Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
     Boel nr 1
     Boel nr 5.
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Boel nr 5.
Nedennævnte har jeg 5 apr 2010 modtaget af Alice Hønborg, der har gjort nogle tilføjelser fra kirkebogen. 
”A: 1753 d. 9 Marts hjalp de andre Elsmarker at slaa pæle om Laurits Christensen og Jørgen Pedersens Tofter, som de vilde have indhegnede og indplantede, og det var om Aftenen, og saa gav de dem et krus brændevin, derpaa hjalp de Laurits Christensen at dige.” A: 1751 fik han og Naboen Jørgen Pedersen, der var sammen med 2 Mænd af Himmark om at holde en hovseng paa Gaardene,deres seng hjem fra Gaarden Hartspring, hvor den havde ligget i 2 Aar. A: 1753 kom den ind igjen på Gaarden. 
A: 1765 d. 24 Febr blev Lauritz Christensen af Elsmark begravet. Han blev 62 Aar gl. Hans Enke indlod sig i et nyt Ægteskab.  
Børn:  
1. Ellen Lauritsdatter, døbt A: 1743 d. 20 Marts  
2. Hans Lauritzen, døbt A: 1744 d 13 Søndag efter Tri. Han døde som Barn  
3. Maren Lauritzdatter, døbt A: 1746 d. 23 Jan.  
4. Christen Lauritzen, døbt A: 1747 d. 24 Decb. Han døde som Barn  
5. Christen Lauritzen, døbt A: 1749 d. 2 Søndag i Advent. A: 1755 d. 27 April blev Laurits Christensens Søn Christen i Elsmark begravet, gammel 5½ år.  
6. Hans Lauritzen, døbt A: 1751 d. 1. Febr. Han fik Bolet.  
7. Anne Marie Lauritzdatter, døbt A: 1753 d. 15. Marts. Hun døde som Barn.  
8. Peder Lauritzen, døbt A: 1757 d. 17 April. Han døde som Barn  
 
Peder Chri-stensen Nymand 7. Peder Christensen Nymand er født A: 1719, men hvor vides ikke. A: 1765 d. 15 Novb blev Peder Christensen g.m. Enken Anne Marie Lauritzes af Elsmark, Enke efter Formanden Boelsm. Lauritz Christensen, Elsmark. A: 1771 ved Udskiftningen fik Boelsm. Peder Christensen udlagt til sit Boel i ”Mellemmarken”, Søndermarken ”Nedermarken” et Areal paa 33 T 1 Skp. 15 R 93 F. Hans Byggeplads, Kaalhave, Æblehave og Toft udgjorde: 1 T. Skp 35 R og 4 F. Der blev tillagt ham 1 Skp. Land mere end de andre, fordi han ikke hørte til Smeden i Hagenbjerg og altsaa slap for at udbyde Land til ham. A: 1774 var han vrøger for byen Elsmark og ”da kom d. 3. April Synsm. Jens Jørgensen af Lunden og Peder Nymand af Elsmark, vrøger, gik rundt og skrev Køerne i hver Gaard. Man spurgte om Grunden, men de sagde, at de vidste ikke hvad det skulle betyde, men det var blevet dem befalet.” Det har maaske været en slags kreaturtælling. Han kaldes her Peder Nymand, det maa være hans gjængs Navn, han har maaske været fra Himmark. Det har da maaske været hans paarørende eller Broder den karl Christen Christensen Nymand af Himmark, der tjente hos Kjøbm. Samuel Brandt paa Nordborg, men da han A: 1762 i Januar vilde løbe paa Skøjter eller Stridssko paa Nordborg Søe, slap han i en Vaage tæt ved Lauensby og druknede. Han var fra Halvbolet i Himmark.. A: 1773 d. 21 Maj blev Peder Christensens Hustru af Elsmark begravet. A: 1779 maa Peder Christensen være gaaet paa Aftægt. A: 1799 døde forreige Boelsm. Aftægtsm. Peder Christensen af Elsmark gl 80 A. Han havde ingen Børn med Konen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Lau-ritzen 
A: 1801 8. Hans Lauritzen var en Søn af Boelsm. Laurits Christensen og Hustru Anne Marie Hansdatter her paa Stedet, og er døbt A. 1751 d. 1. Febr., han er altsaa født A: 1751 i Januar. A: 1765 døde hans Fader, da han var 14 Aar gl. hvorfor hans Moder atter giftede sig. 
A: 1779 maa han selv have overtaget sin faders Boel og s.A: d. 27. Marts blev Hans Lauritzen af Elsmark g.m. Regitze Sophie Klausdatter af Sjellerup. Hun var en Datter ad Synsmand og Boelsm. Klaus Jørgensen og Hustru Mette Jensdatter af Sjellerup (Degnen Jakob Jørgensens Boel), hvor hun var født A: 1754 og var opkaldt efter Amtm. Holger Scheels Hustru paa Nordborg, baronesse Sophie Regitze Gyldenkrone. Hendes Fader, Klaus Jørgensen, der var fra Boelsm. Jørgen Lindegaards Boel i Guderup, havde tjent nogle Aar hos denne Amtmand paa Nordborg Slot, friede sig derefter ind paa Bolet i Sjellerup, hvor han ægtede Datteren Marie Berthelsdatter, men da denne Kone døde efter faa Aars Ægteskab, blev han A: 1744 g.m 2) Jomfru Mette Jensdatter af Jylland, der flere Aar ligeledes havde tjent som Husjomfru paa Nordborg Slot hos det samme Herskab. Klaus Jørgensen blev Synsmand og stod altid højt anskrevet hos Amtm. Holger Scheel, og at han skjønnede paa Herskabets Gunst, bevises deraf, at han lod baade Amtmanden og hustruen opkalde selv efter at de A: 1746 havde forladt Als. Hans Lauritzen har vistnok faaet gode Midler med Konen. Den gamle Moder tog senere om til denne sin Datter og her døde da A: 1791 Mette Klauses, en Enke af Elsmark, gammel 75 år og blev begravet d. 2. Juli. A: 1779 ved den nye Skyldsætning havde Boelsm Hans Lauritzen til sit Boel: 37 T 7 Skj. 12 sekstendedele Areal Land efter Kvantitet, derimod 36 T 7 Sk. Boniet til sit Boel. Når hver boniteret Tønde Land blev sat til en årlig kanon af 1 Rd og 34 Sk, vilde den hele kanon beløbe sig til 62 Rd 47 Sk 9 penning. Men herfra skulde drages Værdien af forskellige Ydelser: 1. Tiende til Præsten: 2 T 2 skæpper Byg, 10 æg 16 sk. Midsommertiende. 2. Tiende til Kirken: 3 T 6 Sk Havre. 3. Ydelse til Degnen: 1 Sk Byg, 2 Brød til 12 u., 3 Sk Midsommertiende og 4. Forskellige små Ydelser til Herredsfogeden, Thingskriveren, Skovrideren, physikus, Skarpretteren og Møllepenge: 2 Sk 1 Neg Havre, 17 Sk 6 penning i alt: 9 Rigsd. 26 s 6 penning. Naar denne post blev fradraget hin anden sum, da blev den aarlige kanon 53 Rdl 21 s og 3penning. A: 1783 blev de 12 u Brød, som tidligere var bleven ydet til Kapellanen i Lauensby og ved kapellaniets Nedlæggelse var tilfaldet Præstekaldet sat til 5 sk lybsk aarlig og ligesom de andre Afgifter indskrevet i skatteregisteret paa amtsstuen. A: 1810 18 April døde Boelsm. Hans Lauritzen i Elsmark i en Alder af 60 Aar. A: 1836 d. 30 Juni døde afdøde Boelsm. Hans Lauritzens Enke Fikken Klauses af Elsmark gl. 82½ A. Navnet Fikken er en tydsk form af Navnet Sophie. 
 
Børn 1. Laurits Hansen, født A: 1786. Han fik Bolet Min komm: Jeg har sendt dig liste over de øvrige børn, som Chr. Knudsen åben-bart ikke har taget med 
2. Klaus Hansen, født A: 1790. Han blev Boelsm. i Oxbølle Senere er i margenen tilføjet parcellist i Østerlund ved Nordborg.  
3. Ellen Hansen, født A: 1792. Hun blev g.m. Jørgen Pedersen i Lunden (Bolet Nr.2)  
4. Mette Marie Hansdatter, 1816 g.m Hans Christian  
 
 
 
 
 
9. Laurits Hansen 
Død 1848. 9. Laurits Hansen, som han alm. blev kaldt eller Lauritz Lauritzen, der var hans officielle Navn, er en Søn af Boelsm. Hans Lauritzen og Hustru Regitze Sophie Klausdatter her paa Stedet og er født A: 1786. A: 1818 d. 23. Oct.blev Boelsmand Lauritz Lauritzen af Elsmark g.m. pigen Kirsten Pedersen, en Datter af Synsm. og Boelsm. Peder Pedersen og Hustru Marie Pedersdater Aagesen i Elsmark (Bolet Nr. 2), hvor hun var født A: 1792. Ved denne Tid maa han altsaa have taget ved Bolet. Han sad for Bolet i alle de daarlige Aar fra 1819 : 1828, hvor det var svært nok for Bonden af klare sig. Men Lauritz Hansen var en dygtig, arbeidsom og fornuftig Mand og havde ligeledes i sin Kone en fornuftig Husmoder, og derfor klarede se sig, ligesom de andre Elsmarker godt igjennem denne Tid uden at lide Skibbrud og Tab paa Land. Man finder ikke, at nogen af Boelsm. i Elsmark har maattet sælge stykker fra deres Ejendom for at klare sig. Siden dagedes tiden og priserne hævede sig lidt efter lidt, og Bondens Tilstand blev bedre, og det gav Mod og Lyst til at indføre Forbedringer i Agerbruget, hvad ogsaa var tilfældet for Laurits Hansen, der begyndte at brække og merg-le og udgrøfte sin Jord og saae Raps. Laurits Hansen blev tidligt udnævnt til tolvmand og var i mange Aar både Fat-tigforstander og Skoleforstander for Hagenbjerg Sogn. Som Skoleforstander var han baade med at lægge planen for den nye Skole, der blev bygget A: 1831 og indviet A: 1832 d. 11 Juli og ligeledes med at lægge planen for den nye Lærerbyg-ning, der blev opført A: 1841. Da efter at planen havde henligget til alm. eftersyn der bagefter rejste sig en Strid i Sognet om hvorledes den sidste Bygning skulde ligge, tog han og Boelsm. Peder Hansen i Hagenbjerg ved denne Lejlighed deres afsked som Skoleforstandere, men som Fattigforstandere vedblev de endnu i flere Aar at fungere. Laurits Hansen var en lille, men hurtig og let Mand i sine Bevægelser. Han var en snild og bestemt Mand, men tillige en meget hæderlig, brav og retskaffen Mand. Den gamle Præst Jørgen Knudsen satte altid megen Priis paa ham, han var en af de Mænd i Sognet, han skattede mest. Alle de daværende Mænd i Elsmark paa den Tid var <…> hæderlige og retskafne Mænd, der var gode Kirkegængere, og der herskede altid god Orden og smuk Enighed i deres by imellem dem indbyrdes. A: 1833 havde Boelsm. Laurits Hansen til sit Boel et Areal paa 36 tønder 7 Sk. A: 1847 sad han endnu for Bolet. Laurits Hansen døde paa Hellig Trekongersdags Aften A: 1848 pludselig uden forudgaaende Sygdom, 62 Aar gl. Hans Enke sad for Bolet indtil A: 1853 og døde A: 1863 den 14. Octob. i en Alder af 71 Aar.  
KB: blev navngivet Lars Larsen 
Børn:  
1. Hans Lauritzen, født A: 1819. Han fik Bolet.  
2. Anne Marie Lauritzen, født A. 1821. Hun blev g.m. Boelsm.Hans Vogt i Himmark. 
 
3. Anne Sophie Lauritzen, f. A: 1823, konfirmeret A. 1838. En meget rar og veloplyst Konfirmand. Hun blev A: 1846 d. 9 Okt. g.m. Boelsmand Klaus Christensen Klyhn i Guderup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
Hans Lau-ritzen 
 A: 1899 10. Hans Lauritzen er en Søn af af Formanden, Boelsm. Lauritz Hansen og Hustru Kirsten Pedersen i Elsmark og født A: 1819, 22. Marts. Aar 1853 tog han imod Bolet og s.A. den 9. Juni blev Boelsm. Hans Lauritzen i Elsmark g. m. Anna Kirstine Jacobsen af Sjellerup, en Datter af Boelsm. Christen Jakobsen og Hustru Elisabeth Birgitte Iversen og steddatter af Boelsm. Christian Jørgensen i Sjellerup, hvor hun er født A: 1830 d 10 Marts. Hans Lauritsen var ikke saa flittig en Kirkegænger som hans Fader. Han har bestræbt meget for at formere sin timelige Velstand, hvad der ogsaa er lykkedes ham og navnlig havde han i de første Aaringer megen Held med Raps. Han døde A: 1899 i April, gl. 80 A.  
 
 
 
Børn: Børn:  
1. Lauritz f. A: 1854. Han afstod Bolet til sin broder hvem han tjener. 
KB: blev navngivet Lauritz Hansen  
2. Christian Lauritzen f. A: 1855. Han laa 3 Aar i Militstjeneste i Berlin, besøgte derpaa Lanbohøjskolen i Hildesheim, havde derpaa et Par inspektørplader i omegnen. Drog siden til Bukarest, hvor han i en Del Aar var bogfører for det engelske aktieselskab, som holder sporvognen i staden , drog i Vinereten 1890- 1891 tilbage tilbage med meget nedbrudt Helbred. Han fik Bolet. KB: blev navngivet Christian Hansen 
3. Kjersten Lauritzen f. A: 1858. Hun blev A: 1885 g.m. Halv-boelsm. Hans Gadmand i Holm. KB: blev navngivet Kirstine Hansen og blev født 9. Februar 1857 
4. Elisabeth Lauritzen f. A: 1860, tjente et Herskab i Hannover, 1894 husholderske for en mand i Varnæs??? KB: blev navngivet Elisabeth Hansen og blev født 31. Januar 1859 
5. Anne Kirstine Lauritzen f. A: 1861. Hun blev A: 1890 d. 26. Marts g.m. Boelsarving Hans Klausen i Hagenbjerg (Bol nr. 1). KB: blev navngivet Anna Kirstine Han-sen  
 
 
11. Christian Lauritzen fik Bolet kaldes alm. Christen Hansen  
 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening