiin–Strömmen, nemlig under Greve von Holsteins geworben Curaseer–Regiment. Guds og vor Herris Aand og Naade være med hans Aand at gjøre sig salig og alle dem, som ham høre! 
D. 7de. Novb. paa en Mandag døbt Samuel Brandts Datter her af Byen, Dorothea Margaretha. – 
Amtmandens Søn døbt: Dom. 1 Adv. om Aftenen blev jeg hendt op paa Slottet at døbe der Høyedl. Hr. Etatsraads Skeels trdie Juncker, som blev holdt af hans Svoger, Velbaarne Hr. Justitsraad Charisius fra Jylland over Daaben og kaldet Friederich Christian. Gud antage sig denne lille Juncker med sine samtlige Sødskendis alle deres Livs–Dage til ald Velsignelse! 
† Peder Jessen, som boede i Holtet, et Sted i Pøel. – 
 
Ao. 1736. – 
 
Familien Brosen: D. 3die. Jan. begr. paa en Tiesdag Fiskemesteren, Christian Brosen, her af Byen, æt: 88 ann. Denne er formodentlig den samme som den Christian Fischermeister, der nævnes 1696, da hans Søn August blev døbt. Denne August er vistnok igjen den August Brosen, der blev g. A. 1732 og havde da Meelsgaard i Forpagtning. – 
Kirkedisciplin: Dom. 3 p.Epiph. publ. absolv. Elisabeth Charlotte Jeppes Datter for Liggermaal med en Ægtemand, Peder Christiansen, Skomager, som hun udlagde til sin Skadsmand her I Byen. Dom. 11 p.Trin. gick Peder Christiansen, Skomager her I Byen til Budsbord, uden at udstaae ofentlig Kircke–Disciplin for hans Liggermaal med Charlotte Jeppes Datter her I Byen. Thi hand søgte og erholdt Kongel. Dispensation derpaa, hvis Expedition kostede ham mange Penge, men desforuden maatte hand ob adulterium simplex bøde til Kongens Casse 26 rdlr. og ad pias causas til voris Kircke 4 rdlr., saa at mand vill regne ham over 50 rdlr. Gud hand saa vel maatte være kommen løβ fra sin slemme Synd hos Gud, som hand er bleven sine Penge quit. 
D. 26de. Jan. copul.: Undermesteren her ved Skolen Peder Pedersen Hockerup og Kirstine Bärthelsens her af Byen. – D. 23de. Marts begr. Hans Christiansen, Skræder paa Leutertoft æt: 47 Aar. – 
Skærtorsdag var der Confirmation her i Kircken efter den nylig udgangne nye Kongel. Mayest. Forordning. - - 
Tunge–Vinde: Ved et offentligTings–Vinde maatte et Par Forlovede først fralægge sig, at de ikke efter et alm. Udbredt Rygte i deres forrige Ægteskab paa begge Sider havde besmittet deres Ægteseng. Paa disse Vilkaar blev det ”consenteret” af Biskoppen at trolove denm sammen. 
D. 15de. Mai paa en Torβdag copul. Christian Henrich Silks fra Synderborrig og Margr. Elisab. Severins Datter her af Byen. (Det er formodentlig Damaskvæverens Datter). 
Crucous Datter døbt: D. 21de. Juni paa en Torsdag døbt Hr. Martin Crucous Datter her I Byen Christiana Catharina. – 
D. 9de. Aug. paa en Tiesdag begr. Sal. Jürgen Wrangs, Skræders yngste Søn her af Byen, æt: 9 Aar. – begr. Peder Stödts Søn Hans Rudolf her af Byen æt: ¾ A., der var til huse hoβ Andres Schmid h. I Byen, denne Mands tvende Börn † et Par Dage derefter. – begr. Ewald Jensen, en gammel Mand tæt ved Kircken, der i over 20 Aar aldrig havde havt sin Sundhed, men var beladt med en langvarig og smertelig Sygdom ”hvis Tilstand Gud var best bekjent”. Æt: 74 A. – D. 18.de. Octob. døbt Peder Undermesters Datter her af Byen Christine. – 
Jubelfest holdes: D. 31te. Octob. paa en Tiesdag blev der her som overalt I Danmark og Norge efter H. K. Mayest. Forordning holt et Jubilæum nationale for Reformationen I diβe Riger og Lande under Kong Christians 3ty. Regjering, af hvilcken Jubel- og Tacksigelses Fest denne Dag var den første og blev til Høy-meβe prædicket over 2 Chron. 34 w. 33 : 34 ”Jesus tog alle Vederstyggeligheder” o.s.v. – Til Aftensang blev der prædicket 2 Tim. w. 19 : 21. Denne Dag blev ellers celebreret som en af de Høytider I Aaret, som ellers forefalder. D. 31te. var den anden Jubelfestesdag, som icke videre blev clebreret, end at Hr. David Jansen, Rector Schobs Norburgensis holt en tydsk–Jubel–Oration I Skolen I Ungdommens og andere Tilhørerens hvorunder ogsaa Høyvelbaarne Hr. Etats Raad og Amtmand Holgerde Skeel med sin ældste Hr. Søn, Velbaarne Anders de Skeel var, Nær-værelse. Den 1 Nov. var den 3die. Jubelsfestes Dag, som ellers var Alle Helgens Dag, og blev holden som ellers sædvanligt. 
Hans Christensen ”ved Slottet” og Peder Farver ”ved Søen”. – begr. Jürgen Atzersen, Skobfoged her af Byen æt: 67 Aar. – 
Peter Henrik Tiecke †: D. 14de. Dec. paa en Fredag begr. Hr. Peter Hinrich Tiecke, som var født i Ratzeburg udi Saxsen Lauenburg og hafde studeret udi Helmstedt og Wittenberg, hvorpaa hand med fornemme Mands Børn og unge Adelige Herrer hafde reyst Tydskland, Holl.- og Engeland, samt Franckrig og Italien igjennem. Derefter haver hand været boesiddendis I Kiel udi Holsteen som Juris Practiqus hen ved 20 Aar. Men som Lycken icke ret sønderlig føyede sig I hans sidste Aar for ham, har hand begivet sig fra Kiel og har holt sig op hoβ hans gode Venner I Pretz, Altonah og Hamborrig, indtil hand for 2 Aar kom til sidst herhid og logerede hoβ Hr. Secretario Pfaltz I hvis huuβ hand ogsaa døde æt: 70 Aar. – 
I dette Aar fødtes 39 Børn og † 47 Mennesker. De fleste † i Maanederne August (8), November (8) og December (7), i den første Maaned alene Børn, i de 2 andre flere ældre Folk. I April † ingen. – 
Efter Kutz herskede dette Aar Smaakopperne i Hertugdømmet, og der døde deraf især mange Børn, men ogsaa forskjellige ældre Folk. – 
 
Ao. 1737. – 
 
D. 2den. Jan. døbt Johan Organistes Søn Johannes Christian. – begr. Gregers Nyssen, Fellbereder her af Byen æt: 82 A. g. – D. 21de. Marts paa en Torsdag begr. Anne Hansen her af Byen æt 45 A. Hendis Mand Hans Steffensen reyste for nogle Aar til Østindien samt sin eniste Søn, hvor Faderen er død og begraven, men Sønnen skul endnu være i live. Gud bevare ham paa sine Veye. – 
En Student Thomsen fra Adserballe prædikede: Dom. 4 p.Epiph. prædickede min Svogers, Hr. Johannes Thomsens eneste søn, Johannes fra Atzerballig her i Kircken, og det samme var den første Gang, hand lod sig høre. Gud forfremme fremdelis sin Ære ved ham, som har prydet ham med smucke Gaver. Dom Judica prædickede han 2den. Gang i Kircken. – 
Amtmandens Søn døbt: D. 7de. Febr. døbt paa Slotted Velbürdige Hr. Etats Raads og Amtmand Holcher de Skeels fjerde Søn, Jørgen Erich. Gud lade ham leve sig til Ære og de høye Paarørende til Glæde for Christi skyld! 
2de. Brødre † omtrent til samme Tid med deres Koner: Dom. Lætare begr. Hans Bugislau Friederichsen og hans hustru Dorthe Hansis af Holm, der begge vare død i en Nat. æt: 53 og 34 A. g. Dom. Exaudi blev hans Broder Christen Friederichsen, Tolfmand i Holm, æt: 57 A. g. begr., hvis Hustru var bleven begr. Dom. Jubilate kort i forveien. 
Peder Rasmussen, ”en fri Kaadner” af Holm, æt: 62 A. g. begravet. – 
En Døvstum confirmeret: Skjærtorsdag holdtes der Confirmation i Kirken, hvoriblandt ogsaa var et Drengebarn af Holm ved Nafn Matthias Christiansen, som af Moders Liv hvercken har kunnet høre og derover ey heller tale, dog har Gud begavet ham med saa god Forstand og Nemme, at hand til sin Salighed har kundet fatte de nødvendigste primas veritatis, hvilcke mand deels ved Billeder og Skilderier, deels ved én og anden Betegnelse har ved Guds Naade søgt at plante I hans hjerte, hvortil Gud ogsaa har given sin Velsignelse, at hand I Dag ofentlig for Meenigheden efter sin Maade og Former ved allehaande Fagter og Gebærder har aflagd hans Troens Bekjendelse. Den Almægtige og naadige Gud forfremme ydermere sin Ære ved hannem, det arme Barn til Salighed! 
En fattig Kvinde maa udstaae Kirkestraf og faaer offentlig Understøttelse af de Fattiges Casse: Fest. Expiat. Blev publ. absolv. en fattig Quindes–Person ved Nafn Susanne Christine Friederichs Daatter fra Kjerteminde I Fyen, som I mange Aar havde gaaet omkring i denne Meenighed at søg Gud og got Folck til sin Føde og derved altid foregav, at hun gick til Gudsbord I Igen Sogn heri Nørherred, som dog var Usandhed, da Præsterne der ikke havde seet hende mange Aar i Skriftestolen, og efter hendis egen Tilstaaelse havde hun ikke nydt Alterens Sacramente i 10 Aar. – ”Øvrigheden fand for got at antage sig hende til hendis legemlige Suctentation og lade hende forsiune af den ny forordnede Fattiges Casse. Saa har det herværende Ministerium langt meere fundet sig skyldig at hjelpe dette vildtfarende Faar paa den rette Saligheds Vey, hvilcket mand da efter hendis store Venkundighed og moxen olbringtuceret Wesen har søgt at fuldbyrde saa meget som mugeligt har kundet være”. Hun † i Dec. s. A. – 
Visitats i Hagenbjerg og Oxbølle: F. Adsensis. I Dag var jeg i Oxbølle Kircke og holdt der Visitation ved Meenigheden. Fest. Visit. Mariæ holdt han Visitation i Hagenbjerg Meenighed. - 
Dom. Exaudi begr. en ung Pige Karen Peders D. af Holm æt: 20 A. g. Hun tjente hoβ Sal. Gregers Nyssens Encke i Stampmøllen her I Byen. Da hun Himmelfarts-morgen tidlig gick ned i Gaarden for at sancke Brendsel, falt hun hastig om af et Slag og døde paa Stæden. – 
”Secretair Pfaltzes Kaad”. – 
D. 24de. July begr. paa en Tiesdag Hr. Martin Crucous yngste Datter Christiana Catharina æt: 1 A. g. – 
Kongel. Befaling angaaende en Mandtalsliste over Sognet unge Mandskab: Dom. 7 p.Trin. blev hans Kongel. Mayest.’ Mandat aflæst paa Prædickestolen angaaende de unge Karle og Drenge her I Sognet, saa vel som paa andere Stæder I Hertug-dømmet Schleswig og deels I Holsteen, af hvilcke nogle skall udskrives til en Land–Milices Oprettelse. Aflæsningen alleene foraarsagede stor Bevegelse og Bestürtning iblant Unge og Gamle. Christi! Lad din ædele Fred være hoβ os I Evighed! 
D. 13de. Aug. paa en Tiesdag læst i Kircken over Rector David Jansens tvender hjemmedøbte Sønner Johann Frantz og Wilhelm. – Johann Frantz † 2 Uger g. – 
Møde i Præstegaarden i den Anledning: D. 15de. Aug. paa en Tirsdag vare samptl. Sognemænd i Holm og Pøel her I Præstegaarden indstevnede, at forfatte et Mand-tals–Register over de unge Folck til en Landmilitier Oprettelse, eftersom hans Kongel. Mayest. ved Ober–Retten i Schleswig allernaadigst lod Præsterne anbe-fale at de skulde forfatte sligt Mandtals–Register. Men der blev denne Gang intet deraf, under dette Paaskud, at de icke vilde være de første, som vilde lade deris Børn tegne, for at envolleres til Landmilitier. Men Hoved–Aarsagen var, at de fattige Folck, som hafde opvoxene Sønner, icke gjerne vilde see deris Børn envollerede til Soldater. – 
Ligesaa: D. 16de. Aug. som Dagen derefter fant sig de samtlige Naboer af begge Byer Holm og Pøel fra Boelsmændene til Innesterne ind hoβ mig og gave saavel deres Sønner og Tjenestekarle fra 14 – 36 Aar, tilkjende, som ogsaa specificerede deris Alder, hvor gammel en hver kunde være, hvilcket jeg alt sammen efter Kongel. Befaling maatte tegne, for at indlevere dette Mandtals–Register til Velbyrd–Hr. Etatsraad Skeel som Amtmand paa Slottet. Gud hjælpe med denne Sag vel til rette, eftersom den gjør iblant Folck mange bedrøvede Hjerter! – 
Hans Jacobsen Wrang: D. 17de. Aug. paa en Løverdag Morgen Despons. Hans Jacobsen Wrang af Stolbroe i Igen Meenighed og Elisabeth Charlotte Hans Datter her af Byen! Da de vare fulde S´dskendebørn, maatte de have Kongebrev til denne Ægteskabs Fuldbyrdelse dat. Friederichsbjerg d. 29de. Marts 1737. Til Amtsstuen maatte Brudgommen efter samme Dispensation erlægge 4 Rd. i danske Croner. De bleve copul. D. 12te. Sept. paa en Torβdag, hvor hun kaldes Elisabeth Charlotte Paulsens. – 
Der ringes i Anledning af Markgrevindens Død: D. 23de. Aug. † vor allernaadigste Dronnings, Sophia Magdalenas Frue Moder, Marqgrevinde fra Brundenburg–Culmbach i Kjøbenhavn og i Dag begyndte mand her at ringe for hendis Liig, som skal continueris i 14 Dage, 1 Time om Dagen. Det beg. Dom. 11 p.Trin. - 
D. 10de. Octob. paa en Torβdag Despons. Dominicus Christensen af Hagenbjerg og Kisten Peders af Pøel. Da de vare Sødskendebørn, havde han faaet Kongebrev dat. Friederichsberg d. 26de. Novb. 1736. Copul. D. 30te. Octob. 
D. 23de. Octob. paa en Onsdag begr. Hans Bugislau Hansen, Kirckeværge her af Byen æt: 75 A. 9 M. g. – Den Sal. Mand havde vel besøgt fremmede Stæder, idet hand næstens i 10 Aar havde holden sig op i Holland, Engeland og Franckrig. Efter hand var kommen hjem igjen, tjente hand vel 10 Aar for Cammer–Laquay og Hof–Skræder hoβ Høysal. Hertug Augusts, B. M. paa Østerholm. – 
Herredsfogdens Kone †: D. 29de. Octob. paa en Tiesdag begr. Herrids Fogdens Hr. Lorentz Pedersens Hustru, Sal. Madame Anne Marie Pedersens heraf Byen æt: 38 ann. 2 mens. 2 hebd. - 
Hans Henrichsens Fischer, Felbereder g. m. Marie Gregers her af Byen (Kone el. Datter af Gregers Nyssen). – 
”Secretair Pfaltzes Kaad” i Holm, der er et andet, end hiint ovenfor og maaske det der tidligere kaldtes Markus Fogdis Kaad. – 
D. 4de. Dec. paa en Maanedsbededag begr. Peder Jurgensen, Hollænder paa Slottets Ladegaard æt: 63 A. g. 
Mandtalsliste over de unge Karle i Nordborg: D. 6 Dec. paa en Fredag forsamlede samtlige Indvaanere her udi Norborg, Mand ved Mand, i Amts–Forvalterens Hr. Ambders og min Nærværelse her i Præstegaarden for at antegne de unge Mand-folck fra 14 – 36 Aar til en Udskrivning, for at oprette en Land–Milice i Førsten-dømmet Schleswig. – 
I dette Aar døbtes 28 Børn og † 66 Mennesker, unge og gamle Folk. Dødelig-heden var størst fra Marts – August inclus. I Januar † 4; Febr. 4; Marts 6; April 7; Mai 8; Juni 11; Juli 5; August 10; Septemb. 3; Octob. 3; Novb. 3 og Decemb. 3. Omtrent de 2/3 vare Børn, medens den øvrige 1/3 udgjorde meest gamle Folk. – Kurz omtaler ingen Sygdom for dette Aar, dog har det rimeligviis atter været Smaakopper. Til en Tid † der en Deel Børn i Præstens Waaninger i Pøel. – 
Jerusalem priis Herren, 
Zion lov din Gud. Ps. 147 w. 12. 
Thi 
Hand haver os bevaret af Faderlig Gunst og Naade. 
Men havde hand os betalet efter vor Synd og D…. 
Med lige Straf og Pine. 
Vi havde længe siden faaet …… af Swig og Skade døde. 
Hver for Misgjerningerne sine. – 
 
Ao. 1738. – 
 
Udskrivningen: Dom. 3 p.Epip. Paa denne Søndag–Aften fandt sig de Kongelige Commissarier her ind paa Slottet for at foretage den Udskriving af de unge Folck, hvilcken H.K.Majest. udi næstafvigte Sommer lod paabyde. Samme Commissarier vare efterfølgende; Hr. Confirence Raad d´ Hessen, Ridder af Dannebrog Orden, Hr. Etats Raad Gæler, begge af Schleswig, Hr. Cancellie–Raad Gæler, som var Etatsraadens Søn, Obriste von Dehn og tilsidst vor herværende Hr. Etatsraad og Amtmand Sckeel Udskrivningen varede i 4 Dage, paa hvilcke de samtlige Lægs-mænd med deris tillagde unge Karle for Commissionen paa Slottet maatte møde, hvoriblant ogsaa mine tvende tjeneste Karle var, som havde den Naade, at rage denne gang fri; derimod er mangen Fader og Moder saa og ung Karl over saadan usædvanlig Ting bleven bekümret. Gud hjælpe hver Mand til det! Ellers maatte Kongens Undersaatter under Søebygaard og Gudsgave paa Errøe ogsaa i denne ubeleylige Tid komme herover, som efter nogles Gidsning bestod af 300 Mennesker for at lade de unge Karle indroullere, paa hvilcke mand i Udvælgelsen faldt. Gud give Fred I vort Land. Lycke og Godt i allen Stand! – 
Dom. Quinquag. begr. Nys Pedersen af Holm, som var indskreven for Sal. Christen Friederichsens Boel og døde icke længe derefter æt: 27 ann. 
Mons. König, Chirurg her i Byen nævnes. – 
Skjærtorsdag confirmerede han 21 og Hr. Crucow 2, hvilcket var første Gang, at Capellanen gjorde her efter Forordningen. – 
Et underligt Tilfælde med en Mand: Dom. Rogate begr. Peder Nielsen, en ung Karl, som døde i en af mine Waaninger i Pøel. Mand fortæller om dette Sal. Menneske, at, der hand i sin Ungdom ved en Høy udi Gustengaards Kapel laae og sov, hand med saadan Forskreckelse, Gud ved hvoraf blef opvagt af Søfnen, at hand som et rasende Menneske løb omkring i Marcken, indtil mand kunde gribe ham, skjønt mand aldrig tilforne havde formummet sligt ved ham. Siden den Tid havde hand ingen Tid sin Sundhed, men laborerede Apoplexia i høyeste Grad. æt: 30 ann. – 
Visitation: Fest. Ascens.: var jeg udi Oxbølle Kircke og holdt der Visitation. Ung-dommen fandtes der, Gud være Æret, vel i deres Christendom underviist. 
D. 20de. May paa en Tiesdag begr. Secretary Pfaltzis yngste og eneste Søn Johann Carl Pfaltz æt: 7 ann. – 
Tyveri og Public. Absolv.: Dom. 3 p.Trin. publ. absolv. Eleonora Friederichs, som boer her ved Kircken for hendis Forseelse med det 7de. Bud, idet hun havde hælet med hendis Mand Friederich Tobacksbinder, som for 1½ Aar i Følgeskab med Daniel Brun her af Byen var ved Nattetider gaet ind i en Mands fc.: Peder Hansens Lade i Holm og stjal der 2 Faar. Som derpaa holdtes huuβrandsagelse, idet Gidsningen var falden paa diβe tvende Mennesker, fandtes under ovenbemeldte Eleonora Friedrichs, der hun havde lagd sig paa sin Seng, at noget af det stjaalne Faar–Kjød laae begraven under hende i Halmen udi Sengen, hvorpaa hendis Mand rømte. Siden den Tid er denne Sag bleven ofentlig dreven for Ting og Rett, hvorpaa Udfaldet var dette, at Friederich Tobacksbinders Kone efter Dom og Rett skulde publice depreciere at hun havde hælet med sin Mand og desforuden bøde til brøde 6 rdlr. Der hun nu i Dag efter hendis Doms Liudelse blev admitteret at sidde ovenbare Skrifte begyunte hun, idet jeg efter Ritualen tilspurdte hende om hun kjendte sin Forseelse, idet hun havde hælet med sin Mand i de stjaalne Vare, at nægte hun ey havde hælet, idet hun icke vidste andet endsom at Faarekjødet var bleven hendis Mand given af hans Cammerad Daniel Brun, under hvilcket Paaskud hun vilde skjule sin Skam, og nødte mig til at remonttrero hende, hvor-ledis hun icke kunde sige sig fri fra obenbemeldte Hælelse, indtil hun paa min pro ultimato gjorte alvorlig Tiltale og Spørβmaal, som sagd er, svarede med Ja, hvor-paa hun I Guds Nafn blev absolveret. Gud røre frembdelis hendis haarde hjerte til Sandheds Bekjendelse og være hende naadig for Christi skyld! 
En Mand kom ulykkelig af Dage: D. 27de. Aug. begr. Jes Lauritzen, Boels- og Tolvmand i Pøel, som forleden Løverdags Aften kjørte hjem med et Læβ havre af Marcken. Men som hestene for Vognen, Gud veed hvoraf, bleve kiuste, faldt den Sal. Mand ned imellem dem og kom under Vognen. Skjønt hans ældste Søn var med ham i følge, kunde hand dog icke afværge Ulycken, hvoraf hand tog sin Død. Vognen og dens Hjul gick dog icke over ham, saa meget som hand self og hans Søn vidste. Men der hand særdelis klagede over hans halβ og Skuldrer, er det ventelig, at der hand faldtbaglendis over paa Sjerten, at hand her maatt faaet Skade paa Nacken og i hans Skulder. Hand blev strax derefter beretted, og laae med god Fornuft paa sin Seng til Søndags Eftermiddagen, der hand uformodentligen sagte og saligen i sin Frelser hendøde. æt: 66 ann. – Text ezequi: Ps. 90 w. 12. – 
D. 19de. Sept. Fred. Døbt Samuel Brandts Datter Anna Margaretha. – 
Dom. 16 p.Trin. prædikede for Menigheden en Studiosus Theol., der var Informator hos Amtmandens Børn. – 
Cop. d. 2.Octob. en Torβdag Christian Jürgensen og Anna Sophia Dorothea Hauendorff her af Byen, Præstens Søsterdatter. – 
En Mand impotens og har Kræft i Munden: D. 23de. Octob. begr. Hans Christopher Lyders her af Byen æt: 60 ann. Denne Mand hafde sær Tilfælde her iblant os. Thi for nogle 12 heller 13 Aar giftede hand sig med en Quindesperson af Braballig, som forligtes saare ilde med ham og forind det onde Spill endedes, forklagede hun ham til sidst ofentlig for det daværende Høyfurstl. Consistorium in puncto impo-tentiæ, hvorudover de in totum blev skildte fra hinanden. Nu til sidst førend hand døde, tilskickede Gud ham det haarde Tilfæld, at hans Tunge, i levende Live raadnede af ham, saa at hand i lang Tid vare saa godt som maatters. – 
Den ældste Lem i Sognet: Dom. 23 p.Trin. begr. Maren Thomsens af Westergaard i Holm, som n´+u var den ældste Lem i denne Meenighed æt: 92 ann. – 
Begr. Philip Svendsen. Urtegaardsmand her af Byen æt: 76 ann. – 
D. 30te. Dec. en Tiesdag døbt min Hr. Collegaes Søn Friederich Daniel. – 
 
Gute Nacht, vergangnes Jahr! 
Samt der Trübsal und Gefahr; 
Gute Nacht! Du Sünden–Kleyd 
Decke mich o Frömmigkeit! 
Süβer Jesu! Führe mich. 
Zu dem neuen gnädiglich, 
Daβ ich lieb und lobe dich. 
 
Ao. 1739. – 
 
Døbt Hans Wrangs Søn her af Byen N. Hans. † kort derefter. – 
Døbt Johan Organistes Datter Christiana Magdalena her a. B. – 
Straf for Tyveri: Dom. Judica publ.absolv. Daniel Bruun og hans hustru Margretha Bruuns contra 7. mum. Sagen bestod deri, at hand for 2nd. Aar og noget derover stjal 2 Faar af en Lade i Holm, hvorved Friederich Tobacksbinder hjalp ham. Kosten blef funden i Daniel Bruuns huuβ, efter at mand gjorde Anstalt til Huuβ-undersøgelse, hvorudover han strax rømte med sin hustru og drog til Fyen. Efter lang Tids Forløb kom hand her til Landet igjen, og der hand blev paagreben, sad hand længe i Arrest i Slotsporten, og omsider dømt til en Penge–Straf og Vand og Brød i 14 Dage, Konen ligeledes paa Vand og Brød i 8 Dage. I Dommen var intet anført om Kircke – Disciplinen enten de skulde for deris Forargelses skyld publice deprecere heller icke! Men som contererede med Biskoppen i Odense, gav hand mig til Gjensvar; at det maatte skee efter Lovens pag 270 og i Følge af dette stode de i Dag obenbare Skrifte. For Tiuvehaanet og Ildebrand bevar os kjære Herre Gud! 
Fru Ambders †: D. 7de. April begr. Amtsforvalteren Hr. Johan Christian Ambders Kjæreste, som var en Datter af Hr. Emb. Agidius, Søgnepræst i Bylderup æt: 33 ann. Hun laborede i tvende Aar meget af Phtisc. og laae næsten syg hele Vinteren. Hun var meget from og christlig. Gud lade os paa hiin Dag samles med Glæde! 
Visitats af Biskoppen: D. 19 Aug. paa en Onsdag var deris Høyærværd. Biskoppen over Fyens Stift Hr. Christian Ramus her i Kircken at holde Visitats; Jeg prædic-kede ved denne Leylighed over Col.: 1, w. 9 : 10 og hand gav tilkjende, at være fornøiet med Ungdommen, som blev overhørt. Gud lade os voxe i Naade og Kundskab! 
Hr. Forpagter Jørgen Petersen gift: D. 11 Sept. en Fredag copul. efter en Kongel. Dispensation sub. dato Hirschh. d. 10de. Juli 1739 i Huset Sr. Jürgen Petersen, Forpagter paa Saagaard herved Slottet og Jomfr. Charlotte Juliana Petersens, Hr. Lorentz Petersens, Herreds Fogdens ældste Datter her af Byen. – 
døbt Christian Jurgensens D. h. a. B. Eleonora Christina. – 
begr. Matthis Skolemesters Hustru af Holm Lenor Matthisens æt: 39 ann., en Christelig og dydelig Quinde. – 
begr. Simon Christensen af Holm æt: 40 ann. og hans hustru Cathrine æt: 33 ann. begr. med tvende Børn, en Søn paa 6 A. og en Datter paa 3 A. 
Ringen ved Liig: D. 18de. Novb. begr. Anne Jørgens af mine Waaninger i Pøel, en gammel Enke. Hun var det første Liig, som Dagen tilforne ved sin Gravs Aabnelse efter forrige gamle Sædvane icke blev ringet for, idet en Kongel. Forordning Søndagen tilforne var bleven oplæst, at herefter udi de Førstendømmer Schleswig–Holsteen skulde ickun ringes for Liig paa deris Begravelses Dag, saa at Liig–Conducten under saadan ringen kand komme fra og igjen til Sorgehuuset. – – 
Monsi. König; Chirurg nævnes. – 
I dette Aar findes 25 Børn døbte og 55 Folk døde, saa at 30 flere ere † end fødte. Især var Dødeligheden stor i November Maaned, da alene 24 Liig findes. Kurz melder ikke noget om smitsom Sygdom i dette Aar. Derimod begyndte en meget streng Frost i denne Maaned. 
Vi tacke Dig, o Gud vor Fader kjære, Som alleting I Verden here, Og os alt sammen skicket til Gode, Udaf din Naade!!! – 
 
Ao. 1740. – 
 
Præsten Hans Casper Brandt †: D. 26de. Febr. begr. Fredagen efter Dom. Sexages. Hr. Provst og Sogne–Præst for denne Meenighed Hr. H. C. Brandt æt: 52 Aar og 5 Uger, minist.: 18¾ ann. blev kaldet af hyførstel. Durchl. Hertug Friederich Carl at være Provst over det Nordburgske Districts Ministrium 1727 Mandagen efter Lætare, hvilcken Dignitet hand efter det Førstendom Nørborg 1730 faldt under Kongen, med ald Troskab og Dexteritet indtil hans Død forestoed. Herren havde begavet dend sal. Mand med store Gaver, som hand og anvendte sit anbetroede Pund efter yderste Formuer under Guds vældige Bistand til sin Frelseres Ære og Menigheds Opbyggelse. Hvorved det har ey feyled paa Modgang og Besværlighed for hans; thi da hand var Self et brændende Lyβ, saa skinnede hand og for Os, som en ret Johannes, baade med Lærdom og Levnet, hvorpaa fuldte, at hand maatte snart fortæres, eftersom en Siugdom af 9 Uger tilsidst d. 17de. Febr. Eftermiddagen imod Klocken 3 udsluckede hans Levnets Lyβ, og lod ham sagte og sal. Indgaae til Guds Ansigts herl. Beskuelse, at nyde sin Herres Glæde. Dend sal. Mand var barnefød i Riese Præstegaard paa Ærøe og var succedered ved denne Tontoft Meenighed Tvende af sine Slægtninger. En kort Fortegnelse om hans Liv og Død maa være: Dax pietas mihi, coux comes et patienta cursus, Auchora spes, portus vita beata mihi est. Dend af dend sal. Hr. Provst udvaldte Liigtext, som ved hans Begravelse blev af hans Collega forklaret, staae Rom. 8, 31 : 34. 
Dette saavelsom det Følgende er skrevet af hans Svoger Hr. Martin Crucow. – 
døbt Johan Conrads Kones uægte Barn ved Jakob Jensen, en Karl af Uck. – 
Matthias Hansen, Skoleholder af Holm g. m. Anna Hans Datter af Pøel. – 
D. 20de. Mai Fredagen døbte Hr. Peter Brandt til Igen, Vier–Prepositus over Nørre-herredet Caplanens Hr. Crucows Datter: Johanna Christina. 
Publica absolv.: Dom. Trin. Publ. absolv. ovennævnte Kvinde Maria Conrads, hvis Mand er paa Reisen til Indien, og Hans Hansen Bock af Holm, en Ægtemand. 
begr. August Pedersens Urtegaardsmand Hustru fra Augustengaard æt: 53 ann. – 
copul. paa Kongel. Dispensation her paa Slottet Hr. Wilhelm Friederich Bondorph, Sogne–Præst til Jesemarck i Aalborgs Stift og Mademors. Anna Augusta Dietrichsen fra Sønderborg, Cammer–Pige ved høybaarne Frue Amtmaninde Scheel udi Nørborg d. 23 Julii Løverdagen. – 
Hr. Martin Crucow indsættes til Sognepræst: Dom. 12 Trin. Introducerte Hr. Peder Brandt Sogne–Præst for Iigen og Vise–Provst over Nørre–Herret mig (M. Cr.) som Sogne–Præst til denne Menighed, hos hvilcken jeg havde tjent som Capellan, siden Dom. III Adv. 1729. Dend Gud som har kaldet mig til denne Menighed, og hidtil given Naade og Forsvar, forlade det, som hidtil af mig kand være bleven forsømt, og forfremme ved sin h. A. hos mig, at jeg maa anvende de Gaver, som af himmelen meddehles, troeligen, saa jeg offentlig og i Særdehleshed maa føre de anbefalede Sjæle ved Naadens Midler og Hl. Velsignede Virkning til Himmelen, mig self til Salighed! 
D. 16de. Sept. en Fredag begr. sal. Christian Brosens Encke af Nørborg æt: 70. 
D. 4de. Nov. Fredagen begr. Monsj. Samuel Brandts Hustru af Nørborg æt: 38 ann. 
Amtsforvalter Ambders gift: D. 25de. Novb. Fredagen copul. Amtsforvalter Joh. Christian Ambders af Nørborg og Jfr. Anna Catharina Schetzeln fra Gardingen i Ejderstedt. – 
H. Jens Rasmussen Fangel residerende Capellan: Dom. 1. Adv. blev Hr. Jens Rasmussen Fangel introduceret til Capellan og Guds Ords Medtjener ved denne Menighed af Vier–Præposito Hr. Peder Brandt til Iigen Menighed. Hr. Fangel var førhen Hører el. Collega ved dend Latinske Skole i Svendborg udi Fyen. Herren lade os begge udi én Aand til Menigheds Beste føre Herrens Gjerning i Velsignelse. – 
(NB. af hans Vita til Bispeoranion og Ordination i Odense han anføres: Jens Rasmussen Fangel født 1704 i Landsbyen Fangel i Fyen. Hans Fader var Inderste (macro agello pauper) Rasmus Jensen, og Moderen heed Annas Jensses. Forældrene sendte ham allerede som Dreng til den lærde Skole i Odense, hvor han tilbragte 9 Aar, efter hvilken Tids Forløb han blev sendt til Academiet i Kjøbenhavn af den daværende berømte Rector og Professor, Hr. Thomas Aaby Ao. 1731. Efter endt philosophisk og theolog. Examen blev han ansat som Hører ved Svendborg Skole og Ao. 1740 kaldet herfra af Kong Christian d 6te. til Medhjælper ved Tontoft Menighed paa Als. Efter aflagt Prøve blev han d. 28de. Octob. 1740 indviet til det hellige Embede af hans Høiærværdighed Biskop Chr. Rasmus i Odense). – Hans Fader skal have været Træskomager, og efter Fødestedet har Sønnen optaget Navnet Fangel, hvoraf der existere andre og ældre Familier. – 
Lorentz Jensen Nettler absolveret: Dom. 2 Adv. publ. absolv. Lorentz Jensen Nettler, dend Ældre af Nørborg, som for adskillige Aar, hafde 1.Gang ved Provstens Visitation og 2.gange ved Bispe–Visitationen udi Kicken udsaget mange ugrundede Beskyldninger og gjort store forargel. Tumult i saadan Forsam-ling efter at hand derfor var bleven fiscaliter actioneret, og derved indhendt et Responsum fra det Juristiske Facultet udi Kielhaver hans Kongel. Majest. saadant allenaadigst og allerret færdigst approberet og confirmeret. Hver af den Punckt, som særdehles angick Kirke–Disciplinen, saaledes lyder i Dommen: ”Nicht weniger nachgehends zu øfentl. Kirchen-Buβ, wegen der Norburgischen Gemeine, durch Verachtung des heiligen Sacraments und des Kirchen–Amts, auch durch ihr Frevel–muhtiges Beginnen und erregtes Getummel in der Versamlung gegebenen Ærgeniβe; Wobey der Pfarr–Herr dieselbe auf den Fall, da sie künftig keine Beβerung von sich spühren laβen, und die dem Kirchen–Amt gebührliche Ehrer-biehtung ferner auf die Secte setzen würden, mit dem so dann ihnen anzukündigen den in weyland Königs Christian des 5ten. Gesetz–Buch verordneten Kirchen–Bann zu bedrohen hat, anzuhalten seyn. – 
Den ældste Kone i Sognet: D. 15de. Dec. Torsdag begr. Jurgens af Nørborg. Hun var dend ældste Kone nu i Sognet og lød viβe 88 Aar gammel. – 
 
Ao. 1741. – 
 
D. 10de. Jan. Tirsdag døbt Monsj. Jurgen Petersens, Pensionairs i Norborg Søn: Lorentz. – 
En Forundring i Abs. For Liggermaal: Dom. Sexag. gjortes Afbedelse paa Prædic-kestolen efter Kongel. M. udgivne Forordning, uden at næfne Personerne, for Jacob Christensen af Keinæs og Karen Hendricks Datter fra Holm ob comissum abdulterium. 
D. 14de. Febr. døbt Monsj. Matthies Jebsen Brandts Søn af Nørborg: Matthias. – 
Lorentz Nettler gaar til Alters: Dom. Miseric. communicerede første Gang Lorentz Nettler og hans Hustru, efterat de i 8 til 9 Aar havde afholdt sig derfra. Hun udstod er Kircke – Disciplinen i Betragtning af at hun ikke var tiltalt for Retten. Caplanen administrerede den Gang alleene Sacram Coenam. – 
Herredfoget Petersen †: D. 18de. April Tiiβdagen begr. Hr. Lorentz Petersen af Nørborg, fordum Høyfyrstl. Herritz Foged over det Nørborgske District æt: 70 ann. – 10 Uger. – 
En Mand impotens og dog gift efter Tiltadelse: Feria II. Pentec. copul. Johann Christensen af Holm og Marie Rasmusses af Nørborg. Som Brudgommen tvende Gange var skaaren paa Bruc og efter Chirurgs skriftlige Attest incapax procoeander sobolis og Bruden en Encke, der icke hafde fyldt hendis 50 Aar og med Mand auled Børn, blev derovre høyædle Hr. Biskop consulered, om saadant Ægteskab var tilladt, som derpaa, da de begge ved privat Tiltale forsicrede, at de alleene in mutium adjute vium vilde giftes. – 
Privat Communion afskaffet: Samme Dag communicerede høyvelbaarne Hr. Conser–Raad oc Amtmand med hans Frue første gang ofentlig her i Kircken, efter dend nyelige udgangne Kongel. Forordning, at alle Privat–Communion skall være herefter afskaffet. – 
Børn døbte: Ferie III. Pentec. begr. Hr. Jens Fangels liden Søn Gumme, som var døbt af Faderen hjemme i Nøden. Det levede kun 24 Timer. – D. 22 Juni døbt Amtmandens Datter Anna Sophia Carolina Amalia. – d. 20 Sept. døbt Amtsforv. Søn Christian Frederik. – 
copul. Daniel Urban fød i Nørborg, Musquetier ved Dronnings Livregiment i Glückstad med Attest fra Capitain Hr. Fues og Auditeur Hr. Keller. – 
døbt og begr. Hans Wrangs søn Jakob. – 
begr. Berthel Jensens Søn Jørgen af Pøhl æt: 27½ A., som var den første, der døde af den invollerede Land–Militz her i Egnen. – 
Confirmeret til Utide: D. 4 Octob. paa en Bede–Onsdag confirmered H.C. Brandts, Provstens Søn, August Friederick, fordi han skulde reise herfra. – 
døbt Organist Johans Datter Eleonora. – 
D. 12te. Octob. copul. paa en Torβdag Madz Pedersen i Pøhl og Anna Hans Datter af Hagenbjerg. Hand var dend første i Sognet, som deponerede 10 rdlr. paa Amt-stuen til Skou – Brøde efter dend Kongel. Forordning dat. d. 24de. April 1737 for en Attest af Hr. Confær. Raad og Amtmand, at maatte copuleres til sin Brud. – 
Korn stjaalen paa Marken: Dom. 22 p.Trin. publ. absolv. Christen Hansen Bondesen og hans Svigersøn Jørgen Nielsen, boender i Præstens Waaninger i Pøhl, fordi de i sidste Høst efter Avlskarlens Udsagn havde taget paa Marken i det Mindste 4½ Trave Byg paa Ageren i Waaninger–Hauge. De sade 8 Dage paa Vand og Brød og maatte udstaae Kirkedisciplin. – 
d. 17de. Novb. copul. August Pedersen, Gardener paa Augustengaard og Ellen Peders Datter af Pøhl. – 
begr. Secretair Böhmes Datter paa Nordborg d. 20de. Novb. ved Navn Cæcilia æt: 3 A. – 3 Dg. Forældrene vare atter for kort Tiid kommen herhid fra Sønderborg og Barnet døde i Barne – Kopper. – 
D. 8 Dec. døbt en Fredag min kjære Datter Regetza Sophia af Hr. Vice–Provst Peder Brandt til Igen. Hun blev født d. 5 Dec. Klocken 9 om Aftenen. Herren være hendis Gud og rette Fader. – 
En Mand fra Holm døer paa Søen: Dom. 2 Adv. begr. Niels Barthelsen af Holm æt: 49 A. Hand tog til Baads d. 2 Dec. ned til Aabenraa i sine lovl. Forretninger, og da hand d. 5 Dec. vilde reiβe hjem, udstød hand med de andre paa Vandet en haard Storm og Regn, saa at de dend gandske Dag maatte med ald Arbeide roe, men imod Aftenen vansmægtede hand, og daanede, de søgde paa Løyt–Side Landet, og som de andre vilde gjerne i et huuβ med Varme vederquæge ham, da hans ..æle ham og var forgaaen, døde hand efter Udsigelse i Baadene om Aftenen ved 6 Slet. Hand var ellers en stille og godhjertig Mand. – 
D. 12te. Dec. Tieβdagen begr. Hr. Lieutenant Hans Christopher Larns af Nørborg æt: 86 ann – 3 Maaneder. Hand havde væren 44 Aar i Kongel. Danske Krigs–Tjeneste. 23 Aar nydt Kongel.–Naadsens Brød, og 5 Aar stedse lagd til Sengs. – 
begr. Johan Organistes Søn Johannes Christian æt: 5 A. d. 19de. Dec. – 
Anmærkniger: Tolvmænd: Ao. 1724 † Poul Thamsen af Pøel; en Tolfmand her i Sognet og eller en gild Mand æt: 76 A.g. – Ao. 1724 var Jürgen Christensen af Holm Tolfmand, en gammel Mand, hvis Hustru † d. A. – Ao. 1725 † Thomas Rasmussen af Westergaard i Holm, Tolfmand æt: 58 ann. – Ao. 1726 † Morten Bondesen, Tolfmand i Holm en smuck, skickelig og gild Mand æt: 74 A.g. – Ao. 1727 † ovenf. Nævnte Jørgen Christensen af Holm, Tolfm. æt: 75 A.g. – Ao. 1730 † Hans Christensen, Oldemand iblandt de Tolfmænd udi Holm æt: 72 A.g. - Han var forleden Søndag i Kirken og døde den samme Aften uformodentlig. – Ao. 1731 † Mads Povlsen, Tolfmand af Pøel æt: 52 A.g. – Ao. 1732 † Christen Jørgensen, Tolfm. af Holm æt: 67 A.g. – Ao. 1736 † Christen Andersen, Tolfm. af Holm. En god ærlig og gild Mand æt: 73 A.g. – Ao. 1737 † Christen Frederiksen, Tolfm. af Holm æt: 57 A.g. – Ao. 1738 † Jes Lauritzen, Tolfm. af Holm æt: 66 A.g. – † Peder Nielsen Tolfm. i Pøel. – Ao. 1739 † Thomas Lauritzen, Tolfmand i Holm æt: 62 A.g. – 
 
Sandemænd: Ao. 1739 † Jurgen Rasmussen, Boelsm. i Pøel og en af Sandemæn-denne i Norburgs Løn. – 
 
Augustengaard: 1701 : 03 nævnes Peter Petersen paa Augustengaard. 1714 : 24 nævnes Rasmus Jørgensen paa Augustengaard. Der nævnes ogsaa Gartner her. – 
 
Skippere: disse forekomme baade i Holm og Nordborg. Ao. 1725 nævnes Andreas Christensen, Skipper i Holm. – Ao. 1723 nævnes Johan Hansen, Skipper fra Holm. – Ao. 1731 : 39 nævnes Andreas Christensen Süder, Skipper i Holm, maaske den samme som hiin. – Ao. 1734 † Rudolf Hansen, en gammel Skipper i Holm. – Ao. 1723 : 39 nævnes Daniel Bruun, Skipper i Nordborg, som stjal to Faar i Holm. – Ao. 1724 nævnes Jørgen Hansen, boendes paa Broen i Nordborg, Skipper. – Ao. 1737 nævnes Peder Petersen, Skipper i Nordborg. 
Løytertoft nævnes, hvor der boer en Hans Christensen, Skræder. – ”ved Slottet”, hvor der nævnes en Peder Farver. – H. C. Brandt bruger endnu Kjøbing, men til-sidst tog hyppigere Benævnelsen Nordborg. – Koppel. – Uhlbjerg, Lykken s. o. fl. findes. – Ao. 1699 nævnes Caspar Trost. Ao. 1700 Christian Trost. – Jørgen Mintbjerg. – Niels Maso i Holm o. fl. Navne. – 
Ao. 1709 † Hans Møller i Westermølle æt: 65 A.g. – Ao. 1694 blev Hans Møllers Søn Mathias i Westermølle døbt. – Ao. 1714 nævnes Hinrich Hansen af Westermølle. Ao. 1721 Hinrich Hansen Møller. Ao. 1722 blev Hans Møller i Westermølle gift. Ao. 1723 her nævnes Hans Møller i Westermølle. –  
 
Liste over Døde og Føfte i Nordborg (s.S. 68) 
fra Ao. 1693 : 1741. 
 
Fødte Døde Viede 
Fra Juli M. Ao. 1693 29 31 x 
1694 x x x 
1695 32 42 15 
1696 39 38 13 
1697 26 27 6 
1698 38 19 9 
1699 32 16 5 
1700 42 34 8 
1701 34 22 5 
1702 31 25 13 
1703 50 23 6 
1704 35 18 8 
1705 41 21 16 
1706 40 86 4 
1707 34 30 8 
1708 28 27 6 
1709 26 30 14 
1710 28 25 10 
Ao. 1693 : 1710 585 514 146 
 
Ao. 1711 38 19 6 
1712 26 29 9 
1713 21 31 7 
1714 31 22 12 
1715 19 20 4 
1716 32 20 8 
1717 27 24 8 
1718 24 18 10 
1719 33 18 12 
1720 27 31 6 
1721 26 45 10 
1722 28 24 16 
1723 41 22 17 
1724 34 46 13 
Ao. 1711 : 1724 407 369 138 
Ao. 1693 : 1710 585 514 146 
Ao. 1693 : 1724 992 883 284 
 
Ao. 1725 41 29 13 
1726 38 21 4 
1727 46 41 11 
1728 29 49 15 
1729 43 40 3 
1730 46 42 9 
1731 29 52 14 
1732 43 33 10 
1733 31 35 15 
1693 : 1733 1339 1225 378 
 
1693 : 1733 1339 1225 378 
1734 44 24 10 
1735 31 17 11 
1736 39 47 14 
1737 28 66 15 
1738 34 27 8 
1739 25 55 8 
1740 35 31 17 
1741 39 29 11 
1693 : 1741 1614 1521 472 
1621 : 1691 1935 1572 511 
1621 : 1741 3549 3093 983 
(undt. 1692 og 1694) 
 
Altsaa 456 Mennesker flere Aar. – 
 
 
Hagenbjerg Sogn. 
 
Ao. 1652 16 F. 22 D. Ao. 1672 21 F. 23 D. Ao. 1720 8 F. 10 D. 
Ao. 1658 22 F. 45 D. Ao. 1681 18 F. 22 D. Ao. 1724 22 F. 25 D. 
Ao. 1659 21 F. 40 D. Ao. 1684 24 F. 29 D. Ao. 1725 13 F. 16 D. 
Ao. 1660 15 F. 38 D. Ao. 1719 13 F. 19 D. Ao. 1727 14 F. 23 D. 
Ao. 1728 17 F. 40 D. Ao. 1729 11 F. 23 D. 
Ao. 1731 11 F. 22 D. Ao. 1733 11 F. 16 D. 
Ao. 1737 17 F. 26 D. 
 
xxx Ao. 1685: 16 Tr. 9 Kj. Rug. 34 Tr. 2 N. Biug. 40 Tr. 14 Kj. Hafre. 8 Tr. 9 Kj. Blandh. 11 Tr. 2 Kj. 2 N. Vicker oc Hanse Erter 7 – 8 Læs, deraf 7 Skj. af 1 Læs Tadder 9 Skj. – Ao. 1686 22 Tr. 9 Kj. 2 N. Rug. 43 Tr. 12 Kj. Biug. 52 Tr. 6 Kj. Hafre. 3 Læs Erter og 3 Læs Tadder. – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening